logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            plus 2011
            plus 2012
            minus 2013
               minus 1/2013
               minus Protokół nr 1
               minus 2/2013
               minus 3/2013
               minus 4/2013
               minus 9/2013
               minus 10/2013
               minus 11/2013
            plus 2014
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 Protokół nr 3
ze wspólnego posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Sulików
w dniu 25 marca 2013 r. o godz. 1530
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

 
Na przewodniczącą posiedzenia jednogłośnie wybrana została radna Bogusława Delijewska.
 
Wszyscy radni byli obecni na posiedzeniu komisji.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
 
W części posiedzenia:
-przewodniczący rad sołeckich wg. załączonej listy obecności,
-Alina Piekutowska - Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Bogatyni.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1. Podział środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok – analiza informacji sołtysów. Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw.
2. Stan dróg na terenie Gminy Sulików.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Sulików.
4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Podział środków z funduszu sołeckiego na 2012 rok – analiza informacji sołtysów. Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw.
 
Przewodniczący rad sołeckich przedstawili informację na temat podziału środków
z funduszu sołeckiego na 2012 r. oraz o działalności Sołectw.
 
Wójt z okazji Dnia Sołtysa złożył wszystkim przewodniczącym rad sołeckich najlepsze życzenia, dalszych sukcesów i zapału do pracy. Wójt podziękował za ogromną pracę Sołtysów na rzecz Gminy Sulików.
 
Sołtys Sołectwa Mikułowa - Anna Marczyk w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiła informację o działaniach podjętych na rzecz rozwoju wsi Mikułowa. Sołectwo wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu Nasza Wieś – Mamy się czym pochwalić i zajęło drugie miejsce. Ze środków pozyskanych z nagrody Sołectwo zakupiło sprzęt do utrzymania porządku na wsi i zestaw kajaków z wiosłami. Sołectwo działa w ramach Odnowy Wsi. 
 
Sołtys Sołectwa Radzimów Górny - Ewa Wrzeszcz poinformowała, że mieszkańcy odnowili przystanki autobusowe na terenie miejscowości i dbają o utrzymanie porządku przy pojemnikach do segregacji odpadów. W ramach środków z funduszu sołeckiego kontynuowany był m.in. remont budynku po byłej szkole w Radzimowie Górnym, zakupiony został sprzęt na plac zabaw. Sołectwo coraz częściej podejmuje wspólne inicjatywy z Sołectwem Radzimów Dolny.
 
Sołtys Sołectwa Bierna - Genowefa Wilczak – Raczak mówiła o zagospodarowaniu działki po byłym zbiorniku wodnym. Teren zostanie wyrównany, ustawione zostaną ławki, będzie to miejsce spotkań mieszkańców. Sołectwo przekazało część środków dla OSP Bierna, która prężnie się rozwija i zawsze służy pomocą. Dla samotnych mieszkańców Sołectwa organizowane są co roku spotkania wigilijne. Sołectwo aktywnie uczestniczy
w Samorządowych Mistrzostwach Sołectw a w konkursie „Nasza Wieś – Mamy się czym pochwalić” otrzymało wyróżnienie, za otrzymane środki zakupiono kosę spalinową i sprzęt do utrzymania porządku i czystości. Sołectwo zaczęło działać w ramach Odnowy Wsi.
 
Sołtys Sołectwa Wrociszów Dolny - Wioletta Rynkiewicz poinformowała, że środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na remont wnętrza świetlicy wiejskiej. W budynku zostały wymienione zawilgocone tynki. Kolejnym etapem będzie budowa kominka, który będzie służył do ogrzewania świetlicy.
 
Sołtys Sołectwa Skrzydlice - Elżbieta Wadzicka poinformowała, że w ramach środków z funduszu sołeckiego została odremontowana świetlica.  Mieszkańcy co roku sprzątają teren wsi. Z kolejnych środków z funduszu sołeckiego Sołectwo ma zamiar doposażyć plac zabaw dla dzieci i postawić kominek w świetlicy wiejskiej.
 
Sołtys Sołectwa Stary Zawidów - Beata Mazur poinformowała, że mieszkańcy wspólnie dbają o porządek na terenie Sołectwa, organizują sprzątanie wsi, remontują przystanki i teren wokół świetlicy. Sołectwo ma zamiar doposażyć plac zabaw z funduszu sołeckiego. Po zakończonym remoncie świetlicy miało miejsce uroczyste otwarcie. Pomieszczenia świetlicy zostały niestety zalane i konieczny jest kolejny remont. Mieszkańcy przeznaczyli także część środków na zakup kamienia na drogi. Wokół świetlicy zostanie ułożona kostka brukowa pozyskana z Placu Wolności w Sulikowie.
 
Sołtys Sołectwa Wilka Bory - Bożena Chorąży – Uczkiewicz poinformowała, że po kilku latach mieszkańcy podzielili środki z funduszu sołeckiego, w ramach których przebudowane i oczyszczone zostało boisko sportowe. Postawione zostały pierwsze trzy elementy placu zabaw dla dzieci. Z pozostałych środków zakupiona została kosa spalinowa na potrzeby sołectwa i tablica informacyjna.
 
Sołtys Sołectwa Wilka - Zdzisław Zdzitowiecki poinformował, że w ramach środków z funduszu sołeckiego został doposażony plac zabaw dla dzieci i zakupiona została kosa spalinowa. Sołectwo przeznaczyło bieżące środki z funduszu sołeckiego na postawienie altany, w której będą mogli spotykać się mieszkańcy.
 
Sołtys Sołectwa Wrociszów Górny - Ewangelis Zaras poinformował, że pierwotnie ze środków z funduszu sołeckiego planowano zakup działki z przeznaczeniem na boisko. Wykupienie działki nie było jednak możliwe ze względu na zadłużenie jej właścicieli. Zmieniono przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego  na doposażenie placu zabaw i remont budynku po remizie OSP z przeznaczeniem na siłownię.
 
Sołtys Sołectwa Studniska Górne - Marek Biliński poinformował, że dzięki przystąpieniu do Odnowy Wsi Sołectwo otrzymuje środki na rozwój wsi. Plac zabaw został ogrodzony m.in. ze środków mieszkańców. Plac zabaw jest koszony i porządkowany przez mieszkańców. Ze środków  zaplanowane zostało wykonanie miejsca pamięci Studnisk Górnych, które będzie przedstawiało etapy rozwoju wsi. Ponadto ze środków z funduszu sołeckiego powstała altana oraz wstawione zostały nowe okna i drzwi w świetlicy wiejskiej. W świetlicy będzie zainstalowany internet. W bieżącym roku doposażony zostanie plac zabaw, kontynuowany będzie remont świetlicy.
 
Sołtys Sołectwa Studniska Dolne - Franciszek Fleszar poinformował, że w podziale środków z funduszu sołeckiego zawsze zostaje uwzględniona dotacja dla Klubu Sportowego i jednostki OSP. Sołtys mówił również o konieczności naprawy zniszczonej drogi powiatowej i poboczy w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej. Sołtys apelował o interwencję w sprawie uporządkowania terenu bo byłym PGR przez właścicieli. Odremontowana świetlica została w pełni wyposażona ze środków zewnętrznych. W świetlicy uczniowie Szkoły Podstawowej mają zajęcia lekcyjne, raz w tygodniu odbywają się zajęcia z aerobiku. W bieżącym roku Sołectwo planuje organizację boiska do piłki siatkowej, uporządkowanie terenu parkingu przy cmentarzu parafialnym. Podstawowym zadaniem w 2013 roku jest również maksymalne wykorzystanie świetlicy wiejskiej.
 
Sołtys Sołectwa Mała Wieś Dolna - Adam Czesnakowski poinformował, że środki
z funduszu sołeckiego na 2012 rok zostały wykorzystane poprzez zakupienie namiotu, pod którym organizowane będą imprezy sołeckie. Pozostałą część środków wykorzystano na zakup tablic ogłoszeniowych i napisy na przystankach autobusowych z nazwą miejscowości. W ubiegłym roku Sołtys pozyskał nieodpłatnie 150 ton kamienia na drogi gminne z Kopalni Lafarge. W 2013 roku Sołectwo przeznaczyło środki na zakup działki pod budowę placu zabaw. Sołectwo otrzyma darowiznę od firmy GEO RENEWABLES na budowę placu zabaw. Firma GEO zajmie się także uporządkowaniem dzikiego wysypiska odpadów, które powstało na terenie Sołectwa.
 
Sołtys Sołectwa Sulików - Andrzej Kurek poinformował, że środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na rozbudowę placu zabaw, dotację dla OSP Sulików i Klubu Sportowego Bazalt Sulików. OSP Sulików nie wykorzystało środków. Na placu zabaw został wyrównany teren, nawieziony humus i ustawione kolejne urządzenia. W bieżącym roku zostanie ustawiona wiata biesiadna i grill w okolicy placu zabaw. Część środków została przeznaczona na projekt w ramach Odnowy Wsi, dzięki któremu wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny.
 
Radny Bogusław Świątek w imieniu Sołtysa Sołectwa Miedziana poinformował, że głównym działaniem Sołectwa był remont remizy OSP. Sołectwo organizowało imprezę andrzejkową i mikołajki dla dzieci. W 2013 roku część środków zostanie wykorzystana na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedziana. W Miedzianej zostanie postawiona wiata przystankowa. W marcu br. Sołectwo podjęło decyzję o przystąpieniu do Programu Odnowa Wsi. W Miedzianej konieczne jest dostawienie punktów świetlnych i doprowadzenie do zwiększenia kursów autobusów.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak podziękowała Wójtowi za życzenia i wyraziła nadzieję, że współpraca nadal będzie tak udana i owocna. Radna prosiła w imieniu wszystkich sołtysów o przekazywanie wszystkich wykazów podatników po złożeniu przez nich oświadczenia o zachowaniu tajemnicy skarbowej. Brak danych podatników jest bardzo dużym problemem i komplikuje wywiązywanie się przez sołtysów z obowiązków.
 
Wójt odpowiedział, że wspólnie z Panią Skarbnik rozważy tę sprawę ponownie. Działanie wynika jedynie  z przepisów, które ograniczają dostęp sołtysów do danych podatników. Wójt ponownie podziękował sołtysom za współpracę i prosił o dalszą aktywność pomimo wielu przeciwności i ograniczonych środków. Każde drobne działanie składa się na całość, która będzie skutkowała widocznymi efektami. Sołectwa w Gminie Sulików stanowią przykład dla wielu innych gmin w Powiecie Zgorzeleckim. Wójt chciałby aby między mieszkańcami poszczególnych wsi nastąpiła większa integracja np. w ramach Sołeckich Mistrzostw Sołectw.
 
W dyskusji poruszono temat gospodarki odpadami, płatności za odbiór odpadów oraz kampanii edukacyjnej na temat segregacji odpadów.
 
Podsumowując informację sołtysów Przewodnicząca życzyła wszystkim cierpliwości, wielu pomysłów i zdrowia.
 
Sołtys Adam Czesnakowski przekazał, że w ubiegły czwartek miało nastąpić podpisanie aktu notarialnego na zakup działki na rzecz Sołectwa Mała Wieś Dolna, Zastępca Wójta nie informując o swojej nieobecności nie zjawił się w kancelarii. Zdaniem Sołtysa nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy zawiódł się na współpracy z Zastępcą Wójta, ponieważ miała miejsce sytuacja, kiedy przez niedopatrzenie z jego strony konieczna była zmiana terminu zebrania wiejskiego.
 
Sekretarz Gminy przeprosiła za zaistniałe zdarzenie, jednak miała wówczas miejsce wyjątkowa sytuacja rodzinna i Zastępca Wójta nie mógł zjawić się na podpisaniu aktu notarialnego.
 
Wójt również skierował przeprosiny w imieniu Zastępcy Wójta, sam nie otrzymał informacji na temat spotkania w kancelarii notarialnej i uczestniczył wówczas
w konferencji.
 
W związku z obecnością na posiedzeniu Pani Aliny Piekutowskiej nastąpiła zmiana porządku obrad i przystąpiono do dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
 
Pani Piekutowska poinformowała, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nigdy nie opiniował pozytywnie likwidacji szkół, które w większości przypadków są likwidowane ze względów ekonomicznych a następnie odczytała pismo kierowane do Rady Gminy Sulików w którym przedstawione zostało stanowisko na temat zamiaru likwidacji Szkoły w Studniskach oraz odpowiedź i stanowisko Wójta w tej sprawie. Pani Piekutowska podkreśliła, że podejmując tak trudną decyzję należy mieć na uwadze przede wszystkim dobro dzieci, które powinny mieć jak najlepsze warunki do nauki. Pani Piekutowska pytała czy zostało przeprowadzone rozeznanie na temat możliwości zatrudnienia nauczycieli, którzy stracą pracę.
 
Sekretarz Gminy stwierdziła, że występując do związków zawodowych o opinię, która wymagana jest przy podejmowaniu aktów prawa miejscowego Wójt kierował się przepisami ustawy o związkach zawodowych. Przed przedstawieniem radnym projektu uchwały o zamiarze likwidacji Wójt również wystąpił o opinie do związków zawodowych, jednak żaden z nich nie przedstawił wówczas swojego stanowiska w wymaganym terminie. Zgodnie z przepisami wystąpienie o opinię powinno mieć miejsce w przypadku jednej uchwały. Pomimo tego Wójt wystąpił ponownie do związków zawodowych o wydanie opinii przy projekcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych. ZNP, który reprezentuje Pani Piekutowska nie wydał żadnej opinii na temat likwidacji szkoły, ponieważ w pierwszym przypadku nie odniósł się do sprawy w ogóle, a w drugim przypadku wyraził jedynie swoje stanowisko po wskazanym terminie.
 
Wójt podziękował za troskę o dobro dzieci i nauczycieli, którą Pani Piekutowska wykazuje w tej sprawie i stwierdził, że jemu również zależy na dobrych warunkach nauczania dzieci z Gminy Sulików. Ustawa Karta Nauczyciela jest obciążeniem dla wszystkich gmin w Polsce, które nie otrzymują pełnej wartości subwencji oświatowej z budżetu państwa dokładając do utrzymania szkół z własnych budżetów. Zdaniem Wójta Pani Piekutowska wraz z innymi Związkowcami powinna skierować swoje działania w kierunku osób, które mogłyby zmienić trudną sytuację utrzymania szkół, wówczas gminy nie musiałyby podejmować tak drastycznych środków jak likwidację szkół, na których utrzymanie nie ma funduszy.
 
Ad. 2
Stan dróg na terenie Gminy Sulików.
Radni otrzymali informację na temat inwestycji drogowych w zakresie dróg gminnych na terenie Gminy Sulików.
 
Radni i obecni na posiedzeniu sołtysi przedstawili potrzeby w zakresie remontów dróg gminnych i wewnętrznych.
W dyskusji poruszono następujące sprawy:
-zimowe utrzymania dróg,
-nawiezienie kamienia na drogi gminne w Skrzydlicach,
-remont drogi do Ksawerowa,
-przegląd wiosenny dróg z udziałem sołtysów i radnych,
-zmiana organizacji ruchu na ul. Nowe Miasto w Sulikowie.
 
Ad. 3
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Sulików.
Radni zapoznali się z następującymi projektami uchwał:
1. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2013 roku.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
2. w sprawie określenia stawek opłaty targowej,
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
3. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
4. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
5. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sulików.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
6. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
7. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 8 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
8.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Gminy Sulików.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
9.w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzez rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1. Radny Andrzej Dominikowski poruszył sprawę hydroforni w Ksawerowie.
2. Radny Józef Ziomek pytał kiedy będzie możliwe przekazanie środków z dotacji dla klubów sportowych.
3. Radna Genowefa Wilczak – Raczak poruszyła sprawę postępowania sądowego pomiędzy Gminą a Firmą MAXI STAR.
4. Przewodnicząca przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2012 wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) do końca kwietnia br.
5. Przewodnicząca poinformowała, że w projekcie protokołu z sesji nr 32 pojawił się błąd, polegający na nie wpisaniu pkt. 6 porządku obrad. Brakujący fragment został radnym przekazany na posiedzeniu.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 2000.
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 
 
                                                                                                          Wiceprzewodnicząca Rady
                                                                                                          Bogusława Delijewska /-/

Ilość odwiedzin: 6484
Nazwa dokumentu: 3/2013
Skrócony opis: Protokół nr 3 ze wspólnego posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Sulików w dniu 25 marca 2013 r. o godz. 15 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-17 13:48:18
Data udostępnienia informacji: 2013-06-17 13:48:18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-07 11:06:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner