logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XL_260_06
         minus XL_261_06
         minus XL_262_06
         minus XL_263_06
         minus XL_264_06
         minus XL_265_06
         minus XL_266_06
         minus XL_267_06
         minus XL_268_06
         minus XL_269_06
         minus XL_270_06
         minus XL_271_06
         minus XL_272_06
         minus XL_273_06
         minus XL_274_06
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2006 > Czerwiec > XL_264_06

Uchwała Nr XL/264/06

Rady Gminy Sulików

z dnia 28 czerwca 2006 roku

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze budżetu Gminy Sulików oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury                    

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  oraz art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wójt Gminy Sulików przedstawia Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie do 31 sierpnia informacje o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze budżetu Gminy Sulików oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

 

§ 2

1.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za pierwsze półrocze powinna obejmować:

1)      wstęp zawierający informacje o zmianach w budżecie gminy w pierwszym półroczu,

2)      zbiorcze zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu – z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe,

3)      wykonanie dochodów:

a)    zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów według źródeł powstawania,

b)   część opisowa realizacji dochodów z informacją o zaległościach, umorzeniach, odroczeniach i rozłożenia na raty,

c)    zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

4)       wykonanie wydatków:

a)    zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków bieżących i majątkowych, z wyodrębnieniem:

-          wynagrodzeń,

-          pochodnych od wynagrodzeń,

-          dotacji,

-          wydatków na obsługę długu,

b)   część opisowa realizacji wydatków wraz z informacją o zobowiązaniach,

c)    zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków inwestycyjnych obejmujące:

-          nazwę zadania i lokalizację,

-          zakres rzeczowy zadania,

-          okres realizacja zadania,

-          ogółem planowane nakłady,

-          wartość robót od początku realizacji zadania,

-          plan wydatków,

-          poniesione wydatki,

d)   zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych z budżetu gminy,

e)    zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,

5)      zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

6)      wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a)    zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i wydatków,

b)   część opisowa realizacji przychodów i wydatków,

7)      wykonanie  planu finansowego zakładu budżetowego:

a)    zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów,

b)   część opisowa realizacji przychodów i kosztów wraz z informacją o stanie należności i zobowiązań, zakresie usług świadczonych oraz zasad odpłatności za świadczone usługi,

8)      wykonanie  planów finansowych rachunków dochodów własnych:

a)    zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków,

b)   część opisowa realizacji dochodów i wydatków wraz z informacją o stanie należności i zobowiązań, zakresie usług świadczonych oraz zasad odpłatności za świadczone usługi,

9)      zakończenie zawierające wyjaśnienie przyczyn występujących odchyleń w realizacji dochodów z poszczególnych źródeł oraz szacunku przewidywanego wykonania dochodów w skali roku, uzasadnienie zróżnicowanego poziomu wykonania wydatków w poszczególnych działach oraz wnioski wynikające z dokonanej oceny przebiegu realizacji budżetu w pierwszym półroczu .

 

2.      Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze powinna zawierać:

1)      zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów obejmujące:

a)     przychody według źródeł,

b)    koszty według rodzajów i miejsca powstawania,

c)     stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,

2)      część opisową realizacji przychodów i kosztów wraz z informacją o zakresie świadczonych usług, sposobie kalkulowania cen za usługi i korzystanie z obiektów oraz urządzeń kulturalnych, przewidywanego wyniku na koniec roku sprawozdawczego, rodzaju zorganizowanych imprez kulturalnych.

 

§ 3

Traci moc uchwała nr XIII/97/99 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 1999 r. w sprawie zakresu i form sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulików za I - sze półrocze.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                 Rady Gminy

                                                                                              Franciszek Fleszar


Uzasadnienie:

 Zgodnie z art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104) zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze, określa organ stanowiący gminy. 

          

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                    Rady Gminy

                                                                                                Franciszek Fleszar

Ilość odwiedzin: 5252
Skrócony opis: w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze budżetu Gminy Sulików oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-07-12 13:07:39
Data udostępnienia informacji: 2006-07-12 13:07:39
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 13:12:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner