logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 9/2012
               minus Protokół nr 10/2012
               minus Protokół nr 5
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 1/2012
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 25 stycznia 2012 roku o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni na posiedzeniu.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy.
oraz w części posiedzenia:
-Krzysztof Lipko – Prezes Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ,
-Dariusz Mulko – Podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Sulików.
-Jolanta Loritz-Dobrowolska – Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawił się następująco:
  1. Inwestycje prowadzone na terenie Gminy Sulików.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na styczniową sesję Rady Gminy Sulików.
  3. Sprawy różne.
Ad. 1
Pan Dariusz Mulko przedstawił informację na temat przebiegu inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Sulików. (pełna informacja w załączeniu do protokołu)
 
Pan Krzysztof Lipko – Prezes MSWK SUPLAZ omówił przebieg realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Czerwona Woda” w oparciu
o prezentację multimedialną.”.
 
Odbyła się dyskusja w temacie budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Sulików.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2) W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Komisja wstępnie odrzuciła projekt uchwały 4 głosami wstrzymującymi się, przy 1 głosie za.
 
3) W sprawie udzielenia dopłaty do taryfy grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
4) W sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały i poinformowała, że w uzasadnieniu do projektu pojawiły się drobne błędy literowe, które zostaną poprawione.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
5)  W sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni otrzymali informację o funkcjonowaniu GZK w 2011 r.
Komisja wstępnie odrzuciła projekt uchwały 2 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach przeciwnych.
 
6) W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
Komisja wstępnie odrzuciła projekt uchwały 1 głosem przeciwnym, 2 głosami wstrzymującymi się, przy 2 głosach za.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych nie poruszono żadnych spraw.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1930.

Protokoława: Aleksandra Adamiak

Ilość odwiedzin: 3565
Nazwa dokumentu: Protokół nr 1/2012
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 25 stycznia 2012 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-08 11:43:18
Data udostępnienia informacji: 2012-05-08 11:43:18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 11:47:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner