logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
   minus Rada Gminy VII kadencji
      minus Przewodniczący Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy
      plus Protokoły
      minus Informacje o pracy Rady Gminy
         minus 2011
            minus Marzec 2011
            minus Kwiecień 2011
            minus Luty 2011
            minus Maj 2011
            minus Czerwiec 2011
            minus Wrzesień 2011
            minus Październik 2011
            minus Listopad 2011
            minus Grudzień 2011
            minus Podsumowanie Pracy Rady Gminy 2011
         plus 2012
         plus 2013
         plus 2014
         plus 2015
         plus 2016
         plus 2017
      minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
Wrzesień - Październik 2011 r.
 
1. W miesiącu październiku odbyły się posiedzenia komisji stałych:
-Posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 25 października 2011 r. o godz. 1530.
Głównym tematem posiedzenia był stan cmentarzy komunalnych oraz cmentarza parafialnego w Studniskach Dolnych.
Komisja dokonała objazdu cmentarzy i sformułowała następujące wnioski:
-przesunięcie garażu znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego w Radzimowie Górnym w mniej widoczne miejsce,
-uporządkowanie terenu cmentarzy (zgrabienie trawy, opróżnienie pojemników na odpady) do dnia Wszystkich Świętych,
-wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym oraz uporządkowanie oraz bieżące uporządkowanie terenu za ogrodzeniem,
-przesunięcie zdrojów do czerpania wody na cmentarzu komunalnym w Sulikowie,
-pozyskanie działki znajdującej się za cmentarzem parafialnym w Studniskach Dolnych
w celu utworzenia parkingu.
Komisja rozpatrzyła projekty uchwał oraz zapoznała się z propozycjami stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Ponadto w sprawach różnych poruszono m.in. następujące kwestie:
-radny Andrzej Dominikowski prosił o interwencję w Agencji Nieruchomości Rolnych
w sprawie hydroforni z której korzystają mieszkańcy miejscowości Ksawerów,
-radna Anna Pawlak prosiła o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie udrożnienia przepustu przy drodze powiatowej – niedrożny przepust powoduje zalewanie drogi powiatowej na docinku przed skrzyżowaniem,
-radna Weronika Ziółkowska poruszyła sprawę wypełnienia asfaltem ubytków po wykopach pod budowę sieci kanalizacyjnej w Mikułowej.
-poruszono sprawę odbioru robót przy regulacji koryta rzeki Czerwona Woda
w miejscowościach Bierna i Miedziana.
-Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 26 października 2011 r. o godz. 1530. Głównym tematem posiedzenia były opłaty i podatki lokalne na 2012.
Komisja rozpatrzyła projekty uchwał oraz zapoznała się z propozycjami stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Zdaniem Komisji w przypadku projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Sulików realizacji zadań powiatu zgorzeleckiego
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików należy rozważyć zasadność przyjęcia obowiązku odśnieżania aż na trzy sezony zimowe. Omówiono wstępnie kwestię podatku rolnego na 2012 rok. Radni zaproponowali aby
w rozmowach na temat stawki podatku rolnego wzięli udział przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Sulików.
Ponadto w sprawach różnych poruszono m.in. następujące kwestie:
-zgłoszono potrzebę przekazania do informacji publicznej poprzez wywieszenie na przystankach autobusowych, informacji o godzinach odjazdów autobusów szkolnych,
z którym mogą także korzystać mieszkańcy,
-zwrócono uwagę na potrzebę oznakowania dróg znajdujących się na terenie Gminy pod względem tonażu,
-zgłoszono potrzebę przekazania do publicznej wiadomości informacji na temat standardów zimowego utrzymania dróg znajdujących się na terenie Gminy.
-Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 października 2011 r. o godz. 1530. Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie się z wnioskami do projektu budżetu Gminy Sulików na 2012 r. Komisja zawnioskowała aby projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Sulików realizacji zadań powiatu zgorzeleckiego z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików obejmowała przejęcie zadań tylko na nadchodzący sezon zimowy. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją na temat zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików w sezonie zimowym 2011/2012.
Komisja zapoznała się z poziomem podatku rolnego na 2012 rok.
Ponadto w sprawach różnych poruszono m.in. następujące kwestie:
-radny Jerzy Nowicki poruszył sprawę ogrzewania budynku po byłej szkole w Radzimowie Górnym.
 
Na posiedzeniach komisji stałych radni zostali zapoznani ze sprawą pozwu złożonego przez firmę MAXI-STAR Konstruktor w sprawie zwrotu odsetek karnych naliczonych przez Gminę Sulików za nieterminowe zakończenie inwestycji budowy Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
 
2. W dniu 24 października 2011 r. o godz. 1530 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone kontroli kompleksowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie
w zakresie gospodarki na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Sulików, poboru opłaty targowej i wysokości dochodów z tytułu opłaty targowej oraz sprawy ogrzewania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym. 
 
 
 
Do Rady Gminy Sulików wpłynęła następująca korespondencja:
  1. Pismo Rady Sołeckiej Studniska Dolne w sprawie przeznaczenia środków ze sprzedaży pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia w Studniskach z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do wyremontowanej świetlicy wiejskiej.
  2. (do wiadomości) Pismo Pani Małgorzaty Pławiak na temat niezadowalającej odpowiedzi zawartej w piśmie nr ZP.7010-4-09/11 w sprawie zagospodarowania działki nr 24 położonej w obrębie miejscowości Mała Wieś Górna.
  3. Pismo Pani Małgorzaty Pławiak w sprawie przekazania uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mała Wieś Górna w sprawie przystąpienia Sołectwa do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
  4. Informacja do wiadomości Rady Gminy Sulików o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulików w roku szkolnym 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików
                       Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 4555
Nazwa dokumentu: Październik 2011
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików Wrzesień - Październik 2011 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-11-29 10:21:35
Data udostępnienia informacji: 2011-11-29 10:21:35
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 08:09:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner