logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      minus Wrzesień
         minus XLVI/348/10
         minus XLVI/349/10
         minus XLVI/350/10
         minus XLVI/351/10
         minus XLVI/352/10
         minus XLVI/353/10
         minus XLVI/354/10
         minus XLVI/355/10
         minus XLVI/356/10
         minus XLVI/357/10
         minus XLVI/358/10
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Wrzesień > XLVI/358/10

 

UCHWAŁA NR XLVI/358/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 - 212,  art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.058.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.058.300,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Franciszek Fleszar
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Dochody:
 
Zwiększono dochody o kwotę 2.058.300,00 zł w związku z:
1. Udzieleniem przez Województwo Dolnośląskie pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania z zakresu gospodarki wodnej pod nazwa „Konserwacja urządzeń melioracyjnych szczegółowych – rowów melioracyjnych o numerach ewidencyjnych R-B, R-F 9, R-CB, R-M” (dział 010, rozdział 01008, § 2710).
 
2. Udzieleniem środków w kwocie 2.000.000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zdań polegających na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnych infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w sierpniu 2010 roku (dział 600, rozdział 60078, § 2030 i § 6330).
 
3. Udzieleniem przez Gminę Suchy Dąb pomocy finansowej w kwocie 7.000,00 zł na usunięcie skutków powodzi, tj. na odbudowę infrastruktury drogowej, która została zniszczona przez powódź (dział 600, rozdział 60078, § 2710).
 
4. Większymi wpływami z różnych dochodów o kwotę 9.800,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0970). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów w I półroczu 2010 roku.
 
5. Większymi wpływami z różnych dochodów o kwotę 3.000,00 zł (dział 754, rozdział 75404, § 0970). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów w I półroczu 2010 roku.
 
6. Większymi wpływami z różnych dochodów o kwotę 3.000,00 zł (dział 710, rozdział 71004, § 0970). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów w I półroczu 2010 roku.
 
7. Większymi wpływami podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.200,00 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0500). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów w I półroczu 2010 roku.
 
8. Większymi wpływami z różnych opłat o kwotę 3.000,00 zł (dział 756, rozdział 75616, § 0690). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów w I półroczu 2010 roku.
 
9. Większymi wpływami z opłaty produktowej o kwotę 300,00 zł (dział 900, rozdział 90020, § 0400). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów w I półroczu 2010 roku.
 
 
  
Wydatki:
 
1. Zwiększono wydatki o kwotę 2.058.300,00 zł, z tego:
- w dziale 010, rozdziale 01008, § 4300  o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu gospodarki wodnej pod nazwa „Konserwacja urządzeń melioracyjnych szczegółowych – rowów melioracyjnych o numerach ewidencyjnych R-B, R-F 9, R-CB, R-M”,
- w dziale 600, rozdziale 60078, § 4270 kwotę 414.000,00 zł na remonty mostów:
·  w Małej Wsi Górnej (most –  zjazd z drogi powiatowej nr 2371 D na posesje nr 31 i most – droga wewnętrzna na działce nr 18) 48.800,00 zł,
· w Radzimowie Górnym (most – droga gminna nr 109797 D w km 0+339,20 na działkach nr 426 i 431, most – droga gminna nr 109797 D w km 0+419,22 na działkach nr 426 i 682, most – droga gminna nr 109797 D w km 0+975,00 na działkach nr 813 i 667/3, most – zjazd z drogi gminnej nr 109797 D na działce nr 654 na drogę wewnętrzna na działce nr 804) 152.500,00 zł,
· w Biernej (most – droga gminna nr 109797 D w km 1+905,00 na działce nr 198, kładka łącząca działki nr 201 z 202, most – droga gminna nr 109797 D w km 2+229,60 na działce nr 198, most – zjazd z drogi wewnętrznej na działce nr 418 na posesję na działce nr 109, most – droga wewnętrzna na działce nr 420 i 430) 212.700,00 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60078, § 4270 o kwotę 7.000,00 zł na remonty dróg zniszczonych przez powódź,
- w dziale 600, rozdziale 60078, § 4300 o kwotę 1.830,00 zł na wykonanie trzech kosztorysów: na odbudowę odcinka drogi w Radzimowie oraz budowę dwóch tymczasowych kładek,
- w dziale 600, rozdziale 60078, § 6050 o kwotę 1.586.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pod nazwą:
·  „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ulicy Górnej w miejscowości Sulików” 366.000,00 zł,
·   „Odbudowa mostu w km 0+243,60 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny” 305.000,00 zł,
·  „Odbudowa mostu w km 1+145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny” 305.000,00 zł,
·   „Odbudowa mostu w km 1+323,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny” 305.000,00 zł,
·  „Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna” 305.000,00 zł,
-  w dziale 700, rozdziale 70078, § 4300 o kwotę 1.830,00 zł na wykonanie kosztorysów dla remizy OSP oraz dwóch budynków komunalnych, które zostały dotknięte klęską powodzi w sierpniu 2010 roku,
-  w dziale 852, rozdziale 85214, § 3110 o kwotę 5.000,00 zł  świadczenia społeczne,
-  w dziale 852, rozdziale 85219, § 4210 o kwotę 5.700,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 
-  w dziale 852, rozdziale 85278, § 4170 o kwotę 5.000,00 zł, z tego na zatrudnienie:
·   rzeczoznawcy na oszacowanie szkód w budynkach, które uległy zniszczeniu w związku z powodzią (w odniesieniu do wniosków od 20.000,00 zł do 100.000,00 zł) 2.000,00 zł,
·   do weryfikacji wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o pomoc na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych pod kątem zgodności szkód spowodowanych przez powodzie z szacowaną wielkością wydatków (w odniesieniu do wniosków do 20.000,00 zł) 3.000,00 zł,  
-   w dziale 852, rozdziale 85295, § 3110 o kwotę 1.940,00 zł na świadczenia społeczne (udział środków własnych w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)
na podstawie między innymi pism: Urzędu Gminy Sulików nr IN.7040-1/10, nr IN.7041-1/10, nr IN.7041-2/10, nr IN.7041-3/10, nr IN.7041-4/10, nr IN.7041-5/10 i nr IN.7041-6/10 z dnia 17 września 2010 roku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie nr GOPS/F/031/23/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku (realizacja częściowa) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie nr GOPS/F/031/31/10 z dnia 21 września 2010 roku.
 
2. Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- zmniejszono o kwotę 270.934,00 zł, z tego:
- w dziale 600, rozdziale 60017, § 4300 o kwotę 1.100,00 zł wydatki na wyłożenie kostką brukową podjazdu autobusu przy przystanku we Wrociszowie Dolnym (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 o kwotę 2.001,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynków Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych”,
- w dziale 801, rozdziale 80103, § 4240 o kwotę 45,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- w dziale 900, rozdziale 90015, § 4300 o kwotę 255.440,00 zł zakup usług pozostałych,
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 12.348,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Mikułowej” (przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- zwiększono o kwotę 270.934,00 zł, z tego:
- w dziale 600, rozdziale 60078, § 4270 o kwotę 19.600,00 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i nadzorów:
· remont mostów w Małej Wsi Górnej 2.300,00 zł,
· remont mostów w Radzimowie Górnym 7.300,00 zł,
· remont mostów w Biernej 10.000,00 zł,
- w dziale 600, rozdziale 60078, § 6050 o kwotę 200.000,00 zł na wydatki inwestycyjne pod nazwą:
·   „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ulicy Górnej w miejscowości Sulików” 60.000,00 zł,
·   „Odbudowa mostu w km 0+243,60 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny” 35.000,00 zł,
·   „Odbudowa mostu w km 1+145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny” 35.000,00 zł,
·  „Odbudowa mostu w km 1+323,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny” 35.000,00 zł,
·  „Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Bierna” 35.000,00 zł,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4210 o kwotę 1.266,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4700 o kwotę 735,00 zł na szkolenia pracowników,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4280 o kwotę 45,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- w dziale 852, rozdziale 85214, § 3110 o kwotę 7.000,00 zł świadczenia społeczne,
- w dziale 852, rozdział 85295, § 3110 o kwotę 11.560,00 zł na świadczenia społeczne (udział środków własnych w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 13.448,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
· remont dachu świetlicy wiejskiej w Mikułowej 12.348,00 zł,
· kapitalny remont zadaszenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym 1.100,00 zł,
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 17.280,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohebdubrau”
na podstawie między innymi: uchwały nr 1/10 zebrania wiejskiego sołectwa Mikułowa z dnia 8 września 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego w 2010 roku, pism Urzędu Gminy Sulików nr IN.7040-1/10, nr IN.7041-1/10, nr IN.7041-2/10, nr IN.7041-3/10, nr IN.7041-4/10 i nr IN.7041-5/10   z dnia 17 września 2010 roku, pisma Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych nr 188/210 z dnia 17 września 2010 roku, pisma Urzędu Gminy Sulików nr PZ/0717-GOK-10/2010 z dnia 21 września 2010 roku, pisma Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie nr GOPS/F/031/31/10 z dnia 21 września 2010 roku  oraz uchwały nr 1/10 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny z dnia 23 września 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego w 2010 roku.
 
3. W związku ze zmianą źródła finansowania zadań inwestycyjnych niżej wymienionych  dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej. Zadania te zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFPROW).
- zmniejszono o kwotę 224.000,00 zł, z tego:
- w dziale 900, rozdziale 90001, § 6058 o kwotę 65.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”,
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 6058 o kwotę 159.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby Sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”,
- zwiększono o kwotę 224.000,00 zł, z tego:
- w dziale 900, rozdziale 90001, § 6057 o kwotę 65.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice”,
- w dziale 921, rozdziale 92109, § 6057 o kwotę 159.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej”.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Franciszek Fleszar

 

Ilość odwiedzin: 4673
Nazwa dokumentu: XLVI/358/10
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-10-27 14:19:00
Data udostępnienia informacji: 2010-10-27 14:19:06
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-27 14:35:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner