logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 24
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy
 w dniu 16 lutego 2009 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
-Krzysztof Lipko – Prezes Międzygminnej Spółki Wodno Kanalizacyjnej SUPLAZ, (w części posiedzenia)
-Magdalena Okrasa – referent ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. (w części posiedzenia).
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Informacja dot. wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Zastępca Wójta przedstawił informację nt. całościowych kosztów dotyczących  przygotowania projektu i złożonego wniosku o dofinansowanie zadania „ Uporządkowanie gospodarki-wodno –ściekowej gmin lezących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
W dniu 10 maja 2007 roku została podpisana umowa z firmą ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c., która obejmowała m.in. wykonanie: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonani i odbioru robót budowlanych, zbiorcze zestawienie kosztów oraz kosztorys inwestorski:
-kanalizacji sanitarnej w gminie Sulików (542.909,54 zł brutto,
-oczyszczalni ścieków w Sulikowie (udział gminy Sulików: 284.577,44 zł brutto),
-sieci wodociągowej w gminie Sulików (119.709,08 zł brutto).
Ponadto umowa zawierała:
-Specyfikacje na wybór Wykonawców robót i usług przewidzianych w trakcie realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” (udział gminy Sulików: 203.984,00 zł brutto),
-Wniosek do Funduszu Spójności wraz z załącznikami dla Projektu i zbiorcze zestawienie zadań (udział gminy Sulików: 44.060,54 zł brutto),
-Pełnienie funkcji Inżyniera Konsultanta w procesie przygotowania Projektu na czas do złożenia wniosku i jego oceny (udział gminy Sulików: 97.912,32 zł brutto).
 
Firma ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c zaprojektowała:
-oczyszczalnie ścieków w Sulikowie,
-kanalizację sanitarną wraz z rurociągami tłocznymi w zlewni oczyszczalni ścieków w Sulikowie o łącznej długości L= ok. 59.000 m,
-sieć wodociągową w m. Stary Zawidów, Wielichów, Skrzydlice o łącznej długości L=19.000 m,
-sieć wodociągową w m. Sulików o łącznej długości L=16.430 m.
 
Zgodnie z umową z dnia 25 kwietnia 2008 roku z Firmą ESKO o realizację Zamówienia Uzupełniającego do Umowy BZG 1/2007, firma wykonała:
-Studium Wykonalności dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” (udział gminy Sulików: 61.195,20 zł brutto),
-pełnienie funkcji Inżyniera Konsultanta dla Projektu. (udział gminy Sulików: 12.239,04 zł brutto).
Koszt wykonania całości zamówienia przy udziale gmin Sulików, Platerówka i Zgorzelec wyniósł 2.061.316,76 zł brutto.
Udział gminy Sulików wyniósł: 1.366.587,16 zł brutto.
 
Przy tworzeniu dokumentacji technicznej dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” wystąpiły dodatkowe koszty związane z:
-Przeprowadzeniem procedury wyłączania działek z produkcji rolniczej pod budowę oczyszczalni oraz przepompowni ścieków (projekty podziałów wewnętrznych nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości: 27.816,00 zł brutto).
-Przeprowadzeniem procedury przejęcia działek do Gminnego Zasobu Nieruchomości pod budowę przepompowni ścieków (wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, dokumentacja do podziału działek: 14.144,00 zł brutto).
-Zapłatą za wydanie warunków energetycznych oraz uzgodnień do projektowanych przepompowni ścieków: 8.744,06 zł brutto.
-Opłatami rocznymi związanymi z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej: 20.505,91 zł brutto.
-Wykonaniem opinii części technologicznej (koreferatu) projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków w m. Sulików: 6.539,93 zł brutto.
 
Całościowe koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” wyniosły 1.444.337,06 zł brutto (udział gminy Sulików).
 
Gminy Sulików. Platerówka i Zgorzelec wniosły w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. wkład pieniężny na sfinansowanie działalności Jednostki Realizującej Projekt w wysokości:
  1. Gmina Sulików: 67.000 zł,
  2. Gmina Platerówka: 25.000 zł,
  3. Gmina Zgorzelec: 9.000 zł.
       (pełna informacja w załączeniu do protokołu)
Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” poniosła wydatki w wysokości 52.023,68 zł, na którą składają się następujące wydatki:
-artykuły biurowe,
-usługi telekomunikacyjnej,
-opłaty za centralne ogrzewanie,
-płace,
-opłaty na ZUS,
-szkolenia,
-opłaty skarbowe,
-opłaty za prowadzenie konta,
-koszty delegacji,
-wyposażenie pomieszczeń biurowych,
-zakup komputera,
-zakup oprogramowania,
-czynsz za pomieszczenia biurowe.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień omówionym przez Zastępcę Wójta.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1) radny Robert Starzyński zwrócił uwagę na zły stan studzienek telekomunikacyjnych, zdaniem radnego należałoby dokonać przeglądu studzienek,
2) radna Wioletta Rynkiewicz mówiła o potrzebie wymiany pojemnika na odpady na przystanku, który po odwieszeniu przez pracowników ŁHK spada oraz zwróciła uwagę na potrzebę odmalowania spalonego pojemnika na odpady plastikowe.
3) radny Robert Starzyński monitował w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji na temat działalności „Ostrego Narożnika”,
4) radna Regina Solska poruszyła sprawę przekazania na rzecz gminy przez mieszkańców Starego Zawidowa działki, przez którą przebiega droga do posesji nr 17.
5) radny Przemysław Okrasa mówił o potrzebie przekazania sołtysom formuł, jakie powinny zostać zawarte w uchwałach zebrania wiejskiego w sprawie podziału środków sołeckich ze względu na dużą ilość błędów zawartych w uchwałach.
6) radny Piotr Jankowski:
- pytał czy Urząd Gminy wystąpił do Starostwa o przeprowadzanie remontów na drodze Radzimów – Miedziana w związku z tym, że wszelkie remonty na tej drodze na czas realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” zostały wstrzymane,
-poruszył kwestie modernizacji oświetlenia na terenie gminy oraz pytał o zasady organizacji odśnieżania dróg na terenie gminy,
-poruszył kwestie zbyt mocnego chlorowania wody w sieci w Biernej, mieszkańcy skarżą się na odrażający zapach wody i jej szkodliwości,
-mówił o potrzebie przeglądu hydrantów na terenie gminy, większość hydrantów od chwili ustawienia nie była czyszczona i otwierana,
-pytał kiedy jest planowane ustawienie placów zabaw dla dzieci na terenie gminy.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz.. 1930.
 
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak
 
Sprawdził:
R. Starzyński

Ilość odwiedzin: 5163
Nazwa dokumentu: Protokół nr 24
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 16 lutego 2009 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-26 08:02:48
Data udostępnienia informacji: 2009-02-26 08:02:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 08:04:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner