logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXXVI/277/09
         minus XXXVI/278/09
         minus XXXVI/279/09
         minus XXXVI/280/09
         minus XXXVI/281/09
         minus XXXVI/282/09
         minus XXXVI/283/09
         minus XXXVI/284/09
         minus XXXVI/285/09
         minus XXXVI/286/09
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Grudzień > XXXVI/284/09

 UCHWAŁA NR XXXVI/284/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 ROKU
 
w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Sulików.
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 7 uchwały nr XXIII/184/08 Rady Gminy Sulikówz dnia 29 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 326 poz. 4335  ze zmianami),
Rada Gminy Sulików  uchwala co następuje:
 
§ 1.
1. Tytuł Honorowy Obywatel Gminy Sulików nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Sulików, jako wyraz najwyższego uznania i wyróżnienia za wkład w jej rozwój społeczny i gospodarczy oraz popularyzację wiedzy o gminie  i jej historii.
2. Tytuł, o którym mowa w ust. 1 może być nadany:
1) obywatelom polskim i cudzoziemcom,
2) pośmiertnie.
3. Tytuł Honorowy Obywatel Gminy Sulików może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz. 
§ 2.
Tytuł Honorowy Obywatel Gminy Sulików nadaje Rada Gminy Sulików w drodze uchwały.
 
§ 3.
1.Wniosek w sprawie przyznania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Sulików mogą składać:
1) Wójt Gminy Sulików,
2) Przewodniczący Rady Gminy Sulików,
3) co najmniej 5 radnych,
4) jednostki organizacyjne gminy, organizacje społeczne, polityczne i stowarzyszenia    posiadające osobowość prawną, działające na terenie Gminy Sulików,
5) grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy Sulików.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) określenie wnioskodawcy,
2) dane osobowe o kandydacie do tytułu takie jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania,
3) uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu honorowego,
4)czytelny podpis wnioskodawcy (wnioskodawców), ewentualnie pieczęć oraz datę złożenia wniosku,
5) dodatkowo do wniosku należy dołączyć:
a) listę z imionami i nazwiskami radnych oraz ich podpisami - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa co najmniej 5 radnych,
b) listę z imionami i nazwiskami, numerami PESEL oraz podpisami – w przypadku, gdy wnioskodawcami jest grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy Sulików,
c) dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania podmiotu – w przypadku      wnioskodawcy, o którym mowa w § 3ust. 1 pkt 4.
3. Wniosek w sprawie przyznania tytułu, o którym mowa w ust. 1 składa się Przewodniczącemu  Rady Gminy, który przedstawia Radzie Gminy projekt stosownej uchwały.
 
§ 4.
1. Nadanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Sulików zostaje potwierdzone:
1) aktem nadania o treści:
„ Rada Gminy Sulików w dowód szczególnego uznania za zasługi na rzecz rozwoju Gminy Sulików nadaje Pani/Panu (imię i nazwisko) tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sulików. Podpis Przewodniczącego Rady Gminy Sulików. Sulików (data)”.
2) wpisaniem do księgi Honorowych Obywateli Gminy Sulików.
2.Wręczenia aktu nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Sulików dokonuje Przewodniczący Rady Gminy Sulików podczas uroczystości z okazji świąt państwowych lub patriotycznych, sesji Rady Gminy Sulików  lub innych uroczystości gminnych.
 
§ 5.
Osobie wyróżnionej tytułem Honorowy Obywatel Gminy Sulików przysługują następujące przywileje:
1) prawo używania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Sulików,
2) uczestniczenia na prawach Honorowego Gościa we wszystkich sesjach Rady oraz uroczystościach o charakterze gminnym.
 
§ 6.
Uchwała o nadaniu  tytułu podlega podaniu do publicznej wiadomości
 
§ 7.
W szczególnych przypadkach Rada Gminy Sulików na uzasadniony wniosek jednego z wnioskodawców wymienionych w § 3 ust. 1 może pozbawić wyróżnioną osobę tytułu.
 
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
Uzasadnienie:
Uchwałą nr XXIII/184/08 z dnia 29 października 2008 roku  Rada Gminy Sulików uchwaliła Statut Gminy, w którym § 7 stanowił, że Rada Gminy może nadać tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sulików. Zasady przyznawania tytułu powinny być określone w odrębnej uchwale.
Stosownie do w/w zapisu  Statutu, w niniejszej uchwale określone zostały zasady nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Sulików, a w szczególności:
- wskazanie komu może być przyznany tytuł honorowy,
- tryb zgłaszania wniosku o nadanie tytułu,
- podmioty uprawnione do składania wniosku,
- formę w jakiej Rada Gminy decyduje o nadaniu tytułu,
- formę nadania tytułu,
- przywileje osób posiadających tytuł Honorowy Obywatel Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 4112
Nazwa dokumentu: XXXVI/284/09
Skrócony opis: w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-12-30 11:37:00
Data udostępnienia informacji: 2010-01-18 11:37:48
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 12:05:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner