logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      minus Listopad
         minus XXXV/269/09
         minus XXXV/270/09
         plus XXXV/271/09
         minus XXXV/272/09
         minus XXXV/273/09
         minus XXXV/274/09
         minus XXXV/275/09
         minus XXXV/276/09
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Listopad > XXXV/274/09

 

UCHWAŁA NR XXXV/274/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
Ogólny plan budżetu gminy na 2009 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
po stronie dochodów 16.171.290,49 zł
po stronie wydatków 15.416.106,48 zł
 
§ 3.
Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2.
 
§ 4.
Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
Uzasadnienie
 
1.      Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
-       zmniejszono o kwotę 122.603.00 zł, z tego:
ü     w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 o kwotę 3.850,00 zł wydatki na zakup pozostałych usług,
ü     w dziale 758, rozdziale 75818, § 4810 o kwotę 56.553,00 zł rezerwę celową przeznaczoną na odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
ü     w dziale 801, rozdziale 80104, § 4210 o kwotę 7.200,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie,
ü     w dziale 801, rozdziale 80146, § 2320 o kwotę 5.000,00 zł wydatki na dotację celową dla Powiatu Zgorzeleckiego w związku z nie podpisaniem umowy o świadczenia usług w zakresie doradztwa programowo – metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Sulików,
ü     w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 50.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej” (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),
-       zwiększono o kwotę 122.603,00 zł, z tego:
ü      w dziale 010, rozdziale 01095, § 4430 o kwotę 56.553,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w drugim okresie płatniczym 2009 roku
ü      w dziale 801, rozdziale 80101, § 4240 o kwotę 2.100,00 zł wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Sulikowie,
ü      w dziale 801, rozdziale 80104, § 6060 o kwotę 7.200,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zmywarko – wyparzarki w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie” ,
ü      w dziale 801, rozdziale 80110, § 4240 o kwotę 1.750,00 zł wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie,
ü      w dziale 801, rozdziale 80146, § 4700 o kwotę 5.000,00 zł wydatki na szkolenia pracowników (Przedszkole Publiczne w Sulikowie – 375,00 zł, Szkoła Podstawowa w Biernej – 803,00 zł, Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 982,00 zł, Szkoła Podstawowa w Sulikowie – 1.556,00 zł, Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie – 1.284,00 zł),
ü     w dziale 921, rozdziale 92109, § 4270 o kwotę 50.000,00 wydatki na zakup usług remontowych w świetlicy wiejskiej w Mikułowej (wymiana stolarki drzwiowej i okiennej)
na podstawie miedzy innymi: wniosku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 17 czerwca 2009 roku, pisma Urzędu Gminy Sulików z dnia 28 września 2009 roku, wniosku Przedszkola Publicznego w Sulikowie z dnia 3 listopada 2009 roku i pisma Urzędu Gminy Sulików z dnia 12 listopada 2009 roku
2.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Bierna (uchwała nr 3/09 zebrania wiejskiego sołectwa Bierna z dnia 22 września 2009 roku w sprawie zadysponowania środków finansowych pozostawionych jako rezerwa w planie finansowo – rzeczowym sołectwa Bierna na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 400,00 zł do:
-       działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 400,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla mieszkańców sołectwa Bierna.
3.      Dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie: pisma Urzędu Gminy Sulików nr OS/762-2/2009 z dnia 3 listopada 2009 roku oraz pisma Urzędu Gminy Sulików nr OS/762-3/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 4403
Nazwa dokumentu: XXXV/274/09
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2009-12-14 15:17:45
Data udostępnienia informacji: 2009-12-14 15:17:45
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-14 15:26:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner