logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      minus Październik
         minus XXIII_179_08
         minus XXIII_180_08
         minus XXIII_181_08
         minus XXIII_182_08
         minus XXIII_183_08
         minus XXIII_184_08
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Październik > XXIII_183_08

UCHWAŁA NR XXIII/183/08           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 i 13  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Zwiększa się dochody o kwotę 201.719,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zwiększa się wydatki o kwotę 201.719,92 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 4.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 5.
 
Załącznik nr 12 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 6.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2008 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
                                         po stronie dochodów      17.932.635,43 zł
                                         po stronie wydatków      18.994.242,23 zł
 
§ 7.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
Uzasadnienie
 
 
1.      Zwiększono dochody o kwotę 201.719,92 zł, z tego:
-        w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310 zwiększono dochody o kwotę 128.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem,
-        w dziale 756, rozdziale 75615, § 0320 zwiększono dochody o kwotę 46.000,00 zł z tytułu podatku rolnego w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem,
-        w dziale 756, rozdziale 75615, § 0340 zwiększono dochody o kwotę 2.044,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem,
-        w dziale 801, rozdziale 80101, § 0960 zwiększono dochody o kwotę 1.600,00 zł z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na zakup oświetlenia,  
-        w dziale 801, rozdziale 80195, § 2030 zwiększono dochody o kwotę 4.245,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/19B-4/2008 z dnia 01 października 2008 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
-        w dziale 926, rozdziale 92601, § 6260 zwiększono dochody o kwotę 19.830,92 zł na podstawie umowy nr 222/07/106 z dnia 19 października 2007 roku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”.
 
2.      Zwiększono wydatki o kwotę 201.719,92 zł, z tego:
-        w dziale 600, rozdziale 60016, § 4270 zwiększono wydatki o kwotę 65.880,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu wiaduktu pod torami na drodze gminnej nr 109801.D w miejscowości Wilka (notatka II/22/08 z kolegium odbytego w dniu 27 października 2008 roku),
-        w dziale 630, rozdziale 63003, § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pod nazwą „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Gminy Sulików”(notatka II/20/08 z kolegium odbytego w dniu 09 października 2008 roku),
-        w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie oraz prac geodezyjnych (pismo nr MK.7227-12/2008 z dnia 16 października 2008 roku),
-        w dziale 710, rozdziale 71004, § 4170 zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej (pismo nr ZP/731-1/2008 z dnia 14 października 2008 roku),
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 4210 zwiększono wydatki o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 4260 zwiększono wydatki o kwotę 4.000,00 zł na zakup energii,
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 10.858,00 zł na zakup usług pozostałych,
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 4360 zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
-        w dziale 750, rozdziale 75095, § 4430 zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie (pismo PZ/4220-LGD-5/2008 z dnia 15 października 2008 roku),
-        w dziale 801, rozdziale 80101, § 4210 zwiększono wydatki o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych  na zakup oświetlenia (pismo Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych nr 213/2008 z dnia 03 lipca 2008 roku),
-        w dziale 801, rozdziale 80110 zwiększono wydatki o kwotę 24.013,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem środowiskowej hali sportowej (realizacja częściowa wniosku z dnia 17 lipca 2008 roku),
-        w dziale 801, rozdziale 80148 zwiększono wydatki o kwotę 6.293,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem od miesiąca września 2008 roku dodatkowej kucharki w stołówce szkolnej (wniosek z dnia 26 sierpnia 2008 roku),
-        w dziale 801, rozdziale 80195, § 4300 zwiększono wydatki o kwotę 4.245, 00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
-        w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice" (pismo nr PZ/W/7020-2/2008 z dnia 20 października 2008 roku),
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”(pismo nr PZ/OW/0717-1/2008 z dnia 20 października 2008 roku),
-        w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 19.830,92 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”.
 
3.      Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 8.060,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:
a)      zmniejszono:
-        w dziale 801, rozdziale 80113, § 4300 o kwotę 60,00 zł  wydatki na zakup usług pozostałych,
-        w dziale 900, rozdziale 90004, § 4300 o kwotę 8.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,
b)      zwiększono:
-        w dziale 801, rozdziale 80113, § 4360 o kwotę 60,00 zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
-        w dziale 900, rozdziale 90003, § 4300 o kwotę 8.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych
na podstawie pism: MK.7051/F/2008 z dnia 14 października 2008 roku oraz bez numeru z dnia 16 października 2008 roku.
 
4.      W dziale 926, rozdziale 92601 dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 262.393,58 zł między paragrafami, tj. zmniejszono § 6058 a zwiększono § 6059. Przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” zostały naliczone kary umowne dla wykonawcy. Zapłacona przez wykonawcę kara umowna w związku z realizacją kwalifikowanej części projektu, zmniejsza kwotę wydatków kwalifikowanych, które przedstawiane są do refundacji we wniosku o płatność. Czwarta cyfra „8” oznacza iż wydatki ponoszone przez gminę podlegają refundacji ze środków Unii Europejskiej.  

Ilość odwiedzin: 4404
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-11-06 13:47:38
Data udostępnienia informacji: 2008-11-06 13:47:38
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-06 14:04:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner