logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   minus 2004
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      minus Listopad
         minus XXII_146_04
         minus XXII_147_04
         minus XXII_148_04
         minus XXII_149_04
         minus XXII_150_04
         minus XXII_151_04
      plus Grudzień
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2004 > Listopad > XXII_149_04

Uchwała Nr XXII/149/04

Rady Gminy Sulików

z dnia 15 listopada 2004r.

 

W sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami.) oraz art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Rada Gminy Sulików

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych w granicach gminy Sulików.

 

§ 2.

Ustala się następujące wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego:

 

1. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym wynosi:

 

Element pasa drogowego

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty

jezdnia

Przy całkowitym zamknięciu ruchu drogowego 2,00 zł

Przy utrzymaniu ruchu kołowego 1,00 zł

Chodnik, zatoka, pobocze, parking

 

0,60 zł

Zieleń i pozostałe elementy pasa drogowego

 

0,30 zł

 

W przypadku zajęć na cele inwestycyjno-remontowe, dla których inwestorem jest zarządca dróg gminnych opłaty za zajęcie pasa drogowego nie obowiązują.

2. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania pasa drogowego przez 1m2 rzutu poziomego obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosi 0,40 zł.

3. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania pasa drogowego przez 1 m2 powierzchni reklamy wynosi 0,40 zł.

4. Dla reklam umieszczonych na nośniku lampy oświetlenia ulicznego, wiacie lub innym elemencie infrastruktury występującej w pasie drogowym stawka opłaty za jeden dzień zajmowania pasa drogowego przez 1m2 powierzchni reklamy wynosi 0,20 zł.

5. Stawka opłaty za jeden dzień zajmowania 1m2 pasa drogowego zajętego na prawach wyłączności w innych celach niż wymienione w pkt. 1-4 wynosi 0,10 zł.

6. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zarządca drogi pobiera opłatę jednorazową za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia:

          a) w pasie drogowym poza terenem zabudowanym           -      8,00 zł

          b) w pasie drogowym w terenie zabudowanym                 -    16,00 zł

          c) na obiekcie mostowym                                                 -  160,00 zł

7. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, urządzenia lub reklamy mniejszej niż 1m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

8. W przypadku, gdy opłata obliczona w jednej decyzji administracyjnej jest mniejsza niż 5,00 zł, niezależnie od rodzaju zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg i wielkości zajmowanego pasa drogowego, obowiązuje stawka opłaty w wysokości 5,00 zł.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Ilość odwiedzin: 6356
Nazwa dokumentu: W sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2004-11-22 16:41:15
Data udostępnienia informacji: 2004-11-22 16:41:15
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-22 16:46:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner