logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół 18
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 8 grudnia 2008 roku
 o godz. 1600 w sali konferencyjnej.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Grzegorz Konarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Wszyscy członkowie Komisji było obecni.
W posiedzeniu udział wziął Wojciech Pająk – Zastępca Wójta.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Kontrola (sprawdzająca) i ocena realizacji: uchwał, wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej od początku 2008 roku.
  2. Sprawy różne.
 
Radny Stanisław Cap stwierdził, że Komisji Rewizyjna przystępując do kontroli, również sprawdzające powinna posiadać upoważnienie do jej przeprowadzenia wystawione przez Przewodniczącego Rady Gminy. W czasie, gdy Komisja oczekiwała na pojawienie się Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczący Komisji poinformował, że do 15 stycznia 2009 roku należy zgłaszać swoje propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. Informację tą Przewodniczący przekaże ponownie wszystkim radnym na grudniowej sesji.
Po wystawieniu przez Przewodniczącego Rady Gminy upoważnienia do kontroli Komisja przystąpiła do realizacji porządku posiedzenia:
 
I.                   Kontrola (sprawdzająca) i ocena realizacji: uchwał, wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej od początku 2008 roku.
 
Przed posiedzeniem Komisji Przewodniczący Rady Gminy wystosował odpowiednie pisma z prośbą o informację na temat realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej od początku 2008 roku do Wójta gminy, Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie oraz prośbę o sposobie załatwienia przejęcia pracowników GZK Sulików na przełomie 2007/2008 roku do Prezesa Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
Komisja dokonała analizy protokołów pokontrolnych zawierających zalecenia i wnioski Komisji oraz zapoznała się z odpowiedziami na w/w pismo. (wyjaśnienia stanowią załącznik do protokołu).
Komisja stwierdziła, że w protokole nr 9 z kontroli kompleksowej przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej przy ZSPiG w Sulikowie” w dniach 04.02., 12.02., 25.02. 2008 roku zawarte są wnioski, które są konkluzją Komisji Rewizyjnej wynikającej z badanych materiałów i nie zawierają formy: zalecenia, polecenia, czy też żądania przez kogokolwiek. Sformułowane wnioski jedynie wskazują nieprawidłowości i błędy, które zdaniem Komisji zostały popełnione podczas wykonywania procedury przetargowej. Wobec tego Komisja nie kwalifikuje je do tych, które należało zrealizować. Zastępca Wójta odpowiedział, że nie otrzymał jeszcze protokołu pokontrolnego z kontroli budowy Środowiskowej Hali Sportowej przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki, w związku z tym nie może przekazać go Komisji. Jednak już teraz po przebiegu wymienionej kontroli może stwierdzić, że wiele wniosków sformułowanych przez Komisję Rewizyjną nie pokrywa się ze stwierdzeniami Urzędu Wojewódzkiego. Komisja postanowiła wrócić do tej sprawy po otrzymaniu przez Wójta protokołu pokontrolnego z Urzędu Wojewódzkiego i zapoznaniu się z treścią członków komisji Rewizyjnej.
 
W dniu 19 marca 2008 roku Komisja Rewizyjna dokonała kontroli Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie w zakresie sprawy przekazania obowiązków GZK dla Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu oraz gospodarki odpadami na składowisku w Sulikowie. (Protokół nr 10 z dnia 19 marca 2008 roku).
Komisja zapoznała się z odpowiedzią Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na temat obecnego stanu składowiska odpadów w Sulikowie oraz z informacją na temat pracowników zajmujących się do czasu prowadzonej przez GZK działalności związanej z wywozem nieczystości stałych z terenu Gminy Sulików, którzy mieli zostać zatrudnieni w Łużyckiej Higienie Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
Ponadto w temacie pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Komisja zapoznała się również z odpowiedziała Prezesa ŁHK Sp. z o.o. w Zgorzelcu.
Do chwili przejęcia obowiązków wywozu odpadów w dniu 2.01.2008 roku ŁHK nie przejęła żadnego pracownika z Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. Również w tym dniu żaden z pracowników Zakładu nie zgłosił się do pracy w ŁHK. Jeden z pracowników przedstawił zwolnienie lekarskie o niezdolności do pracy. Po przekazaniu w dniu 07.01.2008 r. GZK przekazał kserokopię świadectw trójki pracowników Zakładu z którymi została rozwiązana umowa o pracę. Prezes ŁHK po otrzymaniu danych osobowych byłych pracowników GZK zgłosił ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 04.02.2008 r. Prezes ŁHK rozwiązał umowę z dwoma pracownikami bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu naruszenia obowiązków pracowniczych. Tj. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy w dniach: od 02.01.2008 r. do 04.02.2008 r. Trzeci pracownik pisemnie rozwiązał umowę o pracę za siedmiodniowym wypowiedzeniem. W dniu 08.02.2008 r. jeden z pracowników zwrócił się do ŁHK o przyjęcie do pracy na stanowisko ładowacz nieczystości stałych na co Prezes wyraził zgodę. Pracownik jest zatrudniony do tej pory.
W kwestii składowiska odpadów w Sulikowie Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie przedstawił informację, że ugniataniem i plantowaniem bryły odpadów komunalnych na gminnym składowisku odpadów zajmuję się Firma Handlowo – Usługowa Import, Export z Sulikowa, z którą Zakład podpisał umowę. Prace niwelacyjne na składowisku są wykonywane według zaistniałych potrzeb, które są zgłaszane bezpośrednio do Kierownika Zakładu, przez pracownika zatrudnionego na składowisku. Średni miesięczny koszt niwelacji kształtuję się w kwotach od 6.000 do 7.000 zł.
 
Podczas kontroli podróży służbowych i rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych (protokół nr 16 z dnia 29 września 2008 roku) Komisja Rewizyjna wnioskowała o rozważenie zakupu nowego autobusu szkolnego biorąc pod uwagę wysoki koszt utrzymania i napraw lub organizacje przewozu dzieci przez prywatnego przewoźnika. Wniosek jest wynikiem dużego kosztu i uciążliwości utrzymania autobusu szkolnego, częstych remontów i koniecznych wymian części.
Zastępca Wójta stwierdził, że wniosek ten był jak najbardziej słuszny i już od dłuższego czasu prowadzone są rozmowy na temat zawarcia umowy z prywatnym przewoźnikiem. Ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Najprawdopodobniej od roku szkolnego 2009/2010 dowóz uczniów terenu gminy do szkół przejmie prywatna firma.
 
Komisja stwierdziła, że podczas przeprowadzonych kontroli nie zostały sformułowane typowe wnioski do realizacji, a jedynie sformułowania dotyczące kontrolowanych jednostek ujęte w formie wniosków komisji, w związku z tym pozostałe wnioski nie kwalifikują się do rozparzenia.
 
 
 
 
II.                W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych uwag.
 
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1815.
                                                                                             
 
 
 
Wójt Gminy Sulików  
 
 
Komisja Rewizyjna

Ilość odwiedzin: 5555
Nazwa dokumentu: Protokół nr 18
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 8 grudnia 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-25 15:04:10
Data udostępnienia informacji: 2009-02-25 15:04:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-25 15:13:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner