logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      minus Październik
         minus XII_86_07
         minus XII_87_07
         minus XII_88_07
         minus XII_89_07
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Październik > XII_88_07

UCHWAŁA NR XII/88/07           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 PAŻDZIERNIKA 2007 ROKU
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                          
§ 1.
 
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 19.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 19.000,79 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.   
 
§ 3.
 
Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 0,79 zł będą przychody z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
§ 4.
 
W uchwale nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok dokonuje się następujących zmian:
1)      w § 1 ust. 3 wyrazy „645.448 zł” otrzymują brzmienie „645.447,21 zł” oraz wyrazy „366.609 zł” otrzymują brzmienie „366.609,79 zł”,
2)      w § 7 w pkt 2 wyrazy „20.000 zł” otrzymują brzmienie „43.050 zł”,
3)      w § 14 pkt 2 wyrazy „366.609 zł” otrzymują brzmienie „366.609,79 zł”,
4)      w § 16 wyrazy „6.014.109 zł” otrzymują brzmienie „6.014.109,79 zł”.
 
§ 5.
 
Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 6.
 
Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
§ 7.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 8.
 
Załącznik nr 14 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6.
 
§ 9.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2007 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      19.195.736,00 zł
                                         po stronie wydatków      19.235.863,79 zł
 
§ 10.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 11.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Dochody:
 
1.      Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł, z tego w:
-         w dziale 750, rozdziale 75023, § 0920 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych,
-         w dziale 900, rozdziale 90003, § 2440 o kwotę 20.000,00 zł tytułem planowanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup pojemników do segregacji odpadów.
 
2.      Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł, z tego w:
-         w dziale 754, rozdziale 75412, § 2440 o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych.
 
 
Wydatki:
 
1.    Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z tego:
-         w dziale 754, rozdziale 7541, § 2820 o kwotę 1.000,00 zł tytułem zmniejszenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu pożarniczego.
2.    Zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,79 zł, z tego w:
-         w dziale 900, rozdziale 90001, § 6650 o kwotę 0,79 zł tytułem przekazania środków dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w Zgorzelcu na realizację na podstawie porozumienia komunalnego zadania inwestycyjnego pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda,
-         w dziale 900, rozdziale 90003, § 4210 o kwotę 20.000,00 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów.
3.      Na wniosek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 15 października 2007 roku dokonano przeniesień kwoty 5.929,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zakupienia zmywarki do punktu wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Biernej.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 8374
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-11-26 10:41:45
Data udostępnienia informacji: 2007-11-26 10:41:45
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-26 10:50:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner