logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Tablica Ogłoszeń
   plus Archiwum
   minus Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików
   minus Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Dolnośląskiego
   minus Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Komunikat PKP PLK S.A.
   minus Informacja o opryskach
   minus Sprawozdanie z badania wody 134/Z
   minus Nabór wniosków
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   minus Ocena jakości wody
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2017 r.
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD Partnerstwo Izerskie
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 91/HK/17
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Obiweszczenie
   minus Kwalifikacja dla kandydatów do służby w Policji
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Właściwe stosowanie środków ochrony roślin
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
   minus Obwieszczenie Wojewody
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Informacja
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Stosowanie środków ochrony roślin Dimilin 480 SC
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie.
   minus Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa MSWK Suplaz Sp. z o.o.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Kalendarz polowań zbiorowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu
   minus Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie badań poubojowego mięsa
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
   minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Obszarowa ocena jakości wody
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
   minus Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   plus Sprawozdanie z badania wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Nabór wniosków na udzielenie skółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie
   minus Informacja o wyniku naboru
   minus Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
   minus Decyzja Nadleśnictwa Ruszów
   minus Informacja o wszczęciu postępowania
   minus 103.Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja o lasach
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
   minus Informacja w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim...
   minus Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2020r.
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
   minus Informacja o zastosowaniu oprysków
   minus Zmiana terminu oprysku
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Bierna, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidó
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie - wybory sołtysa Wilka
   minus Zawiadomienie o zebranych dowodach
   minus Nabór na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Studniska Górn
   minus Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Wrociszów Dolny
   minus Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Wilka
   minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Ocena cząstkowa jakości wody w Zawidowie
   minus Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie
   minus Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
   minus Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024
   minus Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulików na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w BUDYNKACH MIESZKA
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   plus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy
   minus Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Sulików, świadczonych n
   minus Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
   minus Informacja o wynikach naboru na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2021 r.
   minus Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej
   minus Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obszarowa ocena jakości wody
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Obwieszczenie
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików z dnia 30 lipca 2021r.
   minus Decyzja nr WR.RZT.70.269.2021 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sulików na okres 3 lat, Dotyczy: Gminy Sulików Wnioskodawca: Międzygminna Spółka
   minus Konsultacje społeczne projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024
   minus Obwieszczenie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja koła łowieckiego " Bażant "
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie o wydaniu Polskim Sieciom Elektroenergetycznym pozwoleń wodnoprawnych.
   minus Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
   minus Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
   minus Transgraniczna koncepcja publicznego transportu zbiorowego na obszarze ZGZZ
   minus Konsultacje dot. wstępnego projektu przebudowy ul. 8 Maja w Sulikowie
   minus Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ogłoszenie o naborze - usługi opiekuńcze
   minus Ogłoszenie o konkursie
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2022 r.
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Decyzja nr WR.RZT.70.25.2022 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Zawidów i Sulików na okres 3 lat
   minus Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja dot. naboru na usługi opiekuńcze
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików z dnia 18 sierpnia 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Informacja
   minus Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Zaproszenie do konsultacji społecznych
   minus Nabór wniosków dotyczących opieki wytchnieniowej – edycja 2023.
   minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja dotycząca wydania pozwoleń wodnoprawnych
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja dla społeczeństwa Zakładu Dużego Ryzyka
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania na odbieranie odpadów komunalnych
   minus Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania na odbieranie odpadów komunalnych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
   minus Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenia Wójta Gminy Lubań o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań w sprawie wyrażenia opinii
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań w sprawie wyrażenia opinii
   minus Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w Radzimowie Górnym.
   minus Obwieszczenie o stanowiskach zajętych w toku postępowania
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie o stanowiskach zajętych w toku postępowania
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja o terminie obowiązywania umowy
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
   minus Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   minus Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
   minus Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
   minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE
   minus Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszenie o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień
   minus Obwieszczenie o zajętych stanowiskach
   minus Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
   minus Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających, przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
   minus ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
   minus Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
   minus Obwieszczenie o nowym terminie rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
   minus Informacja o wydajnej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia
   minus Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia
   minus Obwieszczenie w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
   minus Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
   minus Obwieszczenie
   minus Informacja o przystąpieniu do opracowania uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.
   minus Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.11.2023 r.
   minus Obwieszczenia Wójta Gminy Sulików o wniesieniu odwołania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn.:
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, o wystąpieniu do organów współdziałających, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
   minus - Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
   minus -Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań o ponownym wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu pn.
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn;”
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn
   minus Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
   minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sulików o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla p
   minus Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików z dnia 17 stycznia 2024 r., znak sprawy GO-OS.6220.1.2023.30 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
   minus Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
   minus Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o zajętym stanowisku w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o zakończeniu prowadzonego postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Tablica Ogłoszeń

Spis dokumentów:
1. Archiwum
Archiwum tablicy ogłoszeń
2. Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu
Wójt Gminy Sulików informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków na rok 2017 [...]
3. Sprawozdanie z badania wody
Miejsce poboru: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Mikułowa z dnia 16.12.2016 r.
4. Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików
O wyłożeniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.
5. Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Dolnośląskiego
W sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu zgorzeleckiego i lubańskiego.
6. Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
Uchylające Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
7. Ocena jakości wody
Przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 21/HK/17
8. Komunikat PKP PLK S.A.
9. Informacja o opryskach
Dotyczy oprysków cheniczmych rzepaku ozimego przeciwko szkodnikom i grzybom.
10. Sprawozdanie z badania wody 134/Z
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 17 maja 2017 roku.
11. Nabór wniosków
Na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych [...]
12. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
13. Informacja o wynikach naboru
Na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych [...]
14. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
O przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następu
15. Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
16. Ocena jakości wody
Przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 54/HK/17
17. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla lokalizacji inwestycji (linia 400 kV Mikułowa-Czarna).
18. Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
19. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
20. Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
Ocena wody z dnia 11.07.2017 r. w Małej Wsi Dolnej 34 - Zakład Mięsny -
21. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2017 r.
22. Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
23. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
24. Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD Partnerstwo Izerskie
25. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
26. Obwieszczenie Wójta
27. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
28. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
29. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 91/HK/17
30. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
31. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
32. Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
33. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
34. Nabór wniosków na usuwanie azbestu
35. Obiweszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
36. Kwalifikacja dla kandydatów do służby w Policji
37. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
dot. zakończenia postępowania dowodowego
38. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
39. Właściwe stosowanie środków ochrony roślin
40. Obwieszczenie - Zawiadomienie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
41. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
42. Obwieszczenie Wojewody
43. Obwieszczenie - Zawiadomienie
44. Informacja
o zastosowaniu oprysku chemicznego rzepaku przez PPHU "ROLFARM
45. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dn125 PEpod linią kolejową nr 344 Wilka-Zawidów
46. Stosowanie środków ochrony roślin Dimilin 480 SC
Konsultacje społeczne
47. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
48. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
49. Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
50. Obwieszczenie - Zawiadomienie
51. Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego
52. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
53. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie.
54. Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
55. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa MSWK Suplaz Sp. z o.o.
56. Ocena cząstkowa jakości wody
57. Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
58. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
59. Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
60. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Sulików wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i zamiany
61. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
62. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
63. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
64. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w ramach zadania zadania pn: "Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna-Pasikurowice"
65. ocena cząstkowa jakości wody pobranej
pobranej dnia 21 sierpnia 2018 r. w Małej Wsi Dolnej
66. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w ramach zadania pn.: "Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna-Pasikurowice"
67. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
68. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
69. Kalendarz polowań zbiorowych
Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Bażant" w Zawidowie na sezon 2018/2019
70. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
71. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
72. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
73. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
74. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu
75. Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie badań poubojowego mięsa
Informacja powiatowego Lekarza Weterynarii z Zgorzelcu w sprawie badań na włośnie mięsa
76. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
77. Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
Informacja Koła Łowieckiego "Bażant" dotycząca dodatkowego polowania
78. Obwieszczenie
Obwieszczenie dot. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400 kV Mikułowa-Czerna..."
79. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
80. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
81. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
82. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
83. Ocena jakości wody
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018
84. Obszarowa ocena jakości wody
Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
85. ocena cząstkowa jakości wody pobranej
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z dnia 19 luty 2019
86. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
87. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
88. Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec w sprawie inwestycji polegającej na budowie siłowni wiatrowych
89. Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania
90. Sprawozdanie z badania wody
Sprawozdanie z badania wody
91. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna, Etap XI.
92. Nabór wniosków na udzielenie skółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
93. Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
94. Informacja o wyniku naboru
Informacja o wyniku naboru na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
95. Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
Historyczne zanieczyszczenie Ziemi
96. Decyzja Nadleśnictwa Ruszów
Okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów - Obręb leśny Polana
97. Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.
98. 103.Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
99. Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
100. Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
101. Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
102. Informacja o lasach
103. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
104. Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
105. Informacja w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim...
106. Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo
107. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2020r.
108. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
109. Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
w sprawie budowy siłowni wiatrowych
110. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
111. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
112. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
113. Ocena cząstkowa jakości wody
114. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
115. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
116. Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
117. Informacja o zastosowaniu oprysków
118. Zmiana terminu oprysku
119. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
120. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików
121. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Bierna, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidó
122. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików
123. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
124. Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
125. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
126. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
127. Obwieszczenie - wybory sołtysa Wilka
128. Zawiadomienie o zebranych dowodach
129. Nabór na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy.
130. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
131. Informacja o wynikach naboru
132. Ocena cząstkowa jakości wody
133. Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
134. Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Studniska Górn
135. Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Wrociszów Dolny
136. Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Wilka
137. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice
138. Ocena cząstkowa jakości wody
139. Ocena cząstkowa jakości wody w Zawidowie
140. Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
141. Obwieszczenie
142. Obwieszczenie
143. Obwieszczenie
144. Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
145. Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Obwieszczenie
146. Ocena cząstkowa jakości wody
147. Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024
148. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulików na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w BUDYNKACH MIESZKA
Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulików na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w BUDYNKACH MIESZKA
149. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Budowa linii 400kV Mikułowo- Świebodzice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
150. Nabór wniosków na usuwanie azbestu
151. Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy
152. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Sulików, świadczonych n
153. Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
154. Informacja o wynikach naboru na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2021 r.
155. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej
156. Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice"
157. Obszarowa ocena jakości wody
158. Ocena cząstkowa jakości wody
159. Obwieszczenie
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików.
160. Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików z dnia 30 lipca 2021r.
161. Decyzja nr WR.RZT.70.269.2021 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sulików na okres 3 lat, Dotyczy: Gminy Sulików Wnioskodawca: Międzygminna Spółka
162. Konsultacje społeczne projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024
Konsultacje społeczne projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.
163. Obwieszczenie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Obwieszczenie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
164. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
"Budowa lini 400kV Mikułowa - Świebodzice"
165. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice"
166. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie
w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
167. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
"Budowa lini 400kV Mikułowa - Świebodzice"
168. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
169. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików - obszar 2.
170. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
171. Informacja koła łowieckiego " Bażant "
Informacja koła łowieckiego " Bażant " dotyczące dodatkowego polowania
172. Sprawozdanie z badania wody
173. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
174. Obwieszczenie o wydaniu Polskim Sieciom Elektroenergetycznym pozwoleń wodnoprawnych.
Obwieszczenie o wydaniu Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie pozwoleń wodnoprawnych.
175. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
w sprawie zakończenia postępowania prowadzonego przez Ministra Klimatu i Środowiska
176. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
177. Transgraniczna koncepcja publicznego transportu zbiorowego na obszarze ZGZZ
178. Konsultacje dot. wstępnego projektu przebudowy ul. 8 Maja w Sulikowie
179. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
180. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
W sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
181. Ogłoszenie o naborze - usługi opiekuńcze
182. Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulikowie.
183. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2022 r.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
184. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego.
185. Decyzja nr WR.RZT.70.25.2022 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Zawidów i Sulików na okres 3 lat
186. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska
W sprawie decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich terenu.
187. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
188. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2022 r.
189. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
190. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 9/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie linii przesyłowej.
191. Informacja dot. naboru na usługi opiekuńcze
192. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Zawiadamiające o wydaniu w dniu 22 lipca 2022 r. decyzji Nr 11/22 zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategi
193. Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
194. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji
195. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików z dnia 18 sierpnia 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików z dnia 18 sierpnia 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości, których dotyczy zmiana rodzaju miejscowości
196. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
197. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
o wydaniu decyzji z dnia 5 września 2022 r.
198. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
199. Sprawozdanie z badania wody
200. Informacja
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu pn.: "Aktualizacja Programu ochrony powietrza".
201. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
202. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
203. Zaproszenie do konsultacji społecznych
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
204. Nabór wniosków dotyczących opieki wytchnieniowej – edycja 2023.
205. Ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. zamówień publicznych
206. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Budow linii 400kV Mikułowa-Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice 400/220/110 Mikułowa".
207. Informacja dotycząca wydania pozwoleń wodnoprawnych
Informacja dotycząca wydania pozwoleń wodnoprawnych
208. Nabór wniosków na usuwanie azbestu
Nabór wniosków na usuwanie azbestu
209. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
W ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji z zakresie sieci przesyłowej pn. „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice”
210. Obwieszczenie
Obwieszczenie dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych
211. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
O wydaniu decyzji i postanowienia
212. Obwieszczenie
213. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
214. Informacja dla społeczeństwa Zakładu Dużego Ryzyka
- podstawa prawna art. 261 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
215. Nabór wniosków na usuwanie azbestu
Nabór wniosków na usuwanie azbestu
216. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania na odbieranie odpadów komunalnych
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania na odbieranie odpadów komunalnych
217. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania na odbieranie odpadów komunalnych
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania na odbieranie odpadów komunalnych
218. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
„Rozbudowa stacji elektroenergetycznej SE Mikułowa o dodatkowe pole linowe 400 kV nr 7 wraz z infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania”
219. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny.
220. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Kontynuacja eksploatacji złoża bazaltu Sulików w poszerzonych granicach obszaru górniczego.
221. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o dopuszczeniu organizacji do udziału w postepowaniu na prawach strony.
222. Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
223. Sprawozdanie z badania wody
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w Mikułowej.
224. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
225. Obwieszczenie
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice”.
226. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Wydanie decycji nr 29/23 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu - " Budowa lini 400V Mikułowa - Świebodzice"
227. Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: "Kontynuacja eksploatacji złoża bazaltu Sulików".
228. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 109799 D w Sulikowie".
229. Obwieszczenia Wójta Gminy Lubań o wszczęciu postępowania
Obwieszczenia Wójta Gminy Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnegoZ Bolesławiec Matejki. Dostosowanie do w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Mo
230. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań w sprawie wyrażenia opinii
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań w sprawie wyrażenia opinii odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja linii napowietrznej 110 kV R-300
231. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań w sprawie wyrażenia opinii
obwieszczenie Wójta Gminy Lubań w sprawie wyrażenia opinii odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja linii napowietrznej 110 kV R-300
232. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
na realizację zadania pn.:"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotó, opakowań po nawozach i typu Big Bag".
233. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357 - przebudowa i rozbudowa odcinka drogi DW 355 do Sulikowa.
234. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Kontynuacja eksploatacji złoża bazaltu Sulików w poszerzonych granicach obszaru górniczego.
235. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa
236. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
„Modernizacja linii 220 kV Mikułowa – Leśniów”
237. Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w Radzimowie Górnym.
238. Obwieszczenie o stanowiskach zajętych w toku postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 109799 D w Sulikowie.
239. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
„Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 Mikułowa”
240. Obwieszczenie
Zawiadomienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.:"Przebudow i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 357 , na odcinku od DW 355 do Sulikowa.
241. Obwieszczenie
Zawiadomienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.:"Przebudow i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 357 , na odcinku od DW 355 do Sulikowa.
242. Obwieszczenie o stanowiskach zajętych w toku postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 109799 D w Sulikowie.
243. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 109799 D w Sulikowie.
244. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w woje
245. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
O wydaniu decyzji Nr I-PE-65/23 – „Modernizacja linii 220 kV Mikułowa – Leśniów”
246. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr I-Pe-64/23 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na rozbiórce istniejącej linii 220kV relacji Mikułowa – Świebodz
247. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
O wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
248. Informacja o terminie obowiązywania umowy
„Informacja o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
249. Obwieszczenie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 34 MW
250. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 109799 D w Sulikowie, realizowanego na działce nr 306/3, obręb Sulików,
251. Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża bazaltu Sulików w poszerzonych grani
252. Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojweódzkiej nr 357 - przebudowa i
253. Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 34 MW
254. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU pn.:„Małymi krokami do wielkich rzeczy”
255. Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 34 MW, zlokalizowanej na działkach
256. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę
257. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 46 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 1/6, 152/
258. Obwieszenie o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień
przedłużenia terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 46 MW
259. Obwieszczenie o zajętych stanowiskach
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Kontynuacja eksploatacji złoża bazaltu Sulików w poszerzonych granicach obszaru górniczego.
260. Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie
261. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
262. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357 – przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku od DW 355 do Sulikowa
263. Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających, przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 46 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 1/6, 152/6, 152/3, 135/1, 157/1, 158, 159, 161, 11/3, 12/1, 14/5, 15, 16/1, 7/2, 80/2, 9/3,
264. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
pn.: „Małymi krokami do wielkich rzeczy”
265. Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 34 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 3, 4, 5, 6, 8/1, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 65/5, 231/2, 185, 184/1, 210, 214, 217/
266. Obwieszczenie o nowym terminie rozpatrzenia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 34 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 3, 4, 5, 6, 8/1, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 65/5, 231/2, 185, 184/1, 210, 214, 2
267. Informacja o wydajnej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia
pn."Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357 – przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku od DW 355 do Sulikowa".
268. Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia
przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357 – przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku od DW 355 do Sulikowa".
269. Obwieszczenie w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Kontynuacja eksploatacji złoża bazaltu Sulików w poszerzonych granicach obszaru górniczego
270. Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 46 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 1/6, 152/6, 152/3, 135/1, 157/1, 158, 159, 161, 11/3, 12/1, 14/5, 15, 16/1, 7/2, 80/2, 9/3,
271. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Modernizacja linii napowietrznej 110 kV R-300/S-303/304 S-321 relacji :GPZ Mikułowa-GPZ Bolesławiec 1000-lecia/GPZ Bolesławiec Matejki. Dostosowanie do pracy przy +80oC
272. Obwieszczenie
dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4
273. Informacja o przystąpieniu do opracowania uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.
Informacja o przystąpieniu do opracowania uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.
274. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.11.2023 r.
znak: WR.RUZ.4210.195.2021.TP, informujące o sprostowaniu postanowieniem nr 61/2023 z dnia 22.02.2023 r., znak: WR.RUZ.4210.195.2021.TP, oczywistej omyłki
275. Obwieszczenia Wójta Gminy Sulików o wniesieniu odwołania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357 – przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku od DW 355 do Sulikowa
276. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
W sprawie wydania decyzję Nr 64/23 zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
277. Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 34 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 3, 4, 5, 6, 8/1, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 65/5, 231/2, 185, 184/1, 210, 214, 217/
278. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, o wystąpieniu do organów współdziałających, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 35, 36, 38, 70, 72, jednostka ewidencyjna Sulików, obręb Stary Zawidów oraz nr 29/2 jednostk
279. - Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 46 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 1/6, 152/6, 152/3, 135/1, 157/1, 158, 159, 161, 11/3, 12/1, 14/5, 15, 16/1, 7/2, 80/2, 9/3,
280. -Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań o ponownym wystąpieniu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu pn.
.” Modernizacja linii napowietrznej 110 kV R-300/S-303/304 S-321 relacji: GPZ Mikułowa-GPZ Bolesławiec 1000-lecia/GPZ Bolesławiec Matejki. Dostosowanie do pracy przy +800C”.
281. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
282. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
o zajętych stanowiskach, przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o
283. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 34 MW, zlokalizowane
284. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
Obwieszczenie o zajętych stanowiskach w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW, zlokalizowa
285. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Kontynuacja eksploatacji złoża bazaltu Sulików w poszerzonych granicach obszaru górniczego.
286. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn;”
;” Kontynuacja eksploatacji złoża bazaltu Sulików w poszerzonych granicach obszaru górniczego”.
287. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji
288. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 34 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 3, 4, 5, 6, 8/1, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 65/5, 231/2, 185, 184/1, 210, 214, 217/
289. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 34 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 3, 4, 5, 6, 8/1, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 65/5, 231/2, 185, 184/1, 210, 214, 21
290. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sulików o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla p
Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357- przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku od DW 355 do Sulikowa.
291. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych
292. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików z dnia 17 stycznia 2024 r., znak sprawy GO-OS.6220.1.2023.30 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Kontynuacja eksploatacji złoża bazaltu Sulików z poszerzonych granicach obszaru górniczego.
293. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Kontynuacja eksploatacji złoża bazaltu Sulików z poszerzonych granicach obszaru górniczego.
294. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 35, 36, 38, 70, 72, jednostka ewidencyjna Sulików, obręb Stary Zawidów oraz nr 29/2 jednostk
295. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o zajętym stanowisku w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 35, 36, 38, 70, 72, jednostka ewidencyjna Sulików, obręb Stary Zawidów oraz nr 29/2 jednostk
296. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o zakończeniu prowadzonego postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW, zlokalizowanej na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr: 35, 36, 38, 70, 72, jednostka ewidencyjna Sulików, obręb Stary Zawidów oraz nr 29/2 jednostk

Ilość odwiedzin: 133747
Nazwa dokumentu: Tablica Ogłoszeń
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-10-26 07:55:47
Data udostępnienia informacji: 2005-10-26 07:55:47
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-15 13:33:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner