logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2018-2023
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 18 LUTEGO 2009 R. DO 17 MARCA 2009 R.
 
W okresie od dnia 18 lutego 2009 r. do dnia 17 marca 2009 Wójt podjął następujące działania:
 1. Polecił wywieszenie informacji na temat godzin otwarcia domu zabytkowego „Ostry Narożnik” oraz podanie w/w informacji do prasy.
 2. Polecił podjęcie działań w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w związku z przygotowaniami do uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.
 3. Podpisał porozumienie Nr 5/2009 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Sulików w okresie 1.04.2009 r. – 30.10.2009 r. oraz polecił opracowanie harmonogramu prac społecznie użytecznych na terenie gminy.
 4. Zaakceptował aktualizację harmonogramu robót na zadanie „Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”.
 5. Podpisał regulaminy przetargów ogłoszonych w dniu 27 stycznia br.:
-I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Sulikowie przy ul. Pocztowej 4 w Sulikowie,
-II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Sulikowie (działka nr 11/17).
-III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy Placu Wolności nr 11/1A w Sulikowie.
6.  Podpisał Aneks nr 2 do arkusza organizacji na rok szkolny 2008/2009 wraz
 z wykazem kadry pedagogicznej Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie, zaopiniowany pozytywnie przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze.
7.   Wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego zaewidencjowanego w Urzędzie Gminy dla Posterunku Policji w Zawidowie.
8. Polecił wystąpienie do Wojewódzkiego Komendanta Policji z prośba o zaopiniowanie utworzenia Straży Gminnej oraz wstępnie zaakceptował projekt Regulaminu Straży Gminnej w Sulikowie.
9.   Zatwierdził kalendarz imprez sportowych, które będą organizowane w Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
10. Polecił podjęcie działań w kierunku przejęcia działki, na której znajduję się plac koło Kościoła pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Radzimowie Górnym.
11. Podpisał protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego na Placu Wolności w Sulikowie z dotychczasowym najemcą.
12. Zapoznał się z ofertą Zakładu Usług Geodezyjno Kartograficznych „GEOBIURO” na wykonanie zadania pn. „Kompleksowa obsługa geodezyjna w roku 2009, na potrzeby gospodarki nieruchomościami” oraz polecił wystąpienie z zapytaniem ofertowym do innych zakładów i podjęcie próby negocjacji ceny świadczenia usług.
13. Zaakceptował ofertę Pana Ryszarda Nawrockiego na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie dotyczące przebudowy i remontu części parterowej budynku Urzędu Gminy Sulików.
14. Przyjął „Raport z oceny warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe” oraz polecił realizację zawartych w niej wniosków i zadań poprawiających warunki pracy.
15. Polecił dokonanie przeglądu hydrantów na ternie Gminy Sulików pod względem ich prawidłowego funkcjonowania.
16. Polecił sporządzenie informacji na temat realizacji Planu zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2008/2009 oraz przekazanie informacji Radzie Gminy.
17. Zatwierdził plan urlopów wypoczynkowych pracowników Urzędu Gminy na 2009
      rok.
18. Zaakceptował projekt umowy z Panią Grażyną Polanicą – Traczyńską prowadzącą
działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dokumentacji i Projektowania Zieleni
PARK na wykonanie opinii dendrologicznej 28 drzew wyciętych bez wymaganego
zezwolenia z działki nr 54/1 (obręb Sulików).
19. Zatwierdził skład Komisji Przetargowej i treść Specyfikacji Istotnych Warunków
      Zamówienia na „Usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci i uczniów” oraz
      polecił ogłoszenie przetargu na w/w zadanie.
20. Polecił ponowną pilną interwencję u zarządcy drogi w związku ze znacznym
 uszkodzeniem powierzchni drogowej na skrzyżowaniu ulic Zgorzeleckiej
 i Dworcowej w Sulikowie.
21. Polecił ponowne wystąpienie do Telekomunikacji w związku ze złym stanem
      studzienek telekomunikacyjnych na terenie Sulikowa z ostrzeżeniem, że brak
 interwencji w kierunku polepszenia stanu studzienek zostanie zgłoszony do organów
 ścigania z powodu stwarzania zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.
      22. Polecił podjęcie działań w kierunku przygotowania referendum śmieciowego:
 przygotowanie projektu uchwały wraz z załącznikami, powołanie zespołu
 do opracowanie harmonogramu działań związanych z organizacją referendum.
      23. Polecił podjęcie działań przez Spółkę SUPLAZ w kierunku uzyskania pomocy
             de minimis.
      24. Ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy
             Sulików oraz podpisał zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji
             rekrutacyjnej do przeprowadzenia na wolne stanowisko pracy.
      25. Polecił podjęcie działań w celu sporządzenia dokumentacji technicznej dla projektu
            „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie” oraz wystąpienie o
             dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
             Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
      26. Zatwierdził projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
      27. Polecił zgłoszenie Domu Zabytkowego „Ostry Narożnik” do konkursu w kategorii
             „udana renowacja” organizowanego przez Landkreis Görlitz oraz przygotowanie
             wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie remontu dachu na świetlicy w Mikułowej
 w ramach Programu Mała Odnowa Wsi.
      28. Zapoznał się z ofertą współpracy złożoną przez Południowo-Zachodnie Forum
 Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu oraz polecił gruntowne
 rozeznanie oferty pod względem możliwości pozyskania środków zewnętrznych
 w ramach członkostwa wspierającego.
      29. Podpisał Aneks nr 2 z dnia 2 lutego 2009 roku do arkusza organizacji na rok szkolny
 2008/2009 Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych wraz z wykazem kadry
  pedagogicznej po zmianach.
      30. Podpisał Aneks nr 2 z dnia 2 lutego 2009 roku do arkusza organizacji na rok szkolny
             2008/2009 Szkoły Podstawowej w Biernej.
      31. Podpisał porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie przyznania dotacji
 celowej na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości
 85.000,00 zł.
      32. Zatwierdził protokół z posiedzenia komisji do przeprowadzania konkursów ofert na
 zlecenie realizacji zadań Gminy Sulików z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 i sportu organizacjom pozarządowym.
33. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane
       z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
 
 
Podpisał następujące umowy:
 
 1. Aneks do umowy nr 86/IN/2008 z dnia 20.11.2008 roku z Firmą Usługi Ogólnobudowlane Michał Filipiak z Łagowa - wykonawcą zadania pn. „Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”.
 2. Umowę z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu na opróżnianie pojemników do segregacji oraz wstępnie ustalił rozmieszczenie dodatkowych pojemników do segregacji odpadów na terenie gminy.
 3. Aneks nr 1 do umowy nr 16/OS/2008 z Łużycką Higieną Komunalną Sp. z o.o. w Zgorzelcu w związku ze wzrostem cen usługi wywozu odpadów komunalnych z posesji Urzędu Gminy.
 4. Aneks nr 1 do umowy nr 1/AO/342-TD/U/2008 z Firmą VEKTOR z Zawidowa na dowóz uczniów do szkoły z miejscowości Mała Wieś Górna i Mikułowa.
 5. Aneks nr 3 do umowy o korzystanie z usług pocztowych opłaconych w formie opłaty z dołu z p.p.u.p. „Poczta Polska” Centrum Poczty Oddział Regionalny we Wrocławiu, Przedstawicielstwem Handlowym w Jeleniej Górze.
 6. Umowę dzierżawy działki nr 65 położonej w obrębie Wrociszów Dolny.
 7. Podpisał porozumienie z Komendą Powiatowa Policji w Zgorzelcu dotyczące udzielenia dotacji w wysokości 9.000,00 zł przeznaczonej na wsparcie funkcjonowania Policji.
 8. Podpisał umowy z klubami sportowymi: KS „Cosmos” Radzimów, KS „Bazalt”Sulików, KS „Błękitni Studniska” na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej.
 9. Umowę z Zakładem Usług Geodezyjno – Kartograficznych „GEOBIURO” na świadczenie usług geodezyjnych.
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 
 1. W sprawie procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sulików.
 2. W sprawie zmiany zarządzenia nr II/134/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr II/57/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 października 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistycznej-Architektonicznej. 
 3. W sprawie ustalenia na 2009 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Sulików.
 4. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 5. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie unieważnienia postępowania związanego z naborem na wolne stanowisko pracy oraz polecił wprowadzenie zmian do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sulików.
 6. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 7. W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna i Radzimów w gminie Sulików opracowywanych w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA.
 8. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sulików.
 9. W sprawie sprawdzenia taryfy i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sulików.
 10. O zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików.
 11. W sprawie zmiany zarządzenia nr II/150/09 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sulików organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku.
 12. W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2008 rok.
 13. W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2008.

Ilość odwiedzin: 6964
Nazwa dokumentu: Od 2009.02.18 do 2009.03.17
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 18 lutego 2009 r. do 17 marca 2009 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-04-10 09:51:36
Data udostępnienia informacji: 2009-04-10 09:51:36
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:34:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner