logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XIV_100_07
         minus XIV_101_07
         minus XIV_102_07
         minus XIV_103_07
         minus XIV_104_07
         minus XIV_105_07
         minus XVI_106_07
         minus XIV_107_07
         minus XIV_108_07
         minus XIV_109_07
         minus XIV_110_07
         minus XIV_111_07
         minus XIV_112_07
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Grudzień > XIV_104_07

UCHWAŁA NR XIV/104/07
RADY GMINY SULIKÓW

Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
           
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), Rada Gminy Sulików
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się program współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
    1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
    2) programie - należy przez to rozumieć program współpracy gminy Sulików z organizacjami
pozarządowymi w 2008 roku,
    3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
    4) organizacjach pożytku publicznego - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawnei jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 20 ustawy,
    5) jednostce koordynującej - należy przez to rozumieć Wydział Administracyjno-Społeczny Urzędu Gminy Sulików.
2. Program jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Gminy, zwłaszcza w zakresie realizowania lokalnej polityki społecznej.
3. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych
Gminy, wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie w ich realizację organizacji
pozarządowych.
4. Program określa zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Sulików                     z organizacjami pozarządowymi.
§ 3.
Podmioty współpracy
    Podmiotami realizującymi współpracę są:
l) Rada Gminy i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz
priorytetów w sterze współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2) Wójt Gminy Sulików - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy,
3) Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie Gminy Sulików lub dla jej
mieszkańców - bez względu na siedzibę organizacji.
§ 4.
Przedmiot współpracy
l. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych
wymienionych w ustawie, a w szczególności:
1) pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu,
2) rozwój demokracji, idei wolności i praw człowieka,
3) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
4) wspomaganie aktywności wspólnot i społeczności mieszkańców na rzecz poprawy jakości życia,
5) wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, także w profesjonalizacji ich pracy,
6) działania na rzecz integracji europejskiej, w tym poznawanie zasad funkcjonowania Unii
Europejskiej,
7) wspomaganie wolontariatu,
8) umożliwianie mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży, podnoszenia poziomu wiedzy                                 i umiejętności,
9) promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w tych obszarach, które nie są dostatecznie
zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,
10) zwiększanie dostępu mieszkańców do dóbr kultury,
11) zwiększanie ilości miejsc zagospodarowujących czas wolny młodzieży, w tym organizacja
wypoczynku,
12) działania proekologiczne, w tym upowszechnianie idei ochrony zwierząt i dziedzictwa
przyrodniczego,
13) działania prowadzące do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych,
14) usprawnienie systemu pomocy kryzysowej, szczególnie poprzez profesjonalizację pracy
Ośrodków Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie,
15) zabezpieczenie potrzeb osób starszych,
16) organizowanie pomocy osobom bezdomnym, tworzenie systemu wychodzenia z bezdomności,
17) działania na rzecz ratownictwa oraz organizowanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk
żywiołowych,
18) utrzymywanie kontaktów partnerskich z innymi gminami w kraju i poza jego granicami,
19) wspomaganie rozwoju kultury, w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę gminy,
20) wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
2. Przedmiotem współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi może być wspólne
określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych i tworzenie systemowych rozwiązań
ważnych problemów społecznych,
3. Przedmiotem współpracy może być również konsultowanie Gminy z właściwymi tematycznie
organizacjami pozarządowymi projektów prawa lokalnego.
§ 5.
Zasady i formy współpracy
l. Gmina Sulików realizuje zadania publiczne, wymienione w § 4, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy pozafinansowe i finansowe.

§ 6.
Pozafinansowe formy współpracy
Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w następujących sferach:
l) informacyjnej poprzez:
a) utworzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Gminy,
b) założenie i prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania
publiczne,
c) informowanie na stronach internetowych o zadaniach publicznych, które będą realizowane                         w 2008 roku, wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań oraz ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych i o sposobach ich rozstrzygnięć. Ogłaszanie oprócz informacji, o których mowa w ustawie, powinno wskazywać na najważniejsze cele, jakie powinny być osiągnięte w wyniku wykonania zadania,
d) przekazywanie informacji o realizacji zadań publicznych za pośrednictwem mediów,
e) konsultowanie aktów prawa lokalnego;
2) organizacyjnej poprzez:
a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,
b) tworzenie zespołów reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się wybranymi
zagadnieniami publicznymi,
c) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla
lokalnego środowiska,
d) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w gminie,
e) współorganizowanie konferencji dotyczących współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi,
f) przygotowywanie i monitorowanie zawieranych przez Gminę porozumień z organizacjami
pozarządowymi na realizację zadań publicznych,
g) prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie realizacji
zadań z budżetu gminy,
h) przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji niniejszej uchwały;
3) szkoleniowej poprzez:
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych,
b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń tematycznych, takich jak w zakresie pozyskiwania
środków z funduszy Unii Europejskiej itp.,
c) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć;
4) w innych formach, a w szczególności:
a) opiniowanie działalności organizacji pozarządowych,
b) pomoc w przygotowywaniu aplikacji programów, których realizacja wymaga współpracy kilku
podmiotów,
c) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
d) wspomaganie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
e) promocja organizacji pozarządowych w mediach,
f) wspieranie organizacji pozarządowych, szczególnie o statusie pożytku publicznego, w uzyskaniu
w drodze bezprzetargowej lokalu z zasobów gminnych, po przedstawieniu projektu realizacji zadań
publicznych, które będą realizowane z wykorzystaniem lokalu,
g) umożliwianie dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań
organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy i jej mieszkańców.
§ 7.
Ocena realizacji programu
1. Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej na
zasadach określonych w ustawie.
2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane Wójtowi Gminy za pośrednictwem jednostki koordynującej.
3. Informacje z uwag, wniosków i propozycji, o których mowa w ust. 2, dotyczące realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z Gminą projektów, będą wykorzystane do usprawnienia bieżącej współpracy oraz przedstawione Radzie Gminy w sprawozdaniu rocznym z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi.
4. Miernikami efektywności Programu Współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:
1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
2)   liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
3)   liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
4)   wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
5) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
6) wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,
7) systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Gminy problemów społecznych.
5. Wójt Gminy złoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji uchwały w 2008 roku w terminie do dnia  31 marca 2009 roku.
§ 8.
Finansowanie programu
Środki finansowe na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych ujęte są w budżecie Gminy na 2008 rok.
                                                                                § 9.
Postanowienia końcowe
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Hasiuk
 

Ilość odwiedzin: 4583
Skrócony opis: w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-01-11 13:56:29
Data udostępnienia informacji: 2008-01-11 13:56:29
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-11 14:00:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner