logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XX_145_08
         minus XX_147_08
         minus XX_148_08
         minus XX_149_08
         minus XX_150_08
         minus XX_151_08
         minus XX_152_08
         minus XX_153_08
         minus XX_154_08
         minus XX_155_08
         minus XX_156_08
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Czerwiec > XX_151_08

UCHWAŁA NR XX/151/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 CZERWCA 2008 ROKU
 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr X/71/07 Rady Gminy Sulików z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
§ 1.
1.      Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików” uchwalonego uchwałą Nr XXI/136/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 27 maja 2000 r.
2.      Integralnymi częściami niniejszej uchwały są załączniki, o których mowa w § 2 oraz załącznik nr 5 „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium”.
§ 2.
Zmiana studium, o której mowa w § 1 ust. 1, obejmuje:
1)    wprowadzenie do ustaleń tekstowych studium w Części 2 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz zasady realizacji polityki przestrzennej” zmian i uzupełnień w rozdziałach:
a)    IV.5 „Kierunki i zasady gospodarowania na terenach osadniczych” (str. 35-36),
b)    IV.9 „Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej” (str. 40-43),
c)    V.1 „Lokalny system planowania przestrzennego” (str. 44)
poprzez zastąpienie dotychczas obowiązujących ustaleń zaktualizowanymi zapisami w brzmieniu określonym w tekście ujednoliconym studium, będącym załącznikiem tekstowym nr 1 do niniejszej uchwały,
2)    zmiany i uzupełnienia części graficznej studium poprzez zastąpienie plansz:
a)    II „Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej”
b)    IIa „Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej – sieci sanitarne”,
c)    IIb „Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka i gaz”
zaktualizowanymi planszami w skali 1:25.000 będącymi załącznikami graficznymi do niniejszej uchwały odpowiednio numer 2, 3 i 4.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

 


 

OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN – UZASADNIENIE I SYNTEZA
 
Rada Gminy Sulików podejmując w dniu 11 lipca 2007 t. uchwałę Nr X/71/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików wyraziła wolę dokonania zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp, studium) gminy, uchwalonym w 2000 r.
W szczególności powodem pożądanych zmian studium było wejście w życie ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), nowe opracowania dot. gospodarki wodnej i ściekowej dotyczące całego obszaru gminy oraz przyjęte przez Radę wnioski wynikające z opracowanej w I połowie 2007 r. „Oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Sulików w celu stwierdzenia aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z programem sporządzania dokumentacji planistycznych”.
W trakcie prac projektowych szczegółowej analizie poddano ustalenia obowiązującego studium Sulikowa. Opracowując aktualizację przeanalizowano wnioski zgłoszone przez władze gminy (szczegółowe omówienie w „Ocenie ...”) oraz wnioski składane przez mieszkańców gminy w ostatnich latach, których rejestr zawarto tak w „Ocenie ...” oraz – w formie graficznej – w dokumentacji planistycznej zmiany suikzp.
Zgodnie z uchwałą inicjującą prace planistyczne dokonano zmian:
·         w dokumentacji tekstowej studium w części 2 „Kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz zasady realizacji polityki przestrzennej” – w szczególności poprzez opracowanie nowego brzmienia rozdziałów:
-     IV.5 „Kierunki i zasady gospodarowania na terenach osadniczych”,
-     IV.9 „Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej”,
-     V.1 „Lokalny system planowania przestrzennego”
oraz w części graficznej studium poprzez zastąpienie plansz:
-     II „Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej”,
-     IIa „Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej – sieci sanitarne”,
-     IIb „Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej – elektroenergetyka i gaz”
zaktualizowanymi planszami w skali 1:25.000.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233) opracowano ujednoliconą wersję części tekstowej studium, będącą załącznikiem graficznym do uchwały Rady.
W szczególności zakres zmian studium dotyczy:
·         poszerzenia terenów projektowanego zainwestowania wiejskiego dla umożliwienia rozwoju terenów osadniczych, w szczególności w miejscowościach: Studniska Dolne, Małą Wieś Dolna, Mała Wieś Górna, Stary Zawidów, Skrzydlice, Wrociszów Górny i Radzimów,
·         zmian w układzie projektowanych dróg gminnych na obszarze zainwestowania Sulikowa w powiązaniu z poszerzeniem zasięgu dopuszczanej eksploatacji powierzchniowej istniejącego kamieniołomu bazaltu,
·         ustalenia lokalizacji terenów aktywności gospodarczej w sąsiedztwie terenów kolejowych w Sulikowie i likwidacji terenu projektowanych usług oświaty w północnej części miejscowości,
·         ustalenia likwidacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych,
·         korekt w zasięgu dopuszczanych dolesień,
·         skorygowania granic terenów z zakazem zabudowy,
·         dopuszczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych na rozłogach obrębu Studniska Górne,
·         określenia zasięgu terenów zamkniętych,
·         określenia granic obszarów wymagających uzyskania zgód na wyłącznie gruntów rolnych z użytkowania rolniczego (w procedurze mpzp),
·         zaktualizowania ustaleń dot. zaopatrzenia w wodę, gospodarki ściekowej, zaopatrzenia w gaz i gospodarki odpadami,
·         określenia szerokości pasów technologicznych elektroenergetycznych sieci przesyłowych (NN, zgodnie z wnioskiem PSE).
Projekt zmiany studium poddano ustawowo określonej procedurze - zaopiniowano, uzgodniono i wyłożono do publicznego wglądu oraz przeprowadzono dyskusję publiczną. Ani w trakcie wyłożenia, ani w ustawowo określonym okresie po wyłożeniu – mieszkańcy gminy nie zgłosili uwag do projektu zmiany studium.

Ilość odwiedzin: 7517
Skrócony opis: w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-07-04 10:05:14
Data udostępnienia informacji: 2008-07-04 10:05:14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 10:31:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner