logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 8/2012
               minus Protokół nr 10/2012
               minus Protokół nr 11/2012
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 4/2012
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 19 marca 2012 roku o godz. 1530
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Jan Solecki.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików.
oraz w części posiedzenia:
-Krzysztof Lipko – Prezes MSWK SUPLAZ w Sulikowie,
-Tomasz Naborczyk – Kierownik Projektu – Firma Geo Renewables.
 
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
  1. Przebieg realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Wizyta na oczyszczalni ścieków
    w Sulikowie. Sprawa indywidualnych przyłączy mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.
  2. Remonty i naprawy dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał na marcową sesje Rady Gminy Sulików.
  4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przebieg realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Wizyta na oczyszczalni ścieków w Sulikowie. Sprawa indywidualnych przyłączy mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.
 
Posiedzenie rozpoczęło się od wizyty na oczyszczalni ścieków w Sulikowie. Prezes MSWK SUPLAZ przedstawił mechanizm według którego oczyszczalnia będzie funkcjonowała oraz określił wskaźniki które należy spełnić. W dyskusji, która miała miejsce po wizytacji Prezes MSWK prosił radnych o przekazywanie mieszkańcom gminy informacji na temat konieczności przyłączenia ich posesji do sieci kanalizacyjnej.
 
 
W związku z przybyciem na posiedzenie Pana Tomasza Naborczyka z Firmy Geo Renewables Wójt poprosił o zmianę porządku posiedzenia polegającą na przejściu do omówienia projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sulików do weryfikacji podjętych przez Gminę działań związanych z budową elektrowni wiatrowych oraz zaplanowaniem dalszych działań koniecznych dla powstania w gminie Sulików planowanych elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębach: Studniska Górne , Studniska Dolne, Sulików. 
 
Ad. 3
Rozpatrzenie projektów uchwał na marcową sesję Rady Gminy Sulików.
Radni poruszyli sprawę braku podpisów na projektach uchwał, które otrzymali.
Wójt stwierdził, że wszystkie projekty uchwał zostały sprawdzone pod względem formalno-prawnym, a podpisy zostaną uzupełnione do sesji.
 
(druk nr 3) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sulików do weryfikacji podjętych przez Gminę działań związanych z budową elektrowni wiatrowych oraz zaplanowaniem dalszych działań koniecznych dla powstania w gminie Sulików planowanych elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębach: Studniska Górne , Studniska Dolne, Sulików.
Wójt omówił projekt uchwały.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak zwróciła uwagę na konieczność dialogu z mieszkańcami w sprawie budowy elektrowni wiatrowych. Firma powinna spotykać się z mieszkańcami, wysłuchać ich opinii i przedstawić swoje założenia.
 
Pan Tomasz Naborczyk poinformował, że Firma Geo Renewables zakłada, że będzie w stanie postawić 16 wiatraków, jednak ten plan może znacznie ulec zmianie. Pan Naborczyk podkreślił że Firma chce prowadzić dialog z mieszkańcami Gminy Sulików, w związku z tym będą organizowane spotkania z mieszkańcami. Odległość siłowni wiatrowych od zabudowań zależy od poziomu należenia hałasu.
 
(druk nr 1) W sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia
w wodę na terenie Gminy Sulików.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
(druk nr 2) W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Wójt omówił projekt uchwały.                          
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
(druk nr 4) W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Wójt omówił projekt uchwały.                          
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
(druk nr 5) W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Wójt omówił projekt uchwały.                          
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
(druk nr 6) W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2012 roku.
Wójt omówił projekt uchwały.                          
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
(druk nr 7) W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Wójt omówił projekt uchwały.                          
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
 
Ad. 2
Remonty i naprawy dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy.
Radny Jerzy Nowicki zwrócił uwagę na zły stan dróg gminnych i mostków w Starym Zawidowie. Radny stwierdził, że drogi są w tragicznym stanie, a został jedynie ograniczony tonaż pojazdów, które mogą poruszać się po tych drogach.
 
Wójt poinformował, że po przeanalizowaniu wszystkich wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy Sulików, na cząstkowe naprawy dróg gminnych i wewnętrznych, potrzebna byłaby ogromna ilość kamienia. Koszty napraw dróg są ogromne, jednak lata zaniedbań spowodowały to, że naprawienie wszystkich dróg nie jest możliwe od razu.
Ponadto Wójt poinformował, że odebrał promesę z rąk wojewody Dolnośląskiego na wsparcie odbudowy infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce na terenie Gminy Sulików w 2010 roku. Gmina Sulików otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 900 tys. zł. Za przyznane środki odbuduje uszkodzoną w wyniku powodzi drogę gminną w Radzimowie Górnym oraz dwie w Miedzianej. 
Powiat Zgorzelecki otrzyma kwotę 1,6 mln zł. Starostwo z przyznanych środków finansowych odbuduje m.in. drogę powiatową w Miedzianej, most w Radzimowie Górnym w pasie drogi powiatowej relacji Zawidów – Lubań oraz drogę powiatową w Małej Wsi Górnej. 
 
Radny Andrzej Dominikowski poruszył sprawę remontu drogi na Ksawerów.
 
Radny Tadeusz Polowy mówił na temat ciężkiego sprzętu, który zniszczył m.in. drogę
z Radzimowa Dolnego do Małej Wsi Górnej.
 
Ad. 4
Sprawy różne:
1)      Radna Bogusława Delijewska odczytała pismo Pani Jolanty Loritz – Dobrowolskiej na temat uwag do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sulików do weryfikacji podjętych przez Gminę działań związanych z budową elektrowni wiatrowych oraz zaplanowaniem dalszych działań koniecznych dla powstania 
w gminie Sulików planowanych elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębach: Studniska Górne , Studniska Dolne, Sulików.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1800.
 
 
Protokołowała:
A.Adamiak

Ilość odwiedzin: 3623
Nazwa dokumentu: Protokół nr 4/2012
Skrócony opis: Ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 19 marca 2012 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-08 12:34:09
Data udostępnienia informacji: 2012-05-08 12:34:09
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 12:35:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner