logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   minus 2011
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus VII/45/11
         minus VII/46/11
         plus VII/47/11
         minus VII/48/11
         minus VII/49/11
         minus VII/50/11
         plus VII/51/11
         minus VII/52/11
         minus VII/53/11
         minus VII/54/11
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Pażdziernik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
   plus 2022
   plus 2023
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2011 > Kwiecień > VII/48/11

UCHWAŁA NR VII/48/11
RADY GMINY SULIKÓW
 Z DNIA 27 KWIETNIA 2011 ROKU


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Sulików
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się program współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity.),
2) programie - należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku,
3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
4) organizacjach pożytku publicznego - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 20 ustawy,
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sulików,
6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Sulików,
2. Program jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Gminy, zwłaszcza w zakresie realizowania lokalnej polityki społecznej.

§ 3.

Cele Programu

Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy, wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych.

§ 4.

Zasady współpracy

1. Współpraca  Gminy  z  organizacjami  pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości,   suwerenności   stron,   partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
2. Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze  ustrojowym. Wskazuje podział zadań między sektorem publicznym a obywatelskim, ukierunkowanych na umacnianie roli  obywateli, ich wspólnot i organizacji   oraz   ograniczanie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej.
3. Zasada  suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne.
4. Zasada partnerstwa oznacza współpracę równoprawnych partnerów na warunkach określanych stosowną umową lub porozumieniem.
5. Zasada efektywności polega na  dążeniu  do  osiągnięcia  możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
6. Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych.

§ 5.

Podmioty współpracy

    Podmiotami realizującymi współpracę są:
1) Rada i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz priorytetów w sterze współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2) Wójt  -  w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy,
3) Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie Gminy Sulików lub dla jej mieszkańców - bez względu na siedzibę organizacji.

§ 6.


Przedmiot współpracy

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Do priorytetowych obszarów współpracy należą zadania: 
1) pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu,
2) rozwój demokracji, idei wolności i praw człowieka,
3) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
4) wspomaganie aktywności wspólnot i społeczności mieszkańców na rzecz poprawy jakości życia,
5) wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, także w profesjonalizacji ich pracy,
6) działania na rzecz integracji europejskiej, w tym poznawanie zasad funkcjonowania Unii Europejskiej,
7) wspomaganie wolontariatu,
8) umożliwianie mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży, podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności,
9) promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w tych obszarach, które nie są dostatecznie
zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,
10) zwiększanie dostępu mieszkańców do dóbr kultury,
11) zwiększanie ilości miejsc zagospodarowujących czas wolny młodzieży, w tym organizacja wypoczynku,
12) działania proekologiczne, w tym upowszechnianie idei ochrony zwierząt i dziedzictwa
przyrodniczego,
13) działania prowadzące do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych,
14) usprawnienie systemu pomocy kryzysowej, szczególnie poprzez profesjonalizację pracy Ośrodków Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie,
15) zabezpieczenie potrzeb osób starszych,
16) organizowanie pomocy osobom bezdomnym, tworzenie systemu wychodzenia z bezdomności,
17) działania na rzecz ratownictwa oraz organizowanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk
żywiołowych,
18) utrzymywanie kontaktów partnerskich z innymi gminami w kraju i poza jego granicami,
19) wspomaganie rozwoju kultury, w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie przedsięwzięć
artystycznych wzbogacających ofertę gminy,
20) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
3. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi może być wspólne
określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych i tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych.
4. Przedmiotem współpracy może być również konsultowanie Gminy z właściwymi tematycznie organizacjami pozarządowymi projektów prawa lokalnego.

§ 7.

Formy współpracy

Współpraca  Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w szczególności w formach:
1) zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach  określonych  w ustawie, w tym możliwości  udzielania  przez  Gminę  dodatkowego wsparcia  finansowego  na  realizację  zadań  wykonywanych  przez organizacje pozarządowe w  związku  z  ubieganiem  się  przez  te organizacje o dofinansowanie zadań z innych źródeł;
2) wzajemnego   informowania    się    o   planowanych    kierunkach działalności;
3) konsultowania   projektów   aktów   normatywnych   w  dziedzinach dotyczących  działalności    statutowej    organizacji pozarządowych;
4) konsultowania  projektów  aktów  normatywnych  dotyczących  sfery zadań publicznych,  o  której  mowa  w  art.  4  ustawy  z   radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia;
5) umów  o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach  określonych  w ustawie;
6) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym;
7) tworzenie zespołów reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się wybranymi
zagadnieniami publicznymi;
8) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska;
9) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w gminie;
10) współorganizowanie konferencji dotyczących współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi;
11) przygotowywanie i monitorowanie zawieranych przez Gminę porozumień z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych;
12) prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie realizacji zadań z budżetu gminy;
13) przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji niniejszej uchwały;
14) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych;
15) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń tematycznych, takich jak w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej itp.;
16) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć;
17) opiniowanie działalności organizacji pozarządowych;
18) pomoc w przygotowywaniu aplikacji programów, których realizacja wymaga współpracy kilku podmiotów;
19) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
20) wspomaganie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
21) promocja organizacji pozarządowych w mediach,
22) wspieranie organizacji pozarządowych, szczególnie o statusie pożytku publicznego, w uzyskaniu w drodze bezprzetargowej lokalu z zasobów gminnych, po przedstawieniu projektu realizacji zadań publicznych, które będą realizowane z wykorzystaniem lokalu;
23) umożliwianie dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

§ 8.


Sposób realizacji programu

1. Zlecanie  organizacjom  pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych  konkursów  ofert,  ogłaszanych przez Wójta na zasadach określonych w ustawie.
2. Na stronie internetowej  Gminy  jest prowadzony   i   aktualizowany   serwis   dotyczący   organizacji pozarządowych, w szczególności dotyczący:
1) zadań publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz  z podaniem   wysokości   środków  finansowych  przeznaczanych  z budżetu Gminy na realizację tych zadań;
2) ogłaszanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  i ich rozstrzygnięć;
3) udzielanych   odpowiedzi  na  najczęściej  zadawane  pytania i poruszane problemy.
3. Prowadzona jest,  aktualizowana  i  udostępniana  baza  danych  o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne  oraz rejestr organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy.
4. Za  pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych przekazywane są informacje o realizacji zadań publicznych.
5. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert odbywa się  na  zasadach  określonych  w ustawie.

§ 9.


Ocena realizacji programu

1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej na
zasadach określonych w ustawie.
2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane Wójtowi za pośrednictwem jednostki koordynującej.
3. Informacje z uwag, wniosków i propozycji, o których mowa w ust. 2, dotyczące realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z Gminą projektów, będą wykorzystane do usprawnienia bieżącej współpracy oraz przedstawione Radzie w sprawozdaniu rocznym z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi.
4. Miernikami efektywności Programu Współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi
w 2011 roku będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:
1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
3) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
5) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
6) wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,
7) systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Gminy problemów społecznych.
5. Wójt Gminy złoży Radzie sprawozdanie z realizacji uchwały w 2011 roku w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

§ 10.


Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu

1. Finansowanie   zadań   publicznych   zleconych   do    realizacji organizacjom  pozarządowym  odbywa się w ramach budżetu Gminy na rok 2011.
2. Środki  przeznaczone  na  realizację  programu  określa   się   w wysokości 106.500,00zł.

§ 11.


Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

1. Roczny   program   tworzony   jest   na   podstawie  kart  zadań, obejmujących nazwy planowanych zadań oraz planowane do realizacji otwarte konkursy ofert.
2. Konsultacje programu  przeprowadza  w  sposób  określony w art. 5 ust. 5 ustawy tj.  w sposób określony w  uchwale  nr III/10/10 Rady Gminy Sulików z dnia 28. 12. 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
3. Informację  o  wynikach  konsultacji  podaje  się  do  publicznej wiadomości  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  i  na  stronie internetowej Urzędu Gminy Sulików.

§ 12.


Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Komisje   konkursowe  powoływane  są  w  celu  opiniowania  ofert złożonych  przez  organizacje  pozarządowe  w  ramach ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert.
2. Komisję  konkursową  powołuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
3. Komisja   konkursowa   składa   się   z   co   najmniej  3 przedstawicieli Wójta oraz co najmniej 1  osoby reprezentujacej  organizacje  pozarządowe,  z  wyłączeniem  osób reprezentujących  organizacje  pozarządowe,  biorące   udział   w konkursie.
4. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
5. Komisja  konkursowa  ocenia  merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację    formalną.    Ocena    merytoryczna    w szczególności polega na:
1) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta;
2) ocenie  spójności   celu   realizacji  zadania  określonego  w ogłoszeniu  oraz  w  ofercie  z  zakresem  rzeczowym  zadania, harmonogramem i kosztorysem;
3) sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym.
6. Dla  każdej  ocenianej  oferty komisja konkursowa sporządza kartę oceny  merytorycznej, w której wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków  komisji  oraz  zakres  koniecznych zmian.
7. W  przypadku  proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisanej w ofercie, komisja   konkursowa   opisuje   na   kartach   oceny merytorycznej   zakres   koniecznych   zmian   kosztorysu   i/lub harmonogramu i/lub zakresu rzeczowego zadania.
8. Z   prac   komisji  konkursowej  sporządza  się  protokół,  który zamieszczany jest zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

 

Ilość odwiedzin: 4043
Nazwa dokumentu: VII/48/11
Skrócony opis: W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Radosław Tymiński
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-27 10:28:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-09 10:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-09 10:36:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner