logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 9/2012
               minus Protokół nr 10/2012
               minus Protokół nr 5
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 2/2012
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Sulików w dniu 22 lutego 2012 roku o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
 
Nieobecny był radny Andrzej Kurek.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jacek Flaszyński – Zastępca Wójta Gminy,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco:
  1. Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Zastępca Wójta przedstawił informację na temat rekultywacji składowiska odpadów
w Sulikowie.
Składowisko odpadów w Sulikowie zostało zamknięte z dniem 31 grudnia 2009 r. Dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska wymaga aktualizacji. Największy problem stanowi finansowanie rekultywacji, ponieważ jedynym programem
z którego można pozyskać fundusze jest program realizowany np. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” który jest obwarowany pewnymi kryteriami, dotyczącymi powierzchni składowiska. Powierzchnia rekultywowanego obszaru, którego dotyczy wniosek nie może być mniejsza niż 2 ha, przy czym wniosek może dotyczyć składowisk będących w zarządzaniu różnych podmiotów. Wartość wnioskowanej kwoty ze środków NFOŚiGW na rekultywację 1 ha nie może przekroczyć 500 tys. zł.
Jednym z rozwiązań ą rozmowy i porozumienie z innymi gminami, które maja podobny problem. W przypadku znalezienia partnera do realizacji tego zadania, konieczna będzie aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i projektowej oraz zabezpieczenie środków na wkład własny.
 
Członkowie Komisji zapoznali się dokumentacją projektowa rekultywacji składowiska komunalnego w Sulikowie.
 
Przedmiotem rekultywacji jest zamknięcie i zagospodarowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulikowie w celu ograniczenia jego uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi.
Projekt rekultywacji obejmuje roboty w zakresie:
-ukształtowanie wierzchowiny i skarp składowiska wraz z uszczelnieniem,
-uszczelnienie wierzchowiny i skarp z zastosowaniem bentomaty,
-odgazowanie składowiska z utworzeniem kontrolowanego systemu odprowadzania gazu do atmosfery,
-ujęcie i odprowadzenie wód opadowych z wierzchowiny i skarp do bezodpływowego zbiornika odprowadzającego,
-wykonanie warstwy glebowej i nasadzeń roślinności.
 
Zakres rekultywacji biologicznej obejmuje:
-formowanie uporządkowanej bryły odpadów,
-odgazowanie składowiska,
-uszczelnienie wierzchowiny i skarp,
-zabudowa warstwy glebowej,
-budowa rowów opaskowych,
-budowa zbiornika odparowującego wód opadowych.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Zastępca Wójta poinformował, że projekt uchwały ponownie będzie omawiany na sesji. Na sesji będzie obecny Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
 
2) W sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, w obrębie geodezyjnym Radzimów.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
3) W sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, w obrębie geodezyjnym Sulików.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
4) W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
5) W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
8) W sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
9) W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
10) W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
11) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
12) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
13) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie sołectw do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1) Radny Grzegorz Konarski pytał czy nawierzchnia na ulicy Wojska Polskiego zostanie poprawiona.
Zastępca Wójta odpowiedział, że na ulicy Wojska Polskiego będzie zamontowana nowa studzienka.
Radna Agnieszka Nachotko mówiła o uszkodzeniach w drodze powiatowych, które powstały po budowie kanalizacji.
Zastępca poinformował, że po sezonie zimowym zorganizowany zostanie przegląd wszystkich usterek, które będą poprawione w ramach środków na budowę kanalizacji.
Odbiór napraw nawierzchni dróg powiatowych będzie organizowało Starostwo Powiatowe przy udziale gminy.
 
2) Radna Genowefa Wilczak – Raczak pytała o przebieg wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej i Komisji Budżetu i Finansów w sprawie funkcjonowania i finansowania jednostek oświatowych na terenie gminy.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że dyrektorzy jednostek oświatowych omówili informacje, które przygotowali na sesję. Miała misce dyskusja na temat oszczędności w jednostkach oświatowych, w związku z tym, że Wójt wystąpił z pismem do dyrektorów o opracowanie planów oszczędnościowych.
 
Radna Agnieszka Nachotko wyraziła niezadowolenie, że Komisja Rozwoju Gminy nie brała udział w posiedzeniu, na którym obecni byli dyrektorzy szkół i przedszkola,
 
Przewodniczący stwierdził, że dokumenty mogły być wcześniej przygotowane przed dyrektorów. Radni mogą zapoznać się z informacjami i zadawać pytania na sesji.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1700.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 3741
Nazwa dokumentu: Protokół nr 2/2012
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików w dniu 22 lutego 2012 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-08 11:47:23
Data udostępnienia informacji: 2012-05-08 11:47:23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 11:51:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner