logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus XXXVIII/291/10
         minus XXXVIII/292/10
         minus XXXVIII/293/10
         minus XXXVIII/294/10
         minus XXXVIII/295/10
         minus XXXVIII/296/10
         minus XXXVIII/297/10
         minus XXXVIII/298/10
         minus XXXVIII/299/10
         minus XXXVIII/300/10
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Luty > XXXVIII/297/10

UCHWAŁA NR XXXVIII/297/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 24 LUTEGO 2010 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211 - 212,  art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 184.860 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 184.860,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 4.
W § 12 ust. 2 uchwały nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulikówna rok 2010 dodaje się pkt 5) o treści: „udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty
50.000 zł.”
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Franciszek Fleszar
 
 
 
Uzasadnienie
 
1.  Zwiększono dochody o kwotę 184.860,00 zł, z tego:
-   w dziale 756, rozdziale 75618, § 0460 o kwotę 43.467,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
-   w dziale 758, rozdziale 75801,  § 2920 o kwotę 141.393,00 zł część oświatowej subwencji (pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 roku informujące o wynikających z ustawy budżetowej na rok 20101 z dnia 22 stycznia 2010 roku rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej).
 
2.  Zwiększono wydatki o kwotę 184.860,00 zł, z tego:
-  w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 21.860,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze budynku nr 78 w Studniskach Dolnych” pismo Urzędu Gminy Sulików nr IN.2232-1/RStD/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku),
-  w dziale 757, rozdziale 75704, § 8020 o kwotę 27.000,00 zł wydatki z tytułu poręczenia dla zaciągnięcia zobowiązania kredytowego wraz z odsetkami na okres 7 miesięcy br. przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie (pismo Urzędu Gminy Sulików nr PZ/0717-LGD/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku),
-  w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010 o kwotę 110.000,00 zł wydatki na wniesienie do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodna – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (realizacja uchwały nr XXXII/255/09 Rady Gminy Sulików z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodna – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym),
-  w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050 o kwotę 15.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” (pismo Urzędu Gminy Sulików nr PZ/OW-LGD/0717-1/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku),
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 11.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau” (pismo Urzędu Gminy Sulików nr PZ/O717-GOK-2/2010 z dnia 23 lutego 2010 roku).   
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Franciszek Fleszar
 

 

Załączniki do pobrania: 2010-03-26 11:10:26 - Załącznik nr 1 (30.78 kB)
2010-03-26 11:10:49 - Załącznik nr 2 (32.95 kB)
2010-03-26 11:12:02 - Załącznik nr 3 (45.25 kB)

Ilość odwiedzin: 4911
Nazwa dokumentu: XXXVIII/297/10
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-02 10:05:41
Data udostępnienia informacji: 2010-03-02 10:05:41
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-26 11:13:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner