logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XX_145_08
         minus XX_147_08
         minus XX_148_08
         minus XX_149_08
         minus XX_150_08
         minus XX_151_08
         minus XX_152_08
         minus XX_153_08
         minus XX_154_08
         minus XX_155_08
         minus XX_156_08
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Czerwiec > XX_154_08

UCHWAŁA NR XX/154/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 CZERWCA 2008 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 2, 3, 6 i 14  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.186,44 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 31.186,44 zł są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy.
 
§ 3.
 
Załącznik nr 12 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2.
 
§ 4.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2008 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      17.652.511,35 zł
                                         po stronie wydatków      18.733.965,16 zł
 
§ 5.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
1.      W dziale 710, rozdziale 71004, § 4300 zwiększono plan o kwotę 28.060,00 zł na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w studium uwarunkowań i planie zagospodarowania przestrzennego.
 
2.      W dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 zwiększono plan o kwotę 4.870,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach (4.470,00 zł) oraz na dofinansowanie wyjazdu młodzieżowej grupy teatralnej do teatru (400,00 zł).
 
3.      W dziale 921, rozdziale 92120 na podstawie aneksu nr 1/08/IG-204/PL-SN/2.02/D1-1/U-148/07 z dnia 08 maja 2008 roku do umowy nr IG-204/PL-SN/2.02/D1-1/U-148/07 z dnia 07 sierpnia 2007 roku  dokonano korekty planu wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego Ostry Narożnik w miejscowości Sulików” pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu.
 
4.      Dokonano przeniesienia kwoty 10.000,00 z działu 010, rozdziału 01008, § 2330 do działu 710, rozdziału 71095, § 2330. Częściowa zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Województwa Dolnośląskiego reprezentowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Sulików.
 
5.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Mała Wieś Dolna (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Mała Wieś Dolna z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.543,00 zł do:
-        działu 600, rozdziału 60095, § 4210 kwotę 200,00 zł na zakup materiałów budowlanych do odnowienia wiat przystankowych,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.343,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek dla mieszkańców sołectwa Mała Wieś Dolna.
 
6.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Górne (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Górne z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 3.531,00 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 331,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 801, rozdziału 80101, § 4210 kwotę 400,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie organizacji imprez dla uczniów,
-        działu 854, rozdziału 85412, § 4300 kwotę 300,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na organizację tzw. „zielonych szkół”,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.500,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych.
 
7.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Dolne (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Dolne z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 6.485,00 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 1.685,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 801, rozdziału 80101, § 4270 kwotę 1.600,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na remont oświetlenia w klasach,
-        działu 854, rozdziału 85412, § 4300 kwotę 700,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na organizację tzw. „zielonych szkół”,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 700,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację festynu wiejskiego dla mieszkańców sołectwa Studniska Dolne,
-        działu 926, rozdziału 92605, § 2820 kwotę 1.800,00 zł realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na obszarze sołectwa Studniska Dolne.

Załączniki do pobrania: 2008-07-04 13:20:23 - Załącznik 1 do uchwały XX_154_08 (60.45 kB)
2008-07-04 13:21:19 - Załącznik 2 do uchwały XX_154_08 (67.39 kB)

Ilość odwiedzin: 6173
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-07-04 13:18:34
Data udostępnienia informacji: 2008-07-04 13:18:34
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 13:22:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner