logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      minus Październik
         minus XLII_279_06
         minus XLII_280_06
         minus XLII_281_06
         minus XLII_282_06
         minus XLII_283_06
         minus XLII_284_06
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2006 > Październik > XLII_282_06

                                     UCHWAŁA NR XLII/282/06
                                       Rady Gminy Sulików
                                  z dnia 27 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Sulików
uchwala, co następuje:

                                                      § 1.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 43.289,33 zł oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

                                                      § 2.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.284,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. 

                                                      § 3.
Nadwyżkę budżetową w kwocie 5,33 zł przeznacza się na pokrycie deficytu powstałego w wyniku zaangażowania w 2005 roku środków finansowych z 2006 roku. 

                                                      § 4.
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV/238/05 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3. 

                                                      § 5.
Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXV/238/05 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

                                                      § 6.
Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXV/238/05 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

                                                      § 7.
Ogólny plan budżetu gminy na 2006 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

po stronie dochodów 13.603.277,33 zł
po stronie wydatków 14.410.374,00 zł


                                                      § 8.
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

                                                      § 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

                                                                            Przewodniczący
                                                                               Rady Gminy
                                                                           Franciszek Fleszar


                                                Uzasadnienie

Urealniono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości po analizie wpływów tego podatku za okres od 01 stycznia do 30 września bieżącego roku.

Zwiększono plan dochodów z tytułu pozyskania środków finansowych z funduszu prewencyjnego PZU SA.

Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikających z toku wykonywania budżetu.

Pismo Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych nr 269 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zwiększenia planu finansowego dochodów własnych.

Pismo Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych nr 270 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmian w planie finansowym w dziale 801, rozdziałach 80101 i 80103 oraz w dziale 854, rozdziale 85401.

Dokonano przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 100 zł zgodnie z dyspozycją Rady Sołeckiej sołectwa Wrociszów Dolny (pismo z dnia 18 października 2006 r.) do działu 921, rozdziału 92109, § 2480 tytułem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na imprezy kulturalne we wsi Wrociszów Dolny.

                                                                       Przewodniczący
                                                                         Rady Gminy
                                                                      Franciszek Fleszar

Ilość odwiedzin: 4480
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-11-22 14:37:18
Data udostępnienia informacji: 2006-11-22 14:37:18
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-22 15:00:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner