logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      minus Maj
         minus XXXI/237/09
         minus XXXI/238/09
         minus XXXI/239/09
         minus XXXI/240/09
         minus XXXI/241/09
         minus XXXI/242/09
         minus XXXI/243/09
         minus XXXI/244/09
         minus XXXI/245/09
         minus XXXI/246/09
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Maj > XXXI/246/09

         UCHWAŁA NR XXXI/246/09           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                          
§ 1.
 
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 201.486,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 201.486,28 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2009 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
                                         po stronie dochodów      16.226.410,50 zł
                                         po stronie wydatków      16.061.659,50 zł
 
§ 4.
 
Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 5.
 
Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 6.
 
Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 7.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6.
 
§ 8.
Załącznik nr 12 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7.
 
§ 9.
 
W § 12 uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 dodaje się:
„3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 12a”
w brzmieniu  załącznika nr 8.
 
§ 10.
 
W § 15 ust. 1 pkt 2) uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie:
„na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – do wysokości kwot ustalonych w załączniki nr 12 i w załączniku nr 12a”
 
§ 11.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 12.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Uzasadnienie
 
Dochody:
 
Zwiększono dochody o kwotę 201.486,28 zł, z tego:
1.      Umowa sponsoringu nr 47/IN/09 zawarta w dniu 5 maja 2009 roku z FORNAX Spółką z o.o. we Wrocławiu na zakup sprzętu teleinformatycznego do środowiskowej hali sportowej w Sulikowie w kwocie 15.000,00 zł (dział 801, rozdział 80110, § 0960).
 
2.      Umowa nr UWA/000132/01/D na realizację obszaru A pilotażowego programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” zawarta w dniu 18 grudnia 2008 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu na dofinansowanie obsługi zadań realizowanych w ramach obszaru A programu w kwocie 84,28 zł (dział 801, rozdział 80195, § 2440).
 
3.      Umowa nr 91/OS/2008 zawarta w dniu 19 grudnia 2008 roku z Skanska S.A. w Warszawie na przyjęcie przez gminę odpadów w postaci gleby i tłucznia torowego w ilości 15.000 ton za kwotę 60.000,00 zł (dział 900, rozdział 90095, § 0970).
 
4.      Umowa sponsoringu nr 45/PG/2009 zawarta w dniu 28 kwietnia 2009 roku z FORNAX Spółką z o.o. we Wrocławiu na dofinansowanie organizacji dożynek w kwocie 30.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109, § 0960).
 
5.      Umowa nr IG-2004/PL-SN/2.02/D1-1/U-170/09 o dofinansowanie projektu „Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” nr PL-06-D1-1D1604-ERN w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) zawarta w dniu 12 maja 2009 roku na kwotę 96.402,00 zł (dział 921, rozdział 92109, § 6298).   
 
Wydatki:
 
1.      Zwiększono wydatki o kwotę 201.486,28 zł, z tego:
-        w dziale 801, rozdziale 80110, § 6050 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem dla Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup sprzętu teleinformatycznego do środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” , 
-        w dziale 801, rozdziale 80195, § 4300 o kwotę 42,14 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Sulikowie na wydatki związane z obsługą zadań realizowanych w ramach programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, 
-        w dziale 801, rozdziale 80195, § 4300 o kwotę 42,14 zł z przeznaczeniem dla Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie na wydatki związane z obsługą zadań realizowanych w ramach programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, 
-        w dziale 900, rozdziale 90015, § 4300 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia usług oświetleniowych,
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na organizację dożynek,
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 6058 o kwotę 96.402,00 zł na dofinansowanie projektu „Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” nr PL-06-D1-1D1604-ERN w ramach Programu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).
 
2.      Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
-        zmniejszono o kwotę 177.394,00 zł, z tego:
ü w dziale 600, rozdziale 60053, § 6650 o kwotę 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”,
ü w dziale 700, rozdziale 70005, § 4610 o kwotę 3.000,00 zł wydatki postępowania sądowego,
ü w dziale 750, rozdziale 75023, § 4040 o kwotę 3.221,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
ü w dziale 750, rozdziale 75023, § 4750 o kwotę 10.800,00 zł wydatki na zakup akcesoriów komputerowych,
ü w dziale 801, rozdziale 80113, § 4010 o kwotę 9.253,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
ü w dziale 801, rozdziale 80113, § 4110 o kwotę 904,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
ü w dziale 801, rozdziale 80113, § 4120 o kwotę 216,00 zł składki na Fundusz Pracy,
ü w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 100.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0. Gmina Sulików”,
ü w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 o kwotę 30.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z rozbudową”,
-        zwiększono o kwotę 177.394,00 zł, z tego:
ü w dziale 750, rozdziale 75023, § 4010 o kwotę 13.594,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
ü w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 o kwotę 10.800,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików”,
ü w dziale 853, rozdziale 85395, § 6650 o kwotę 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Dolnośląskiego Internetowego Systemu Szkieletowego”,
ü w dziale 900, rozdziale 90015, § 4300 o kwotę 130.000,00 zł świadczenia usług oświetleniowych,
ü w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 3.000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na naprawę dachu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach
na podstawie między innymi: pisma Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej nr BZG-51/2009 z dnia 5 maja 2009 roku, wniosku Wydziału Finansowego Urzędu Giny Sulików z dnia 7 maja 2009 roku, pisma Urzędu Gminy Sulików z dnia 11 maja 2009 roku, pisma Urzędu Gminy Sulików nr IN.7044-1/MOD/2009 z dnia 25 maja 2009 roku.      
3.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Miedziana (uchwała nr 1/2009 zebrania wiejskiego sołectwa Miedziana z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 3.140,00 zł do:
-        działu 801, rozdziału 80101, § 4300 kwotę 540,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Biernej na organizację tzw. „zielonej szkoły”,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.600,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Miedzianej (2.000,00 zł) i zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Miedziana (600,00 zł).
 
4.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Stary Zawidów (uchwała nr 1/2009 zebrania wiejskiego sołectwa Stary Zawidów z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 4.167,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 4.167,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie.
 
5.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Skrzydlice (uchwała nr 1 zebrania wiejskiego sołectwa Skrzydlice z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.242,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.242,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wybudowanie kominka w świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach (1.142,00 zł) i zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Skrzydlice (100,00 zł).
 
6.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Bierna (uchwała nr 1 zebrania wiejskiego sołectwa Bierna z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 3.200,00 zł do:
-        działu 600, rozdziału 60017, § 4210 kwotę 1.800,00 zł na zakup kamienia bazaltowego na naprawę dróg w sołectwie Bierna,
-        działu 801, rozdziału 80101, § 4300 kwotę 800,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Biernej na zorganizowanie tzw. „zielonej szkoły”,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 600,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Bierna.
 
7.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny (uchwała nr 1/2009 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.751,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.751,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym (850,00 zł) i zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Wrociszów Dolny (901,00 zł).
 
8.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Mikułowa (uchwała nr 2 zebrania wiejskiego sołectwa Mikułowa z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 2.993,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.993,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej (1.300,00 zł), zakup pieca dla świetlicy wiejskiej w Mikułowej (1.500,00 zł) i zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Mikułowa (193,00 zł).
 
9.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Górny (uchwała nr 2/09 zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Górny z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 4.275,00 zł do:
-        działu 700, rozdziału 70005, § 4300 kwotę 800,00 zł na zagospodarowanie terenu przy byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 3.475,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Radzimów Górny (200,00 zł) i remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym (3.275,00 zł).
 
10. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Górne (uchwała nr 1/2009 zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Górne z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 3.531,00 zł do:
-        działu 600, rozdziału 60017, § 4210 kwotę 1.000,00 zł na zakup kamienia bazaltowego na naprawę dróg w sołectwie Studniska Górne,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.531,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze Studnisk Górnych i ze Studnisk Dolnych (531,00 zł), na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych (500,00 zł) oraz remont świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych (1.500,00 zł).
 
11. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Górny (uchwała nr 1/2009 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Górny z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.545,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.545,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
 
12. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Wilka (uchwała nr 1/2009 zebrania wiejskiego sołectwa Wilka z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.409,00 zł do:
-        działu 600, rozdziału 60017, § 4210 kwotę 1.409,00 zł na zakup kamienia bazaltowego na naprawę dróg w sołectwie Wilka.
 
13. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Sulików (uchwała nr 1/09 zebrania wiejskiego sołectwa Sulików z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 19.250,00 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 7.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 5.250,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Sulików (3.000,00 zł) i zakup książek do biblioteki (2.250,00 zł),
-        działu 926, rozdziału 92605, § 2820 kwotę 7.000,00 zł tytułem dotacje celowej na realizację zadań z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Sulików.
 
14. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Dolny (uchwała nr 1/2009 zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Dolny z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 3.394,00 zł do:
-        działu 600, rozdziału 60017, § 4210 kwotę 900,00 zł na zakup kamienia bazaltowego i rur przepustowych do naprawy dróg w sołectwie Radzimów Dolny,
-        działu 600, rozdziału 60017, § 4300 kwotę 394,00 zł na utrzymanie dróg w sołectwie Radzimów Dolny
-        działu 801, rozdziału 80101, § 4300 kwotę 600,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Biernej na zorganizowanie tzw. „zielonej szkoły”,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.500,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Radzimów Dolny (1.000,00 zł) i remont świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym (500,00 zł).
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Załączniki do pobrania: 2009-06-18 15:15:57 - Załącznik Nr 1 (57.90 kB)
2009-06-18 15:16:58 - Załącznik Nr 2 (65.47 kB)
2009-06-18 15:17:43 - Załącznik Nr 3 (53.33 kB)
2009-06-18 15:18:26 - Załącznik Nr 4 (54.71 kB)
2009-06-18 15:19:14 - Załącznik Nr 5 (59.49 kB)
2009-06-18 15:20:01 - Załącznik Nr 6 (86.30 kB)
2009-06-18 15:20:49 - Załącznik Nr 7 (81.43 kB)
2009-06-18 15:21:28 - Załącznik Nr 8 (65.85 kB)

Ilość odwiedzin: 5142
Nazwa dokumentu: XXXI/246/09
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-06-18 15:13:09
Data udostępnienia informacji: 2009-06-18 15:13:09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-18 15:23:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner