logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XIV_100_07
         minus XIV_101_07
         minus XIV_102_07
         minus XIV_103_07
         minus XIV_104_07
         minus XIV_105_07
         minus XVI_106_07
         minus XIV_107_07
         minus XIV_108_07
         minus XIV_109_07
         minus XIV_110_07
         minus XIV_111_07
         minus XIV_112_07
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Grudzień > XIV_112_07

UCHWAŁA NR XIV/112/07
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU
 
 
w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art.184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
 
Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1.    Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości                 16.804.115,88 zł
     z tego:
1)      dochody bieżące w wysokości                                                            13.152.205,00 zł
2)      dochody majątkowe w wysokości                                                         3.651.910,88 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
2.    Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości                                        16.413.669,30 zł
     z tego:
1)      wydatki bieżące w wysokości                                                              11.649.222,00 zł
      w tym:
a)      wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
      w wysokości                                                                                          4.999.494,00 zł
b)      dotacje z budżetu w wysokości                                                                416.000,00 zł
c)      wydatki na obsługę długu gminy w wysokości                                            310.000,00 zł
2)      wydatki majątkowe w wysokości                                                           4.764.447,30 zł
      w tym:
a)      inwestycje w wysokości                                                                        4.764.447,30 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
3.    Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 390.446,58 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytu.
 
§ 2.
 
Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 419.966,67 zł i rozchody budżetu gminy w wysokości 810.413,25  zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 3.
 
1.    Tworzy się  rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 zł.
 
2.    Tworzy się rezerwę celową w wysokości 320.000 zł z przeznaczeniem na:
1)      odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 234.000,00 zł,
2)      realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.000,00 zł,
3)      utworzenie straży gminnej w wysokości 70.000,00 zł.
 
§ 4.
 
1.    Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
1)   dochody           1.717.642,00 zł
2)   wydatki            1.717.642,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
2.    Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 13.000 zł  zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 5.
 
Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:
1)   przychody           523.518,00 zł
2)   wydatki               519.894,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 6.
 
Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:
1)   dochody             195.316,00 zł
2)   wydatki              195.316,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 7.
 
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)   przychody           40.500,00 zł
  2)   wydatki                40.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8.
 
Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości 250.000,00 zł.
 
§ 9.
 
Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych udzielanych na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 120.000,00 zł, z tego na zadania:
1)      w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości   60.000,00 zł
2)      w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości      60.000,00 zł
                                                   
§ 10.
 
Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
1)   dochody             70.000,00 zł
2)   wydatki              70.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 11.
 
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 55.000,00 zł.
 
§ 12.
 
1.    Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
2.    Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
3.    Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 12.
 
§ 13.
 
W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
 
§ 14.
1.        Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości  1.000.000,00 zł,
2.        Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 419.966,67 zł.
 
§ 15.
 
1.    Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:
1)        z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
2)        na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i w załączniku nr 12,
3)        z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1.000.000,00 zł.
 
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
1)        dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami   klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
2)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.
 
§ 16.
 
Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego w wysokości 5.761.576,46 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
 
§ 17.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 18.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Załączniki do pobrania: 2008-01-29 14:45:54 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA 2008r (235.90 kB)
2008-01-29 14:48:54 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK (256.85 kB)
2008-01-29 14:51:01 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK (222.69 kB)
2008-01-29 14:54:08 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2008 ROK (206.22 kB)
2008-01-29 14:55:06 - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 ROK (217.77 kB)
2008-01-29 14:56:16 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK (214.79 kB)
2008-01-29 14:57:28 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK (219.85 kB)
2008-01-29 14:58:39 - PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK (221.04 kB)
2008-01-29 14:59:50 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK (206.85 kB)
2008-01-29 15:01:09 - PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2008 ROK (298.23 kB)
2008-01-29 15:02:14 - LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010 (298.06 kB)
2008-01-29 15:03:10 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (240.70 kB)
2008-01-29 15:04:15 - ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2008 ROK (215.33 kB)
2008-01-29 15:05:00 - PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE (224.18 kB)
2008-01-29 15:05:57 - OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY SULIKÓW (176.36 kB)

Ilość odwiedzin: 5919
Skrócony opis: w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-01-29 13:19:42
Data udostępnienia informacji: 2008-01-29 13:19:42
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-29 15:10:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner