logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            plus 2011
            minus 2012
               minus Protokół nr 1/2012
               minus Protokół nr 2/2012
               minus Protokół nr 3/2012
               minus Protokół nr 4/2012
               minus Protokół nr 5/2012
               minus Protokół nr 6/2012
               minus Protokół nr 7/2012
               minus Protokół nr 9/2012
               minus Protokół nr 10/2012
               minus Protokół nr 5
            plus 2013
            plus 2014
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rewizyjna
         plus Współne posiedzenia Komisji Stałych
      plus Protokoły
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 4/2012
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Sulików w dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 1530  w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji.
Radna Agnieszka Nachotko nie była obecna na posiedzeniu.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
-Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików,
-Elżbieta Piotrowska – Sekretarz Gminy Sulików.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwagi i przedstawiał się następująco:
  1. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – zasady finansowania i rozliczania dotacji z budżetu gminy.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższa sesję Rady Gminy Sulików.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – zasady finansowania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy.
Sekretarz Gminy szczegółowo omówiła zasady rozliczania i udzielania dotacji przyznawanych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sulików.
Wysokość dotacji udzielonej poszczególnym jednostkom w 2011 roku wyniosła łącznie:65.859,00 zł.
Poszczególnym jednostkom przyznano dotację w wysokości:
-Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych – 40.869,00 zł
-Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie – 10.000,00 zł
-Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej – 5.000,00 zł
-Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej – 4.000,00 zł
-Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie – 2.000,00 zł
-Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie – 4.000,00 zł
 
Po uwzględnieniu aneksów w 2011r.
OSP Studniska Dolne – 41.264,00 zł (aneks na 395,00 zł)
OSP Sulików - 10.000,00 zł (bez zmian)
OSP Bierna – 10.620,00 zł (aneks na 5.620,00 zł)
OSP Miedziana – 7.680,00 zł (aneks na 3.680,00 zł)
OSP Radzimów – 3.500,00 zł (aneks na 1.500,00 zł)
OSP Stary Zawidów – 4.000,00 zł (bez zmian)
 
Dodatkowo jednostki otrzymały również środki przekazane przez Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego:
OSP w Biernej – 8.000,00 zł
OSP w Miedzianej – 6.500,00 zł
OSP w Starym Zawidowie – 5.900,00 zł
OSP w Studniskach Dolnych – 18.151,00 zł
OSP w Sulikowie – 8.731,00 zł
 
 
Wójt poinformował że dwie jednostki: OSP Radzimów i OSP Stary Zawidów nie otrzymały w tym roku dotacji. Jednostki z Biernej i Miedzianej wykazują bardzo duża aktywność, zawsze można liczyć na ich pomoc. W ubiegłym roku Jednostka OSP Miedziana pozyskała samochód lekki ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit.  Auto kosztowało 160 tys. zł. w tym 50 tys. zł stanowił wkład własny Gminy Sulików, 32 tys. zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 48 tys. zł to dotacja jakiej udzielił jednostce Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2011. Jednostka dołożyła swój wkład własny w wysokości 20 tys. zł.
Wójt poinformował ponadto o planach usprawnienia rozliczania dotacji. W wielu sąsiednich gminach funkcjonuje rozliczanie polegające na księgowaniu wydatków na bieżąco.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas wynajmowany lokal handlowy na czas określony do trzech lat.
Wójt omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2) W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki Nr 47 położonej w miejscowości Stary Zawidów na rzecz współwłaścicieli sąsiedniej nieruchomości.
Wójt omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
3) W sprawie oddania we współużytkowania wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Wójt omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
4) W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2011 rok.
Wójt omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
5) W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Wójt omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
6) W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
Wójt omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1) Wójt poinformował o rozstrzygniętych przetargach:
-na dostawę i montaż mebli w budynku gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w ramach zadania „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau”,
-na realizację zadania pn.: „„Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików II etap - Remont i wymiana nawierzchni wraz z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów malej architektury na Placu Wolności w Sulikowie”,
-na przebudowę dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym i w Miedzianej w ramach środków z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Wszystkie przetargi zostały rozstrzygnięte poniżej kwot wpisanych w ogłoszeniach o przetargach.
Koszt realizacji zadań polegających na usuwaniu skutków powodzi wyniesie łącznie 549.029,37 zł, przy środkach zagwarantowanych w wysokości 900.000,00 zł.
2) Omówiono sprawę remontów cząstkowych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sulików.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1700.
 
 
Protokołowała:

A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 3760
Nazwa dokumentu: Protokół nr 4/2012
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików w dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-08 11:54:07
Data udostępnienia informacji: 2012-05-08 11:54:07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-08 11:56:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner