logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 7
z sesji Rady Gminy Sulików        
odbytej w dniu 30 kwietnia 2007 r. o godz. 14oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały. (zał. 1,2,3,)
Porządek obrad przedstawił się następująco:
      1. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 1. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
 2. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz sprawa absolutorium dla Wójta Gminy Sulików.
 5. Podsumowanie kampanii wyborczej do rad sołeckich na terenie gminy Sulików.
 6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
            - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
- o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 
            - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
- w sprawie wydania opinii o złomowaniu lub zbyciu samochodu Polonez Truck należącego do GZK Sulików.
- w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu gminy Sulików do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej,
            - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
         9. Zapytania Radnych
       10.  Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 11. Odpowiedzi na zapytania.
12.  Sprawy różne. Komunikaty.
 
Przewodniczący rady i wójt Gminy wręczyli pani Jadwidze Morzeckiej zaświadczenie o wyborze na sołtysa sołectwa Radzimów Górny.
 
Ad. 1
Radny Robert Starzyński zgłosił następujące uwagi do protokołu z poprzedniej sesji:
 
 1. Radny pytał kiedy zostanie zmieniona praktyka dostarczania protokołu na ostatnią chwilę przed sesją? Uważa, że należy powrócić do dobrej praktyki sprzed lat,  dostarczania wszystkich materiałów związanych z sesją RG na Komisje. Szczególnie, jeśli jest to protokół z sesji, który może przecież powstawać już od następnego dnia po sesji.
 2. W pkt. 3 protokołu skrócono wypowiedź w sprawie ustalania wysokości diet radnych pisząc, że pismo radnego jest w załączeniu. Radni tego załącznika nie otrzymali, więc należało przytoczyć fakty i przepisy na które radny powołał  się w swoim wystąpieniu.
 3. Radny nie zna szczegółów pisemnego wniosku radnej W. Rynkiewicz (z p.1) o uzupełnienie protokołu z poprzedniej sesji o którym napisano również, że jest w załączeniu i który rada oceniła jako zasadny.
 4. Radny ma uwagę do punktu 4 protokołu, gdzie nie zamieszczono w drugiej jego wypowiedzi kierowanej do p. Mostowika stwierdzenia, że: gmina Sulików ma duże potrzeby remontu dróg powiatowych, a powiat wykazuje dobrą wolę i chęć rozwiązania tych potrzeb. Problemem jednak jest brak pieniędzy w budżecie powiatu i bez środków z zewnątrz nie będzie to możliwe.
 5. Ma uwagę do p.6 i wypowiedzi Wójta, stwierdzającej, że:

Ilość odwiedzin: 5417
Skrócony opis: Protokół nr 7 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 kwietnia 2007 r. o godz. 14oo w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-06-06 09:55:07
Data udostępnienia informacji: 2007-06-06 09:55:07
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-06 09:58:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner