logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      minus Styczeń
         minus XIV_106_04
         minus XIV_107_04
         minus XIV_108_04
         minus XIV_109_04
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Styczeń > XIV_107_04

UCHWAŁA nr XIV/107/04

Rady Gminy Sulików

z dnia 28 stycznia 2004r.

 

W sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 p. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 18 i 19 p.1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 125 z 2001r. poz.1371) oraz art.29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. Nr 115 z 2001 r. poz. 1229) art. 2 ust.2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jedno. Dz. U. z 2001r. nr 120 poz. 1299 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się opłatę administracyjną za następujące czynności urzędowe:

1. Za wydanie wypisów lub wyrysów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - od każdej pełnej i zaczętej strony formatu A-4:

a) czarno-białych 40 zł

b) kolorowych 50 zł

Łączna kwota opłaty nie może być wyższa niż 190 złotych.

2. Za wydanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 100 zł od decyzji.

 

§ 2

Opłatę administracyjną, o której mowa w § 1 p.1 uiszcza się przed wydaniem dokumentów. Opłatę, o której mowa w § 1 p.2 uiszcza się w dniu składania wniosku o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłatę, o której mowa w § 1 p.3 uiszcza się przed dokonaniem czynności związanych ze sporządzeniem testamentu.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 4

Tracą moc obowiązujące uchwały Rady Gminy Sulików Nr XI/84/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych za czynności urzędowe związane ze sporządzeniem i przechowywaniem testamentów, Nr III/17/98 z dnia 28 marca 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe; Nr XII/88/99 z dnia 25 września 1999 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych, Nr XXVI/166/2000 z dnia 16 grudnia 2000 r. w sprawie zmian uchwał, uchwała XXVII/170/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz uchwała XII/98/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ilość odwiedzin: 14403
Nazwa dokumentu: Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności urzędowe
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Foltyn
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2004-05-26 10:45:03
Data udostępnienia informacji: 2004-05-26 10:45:03
Data ostatniej aktualizacji: 2004-07-12 15:23:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner