logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            plus 2011
            plus 2012
            minus 2013
               minus 1/2013
               minus 2/2013
               minus 3/2013
               minus 4/2013
               minus 5/2013
               minus 6/2013
               minus 7/2013
               minus 9/2013
               minus 10/2013
               minus 11/2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 Protokół nr 6
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady
Gminy Sulików w dniu 24 kwietnia 2013 r.
o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

 
Na przewodniczącą posiedzenia jednogłośnie wybrana została radna Genowefa Wilczak – Raczak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sulików.
 
Radni nieobecni: Jan Solecki, Bogdan Kaczmarczyk.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
oraz w części posiedzenia:
-Marian Smokowski – Komendant Straży Gminnej w Sulikowie,
-przedstawiciele jednostek OSP:
-Robert Traczyk – Prezes OSP Miedziana,
-Marek Raczak – Komendant OSP Bierna,
-Mieczysław Czachor – Prezes OSP Bierna,
-Grzegorz Kolbuch – Skarbnik OSP Studniska Dolne,
-Justyna Michalska – OSP Stary Zawidów,
-Łukasz Legeżyński – Skarbnik OSP Stary Zawidów.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco:
1. Spotkanie z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie działalności jednostek OSP z terenu Gminy Sulików oraz zasad finansowania i rozliczania dotacji przyznanych jednostkom.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jerzy Marek Nowicki odczytał protokół z kontroli sprawdzającej w zakresie funkcjonowania i rozliczania dotacji udzielonych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w dniu 18 lutego 2013 r. o  godz. 1600
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
W dyskusji poruszono m.in.  kwestię rozliczania dotacji przyznanych jednostkom
w ubiegłych latach oraz dalszego funkcjonowania jednostek OSP Stary Zawidów, OSP Sulików i OSP Radzimów.
 
Komendant Straży Gminnej w Sulikowie przedstawił informację o funkcjonowaniu Straży.
 
W dyskusji poruszono m.in. sprawę dzikich wysypisk śmieci, bezpańskich psów, samochodu, którym dysponuje Straż.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
Przewodnicząca poinformowała radnych, że na posiedzeniu otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013, który był przewidziany w porządku sesji oraz dodatkowy projekt, który zostanie wprowadzony do porządku obrad zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
 
Radni rozpatrzyli następujące projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy:
 
1.1    w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez sołectwo Miedziana.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
1.2    o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików.
Wójt oraz Sekretarz Gminy omówili projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
1.3    w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 10 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
 
1.4    zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
w Studniskach Dolnych.
Wójt i Sekretarz Gminy omówili projekt uchwały.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 7 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1) Wójt przedstawił projekt oświadczenia Rady Gminy Sulików w sprawie wyrażenia akceptacji dla sposobu realizacji przez Wójta Gminy Sulików uchwały Nr XXXIII/249/13 Rady Gminy Sulików w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików upoważnienia do zawarcia ugody w sporze toczącym się przed Sądem Okręgowym w Legnicy przeciwko Panu Tomaszowi Kaczmarkowi prowadzącym działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo- Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR, które było wykonawcą budowy hali sportowej w Sulikowie.
Radni zapoznali się z zapisami porozumienia, które określa sposób postępowania w związku ze stwierdzonymi usterkami hali sportowej w Sulikowie.
 
Radni wstępnie przyjęli oświadczenie 8 głosami za, przy 1 głosie przeciwnymi i 3 głosach wstrzymujących się.
2) Wójt przedstawił wykaz przyłączy kanalizacyjnych.
3) Radny Jerzy Marek Nowicki poruszył temat ilości deklaracji „śmieciowych”.
4) Radny Marian Kurek mówił o uruchomieniu środków z funduszu sołeckiego.
5) Radni poruszyli sprawę remontów cząstkowych dróg gminnych i powiatowych.
6) Radny Bogusław Świątek mówił o problemie rolników, którzy poprzez wstrzymanie skupu bydła przez Zakład Pani Marii Kasak mają trudności ze sprzedażą bydła.
7) Przewodnicząca poruszyła sprawę odwołania kursów autobusowych przez PKS Lubań.
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1830.
 
 
Protokołowała:
A.Adamiak
 
                                                                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady
                                                                                                                       Genowefa Wilczak – Raczak 

Ilość odwiedzin: 4138
Nazwa dokumentu: 6/2013
Skrócony opis: Protokół nr 6 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2013-06-17 14:44:04
Data udostępnienia informacji: 2013-06-17 14:44:04
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-17 14:54:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner