logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            plus 2011
            plus 2012
            minus 2013
               minus 1/2013
               minus Protokół nr 1
               minus 2/2013
               minus 3/2013
               minus 4/2013
               minus 9/2013
               minus 10/2013
               minus 11/2013
            plus 2014
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 Protokół nr 1

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Sulików w dniu 20 czerwca 2013 r.
o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni na posiedzeniu.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wójt Gminy Sulików – Robert Starzyński,
-Sekretarz Gminy Sulików – Elżbieta Piotrowska.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Sulików – przebieg realizacji obowiązków Gminy i mieszkańców w związku z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
    w gminach.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Gospodarka odpadami na terenie Gminy Sulików – przebieg realizacji obowiązków Gminy i mieszkańców w związku z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
 
Wójt przedstawił informację o przebiegu realizacji obowiązków Gminy i mieszkańców
w związku z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 
-Na przełomie miesiąca luty i marzec 2013 r. odbywał się cykl spotkań z mieszkańcami na temat wdrażania ustawy śmieciowej. W zebraniach w każdej wsi wzięli udział przedstawiciele władz gminy oraz pracownicy urzędu. Spotkania były okazją do zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości co do zasad funkcjonowania nowego systemu w praktyce. Rozdawano deklaracje i omawiano zasady ich wypełniania.
-Zostały opracowane ulotki i materiały informacyjne poświęcone tematyce nowej ustawy śmieciowej. Na stronie internetowej Gminy Sulików utworzona została specjalna zakładka poświęcona gospodarce odpadami.
- Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sulików w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pierwszą deklarację należało złożyć do 29 marca 2013 r. W dalszym ciągu do Urzędu Gminy Sulików wpływają deklaracje. Na dzień sporządzenia informacji, tj. 11 czerwca 2012 r. zostało złożonych 1534 deklaracji, co stanowi około 90% całości nieruchomości zamieszkały oraz 57 deklaracji od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Stanowi to około 79% wszystkich deklaracji z nieruchomości niezamieszkałych.
-W dniu 10 maja 2013 r. został ogłoszony przetarg na „Świadczenie usług w zakresie odbioru wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sulików oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Lubaniu – Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu w celu ich dalszego zagospodarowania”.  Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 maja 2013 r. Została złożona tylko jedna oferta, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Wybrano wykonawcę usługi - Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Lwówecka 8, 59 - 800 Lubań. W dniu 11 czerwca 2013 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania do końca 2014 roku z wykonawcą określonym powyżej.
-Obecnie podejmowane są działania w celu utworzenia we wsi Sulików PSZOK, wprowadzane są dane do SIGIDU (programu ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz trwa weryfikacja deklaracji. Osoby, które nie złożyły deklaracji wzywane są do złożenia wyjaśnień.
 
W dyskusji nad głównym tematem posiedzenia poruszono następujące sprawy:
-sposobu dokonywania opłat za odbiór odpadów przez mieszkańców,
-składania deklaracji zerowych przez osoby, które posiadają inne nieruchomości,
w których nie zamieszkują lub długotrwale przebywają za granicą,
-zanieczyszczenie wyrobiska po kamieniołomach w Radzimowie Górnym,
-dodatkowych zestawów pojemników do segregacji odpadów,
- zalewania terenu cmentarza komunalnego w Radzimowie Górnym.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
Wójt i Sekretarz Gminy omówili następujące projekty uchwał:
1.     zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2013 rok,
2.     w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
3.     w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
4.     w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
5.     w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących dla gminy Sulików,
6.     w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików,
7.     w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
8.     w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2012 rok,
9.     zmieniająca uchwałę, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w obrębie geodezyjnym Studniska Dolne,
10.   zmieniająca uchwałę, w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Radni nie zgłosili uwag do projektów uchwał.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że w związku z wcześniejszym terminem posiedzenia Komisji radni otrzymają teksty następujących projekty uchwał w późniejszym terminie:
  1. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 31 maja 2013 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXXIII/249/13 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików upoważnienia do zawarcia ugody w sporze toczącym się przed Sądem Okręgowym w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, którego stronami są Gmina Sulików oraz Tomasz Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki, zamieszkały w Obornikach (64-600) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49A/9 w sprawie z powództwa Tomasza Kaczmarka przeciwko Gminie Sulików, prowadzonej pod sygn. akt VI GC 148/11,
1.     w sprawie rozpatrzenia skargi sołtys sołectwa Mała Wieś Górna Małgorzaty Pławiak  na działalność Wójta Gminy Sulików,
2.     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
3.     w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
  1. Radna Genowefa Wilczak – Raczak prosiła o interwencję w sprawie braku połączenia autobusowego z Biernej do Zgorzelca.  
  2. Radny Andrzej Kurek mówił o uszkodzonych studzienkach kanalizacyjnych na ulicy Zgorzeleckiej i Wiejskiej.
  3. Radny Grzegorz Konarski pytał jakiej wysokości straty poniosła Gmina w związku z ostatnimi podtopieniami.
Wójt poinformował, że komisja powołana ds. szacowania strat powstałych wskutek podtopień w dniu 3 czerwca 2013 roku w Gminie Sulików, następnego dnia rozpoczęła szacowanie strat, które wstępnie mogą wynieść ok. 3 mln zł. Wójt wystąpi do Wojewody z wnioskiem o przyznanie środków na usuwanie strat po podtopieniach.
Ponadto po w wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie i Urzędu Gminy, 15 gospodarstw, które poniosło straty poprzez zalanie budynków mieszkalnych otrzyma kwotę do 6 tys.
  1. Radny Tadeusz Polowy złożył w imieniu grupy radnych wniosek o zmianę uchwały w sprawie wypłaty diet dla radnych. Radny wnioskował aby zryczałtowana dieta była wypłacana przez 12 miesięcy w roku, ponieważ radni pracują przez cały czas, a nie tylko w miesiącach w których odbywają się sesję.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1730
 
                                                                           Przewodniczący Komisji
                                                                              /-/ Tadeusz Polowy
 
 
Protokołowała:
A.Adamiak 

Ilość odwiedzin: 4154
Nazwa dokumentu: Protokół nr 1
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików w dniu 20 czerwca 2013 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-20 14:22:00
Data udostępnienia informacji: 2013-06-20 14:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-07 11:05:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner