logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus XXVIII_177_05
         minus XXVIII_178_05
         minus XXVIII_179_05
         minus XXVIII_180_05
         minus XXVIII_181_05
         minus XXVIII_182_05
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Kwiecień > XXVIII_182_05

 

Uchwała Nr XXVIII/182/05

Rady Gminy Sulików 

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami)

oraz art. 109 i 124 ust. l, pkt 2 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 roku, nr 15, póz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sulików

uchwala, co następuje:

 

§ l.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie

z załącznikiem nr l.

§ 2.

Ogólny plan budżetu gminy na 2005 rok po wprowadzeniu powyższych

zmian wynosi:

 po stronie dochodów    9 921 595 zł

po stronie wydatków 12 755 838 zł

 

§3.

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar


 

Uzasadnienie

1. Dokonano przeniesień:

   1) zmniejszono:

       - w dziale 750, rozdziale 75023, § 4210 o kwotę 10 000 zł,

       - w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300 o kwotę 8.179 zł,

   2) zwiększono:

       - w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 w wysokości 10 000 zł z 

       przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku 

       gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym,

       - w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 8 179 zł z przeznaczeniem

       na zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej

       we Wrociszowie  Górnym.

2. Dokonano przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 4.531 zł 

    zgodnie z dyspozycją zebrania wiejskiego sołectwa Stary Zawidów (uchwała nr

   1/2005 zebrania wiejskiego sołectwa Stary Zawidów z 17.03.2005 r. w sprawie

   uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) do:

   1) działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 300 zł tytułem dotacji dla

   Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie na realizację zadań z zakresu

   ochrony przeciwpożarowej,

   2) działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 4.231 zł tytułem dotacji dla

   Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy

   wiejskiej w Starym Zawidowie (3.031 zł) oraz organizacje imprez kulturalnych

   w sołectwie Stary Zawidów (l.200 zł).

3. Dokonano przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.326 zł

    zgodnie z dyspozycją zebrania wiejskiego sołectwa Skrzy dlice (uchwała nr

    1/2005 zebrania wiejskiego sołectwa Skrzydlice z dnia 10.03.2005 r. w sprawie

    uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) do:

    l) działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.326 zł tytułem dotacji dla

    Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy

    wiejskiej w Skrzydlicach.

4. Dokonano przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 620 zł

    zgodnie z dyspozycją zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny

    (uchwała nr 2/2005 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny z dnia

    04.03.2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) 

    do:

   l) działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 620 zł tytułem dotacji dla Gminnego

    Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla 

    świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym.

5. Dokonano przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.821 zł

    zgodnie z dyspozycją zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Górny

    (uchwała nr 2/2005 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Górny z dnia

    23.04.2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok)

    do:

    l) działu 921, rozdziału 92109, § 6050 kwotę 1.821 zł z przeznaczeniem na

    zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

Załączniki do pobrania: 2005-11-17 15:12:28 - Załącznik 1 do uchwały nr XXVIII/182/05 (443.70 kB)

Ilość odwiedzin: 4629
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2005-11-17 14:53:49
Data udostępnienia informacji: 2005-11-17 14:53:49
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-18 08:09:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner