logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 9
z sesji Rady Gminy Sulików        
odbytej w dniu 27 czerwca 2007 r. o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Sulików.
  
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.    (zał. 1,2,3)
Nieobecna była radna Regina Solska.
W sesji uczestniczyli:
Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików,
Franciszek Maciej Krajenta  -  Zastępca Dyrektora, Kierownik Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim,
Jan Fajfrowski – kierownika zespołu inspektorów nadzoru w Oddziale Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim.
 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, do którego Wójt Gminy zaproponował zmianę polegającą na wprowadzeniu dwóch dodatkowych uchwał, tj. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” i w sprawie zmian w budżecie na 2007r.
 
Radni jednogłośnie zaakceptowali zmianę w porządku obrad, który przedstawił się następująco:
 1. Zapoznanie się z postępem prac przy regulacji koryta rzeki Czerwona Woda.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Sulików,
- w sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Sulików, na lata 2007-2013,
- w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie,
- o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
- w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30.04.2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów,
- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
- w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 1. Zapytania radnych.
 2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 3. Odpowiedzi na zapytania.
 4. Odczytanie i przyjęcie wniosków do realizacji.
 5. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Wojciech Pająk - Zastępca Wójta z rąk sołtysów sołectwa Studniska Dolne i Wrociszów Dolny otrzymał dyplom za zajęcie I miejsca w zawodach w strzelaniu z wiatrówki, zorganizowanych podczas festynu sportowego.
 
 
Ad. 1
Dyrektor  Franciszek Maciej Krajenta złożył ustną informację na temat prac przy regulacji koryta rzeki Czerwona Woda.
Pan Krajenta stwierdził, że Oddział Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim obsługuje teren dawnego województwa jeleniogórskiego. Na terenie naszej gminy administruje 6 ciekami wodnymi, o łącznej długości ponad 36 km. Rzeki Czerwona Woda i Włosienica zostały przejęte na polecenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Rzeki te zakwalifikowane są jako nieistotne dla rolnictwa i z tego powodu mniej dotowane z budżetu państwa. Zarząd Melioracji wystąpił do ministerstwa z zmianę kwalifikacji, lecz do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.
Pan Krajenta mówił o dobrej, owocnej współpracy z gminą Sulików, która działania Zarządu w ostatnich pięciu latach wsparła kwotą 41.000 zł. Obecnie na terenie gminy Sulików realizowane są dwa zadania. Na rzece Studzianka prowadzone jest zadanie o wartości prawie 3 mln zł. Zakres prac obejmuje odbudowę koryta rzeki wraz z umocnieniami na długości ponad 4 km. Odbiór zadania nastąpi 31 lipca 2007r. na trzy miesiące przed terminem. Wykonawcą była firma z Jeleniej Góry.
Kolejnym zadaniem jest odbudowa rzeki Czerwona Woda. Wykonana jest koncepcja odbudowy, opracowano projekt budowlany, projekt powinien być wykonany do końca listopada br. Obecnie realizowany jest I etap na odcinku w Radzimowie i Biernej. Koszt tego zadania wynosi 3.161.000 zł. Wykonawcą jest firma budowlana Strykowskiego ze Zgorzelca. W dniu 23 maja 2006r. uzyskano pozwolenie na budowę i zgłoszono zadanie do realizacji. Zakończenie robót przewidziane jest na 30 kwietnia 2008r. Etapy II, III i IV realizowane będą równocześnie. Rozpoczęcie prac planuje się na I kwartał 2009 roku. Zarząd Melioracji zamierza w bieżącym roku złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i wniosek o sfinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Postęp prac na rzece Czerwona Woda nie jest oceniany najlepiej. Są uwagi do wykonawcy, harmonogram rzeczowy nie jest realizowany. Kierownik zobowiązał się do egzekwowania od wykonawcy terminowej pracy i obiecał, że dołoży starań aby do końca lipca br. roboty zostały dostosowane do harmonogramu budowy.
Radny Tadeusz Polowy mówił o niezadowoleniu mieszkańców z prowadzonych prac. Jest wrażenie, że na budowie panuje chaos. Są uwagi do sposobu wykonania przepustu koło budynku nr 42, na rowie wpływającym do rzeki. Zastosowanie klapy zwrotnej i mała przepustowość przepustu mogą doprowadzić do podtopienia ok. 10 okolicznych gospodarstw. 
Kolejna spraw to pogłębienie koryta rzeki, o którym ciągle mówiło się, a które nie jest wykonywane. Zdaniem radnego jest kilka spraw, które należy pilnie wyjaśnić.
Pan Krajenta obiecał zbadanie sprawy i egzekwowanie solidnej pracy.
Pan Fajfrowski wyjaśnił, że koryto dostosowane jest do ilości wody. W miejscach zalewowych są wykonane małe wały. Koryto zostało rozbudowane, tak, aby pomieścić wodę.
Radny Starzyński pytał o zaangażowany potencjał ludzki i czy nie zachodzi potrzeba zatrudnienia podwykonawców.
Pan Krajenta wyjaśnił, że wykonawca składając ofertę zapewnił o pełnej zdolności do wykonania zadania. Zarząd we Lwówku ocenia, że potencjał wykonawcy jest niewystarczający. Należy zwiększyć zatrudnienie i sprzęt. Na koniec lipca br. wykonawca powinien osiągnąć przerób ok. 800.000 zł. Postęp prac cały czas jest monitorowany.
Radny Franciszek Fleszar pytał do kogo należy utrzymanie koryta rzeki. Już są tam wysokie trawy.
Pan Krajenta wyjaśnił, że utrzymanie koryta rzeki należy do administratora, jednak środki finansowe są niewielkie, dlatego liczy na pomoc lokalnych samorządów i troskę ze strony mieszkańców.
Odpowiadając na pytanie radnego Starzyńskiego pan Krajenta poinformował, że przed rozpoczęciem zadania na terenie gminy zawierana jest umowa na współudział. Taki sposób realizowania zadania nie jest kwestionowany przez instytucje kontrolne. Obecnie z gminą Sulików zawarte jest porozumienie na konserwacje cieków w Studniskach Górnych. Udział gminy to kwota 15.000 zł., z budżetu państwa będzie 20.000 zł.
Radny Polowy mówił o różnicach w sposobie wykonania obudowy koryta rzeki w Studniskach i w Radzimowie.
Wójt Gminy podziękował panu Krajencie  za udział w sesji i za przychylność z jaką traktuje sprawy naszej gminy.
Wójt przypomniał słowa projektanta, że tak zaniedbanej rzeki jeszcze nie widział. To ścieki odprowadzane do rzeki powodują, że koryto zarasta kilkakrotnie szybciej niż zazwyczaj. Wykaszanie traw to likwidowanie skutków, ale trzeba pomyśleć o przyczynach. Wójt rozważa możliwość sporządzenia planu prac społecznie użytecznych i stworzenia brygady do utrzymania wszystkich cieków. Wójt liczy na współpracę mieszkańców.
 
Ad. 2
Przewodniczący rady poinformował, że radny Marian Kurek zgłosił dwie poprawki do protokołu z poprzedniej sesji. Zmiana dotyczy wypowiedzi radnego zamieszczonej na str. 11 protokołu. W przypadku stawu i przystanku chodzi nie o Wrociszów Górny, a o Skrzydlice.
Poprawki te zostaną naniesione do protokołu.
Radny Robert Starzyński uważał, że nie należy pisać, że radni przyjęli informacje Wójta i Przewodniczącego rady, ponieważ informacje te nie były poddane pod głosowanie.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęty został jednogłośnie.
 
Ad. 3
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Bufetu i Finansów w dniu 19 czerwca 2007r.      (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniach 4 i 13 czerwca 2007r.    (patrz protokoły)
Sesję opuścił radny Tadeusz Polowy (godz. 1515).Obecnych jest 13 radnych
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 18 czerwca 2007r.   (patrz protokół)
Radny Starzyński odnosząc się do sprawozdania z prac Komisji Rozwoju Gminy, stwierdził, że komisja ta nie ma kompetencji do opiniowania inwestycji w zakresie finansowym.
Radny Stanisław Cap przedstawił protokół z kontroli Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 12 czerwca 2007r.                  (patrz protokół)
 
Ad. 4
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.      (zał. 4)
Uzupełniając:
- poinformował o kontroli finansowej w Urzędzie Gminy prowadzonej przez RIO,
- mówił o słabym udziale dzieci w przygotowanej (na wysokim poziomie) imprezie w ramach „Program Dziecięcych Wyobrażeń”,
- rozwiał wątpliwości co do kontynuowania przygotowań do kanalizacji informując, że w najbliższym czasie pójdą w teren przedstawiciele firmy projektowej,
- odpowiadając radnemu Franciszkowi Fleszarowi poinformował, że bez opinii rady sołeckiej nie podejmie żadnych decyzji dotyczących dalszego przeznaczenia lokalu po punkcie lekarskim w Studniskach Dolnych,
- odpowiadając radnemu Przemysławowi Okrasa stwierdził, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego wstępnie obiecał uruchomić z Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska środki na uruchomienie Internetu. Program pilotuje ZGZZ, a personalnie Burmistrz Zgorzelca Gronicz.
Radny Robert Starzyński prosił o przedstawienie kosztów:
- remontu sanitariatów w Urzędzie Gminy,
- remontu mostków w Starym Zawidowie,
- przebudowy drogi nr 20 w Radzimowie Górnym,
- kolorystyki wnętrz dla środowiskowej hali sportowej,
- przebudowy świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na salę sportowo-widowiskową
oraz omówienie aneksu do umowy z wykonawcą hali sportowej w Sulikowie. Radny pytał, czy aneks na budowę hali sportowej dotyczy tylko terminu, czy też zmienia wartość umowy.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1) wartość remontu sanitariatów wynosi 30.000 zł (zakres prac przewiduje wymianę urządzeń sanitarnych, obniżenie sufitów, położenie glazury),
2) remont mostków w Starym Zawidowie wyniesie 19.500 zł, w tym 500 zł z rady sołeckiej w Starym Zawidowie,
3) koszt przebudowy drogi w Radzimowie Wójt poda na wspólnym posiedzeniu komisji,
4) aneks do umowy dotyczy wyłącznie zmiany terminu zakończenia budowy.
Wójt stwierdził, że Komisja Rozwoju Gminy, jak sama nazwa wskazuje powinna zajmować się inwestycjami służącymi rozwojowi gminy. Tak było w przypadku budowy hali sportowej. Komisja dyskutowała na temat rozwiązania problemu dokończenia budowy. Nie poruszano kwestii finansowych. Przygotowana przez Inżyniera Kontraktu analiza SWOT wskazała mocne i słabe strony kontynuowania współpracy z dotychczasowym wykonawcą hali sportowej. Po dyskusji komisja uznała, że korzystniejsze dla gminy jest kontynuowanie umowy z dotychczasowym wykonawcą.
Zasady dalszej współpracy określono w sposób następujący:
- naliczenie kar umownych i odliczenie ich od kwoty,
- podpisanie aneksu czasowego, przesuwającego termin zakończenia budowy na dzień 30 grudnia 2007r.,
- podpisanie aneksu zwiększającego wartość umowy nastąpi w terminie późniejszym i będzie uzależniona od wywiązywania się wykonawcy z miesięcznego harmonogramu robót
( przynajmniej w 90%). Aneks ten będzie dotyczył kwoty 610.000 zł. powstałej z odliczenia kar umownych od kwoty, o którą wnioskował wykonawca.
Wójt poinformował, że w dniu 22 czerwca br. podpisał aneks do umowy dotyczący zmiany terminu zakończenia budowy. Pozostałe zapisy umowy pozostały niezmienione, w tym kwestia kar umownych. Wójt pokreślił, że na obecnej sesji nie proponuje żadnych zmian w budżecie gminy związanych z budową hali sportowej.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady złożył pisemną informację na temat działalności między sesjami.  
(zał. 5)
Radny Starzyński zapytał przewodniczącego dlaczego nie informuje radnych o wszystkich sprawach mających miejsce w okresie międzysesyjnym. Taka sprawą jest skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Gminy w sprawie diet dla radnych. Skarga skierowana została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Radny zarzucił przewodniczącemu, że ukrywa złe informacje. Radny domagał się przedstawienia skargi Wojewody.
Przewodniczący rady wyjaśnił, że skargę otrzymał tuz przed sesją i nie zdążył przedyskutować jej z radcą prawnym. Z treścią skargi zamierzał zapoznać radnych na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 3 lipca nr.
Radny Starzyński domagał się przedstawienia treści skargi na obecnej sesji.
Przewodniczący stwierdził, że do sprawy wróci w sprawach różnych.
 
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał.
1.W sprawie Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Starzyński prosił Dorotę Świątek – kier. GOS o omówienie Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Sulików. Dodał, że informacji na temat tego dokumentu nie mógł uzyskać od Wójta Gminy.
Kier. GOPS omówiła System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Sulików. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z ustawy o pomocy społecznej. System…. określa zadania strategiczne w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną. Wiele celów jest już realizowanych, są też dodatkowe zadania.
Radny Starzyński pytał kto był zleceniodawcą, a kto autorem tego dokumentu i jakie są koszty jego sporządzenia.
Kier. GPPS wyjaśniła, że System…. opracował GOPS za kwotę ok. 3000 zł. Środki pochodzą z funduszy na rozwiązywanie problemów alkoholowych.
Zdaniem radnego Starzyńskiego dokument zawiera dużo słów, a mało treści. Jest tam jednak kilka poważnych zadań finansowych. Radny pytał o sposób realizacji tych zadań.
Kier GOS wyjaśniła, że wiele zadań realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkoły i placówki pozarządowe.
Wójt dodał, że System … jest nakreśleniem celów strategicznych. To wskazanie kierunków usuwania przyczyn powstawania problemów. Od nas wszystkich będzie zależało z jaką intensywnością zadania te będą realizowane. To jeden z instrumentów oddziaływania na Wójta przy konstruowaniu budżetu.
Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy radnemu przysługuje jedna wypowiedź i jedna replika. Zwrócił uwagę radnemu Starzyńskiemu, że liczba jego wypowiedzi wykraczna poza ramy określone w Statucie.
Radny Starzyński stwierdził, że dąży jedynie do uzyskania wyczerpujących odpowiedzi.
Radny prosił o przykład działań wspierających rodzinę, bo nie znajduje w naszej gminie nikogo, kto by monitował życie rodziny.
Wójt wyjaśnił, że czynią to pracownicy socjalni GOPS, których zadaniem jest diagnozowanie sytuacji rodzin, a także poprzez system stypendiów szkoły i Urząd Gminy.
Radną Wiolettę Rynkiewicz zaintrygowała objętość dokumentu. Jest on obszerny, a mowa jest w nim zaledwie o 9 zadaniach.
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Sulików podjęta została jednogłośnie.     ( zał. 6)            W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych.
 
 
2. W sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Sulików, na lata 2007-2013.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                     (zał. 7)
 
3. W sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                      (zał. 8)
 
 
4. O zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                         (zał. 9)
 
5. W sprawie zmiany uchwały nr VII/49/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30.04.2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                         (zał. 10)
 
6. W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt zgłosił autopoprawki polegające na wykreśleniu § 2,3,4.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                          ( zał.11)
 
7. W sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                          ( zał.12)
 
 
8. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                          ( zał.13)
 
 
 
 
 
Ad. 7
 
Radna Wioletta Rynkiewicz: 1) pytała o działania związane z remontem drogi do Ksawerowa; 2) czy jest możliwość zabezpieczenia przed zimą świetlicy we Wrociszowie Górnym; 3) prosiła o wskazanie miejsca, w którym staną wiaty przystankowe we Wrociszowie Dolnym i Ksawerowie, ponieważ rada sołecka zamierza wykonać fundamenty pod wiaty.
 
Radny Piotr Jankowski: 1) mówił o potrzebie większej troski o wygląd przystanków i ich otoczenia; 2) wnioskował o uporządkowanie oznakowania w Biernej, o ustawienie znaków kierunkowych, od nr .. do nr … ; 3) wnioskował o zamontowanie w trybie pilnym barierek na drodze koło mleczarni w Radzimowie ( od str. Biernej) w miejscu, gdzie droga niebezpiecznie zbliża się do rzeki.
 
Radny Przemysław Okrasa mówił o potrzebie przeciwdziałania wysypywaniu śmieci na działkę 2/4 w Starym Zawidowie, koło kościoła.
 
Radny Robert Starzyński: 1) pytał, na jakiej podstawie rozliczane są śmieci dostarczane na składowisko spoza Sulikowa i Zawidowa, skoro uchwała Rady Gminy nie przewiduje takich opłat; 2) pytał, czy w naszej gminie wypłacany jest ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych; 3) czy przewidziane są zmiany organizacyjne w związku z tym, że od 1 września br. zmieni się forma nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami; 4) jakie działania podjęto w związku z remontem chodnika w szkole podstawowej w Studniskach Dolnych.
 
Przewodniczący Rady pytał o działania w sprawie przejęcia od Starosty budynku nr 112 w Starym Zawidowie.
 
 
Ad. 8
Sołtys Elżbieta Wadzicka: 1) pytała, czy mieszkańcy Skrzydlic mogą liczyć na ulgę w opłacie za wodę, w związku z tym, że przez pewien czas woda nie była zdatna do picia; 2) mówiła o działającym przy świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach dziewczęcym zespole tanecznym, który z chęcią zaprezentuje się na dożynkach gminnych.
 
Sołtys Ewangelis Zaras pytał o termin zamontowania nowej wiaty przystankowej we Wrociszowie Górnym.
 
Sołtys Beata Mazur prosiła o interwencję w sprawie nadużyć jakich dopuszcza się właściciel mieszkania sąsiadującego ze świetlicą wiejską w Starym Zawidowie (utrudnienie dostępu do komórki, wadliwie działająca instalacja kominowa ó, zalewanie sufitu świetlicy).
 
Sołtys Andrzej Kurek: 1) mówił o słabym udziale radnych w zebraniu wiejskim; 2) mówił o potrzebie wykaszania działki na Placu Wolności przy kościele; 3) pytał o remont mostku na drodze na Podgórze; 4) monitował w sprawie usunięcia znaku „Policja” z Placu Wolności; 5) mówił o słabo nagłośnionym przejeździe kolarzy przez Sulików. Zamknięcie ruchu – bez wcześniejszego uprzedzenia- opóźniło dojazd pracowników do pracy w Czechach.
 
Sołtys Paweł Fąfara: 1) wnioskował o oznakowanie drogi przy posesji p. Maronia; 2) wnioskował o ustawienie znaku z nazwą miejscowości „Mała Wieś Górna” na drodze powiatowej od strony Sulikowa.
 
Ad. 9
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
 
 1. Wójt złożył Wiecestaroście Michalskiemu propozycję zawarcia porozumienia w sprawie przejęcia drogi powiatowej do Ksawerowa. Niestety ze strony Starosty do dnia dzisiejszego nie ma żadnego odzewu.
 2. W najbliższym czasie wystąpi do wykonawcy świetlicy we Wrociszowie Górnym, aby poprawił niektóre prace. Wójt wyjaśnił, że dopóki nie otrzyma decyzji w sprawie dofinansowania zadania, nie rozpocznie żądnych prac. Przed nastaniem zimy inwestycja będzie zabezpieczona.
 3. Nowe wiaty przystankowe otrzymają Wrociszów Dolny, Ksawerów i Wrociszów Górny. Koszt przystanku ok. 2500 zł.
 4. GZK ma obowiązek utrzymywania czystości na przystankach. Wójt zachęcał sołtysów do objęcia opieką terenów wokół przystanków.
 5. Wójt rozezna sprawę numerów kierunkowych w Biernej.
 6. Wójt zgłosi do Starostwa sprawę oznakowania dróg w Małej Wsi Górnej.
 7. O ile w dokumentacji odbudowy koryta rzeki Czerwona Woda nie są przewidziane barierki, w miejscu, o którym mówi radny, Wójt wystąpi z wnioskiem o zamontowanie barierek.
 8. Wójt wystąpi do właściciela działki w Starym Zawidowie – czyli ANR – o uporządkowanie terenu.
 9. Wójt sprawdzi skąd pochodziły odpady, które na składowisko przywoziła firma TRANS FORMERS i na jaką kwotę obciążono tę firmę. Wójt posiada informacje, że były to odpady z terenu Zawidowa.
 10. Sprawa ekwiwalentu dla strażaków jest drażliwa, bo nie uwzględnia aspektów społecznych. Wójt dotychczas wypłacał ekwiwalenty. W przyszłości będzie starał się znaleźć środki zaradcze.
 11. Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, którego dotyczy zmiana formy zatrudnienia nauczycieli, we wrześniu podejmie stosowne czynności.
 12. W sprawie remontu chodnika przy szkole podstawowej w Studniskach Dolnych nie podjęto jeszcze żadnych działań. Strażacy deklarują wykonanie rozbiórki chodnika.
 13. Wójt stwierdził, że od 3 lat trwa procedura przekazywania gminie budynku w Starym Zawidowie. Wójt nie ma wpływu na szybkość i efektywność działań Starosty. Wójt nie będąc właścicielem budynku, nie może podejmować żądnych działań.
 14. Zdaniem Wójta mieszkańcom Skrzydlic należy się obniżka ceny za wodę, w związku z tym, że z powodu modernizacji wodociągu w Zawidowie mieszkańcy Skrzydlic przez pewien czas mieli wodę niezdatną do picia.
 15. Zespołem tanecznym ze Skrzydlic powinien zainteresować się dyrektor GOK.
 16. Budynkiem, w którym mieści się świetlica wiejska w Starym Zawidowie w imieniu gminy zarządza GZK i użycza dla GOK. Wójt wyraził nadzieję, że kier. GZK wraz z dyrektorem GOK zdołają szybko uporządkować sprawy związane z kłopotliwym lokatorem. Sprawa odprowadzania ścieków zostanie skontrolowania przy okazji remontu mostu przy świetlicy.
 17. Wójt przypomni dla GZK o obowiązku wykaszania działki na Placu Wolności, przy kościele.
 18. Wójt zajmie się remontem mostu na drodze do Podgórza.
 19. Znak „Policja” powinien pozostać na Placu Wolności, bo posterunek policji nadal istnieje, ale należy go poprawnie ustawić.
 20. Za ogłoszenia o rajdzie kolarskim odpowiadał organizator, Wójt przyznał, że nie przyjrzał się sprawie ogłoszeń.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz stwierdziła, że Starosta Michalski wyraża zgodę na remont drogi do Ksawerowa, czeka tylko na wystąpienie Wójta w tej sprawie. Radna poinformowała, że mieszkańcy Ksawerowa w tej sprawie wystąpili do Wójta z petycją.
Radna pytała Wójta, czy rozpoczęcie budowy świetlicy we Wrociszowie Górnym przed przyznaniem dofinansowania nie było naszą samowolą, skoro teraz nie możemy podjąć żądnych działań. Radna uważa, że przed zimą bezwzględnie należy wstawić okna i drzwi.
Radny Starzyński sądził, że na składowisko w Sulikowie firma TRANS FORMERS nie przywoziła śmieci z Zawidowa, a ze Zgorzelca. Firma te wykorzystała możliwości wejścia na nasze składowisko, które niestety jest nieskutecznie nadzorowane.
Wójt powtórzył, że sprawdzi sprawę odpadów przywożonych na wysypisko.
Odnosząc się do sprawy drogi do Ksawerowa wyjaśnił, że do wykonania remontu drogi nie jest potrzebne pismo, a porozumienie między gminą i powiatem. Starosta obiecał przygotować takie porozumienie. Niestety słowa nie dotrzymał. Wójt będzie się starał ponownie skontaktować ze Starostą.
Odnośnie budowy świetlicy we Wrociszowie Górnym, Wójt wyjaśnił, że wniosek do INTERREGU sporządzono po zakończeniu I etapu budowy. Wniosek zawiera wyliczenie wykonanych robót i Wójt nie może rozpocząć dalszych prac, bo wniosek straci na aktualności.
Sołtys z Wilki uważał, że Wójt powinien wystąpić do Starosty z pisemną propozycją zawarcia takiego porozumienia. Sołtys przypomniał, że Wójt w każdej sprawie wymaga formy pisemnej, a sam tego nie dotrzymał.
Wójt stwierdził, że pismo nie jest potrzebne, bo były konkretne ustalenia dokonane między dwoma organami Wójt nie ma obowiązku pisemnego występowania, Wójt ma obowiązek skutecznego działania.
Przewodniczący Rady poinformował, że spółka SUPLAZ podejmuje działania w kierunku zastosowania obniżki wody dla mieszkańców Skrzydlic, za okres niezdatności wody do picia.
 
Ad. 10
Przewodniczący Rady poinformował, że radny Piotr Jankowski w imieniu rady sołeckiej i własnym złożył pisemny wniosek o utwardzenie i położenie nawierzchni przy przystanku Bierna – sklep.
Wójt stwierdził, że o sposobie realizacji wniosku poinformuje radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 3 lipca 2007r.
 
 
Ad. 11
 
W sprawach różnych:
1.      Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że dopiero podczas przerwy w sesji dokładnie przeczytał skargę Wojewody Dolnośląskiego  i skonsultował się z radcą prawnym. Przewodniczący zapewnił, że nie miał zamiaru ukrywać tego pisma,  a radny Starzyński swoją wypowiedzią zasiał niepokój wśród radnych, że    Przewodniczący jest niekompetentną osobą.
Przewodniczący odczytał treść skargi Wojewody Dolnośląskiego adresowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały nr IV/29/07 z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie zasad i wysokości diet dla radnych gminy Sulików.
Radny Starzyński przypomniał, że od miesiąca lutego br. starał się doprowadzić do zmiany tej uchwały. Bezskutecznie. Radny przytoczył fragmenty wypowiedzi Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy, którzy przekonywali, że uchwała jest zgodna z prawem. Radny uważał, że to kompromitacja. Wójt i Przewodniczący przez swoją ignorancję doprowadzili do sytuacji kiedy prosta sprawa, którą można załatwić od ręki trafia do sądu i może narazić gminę na koszty postępowania sądowego. Zdaniem radnego Wójt i Przewodniczący Rady namawiali radnych do nieprzestrzegania prawa stanowionego przez Radę Gminy.
Radna Halina Bogdanowicz stwierdziła, że uchwała ta obowiązuje od 4 lat. Dlaczego więc radny Starzyński wcześniej nie dopatrzył się w niej niezgodności z prawem.
Radny Starzyński stwierdził, że uchwała stała się niezgodna z prawem od momentu zmiany wysokości płacy minimalnej.
Wójt uważał, że działania Wojewody były inspirowane przez kogoś, ponieważ Wojewoda wrócił do uchwały po 4 miesiącach. W ustawowym 30- dniowym terminie przysługującym na weryfikacje uchwał, nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości.
 
2.      Wójt Gminy odnosząc się do wystąpień radnego Starzyńskiego na stronie internetowej stwierdził, że nie będzie z radnym polemizował na stronie internetowej, ale uczyni to teraz, na sesji Rady Gminy.
W obszernym wystąpieniu Wójt Gminy odniósł się do wszystkich kwestii i wszystkich zarzutów zgłaszanych przez radnego Starzyńskiego. (zapis dźwiękowy sesji znajduje się na stronie BIP gminy Sulików)
Radny Starzyński stwierdził, że podtrzymuje wszystkie swoje wypowiedzi.
Radny Franciszek Fleszar uważał, że powrót do spraw sprzed dwóch kadencji jest niepotrzebny, bo to uderza w dobre imię niektórych osób, np. Wójta Wilczyńskiego. Radny nie rozumie co stało się po wyborach, w listopadzie 2006r. Obecna kadencja daje możliwości, żeby iść do przodu i nie wracać do przeszłości. Chwała p. Starzyńskiemu, że zwrócił uwagę na uchwałę, ale sprawa została wyprostowana, pieniądze zwrócone. Czy trzeba więc podpowiadać Wojewodzie? Radny mówił o bardzo dobrej współpracy w Komisji Społecznej radnych z różnych ugrupowań. Taka współpraca powinna być w Radzie. Radny zaapelował do radnych, aby zostawili swoje ambicje i pokazali, że można inaczej pracować Stąd inicjatywa utworzenia klubu radnych „Porozumienie dla gminy Sulików”.
 
3.      Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 3 lipca 2007r o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy.
 
4.      Wójt Gminy poinformował o zamiarze zwrócenia się do Przewodniczącego Rady Gminy z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 
5.      Wójt gminy zaprosił wszystkich na rajd rowerowy szlakami gminy Sulików w dniu 14 lipca 2007r.
 
6.      Sołtys Jan Kolbuch zaprosił wszystkich na zawody pożarnicze w Starym Zawidowie w dniu 30 czerwca 2007r.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął IX sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1915)
 
 
 
 
Protokołowała:
L.Rychtarczyk

Ilość odwiedzin: 5606
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 czerwca 2007 r. o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-08-16 10:25:25
Data udostępnienia informacji: 2007-08-16 10:25:25
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-26 12:39:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner