logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół Nr 1
         minus Protokół Nr 2
         minus Protokół Nr 3
         minus Protokół Nr 4
         minus Protokół Nr 5
         minus Protokół Nr 6
         minus Protokół Nr 7
         minus Protokół Nr 8
         minus Protokół Nr 9
         minus Protokół Nr 10
         minus Protokół Nr 11
         minus Protokół Nr 12
         minus Protokół Nr 13
         minus Protokół Nr 14
         minus Protokół Nr 15
         minus Protokół Nr 16
         minus Protokół Nr 17
         minus Protokół Nr 18
         minus Protokół Nr 19
         minus Protokół Nr 20
         minus Protokół Nr 21
         minus Protokół Nr 22
         minus Protokół Nr 23
         minus Protokół Nr 24
         minus Protokół Nr 25
         minus Protokół Nr 26
         minus Protokół Nr 27
         minus Protokół Nr 28
         minus Protokół Nr 29
         minus Protokół Nr 30
         minus Protokół Nr 31
         minus Protokół Nr 32
         minus Protokół Nr 33
         minus Protokół Nr 34
         minus Protokół Nr 35
         minus Protokół Nr 36
         minus Protokół Nr 37
         minus Protokół Nr 38
         minus Protokół Nr 39
         minus Protokół Nr 40
         minus Protokół Nr 41
      plus Informacje o pracy Rady Gminy
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół Nr 11

z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 października 2015 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XI sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Radny Józef Ziomek spóźnił się – przybył na sesję o godz. 1205  w sesji bierze udział 14 radnych)

Przewodniczący powiał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików, kierowników jednostek oświatowych: Elżbietę Mendziak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej, Beatę Szczepańską – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Jana Majowskiego – Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie  oraz Dorotę Świątek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowiei Przemysława Wojcieszaka z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego.

Ponadto Przewodniczący powitał kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.

Przewodniczący poprosił o wystąpienie Panią Dorotę Świątek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie w związku z zakończeniem pierwszego etapu kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł 2015”.

Dyrektor Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Sulikowie w swoim wystąpieniu poinformowała, że 15 lat temu odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która ma charakter profilaktyczny i jest skierowana do dzieci
i młodzieży. Głównym przesłaniem kampanii jest – edukacja młodego pokolenia w zakresie ryzyka
i konsekwencji jakie niesie za sobą spożywanie substancji psychoaktywnych i środków odurzających. Propaguje zdrowy styl życia, uczy asertywności oraz nabywania właściwych zachowań  i nawyków prozdrowotnych.

W roku bieżącym  Ogólnopolska Kampania - „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” obchodzi swój jubileusz
i z tej okazji Jej organizatorzy tj. Fundacja „Trzeźwy Umysł”  oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy
i Producentów Radiowych z siedzibą w Poznaniu , pod honorowym Patronatem: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komendanta Głównego Policji, kierują słowa podziękowania i wyrazy uznania do  tych samorządów gminnych, które to,  przez 15 lat są wiernymi partnerami  Kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”, współpracują i współuczestniczą w realizacji organizowanych w ramach Kampanii działań i przedsięwzięć skierowanych do  młodego pokolenia o charakterze profilaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.

Do  zaszczytnego grona  wyróżnionych samorządów,  należy również Gmina Sulików.

Specjalne podziękowania  z okazji jubileuszu Kampanii - w  formie Złotego Certyfikatu, otrzymała Gmina Sulików oraz Pan Robert Starzyński- Wójt Gminy Sulików.

Dyrektor poprosiła Wójta i Przewodniczącego Rady o wręczenie nagród tegorocznym laureatom konkursów, które odbyły się w ramach tegorocznej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”:

-Jakubowi Śledzkiemu,

-Miłoszowi Schodnik,

-Bożenie Kazimierczak,

-Michałowi Pająk,

-Darii Szestak.

Przewodniczący przedstawił planowany porządek sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Sulików.
 6. Podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Sulików na lata 2015-2025.

6.2 w sprawie wyboru ławnika.

6.3 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  na   lata   2015-2020.

6.4 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Sulików.

6.5 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas  dzierżawione nieruchomości  gruntowe, na czas określony do trzech lat.

6.6 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.

6.7 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji drogi wewnętrznej.

6.8 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 177/12 położonej w miejscowości Wrociszów Górny na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości.

6.9 w sprawie opłaty targowej.

6.10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

6.11 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

6.12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

6.13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

6.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

 1. Pytania i wnioski radnych.
 2. Pytania i wnioski sołtysów.
 3. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 4. Sprawy różne i informacje.

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący poinformował, że do protokołu z sesji w dniu 15 września 2015 r. wpłynęła uwaga radnego Jacka Staszczuka:

Na stronie 12 zdanie: „Radny podał przykład drogi na ul. Wojska Polskiego.”

Powinno brzmieć: „Radny podał przykład drogi szutrowej w Małej Wsi Dolnej i łącznika pomiędzy ul. Wojska Polskiej i ul. Zgorzelecką.”

Ponadto po wypowiedzi radnego w treści protokołu powinna znaleźć się następująca wypowiedź radnego Adama Czesnakowskiego: „Radny Adam Czesnakowski stwierdził, że odcinek drogi szutrowej w Małej Wsi Dolnej ma długość 480 m i nie został jeszcze skanalizowany w związku  z tym remont tej drogi byłby bezcelowy.”

Protokół z poprzedniej sesji wraz ze zgłoszonymi poprawkami został przyjęty bez uwag.

Ad. 2

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 6 października br.  odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli rozliczania dotacji przyznawanych jednostkom OSP.

Protokół z kontroli zostanie przedstawiony na kolejnej sesji.

W dniu 26 października br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła informację z posiedzenia komisji stałych.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak przedstawiła informację.

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:

 1. Udział w Polsko – Niemieckim Forum Gospodarczym zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Izbę Przemysłowo – Handlową
  w Dreźnie oraz Miasto Zgorzelec.
 2. Udział w Uroczystości Jubileuszowej z okazji XXV – lecia Polskiego Towarzystwa Przesyłu
   i Rozdziału Energii Elektrycznej, podczas której odebrano pamiątkową statuetkę oraz grant inwestycyjny w wysokości 15 000,00 zł. Decyzją Kapituły ogólnopolskiego konkursu, zrealizowanego w ramach kampanii edukacyjnej PTPiREE „Polska z energią działa lepiej”, Gmina Sulików otrzymała tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”.
 3. Udział w uroczystości rozdania dyplomów czeladniczych tegorocznym absolwentom zorganizowane przez Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych.
 4. Udział w konferencji szkoleniowej pt. „Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi
  w gminie” zorganizowanej przez ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu.
 5. Udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, którego organizatorem było Starostwo Zgorzeleckie.
 6. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy jednostek OSP gminy Sulików i niemieckiej gminy Hohendubrau.
 7. Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie -OSP Hohendubrau.
 8. Spotkanie Wspólników Spółki „SUPLAZ” na temat bieżących spraw spółki.
 9. Udział w V Marszu Pamięci Sybiraków z okazji 76. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę oraz „Dnia Sybiraka” w 17. rocznicę odsłonięcia Pomnika Sybiraka przed Pomnikiem Orła.
 10. Udział w obchodach uroczystości jubileuszowej 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.
 11. Udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 12. Udział w uroczystości zakończenia projektu, polsko – niemieckiego Workcamp pn. „Ceglane tabliczki – Ziegelsteine”, na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIIIa z udziałem uczniów ZSPiG w Sulikowie i szkoły w Berlinie.
 13. Udział w Zebraniach Sołeckich dotyczące podziału środków z funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie na rok 2016.
 14. Udział w uroczystości ślubowania pierwszoklasistów w ZSPiG w Sulikowie.

Wydał następujące Zarządzenia:

 1. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 2. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.
 3. W sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień25 października 2015 r.
 4. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 5. W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Podpisał następujące umowy:

 1. Umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim na udzielenie przez Województwo pomocy finansowej JST w wysokości do 50% wartości kosztorysowej zadania, nie więcej niż 25 000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „Remont dachu świetlicy wiejskiej
  w Radzimowie Górnym”.
 2. Umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim na wsparcie finansowe w formie dotacji
  w kwocie 3 470,00 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami
  do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu wspierania w 2015 r.
 3. Umowa zawarta z firmą „DROG – BRUK” reprezentowaną przez Pana Romana Szkaradek
  na wykonanie zadań pn. „Utwardzenie chodnika kruszywem na cmentarzu w Sulikowie”, „Kontynuacja robót polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej” oraz „Rozbudowa ogrodzenia cmentarza w Radzimowie”.
 4. Umowa zawarta z firmą „KRYST – PLAST” reprezentowaną przez Pana Kazimierza Jabłońskiego na wykonanie zadania pn. „Kontynuacja remontu budynku po byłej strażnicy ochotniczej straży we Wrociszowie Górnym”.
 5. Umowa zawarta z firmą „BUDNARY 2” Krystyna Nawrocka o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją następujących zadań: „Kontynuacja remontu po byłej strażnicy ochotniczej straży we Wrociszowie Górnym” oraz „Uporządkowanie
  i zagospodarowanie terenu na działce nr 24 w Małej Wsi Górnej”.
 6. Umowa zawarta z PPHU Danuta Torończak w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Miedzianej” oraz „Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Starym Zawidowie”.
 7. Umowa zawarta z firmą U.S.B.HIT „GRASZKA” Place Zabaw dla dzieci Mariusz Steczkowski
  na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany na działce nr 349/4 w Małej Wsi Dolnej.
 8. Umowa zawarta z Panem Adrianem Kłagisz na wykonanie usługi polegającej na jednokrotnym koszeniu poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików.
 9. Umowa zawarta ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w celu ustalenia zasad kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sulików do Ośrodka w Zgorzelcu.
 10.  Umowa zawarta z Panem Szczepanem Szatkowskim na dowóz i opiekę ucznia niepełnosprawnego do Gimnazjum w Zgorzelcu.
 11. Umowa zawarta z Panem Ryszardem Wróblewskim na wykonanie naprawy, czyszczenia rynien, naprawy rur spustowych, uzupełnienie blacharek oraz uzupełnienie dachówek
  w poszyciu dachowym na budynkach komunalnych Studniska Dolne 55 i 56.
 12.  Umowa zawarta z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. na wynajem pojemników i urządzeń do gromadzenia odpadów na cmentarzach w Radzimowie i Sulikowie.
 13.  Umowa o dzieło zawarta z Panem Alfredem Pyć na wykonanie dzieła w budynku komunalnym przy Placu Wolności 12.
 14. Umowy o dzieło polegające na obsłudze Obwodowych Komisji Wyborczych polegające na sprzątaniu i urządzeniu lokalu przed oraz po głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.
 15. Umowa zawarta z Krzysztofem Romanowicz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ROMetaloplastyka na wykonanie metalowego krzyża na cmentarz komunalny
  w Radzimowie Górnym.
 16.  Porozumienie zawarte z Gminą Miejską Lubań w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Sulików, uczęszczających do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.
 17.  Porozumienie zawarte z MSW-K „SUPLAZ” Sp. z o.o. w celu określenia zasad współpracy stronw zakresie realizacji dopłat dla gospodarstw domowych określonych w Uchwale Nr X/81/15 Rady Gminy Sulików z dnia 16.09.2015 r.
 18.  Umowa dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików stanowiące część działki nr 156/1 w obrębie geodezyjnym Wrociszów Dolny.

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak prosiła o informację na temat listu intencyjnego o współpracy jednostek OSP gminy Sulików i niemieckiej gminy Hohendubrau. Radna stwierdziła, że biuletynie informacyjnym Gminy Sulików jest mowa o współpracy jednostki OSP Studniska Dolne i niemieckiej gminy Hohendubau.

Wójt odpowiedział, że w imieniu strony polskiej list intencyjny podpisał Komendant Powiatowy Związku OSP – Jan Kolbuch. W związku z tym porozumienie będzie dotyczyło wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy. Organizatorami przedsięwzięcia byli strażacy z jednostki OSP Studniska Dolne.

Radny Jerzy Marek Nowicki pytał, jakie koszty poniosła Gmina Sulików w związku z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wójt odpowiedział, że na organizację wyborów jako zadania zleconego gmina otrzymuje dotację, która przeznaczona jest m.in. na diety członków obwodowych komisji wyborczych i doposażenie lokali wyborczych.

Skarbnik Gminy poinformowała, że wysokość dotacji z budżetu Państwa wyniosła 18.200,00 zł.

Radny Jacek Staszczuk pytał czy działania Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej skupiają się wyłącznie na schronisku dla zwierząt w Dłużynie, czy są nowe plany dotyczące działalności Związku.

Wójt stwierdził, że zachęca innych samorządowców aby działania ZGZZ skupiły się na innych dziedzinach, jak np. odnawialne źródła energii. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej dąży do rozbudowy i modernizacji schroniska. Wiąże się to z kosztami, które gmina również będzie musiała ponieść w ramach wkładu własnego. Schronisko jest w bardzo niezadowalającym stanie
w porównaniu do nowego schroniska otwartego w Przylasku.

Radny Jerzy Marek Nowicki w nawiązaniu do spotkania wspólników Spółki „SUPLAZ” na temat bieżących spraw spółki, pytał jak wygląda sprawa przyłączeń mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.

Wójt odpowiedział, że spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy Platerówka.
W przyszłym roku tej gminy nie będzie stać na dopłaty do ceny odprowadzania ścieków przez mieszkańców. Sprawa jest bardzo niepokojąca, może dodatkowo zniechęcić mieszkańców do podłączania do sieci. Mieszkańcy którzy są już podłączeni nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Spowoduje to wzajemne zadłużenie, ponieważ Spółka SUPLAZ będzie winna gminom kwoty podatków a samorządy nie będą w stanie przekazać dotacji do ceny za odprowadzanie ścieków. Stan podłączeń do sieci kanalizacyjnej w Sulikowie wynosi ponad 90%. Najgorsza sytuacja ma miejsce w Studniskach Górnych, Platerówce i we Włosieniu.

Radny Nowicki pytał czy Spółka SUPLAZ podejmuje działania mające na celu zachęcenie mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnej.

Wójt odpowiedział, że działania w tym zakresie podejmuje nie tylko Spółka SUPLAZ, ale również Urząd Gminy Sulików poprzez Panią Barbarę Dunaj, która doskonale wie, ile trudności przysparza sprawa podłączenia każdego kolejnego mieszkańca. Trudności nie wynikają z problemów technicznych tylko z oporu mieszkańców. Mieszkańcom którzy się nie podłączyli się do sieci kanalizacyjnej przekazywane są stosowne decyzje. Nastąpiło już pewne przesycenie, mieszkańcy którzy chcieli i mogli się przyłączyć już to zrobili.

Radny Nowicki stwierdził, że mieszkańcy powinni mieć udokumentowany obiór nieczystości ciekłych, w związku z tym można skontrolować, kto w jaki sposób pozbywa się ścieków.

Wójt stwierdził, że pracownik Urzędu Gminy kontroluje każdą z ulic, wysyłając wezwania do udokumentowania sposobu pozbywania się nieczystości płynnych. Wysyłane są również wezwania do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Organizowane są spotkania w terenie z udziałem pracownika Urzędu Gminy i Spółki SUPLAZ. Każdy trudny przypadek jest analizowany odrębnie. W 2008 roku Rada Gminy podjęła decyzję o przystąpieniu do budowy sieci kanalizacyjnej, obecnie widoczne są tego konsekwencje.

Radny Józef Ziomek pytał czy istnieją przepisy na poziomie ustawy, które zobowiązują do podłączenia do sieci.

Wójt odpowiedział, że przepisy ogólnokrajowe regulują obowiązek przyłączania się do sieci kanalizacyjnej jeżeli posesja znajduje się w jej zasięgu. W Sulikowie miała miejsce sytuacja w której do jednego z mieszkańców trzykrotnie wysyłana była koparka, która miała wykonać wykop pod przyłącze kanalizacyjne, jednak pomimo interwencji Policji mieszkaniec notorycznie pozostawia samochód w miejscu wykopu aby uniemożliwić swojemu sąsiadowi podłączenie się do sieci. W tym wypadku wystarczyłby metr wykopu aby podłączyć posesję do sieci.

Radny Nowicki stwierdził, że gmina dopłaca z budżetu do ceny wody i wywozu ścieków,
w niektórych sołectwach są mieszkańcy którzy nie są podłączeni nawet do sieci wodociągowej.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulików w roku szkolnym 2014/2015.

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację wraz z materiałami na sesję. Czy są pytania do informacji.

Radni nie zgłosili uwago do informacji.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulików w roku szkolnym 2014/2015.

Ad. 6

Podjęcie uchwał.

6.1. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Sulików na lata 2015-2025.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Pan Przemysław Wojcieszak z Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego przedstawił prezentację multimedialną na temat Strategii Rozwoju Gminy Sulików na lata 2015-2025.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

6.2 w sprawie wyboru ławnika.

Przewodniczący poinformował, że na wrześniowej sesji zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu przedstawił swoje stanowisko w sprawie kandydatury, następnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Pismem z dnia 2 października 2015 r. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu poinformował, że opiniowana kandydatka nie figuruje w policyjnych systemach informatycznych.

Radni przystąpili do wyboru ławnika.

Przewodniczący poinformował że, wyboru ławnika dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, przy pomocy karty do głosowania. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika.

Do przeprowadzenia głosowania należy powołać Komisję Skrutacyjną.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Bogusław Świątek zgłosił kandydatury radnych Edyty Sawiniec i Weroniki Ziółkowskiej oraz swoją kandydaturę.

Radne Ziółkowska i Sawiniec wyraziły zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w składzie:

-Edyta Sawiniec,

-Weronika Ziółkowska,

-Bogusław Świątek.

Komisja Skrutacyjna powołana do wyboru ławnika została powołana jednogłośnie.

Przewodniczący poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie.

Radny Bogusław Światek odczytał protokół Komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania na ławnika.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu wybrana została Pani Małgorzata Szatkowska, tym samym Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławnika.

6.3 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

6.4 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że we wstępnym głosowaniu na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, głosował przeciwko uchwale ponieważ we wcześniej obowiązującej uchwale to rada gminy decydowała o przeprowadzeniu konsultacji, a w projekcie uchwały decyduje o tym Wójt. Zdaniem radnego w projekcie uchwały powinien znaleźć się zapis, że również z  inicjatywy radnych mogą odbyć się konsultacje. Radny złożył wniosek formalny polegający na tym, że § 2 ust. 1 będzie brzmiał: „Konsultacje mogą być przeprowadzone na podstawie uchwały Rady Gminy Sulików lub zarządzenia Wójta Gminy Sulików, ust. 2: Uchwała lub zarządzenie decyduje o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji, ust. 3: Organem właściwym do przeprowadzenia konsultacji jest Wójt Gminy Sulików.”

Zdaniem radnego takie rozwiązanie było właściwsze, oba organy mogłyby wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji.

Wójt stwierdził, że skoro radny miał wątpliwości już na wspólnym posiedzeniu komisji, mógł wówczas je zgłosić. Zdaniem Wójta wniosek radnego byłby właściwym rozwiązaniem i nie zaburzy całej idei projektu uchwały. Ważnym elementem projektu uchwały było uregulowanie kwestii przeprowadzenia konsultacji tylko dla obszaru lub sołectwa którego miałyby dotyczyć a nie dla terenu całej gminy. Przykładem mogą być zmiany nazwy miejscowości lub podział sołectw. Sprawy te niekoniecznie muszą interesować mieszkańców całej gminy. Wójt poprosił o przedstawienie swojego stanowiska radcę prawnego.

Przewodniczący stwierdził, że w dalszej części projektu uchwały jest mowa o tym, że konsultacje mogą być przeprowadzone również na wniosek Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, grupy radnych
w liczbie co najmniej 5 osób.

Radny Staszczuk stwierdził, że w przypadku tego zapisu, radni mogą złożyć wniosek do Wójta ale, może się on nie zgodzić na przeprowadzenie konsultacji.

Radca Prawny - Ryszard Pietras stwierdził, że propozycja zmiany w projekcie uchwały budzi jego wątpliwości i może spowodować rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody. Nadzór Wojewody może uznać taki zapis za powtórzenie aktu podstawowego jakim jest ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie ze Statutem Gminy Sulików, radni mają inicjatywę uchwałodawczą, w związku z tym mogą wystąpić również o przeprowadzenie konsultacji. Wyłączną kompetencją rady jest natomiast określenie zasad na jakich przeprowadzane są konsultacje.

Radny Jacek Staszczuk wycofał wniosek o wprowadzenie zmian do treści projektu uchwały. Rady stwierdził, że wzorował się na uchwałach podjętych w innych samorządach, w których zastosowano rozwianie jakie zaproponował.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

6.5 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas  dzierżawione nieruchomości  gruntowe, na czas określony do trzech lat.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

6.6 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

6.7 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji drogi wewnętrznej.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

6.8 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 177/12 położonej w miejscowości Wrociszów Górny na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

6.9 w sprawie opłaty targowej.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

6.10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

6.11 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

6.12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

6.13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za)

(Radny Marek Biliński spóźnił się – przybył na sesję o godz. 1336  w sesji bierze udział 15 radnych)

6.14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (15 głosów za)

Wójt nawiązując do podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie przedstawił decyzję Ministra Finansów w której postanawia zmniejszyć cześć oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Sulików na rok 2015 o 44.808,00 zł i potrącić niezależnie otrzymaną za okres od stycznia do października br. kwotę 37.906,00 zł. Po zmniejszeniu subwencji będzie ona wynosić 3.592.116,00 zł. Sprawa toczyła się od początku bieżącego roku. Pismem z dnia 22 czerwca Minister Edukacji Narodowej poinformował Ministra Finansów o uzyskaniu przez Gminę Sulików części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości wyższej od należnej o wskazaną wcześniej kwotę. Minister Edukacji Narodowej wyjaśnił że w wyniku błędu popełnionego przez Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie przy wypełnianiu danych z systemu informacji oświatowej została zawyżona liczba uczniów przeliczonych wagami P5 i P6 oraz przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sulikowie przy wypełnieniu danych systemu informacji oświatowej, niepoprawnie zakwalifikowano 1 ucznia w wadze P5 zamiast w wadze P4. Łączna liczba uczniów przeliczeniowych została zawyżona o 8,5208. Pismem z dnia 29 lipca 2015 r. Gmina Sulików została powiadomiona o wszyciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie zmniejszenia nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej na rok 2015.

Radny Bogusław Świątek pytał czy do zwrotu subwencji będą naliczone odsetki.

Wójt odpowiedział, że nie zostały naliczone odsetki ale subwencja została znacząco zmniejszona.

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Sulikowie stwierdził, że sam przez dwa lata sporządzał tą informację będąc Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Biernej

Ad. 7

Zapytania radnych.

Radny Jacek Staszczuk prosił o pilne działania w celu zabezpieczenia zbiornika ciśnieniowego na ul. Lubańskiej od strony lasu. Zostało zniszczone ogrodzenie i każdy może mieć dostęp do zbiornika. Zerwano blachę ze zbiornika.

Radny poruszył sprawę regulacji oświetlenia na ul. Wiejskiej, która po zmianie czasu stała się zbędna.

Radny pytał o sprawę postępowania pomiędzy właścicielami Farmy na rozdrożu w Mikułowej
i wykonawcy przebudowy rozdzielni.

Wójt podziękował radnemu za szybką reakcję i zgłoszenie w sprawie zbiornika. Sprawa zostanie przekazana do Spółki SUPLAZ. Konieczne będzie pokrycie zbiornika innym materiałem niż metalowy.

Oświetlenie na terenie gminy jest sterowane poprzez czujniki astronomiczne, zegar astronomiczny uzależniony jest od pory wschodów i zachodów słońca.

Na temat sportu pomiędzy Farmą na rozdrożu a inwestorem rozbudowy rozdzielni formalnie nie dotarły żadne informację. Wiadomo jednak że teren rozdzielni został znacznie przesunięty w pobliże zabudowań Państwa Supersonów.

Radny Andrzej Polowy monitował w sprawie oznakowania drogi z pierwszeństwem przejazdu na drodze Mała Wieś Górna – Radzimów Dolny. Radny podziękował Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za prace wykonane na cmentarzu komunalnym w Radzimowie – tj. nowe ogrodzenie i krzyż.

Wójt stwierdził, że podziękowania należą się  również radnemu Karolowi Augustyniakowi, który zawsze dba o to by na cmentarz dostarczony był grys, na ścieżki między nagrobkami.

Radna  Jolanta Matwiejczuk poruszyła sprawę braku pojemników do segregacji na łączniku ulic Nowe Miasto i Dworcowej.  

Wójt odpowiedział, że pojemniki zostały przeniesione do Starego Zawidowa, ponieważ tam pojemniki zostały spalone. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych nie jest w stanie zabezpieczyć kompletu pojemników do końca bieżącego roku.

Radny Nowicki podziękował za pojemniki i zaproponował przeniesienie pojemników na teren koło remizy Straży Pożarnej. Zdaniem radnego w tym miejscu nie dochodziłoby do podrzucania innych odpadów pod pojemniki, np. opon.

Radny Adam Czesnakowski w imieniu właścicieli piekarni w Małej Wsi Dolnej prosił o zwrócenie się do zarządcy drogi wojewódzkiej w sprawie naprawy nawierzchni drogi na zakręcie przy wyjeździe z Sulikowa.

Wójt odpowiedział, że najwłaściwsze będzie skierowanie pisma od mieszkańców tej sprawie.

Radny Czesnakowski prosił o wystąpienie do Starostwa w sprawie ograniczenia tonażu na drodze powiatowej w Małej Wsi Dolnej. Ponadto przy posesji Państwa Wróblewskich znajdują się dwie wyschnięte topole. Sprawa została zgłoszona do Starostwa, jednak w odpowiedzi stwierdzono, że nie ma środków na usunięcie drzew. Radny poruszył sprawę mostu na drodze do Podgórza.

Wójt odpowiedział, że sprawy drzew i ograniczenia tonażu poruszy przy najbliższym spotkaniu
z Panem Cezarym Mostowikiem. Most na Podgórze był naprawiany kilkukrotnie, jednak żadna naprawa nie rozwiąże kwestii nośności. Na budowę nowego mostu brakuje środków w budżecie.

Radny Józef Ziomek monitował w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych w Radzimowie między blokami a sklepem Pana Dżogi.

Radny Marek Biliński poruszył sprawę walącego się dachu na wiacie przystankowej w Studniskach Górnych.

Wójt odpowiedział, że ten przystanek znajduje się na prywatnym terenie i jest samowolą budowlaną w związku z tym nie można przeznaczyć środków z budżetu gminy na jego naprawę. Wójt poprosi radnego o rozeznanie tematu  czy właściciel tego terenu byłby skłonny do wynajmu części działki.

Radny Biliński pytał kiedy będzie miał miejsce remont Świetlicy Wiejskiej w Studniskach Górnych ze środków z funduszu sołeckiego.

Wójt stwierdził że w ramach środków z funduszu sołeckiego miał zostać wykonany projekt na wykonanie zadania uwzględniającego wymianę instalacji i wszystkich innych potrzeb.

Radny Krzysztof  Gruszczyński pytał czy środki otrzymane przez sołectwa w ramach konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” będą musiały być wydane w tym roku.

Wójt odpowiedział, że środki zostaną przekazane do budżetu gminy i trzeba będzie wydatkować je jeszcze w bieżącym roku.

Radny Bogusław Świątek podziękował w imieniu mieszkańców Miedzianej – Państwa Kopij
i Ławnickich  za szybką  naprawę drogi do ich posesji.

Ad. 8

Pytania i wnioski sołtysów.

Sołtys Ewa Wrzeszcz wypowiedziała się na temat wysokich opłat za wywóz nieczystości stałych przedstawiając fakturę za wykonanie tej usługi. Wywóz dwóch kubików nieczystości ciekłych to koszt 103 zł. Sołtys stwierdziła, że nie zgadza się na dopłacanie z podatków do kanalizacji, która nie funkcjonuje.

Ponadto Sołtys poruszyła sprawę bardzo złego stanu hydrantów, które w większości nie działają. Wielokrotne zgłoszenia tego problemu do Spółki SUPLAZ nie przynoszą efektu.

Sołtys w imieniu mieszkańców podziękowała za nawieziony kamień na drogę do byłego kamieniołomu. Droga jest jednak niszczona przez mieszkańca poruszającego się terenowym pojazdem.

Sołtys Elżbieta Wadzicka pytała czy sprawa ustawienia wiaty przystankowej w Skrzydlicach jest nadal aktualna.

Wójt odpowiedział, że sprawa jest aktualna, była poruszona na ostatnim zebraniu wiejskim w tym sołectwie i wydatki na ten cel zostaną wprowadzone do projektu budżetu na 2016 rok.

Sołtys Andrzej Kurek poruszył kwestię dowozu dzieci do Przedszkola. O godz. 730 na ulicach Zgorzeleckiej i Dworcowej tworzy się korek. Zdaniem Sołtysa należałoby wprowadzić zakaz parkowania na ul. Zgorzeleckiej.

Sołtys Ryszard Kurasiewicz monitował w sprawie interwencji u przewoźników w sprawie przedłużenia trzech przejazdów na trasie Sulików-Studniska-Zgorzelec. Sołtys wie, że Sekretarz Gminy prowadziła rozmowy z firmą przewozową, w związku z tym pytał czy wystosowano już odpowiedź w tej sprawie.

Ad. 9

Odpowiedzi na zapytania.

Wójt poinformował, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od firmy przewozowej w sprawie kursów na trasie Sulików-Studniska-Zgorzelec.

Ponadto Wójt udzielił następujących odpowiedzi:

-postulat dotyczący wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na ul. Zgorzeleckiej jest słuszny i pracownicy podjęli już w tej sprawie działania. Pojazdy ustawione koło posesji znajdujących się w okolicy skrzyżowania nie powinny tam stać. Policja była wzywana w tej sprawie wielokrotnie, jednak nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem. Przejazd koło Przedszkola jest utrudniony, dlatego w przyszłym roku Wójt zaproponuje aby część terenu należącego do budynku Przedszkola przesunąć ogrodzenie na równi z budynkiem i wykorzystać to miejsce na zatokę, która w godzinach porannych będzie wykorzystywana na podjazd autokarów, a później będzie służyła jako parking.

-W odniesieniu do wypowiedzi Sołtys Ewy Wrzeszcz Wójt stwierdził, że w okolicy nie ma firmy świadczącej usługę wywozu nieczystości ciekłych w niższej cenie.

Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że pojazdem do wywozu nieczystości przyjeżdża trzech lub czterech pracowników, dlatego powstają tak wysokie koszty. Ceny wcześniej były zdecydowanie niższe.

Radny Marek Biliński zaproponował, aby pracownicy Spółki przyjmowali zgłoszenia z jednej miejscowości od kilku mieszkańców, aby obniżyć przynajmniej koszty dojazdu i zebrać większą ilość nieczystości.

Przewodniczący zaproponował, aby z pytaniami wystąpić do Prezesa Spółki SUPLAZ i otrzymać bezpośrednio odpowiedzi na kolejnej sesji na którą zostanie zaproszony.

Ad. 10

Sprawy różne:

1) Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie podziękował za wsparcie finansowe Wójtowi i Przewodniczącemu Rady przy realizacji projektu ze szkołą z Niemiec.

2) Radny Jerzy Marek Nowicki powrócił do tematu odkupienia części działki od prywatnych właścicieli w celu powiększenia placu na którym mogłyby zatrzymywać się autobusy dowożące uczniów do ZSPiG w Sulikowie.

Wójt odpowiedział, że jeżeli w budżecie gminy znajdą się środki na ten cel, pomysł zostanie zrealizowany. W rozmowach z Dyrektorem, Wójt poruszył kwestię likwidacji nieczynnego zbiornika na nieczystości ciekłe, ponadto gmina wystąpiła do Starostwa o wycinkę drzew znajdujących się na tym terenie. Wówczas plac przy szkole mógłby służyć jako zajad dla autobusów.

W kwestii zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na ulicy Zgorzeleckiej, Wójt poinformował, że wystąpił do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei o zgodę na ustawienie przy ZSPiG radaru, który informowałby o przekroczeniu prędkości. DSDiK odmówiło wyrażenia zgody na to działanie, pomimo że zostałoby ono sfinansowane w całości ze środków z budżetu gminy.

3) Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął XI w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1410).

Protokołowała:
A.Adamiak-Trela.

 Przewodniczący Rady
/-/ Jan Solecki 

Ilość odwiedzin: 3743
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 11
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 października 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak-Trela
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2016-01-18 11:40:32
Data udostępnienia informacji: 2016-01-18 11:40:32
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 11:43:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner