logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      minus Listopad
         minus XXXIV_212_05
         minus XXXIV_213_05
         minus XXXIV_214_05
         minus XXXIV_215_05
         minus XXXIV_216_05
         minus XXXIV_217_05
         minus XXXIV_218_05
         minus XXXIV_219_05
         minus XXXIV_220_05
         minus XXXIV_221_05
         minus XXXIV_222_05
         minus XXXIV_223_05
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Listopad > XXXIV_216_05

Uchwała Nr XXXIV/216/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z  08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zmianami) oraz art.10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

i opłatach lokalnych1  (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku nr 9,  poz.84 

z późniejszymi zmianami )  Rada Gminy Sulików

 

uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

    a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                                                  580 zł

    b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                         1.030 zł

    c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                               1.170 zł

2) od samochodów ciężarowych o  dopuszczalnej masie całkowitej równej lub

    wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Roczna stawka podatku

( w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

 

1.870

2.060

Trzy osie

12

21

1.775

1.925

21

 

2.110

2.325

cztery osie i więcej

12

27

2.010

2.210

27

29

2.320

2.350

29

 

2.330

2.450

 

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów od 3,5 ton  i poniżej 12 ton                                                        1.370 zł

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Roczna stawka podatku

( w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszania osi jezdnych

Dwie osie

12

31

1.750

              1.820

31

 

1.830

              1.930

Trzy osie

12

40

1.750

              1.820

40

 

      2.270      

              2.500

 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają

    dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem

    związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

    podatku   rolnego                                                                                  1.170 zł

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

    dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem

    związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

    podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Roczna stawka podatku

( w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszania osi jezdnych

jedna oś

12

 

465

565

Dwie osie

12

38

1.290

1.440

38

 

1.640

1.820

Trzy osie

12

38

1.297

1.440

38

 

1.560

1.730

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

    a) mniej niż 30 miejsc                                                                          1.370 zł

    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                     1.820 zł

 

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody specjalne (śmieciarki) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 12 ton służące 

do wywozu nieczystości stałych .

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

 § 4.

Traci moc uchwała nr XII/96/03 Rady Gminy Sulików z  26 listopada 2003 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków  transportowych.

 

§ 5.

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar


[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.  WE L 368 z 17.12.1992 r.),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez

pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą

Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Ilość odwiedzin: 6344
Skrócony opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2005-12-08 11:56:37
Data udostępnienia informacji: 2005-12-08 11:56:37
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-08 12:29:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner