logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 24
Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików oraz Społecznej Rady
Programowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
w dniu 10 grudnia 2008 roku o godz. 1200 w świetlicy wiejskiej w Mikułowej.
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy,
-Zbigniew Jaworski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
-Anna Marczyk - członek Rady sołeckiej Sołectwa Mikułowa,
-Elżbieta Kolbuch – członek Rady Programowej,
-Piotr Jankowski – radny Gminy Sulików.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
 1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie i świetlic wiejskich w 2009 roku.
 2. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Komisji w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia złożył wszystkim obecnym życzenia spokojnych i rodzinnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2009 roku. Wszyscy obecni podzielili się opłatkiem, składając sobie najserdeczniejsze życzenia.
 
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia.
 
Ad. 1
Przewodniczący Komisji na wstępie określając rolę, jaką spełniają świetlice na poszczególnych wsiach podkreślając ich znaczenie jako miejsce spotkań, rozwoju kultury poprzez swoją działalność. Posiedzenie zostanie poświęcone w pełni na omówienie stanu technicznego budynków świetlic oraz wyznaczenie kierunków działania oraz zapoznanie się z tymi, które już zostały obrane. Przewodniczący dodał, że ze stanem technicznym świetlic wiejskich od 1992 roku nie zostało zrobione wiele, miały miejsce nieliczne remonty. W celu ulepszenia i usprawnienia działalności świetlic należałoby zwiększyć liczbę członków rady programowej, o co będzie w dalszej części posiedzenia wnioskować Komisja Społeczna.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił plan finansowy Ośrodka na 2009 rok. W 2009 roku planowane środki z budżetu gminy przeznaczone na Gminny Ośrodek Kultury to 350 tyś zł. Przy planowanych środkach należy brać pod uwagę stały wzrost cen usług, energii elektrycznej itp. W związku z licznymi wydatkami często organizacja takich uroczystości jak np. dożynki gminne stoi pod znakiem zapytania. W 2009 roku GOK będzie musiał pozyskać wielu sponsorów, który wspomogą organizacji dożynek. Dyrektor nie planuje w przyszłym roku zwiększenia zatrudnienia. Zatrudnienie w świetlicach wiejskich również nie ulegnie zmianie. Gminny Ośrodek Kultury stara się pozyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych, bierze udział m.in. w programach „R
 
 
 
 
 
WNIOSKI KOMISJI:
 
 1. Poszerzenie Społecznej Rady Programowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie o przedstawicieli sołectw, w których działają świetlice wiejskie.
 2. Posiedzenia Społecznej Rady Programowej odbywać regularnie, co najmniej raz na 2 miesiące.
 3. Poczynić starania o zorganizowanie świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Biernej przy współudziale rady sołeckiej, Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy.
 4. W pełni zagospodarować i wykorzystać budynek po byłej Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym.
 5. W pracy świetlic wiejskich wykorzystać pomoc i zaangażowanie rad sołeckich.
 6. Prowadzić dalsze działania w kierunku wykorzystania pomieszczeń po byłym ośrodku zdrowia w Studniskach Dolnych na świetlice wiejską dla dzieci i młodzieży w połączeniu z kawiarenką internetową.
 7. Na okres zawieszenia działalności w świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych doprowadzić do całkowitego wyłączenia licznika energii elektrycznej.
 8. Dążyć do wyznaczenia osoby w sołectwach, która byłaby gospodarzem świetlicy i czuwała nad jej wykorzystaniem i utrzymaniem odpowiedniego porządku.
 9. W celu uaktywnienia działalności świetlic wiejskich na terenie gminy wykorzystać możliwości, które daję przystąpienie do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” w celu przygotowania odpowiednich projektów w tym zakresie.
 10. W ramach najpilniejszych remontów zabezpieczyć przeciekające dachy nad świetlicami wiejskimi.
 

Protokół sporzadziła:

A.Adamiak

Ilość odwiedzin: 5859
Nazwa dokumentu: Protokół nr 24
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików oraz Społecznej Rady Programowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie. w dniu 10 grudnia 2008 roku o godz. 1200 w świetlicy wiejskiej w
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-02-25 15:22:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-25 15:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 14:38:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner