logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus 2011
               minus Protokół nr 1
               minus Protokół nr 2
               minus Protokół nr 3
               minus Protokół nr 4
               minus Protokół nr 5
               minus Protokół nr 6
               minus Protokół nr 7
               minus Protokół nr 8
            plus 2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 4
z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 18 kwietnia 2011 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej.
 
Nieobecny na posiedzeniu była radny Józef Ziomek.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wójt Gminy Sulików – Robert Starzyński,
-Skarbnik Gminy – Maria Maciaszek.
 
Oraz w części posiedzenia:
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie:
- Zbigniew Jaworski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
- Bogusława Przychodna – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
- Anna Matusewicz – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
- Katarzyna Sadowska – Główna Księgowa GOK
- Tomasz Wachoł – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
- Barbara Dzikowska – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 
 
Komisja rozpoczęła posiedzenie od wizyty w Domy Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie – obecnej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na czas remontu budynku Ośrodka. Komisja zapoznała się z obecną sytuacją GOKu. W dyskusji pracownicy jednostki mówili o ograniczeniu etatów.
 
 
Następnie członkowie Komisji udali się do Małej Wsi Górnej aby zapoznać się ze stanem budynku po byłej świetlicy wiejskiej.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwagi i przedstawiał się następująco:
  1. Podsumowanie objazdu obiektów użyteczności publicznej.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
1)      Studniska Dolne – lokal po byłym ośrodku zdrowia – zdaniem Komisji lokal należy sprzedać.
2)      Studniska Górne – świetlica wiejska – dach budynku jest obecnie remontowany. W przypadku tej świetlicy mają miejsce problemy ze względu na lokatorów zamieszkujących pomieszczenia nad świetlicą.
3)      Mała Wieś Górna – należy rozważyć remont budynku po byłej świetlicy, który znacznego nakładu finansowego.
4)      Mikułowa – kontynuacja remontu dachu na budynku świetlicy. Z inicjatywy Sołtysa i mieszkańców teren znajdujący się naprzeciwko budynku świetlicy będzie zagospodarowany i wykorzystany na miejsce spotkań.
5)      Radzimów Dolny – budynek świetlicy jest w bardzo złym stanie, remont wymagałby dużego nakładu finansowego. Jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę na sprzedaż świetlic, zostanie ona sprzedana.
6)      Radzimów Górny – pomieszczenia po byłej szkole podstawowej w części zostały wyremontowane ze środków z funduszu sołeckiego. Pozostałe pomieszczenia wymagają remontu.
7)      Bierna – świetlica jest w bardzo złym stanie, nie nadaje się do użytku i należy przeznaczyć ją do sprzedaży. Należy również rozważyć o przeniesieniu księgozbioru.
8)      Miedziana – budynek świetlicy jest w bardzo złym stanie, świetlica nie ma opiekuna.
9)      Stary Zawidów – świetlica została wyremontowana ze środków z funduszu sołeckiego.
 
 
Zdaniem Komisji należy uregulować sprawę zatrudnienia świetlicowych, aby móc prowadzić zajęcia również w innych świetlicach. Większość obiektów użyteczności publicznej wymaga gruntownego remontu. Według członków Komisji należy rozważyć dalsze funkcjonowanie niektórych obiektów.
 
Ad. 2
Radni zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
1. W sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików za lata 2009-2010.
Projekt uchwały omówiła Pani Marta Brzozowska – referent ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Sulików.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
2. W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
3. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
4. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2010 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
5.W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
6.      W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
7.Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
8.W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
9.      W sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
10.              W sprawie sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze przetargu.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
11. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Ad. 3
W sprawach różnych poruszono sprawę kamienia na drogi gminne oraz sprawę oświetlenia w Ksawerowie.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1715.
 

Ilość odwiedzin: 4454
Nazwa dokumentu: Protokół nr 4
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 18 kwietnia 2011 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-06-16 12:32:59
Data udostępnienia informacji: 2011-06-16 12:32:59
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 12:06:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner