logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   minus 2010
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus I/1/10
         minus I/2/10
         minus I/3/10
         minus II/4/10
         minus II/5/10
         minus II/6/10
         minus III/7/10
         minus III/8/10
         minus III/9/10
         minus III/10/10
         minus III/11/10
         minus III/12/10
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2010 > Grudzień > III/11/10

 

UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 - 212, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 33.850,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 33.850,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 6.
 
W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 7.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki
 
Uzasadnienie
 
 
Dochody:
 
Zwiększono dochody per saldem o kwotę 33.850,00 zł w związku z:
 
1)      Mniejszymi wpływami dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 278.405,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów za okres od 1 stycznia do 31 listopada 2010 roku.
 
2)      Decyzją nr PW/dZ/3/72/2010 PZU Życie SA w sprawie dofinansowania uruchomienia Systemu Samorządowego Informatora SMS przez firmę SISMS sp. z o.o. w kwocie 5.000,00 zł (dział 754, rozdział 75495, § 2700),
 
3)      Pismem Ministra Finansów nr ST3/4822/4/EKY/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie przyznania środków na uzupełnienie dochodów w gminie w kwocie 304.725,00 zł (dział 758, rozdział 75802, § 2750).
 
4)      Większymi wpływami z różnych dochodów o kwotę 2.530,00 zł (dział 801, rozdział 80101, § 0970). Zmianę dokonuje się po podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych nr 213/2010 z dnia 27 października 2010 roku (wniosek nr 6).
 
 
Wydatki:
 
1.      Zwiększono wydatki o kwotę 33.850,00,00 zł, z tego:
-        w dziale 754, rozdziale 75495, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł zadanie polegające na uruchomieniu Systemu Samorządowego Informatora SMS,
-  w dziale 801, rozdziale 80101, § 4270 o kwotę 2.530,00 zł zakup usług remontowych,
-  w dziale 801, rozdziale 80110, § 4610 o kwotę 120,00 zł koszty postępowania sądowego,
-  w dziale 852, rozdziale 85214, § 3110 o kwotę 1.200,00 zł zasiłki celowe,
-  w dziale 900, rozdziale 90015, § 4260 o kwotę 20.000,00 zł zakup energii,
-  w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na remont dachu świetlicy wiejskiej w Mikułowej
 
na podstawie miedzy innymi: pisma Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych nr 213/2010 z dnia 27 października 2010 roku (wniosek nr 6), decyzji PZU Życie SA Nr PW/dZ/3/72/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku, wniosku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie nr ZSPiG/3011/17/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku i pisma Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie nr GOPS/F/031/50/10 z dnia 24 grudnia 2010 roku.
 
2.      Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
-       zmniejszono o kwotę 90.775,00 zł, z tego:
-  w dziale 757, rozdziale 75704, § 8020 o kwotę 27.000,00 zł poręcznie kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie” w związku ze spłaceniem zaciągniętego kredytu,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 3020 o kwotę 2.633,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4010 o kwotę 10.300,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4110 o kwotę 10.672,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4120 o kwotę 2.840,00 zł składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 801, rozdziale 80101, § 4430 o kwotę 1.903,00 zł różne opłaty i składki,
- w dziale 852, rozdziale 85278, § 2710 o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwrotem przez Gminę Wilków dotacji celowej,
- w dziale 854, rozdziale 85401, § 3020 o kwotę 7,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- w dziale 854, rozdziale 85401, § 4010 o kwotę 12.162,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale 854, rozdziale 85401, § 4110 o kwotę 1.939,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- w dziale 854, rozdziale 85401, § 4120 o kwotę 309,00 zł składki na Fundusz Pracy,
- w dziale 854, rozdziale 85401, § 4210 o kwotę 186,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 854, rozdziale 85415, § 3240 o kwotę 824,00 zł stypendia dla uczniów,
-       zwiększono o kwotę 90.775,00 zł, z tego:
- w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300 o kwotę 27.000,00 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- w dziale 600, rozdziale 60017, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych,
- w dziale 801, rozdziale 80110, § 4010 o kwotę 39.708,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale 801, rozdziale 80146, § 4700 o kwotę 498,00 zł szkolenia pracowników,
- w dziale 801, rozdziale 80148, § 4010 o kwotę 1.359,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale 852, rozdziale 85214, § 3110 o kwotę 824,00 zł zasiłki celowe,
- w dziale 854, rozdziale 85401, § 4010 o kwotę 1.204,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale 854, rozdziale 85401, § 4110 o kwotę 121,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- w dziale 854, rozdziale 85446, § 4300 o kwotę 61,00 zł zakup usług pozostałych
 
na podstawie między innymi: pisma Banku Spółdzielczego we Lwówku Śląskim z dnia 21 grudnia 2010 roku, wniosku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie nr ZSPiG/19/3011/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku oraz wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie z dnia 24 grudnia 2010 roku.
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 4327
Nazwa dokumentu: III/11/10
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-12-28 07:33:00
Data udostępnienia informacji: 2011-02-02 07:33:31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-02 07:50:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner