logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXV_194_08
         minus XXV_195_08
         minus XXV_196_08
         minus XXV_197_08
         minus XXV_198_08
         minus XXV_199_08
         minus XXV_200_08
         minus XXV_201_08
         minus XXV_202_08
         minus XXV_203_08
         minus XXV_204_08
         minus XXV_205_08
         minus XXV_206_08
         minus XXV_207_08
         minus XXV_208_08
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Grudzień > XXV_207_08

 

UCHWAŁA NR XXV/207/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU
 
 
 
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1.      Nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 wydatki w kwocie 215.960,00 zł.
2.      Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2009 roku.
 
§ 2.
 
Plan finansowy wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Załącznik nr 1
 
                                                                                                                       do uchwały nr XXV/207/08
                                                                                                                       Rady Gminy Sulików
                                                                                                                       z dnia 30 grudnia 2008 roku
 
 
 
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO 2008
 
 

Dział
Rozdz.
Par.
Treść
Kwota
630
 
 
Turystyka
                 9 000,00   
 
 
 
63003
 
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
                 9 000,00   
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
9 000,00
z tego:
wykonanie opracowania pod nazwą Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Gminy Sulików na tle subregionu turystycznego „Kwisa, Nysa, Bóbr”
 
 
 
9 000,00
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
21 960,00
 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
                 21 960,00   
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
                  21 960,00
 
z tego:
uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice
 
 
 
 
21 960,00   
921
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
100 000,00
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
                 100 000,00   
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
                  100 000,00
 
z tego:
dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym
 
 
100 000,00   
926
 
 
Kultura fizyczna i sport
                 85 000,00   
 
 
 
92601
 
Obiekty sportowe
                 85 000,00   
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
                  85 000,00
z tego:
budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie
 
 
85 000,00   
Razem
               215 960,00   

Ilość odwiedzin: 4235
Nazwa dokumentu: XXV_207_08
Skrócony opis: w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-16 09:37:41
Data udostępnienia informacji: 2009-01-16 09:37:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-19 10:17:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner