logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      minus Styczeń
         minus IV/13/11
         minus IV/14/11
         minus IV/15/11
         minus IV/16/11
         minus IV/17/11
         minus IV/18/11
         minus IV/19/11
         minus IV/20/11
         minus IV/21/11
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Styczeń > IV/19/11

 

UCHWAŁA NR IV/19/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 31 STYCZNIA 2011 ROKU
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmn.), Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje :
 
 
§ 1.
 
Wyraża się zgodę na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części stanowiące własność Gminy Sulików, z dotychczasowymi ich dzierżawcami, na czas określony do trzech lat w sytuacji gdy upływa poprzedni trzyletni okres dzierżawy tych nieruchomości lub ich części.
1.             Obręb Sulików:
-         działka Nr 658/1 o powierzchni - 0,0190ha,
2.             Obręb Mikułowa:
-          część działki 170/1 o powierzchni - 0,0030ha,
3.             Obręb Studniska Dolne:
-         część działki Nr 339/4 o powierzchni - 0,0030ha,
4.             Obręb Radzimów:
-         część działki Nr 291 o powierzchni - 0,0030ha,
5.             Obręb Bierna:
-         część działki Nr 413 o powierzchni - 0,0030ha.
 
§ 2. 
 
1.      Zgoda ta dotyczy zawierania kolejnych umów dzierżawy pod warunkiem:
1)      że dzierżawca wywiązuje się w całości z zapisów dotychczas zawartej umowy,
2)      brak jest zainteresowania dzierżawieniem tej nieruchomości przez inne osoby.
2.      Niedopełnienie warunków zawartych w dotychczasowej umowie, wyklucza możliwość zawarcia kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

 
  
 
Uzasadnienie
 
Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomości objęte wcześniejszą umową dzierżawy, na okres do trzech lat tj. Telekomunikacją Polską S.A na których zamontowane są urządzenia telekomunikacyjne. Dotychczasowa umowa została zawarta na okres  do trzech lat, z terminem obowiązywania do 15 stycznia 2011 roku.  Pismem Nr GN. 72241-25/10 z dnia 01.08.2010r. Gmina Sulików zaproponowała Wydzierżawiającemu wykupienie dzierżawionych nieruchomości, jednak Wydzierżawiający w chwili obecnej nie jest zainteresowany wykupieniem tych nieruchomości i wystąpił z prośbą o przedłużenie zawartej umowy dzierżawy. Uchwała dotyczy tych przypadków, gdy po wygaśnięciu umowy zawartej na czas oznaczony do trzech lat, brak jest zainteresowania dzierżawieniem przez inne osoby, a tylko wcześniejszy dzierżawca jest zainteresowany dalszym jej użytkowaniem. Nieruchomości są wydzierżawiane w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. z 2010r. dz. U. Nr 102, poz.651 ze zmn.), której zapis art. 13 ust. 1 brzmi: „..... W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę....„, natomiast art. 25 ust 1 stanowi „Gminnym Zasobem Nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta”, a ust 2 w powiązaniu z art.23 ust. 1 pkt 7 stanowi „wydzierżawiają wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Gminy, zgoda taka jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość”. Wobec powyższego zostały spełnione warunki wyżej wymienionej ustawy, a podjęcie uchwały wg przedstawionego projektu uważa się za uzasadnione.
 Ponadto podjęcie uchwały w proponowanym kształcie usprawni również działanie w zakresie wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Sulików. Jednocześnie pozwoli uregulować kwestie dotyczące zawierania kolejnych umów dzierżawy bez zbędnej zwłoki, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia wpływów z dzierżawy.
 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 4071
Nazwa dokumentu: IV/19/11
Skrócony opis: W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-31 08:16:00
Data udostępnienia informacji: 2011-02-02 08:16:46
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-02 08:24:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner