logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


OGŁOSZENIE

DNIA  23 STYCZNIA 2024 ROKU O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY SULIKÓW 

ODBĘDZIE SIĘ LX SESJA RADY GMINY SULIKÓW

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Podjęcie uchwał:

2.1 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,

2.2 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2024.

3. Zamknięcie sesji.

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                         /-/ Bogusław Świątek

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2024 roku

            Wójt Gminy Sulików działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ) zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr LIV/426/23 Rady Gminy Sulików z dnia 25 września 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki od dnia 1 stycznia 2024 r. obowiązują  nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W związku z powyższym ustalona została metoda i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób następujący:

 

- stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca wynosi 36,00 zł.

W przypadku, gdy  zadeklarowano przydomowy kompostownik przysługuje zwolnienie w wysokości 1 zł od jednej osoby zamieszkałej.

W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana  z zastosowaniem stawki podwyższonej , tj. 72,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 

W związku ze zmianą wysokości opłaty nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

 

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciel  nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie.

Pouczenie:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku trwającym sezonem grzewczym przypominamy, że zgodnie z uchwałą antysmogową od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz stosowania jako opału:

 

  1. Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem;
  2. Mułów i flotokoncentratorów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  3. Węgla kamiennego w postaci miału, o uziarnieniu poniżej 3 mm;
  4. Biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

Jedną z podstawowych przyczyn zanieczyszczenia powietrza są domowe piece, kotły i kominki, które opalane są głównie węglem oraz drewnem. Niestety, pomimo zakazu,  w piecach nadal spalane są również śmieci. W procesie ich spalania do powietrza dostają się ekstremalnie niebezpieczne substancje, które wdychamy. Na negatywne skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem narażone są szczególnie dzieci oraz osoby starsze.

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje m.in.:

-podrażnienia oczu, nosa oraz gardła;

-zwiększenie częstości występowania alergii;

-zaostrzenie ataków astmy;

-zwiększenie ryzyka powstawania miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca i niedotlenienia mózgu.

 

Pamiętajmy, że odpady z gospodarstw domowych, które nie mogą trafić do przydomowych pojemników na śmieci, można bezpłatnie wywieść do Selektywnego Punktu Odbioru Odpadów, znajdującego się na terenie naszej Gminy.

W zapewnieniu nam najlepszej jakości powietrza istotne jest również źródło spalania paliw. Im wyższej klasy jest piec, tym mniej szkodliwych substancji dostaje się do powietrza. Zgodnie z wspomnianą wcześniej uchwałą antysmogową, nieefektywne źródła spalania paliw tzw. kopciuchy (instalacje grzewcze nie spełniające minimum klasy 3) należy wymienić do 30 czerwca 2024 r.

 

 

Gmina Sulików informuje, że od 15 maja ruszy sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminy, sprowadzonego w ramach preferencyjnej ceny zakupu.

 

 

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych. Takie zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez prezydenta RP nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Zmiany w ustawie zakładają:

  • Wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla; mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
  • Brak limitu ilościowego; zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
  • Węgiel dla mieszkańców innych gmin; zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

Ilość pozostała do sprzedaży końcowej:

- węgiel kamienny orzech – 13,37 t

- węgiel kamienny groszek II – 15,72 t.

 

Cena za 1 tonę wynosi 2000,00 zł.

 

Nowy nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową rozpocznie się 15 maja 2023 roku i zakończy nie później niż 30 czerwca 2023 roku. Można je składać w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta urzędu. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

                                                                                                                      Wójt Gminy Sulików
                                                                                                                      /-/ Robert Starzyński

 

 

Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

 

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 poz. 2236), informuję, że Gmina Sulików przystępuje do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Sulików, 4 listopada 2022 r.

Wójt Gminy Sulików
/-/ Robert Starzyński

 

Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

        Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 poz. 2236), informuję, że Gmina Sulików przystępuje do zakupu tego paliwa stałego od dnia 1.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Sulików, 29 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Sulików
/-/ Robert Starzyński

 

Serdecznie witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Gminy Sulików

 

KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY SULIKÓW

Należności dotyczące opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi

18 8392 0004 0000 0101 2000 0030

Wadia i zabezpieczenia

47 8392 0004 0000 0101 2000 0090

KONTA BANKOWE GMINY SULIKÓW

Subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należności z Urzędów Skarbowych, z Ministerstwa Finansów, opłaty za udostepnianie danych osobowych

02 8392 0004 0000 7575 2000 0010

KONTO BANKOWE DO WPŁAT ZA WĘGIEL

Tytułem: (imię i nazwisko wnioskodawcy), opłata za węgiel

35 8392 0004 0000 0101 2000 0500

 

 
 

Adresy skrzynki podawczej:  /60ajo67eok/skrytka
                                                    /60ajo67eok/domyślna


 


Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do udostępniania na swoich stronach internetowych aktów prawnych. W związku z powyższym poniżej udostępnione zostały linki kierujące do następujących serwisów

 
 
   
 
corner   corner