logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 22
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 24 września 2008 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                       (zał. 1, 2, 3)
                                                                                             (radny Tadeusz Polowy spóźnił się)
W sesji uczestniczył Wójt Gminy – Jan Hasiuk.
 
Przewodniczący przedstawił wniosek o zmianę porządku obrad, polegający na wykreśleniu z niego uchwalenia Statutu Gminy, w związku z dużą liczba poprawek zgłoszonych do jego projektu.
W związku z tym wnioskiem porządek posiedzenia przedstawiałby się następująco:
  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy.
  4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
  6. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
b)      w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
c)      w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
d)      w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
e)      w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Pocztowej nr 4 w Sulikowie w drodze przetargu,
f)        w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
g)      w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste dwóch nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
h)      w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie,
i)        w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
j)        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Radny Robert Starzyński zaproponował, aby zamiast punktu o uchwaleniu Statutu Gminy w porządku posiedzenia znalazła o informacja na temat przebiegu prac nad Statutem. Wówczas mogłyby zostać przedstawione wszystkie poprawki i uwagi, jakie wpłynęły do projektu, które można będzie poddać pod dyskusję na dzisiejszej sesji.
Przewodniczący stwierdził, że informację na temat pracy nad Statutem i zgłoszonych poprawkach przedstawi w sprawozdaniu ze swojej pracy.
Wniosek o zmianę w porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad. 1
Przewodniczący przedstawił poprawki do protokołów z poprzednich sesji zgłoszone przez radną Wiolette Rynkiewicz:
-w protokole nr 21 na stronie 5 wystąpił błąd w zapisie głosowania nad wnioskiem do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, poprawny zapis powinien brzmieć: „wniosek został odrzucony 6 głosami przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się”.
Radna Wioletta Rynkiewicz wniosła również uwagę, co do warunków, w jakich ma być głosowana uchwała tj. brak projektu uchwały w wersji papierowej w ostatecznym jej brzmieniu. Przypomniała, że sytuacja taka nie miała się więcej powtórzyć
-w protokole nr 20 na stronie 5 w wypowiedzi radnej Rynkiewicz na temat apelu sołtysów radna wyraziła zaskoczenie stanowiskiem sołtysów powiedziała, że dostosuje się do sugestii sołtysów i niczego więcej nie powie na temat tego apelu.
Przewodniczący poinformował, że poprawki zostaną uwzględnione w protokołach.
                (na sesję przybył radny Tadeusz Polowy, godz. 1110, w sesji uczestniczy 15 radnych)
Protokoły z poprzednich sesji zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 2
Radna Wioletta Rynkiewicz omówiła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 15 września 2008 roku.                                                                                                    (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 15 września 2008 roku.                                                          (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenia Komisji Społecznej w dniach 18 i 19 września 2008 roku.                                                                                                                   (patrz protokół)
Radny Robert Starzyński zapytał czy wniosek Komisji Społecznej w sprawie przyznania środków finansowych dla Państwa Matysiak na odbudowę domu zniszczonego przez pożar był konsultowany pod względem formalno-prawnym oraz czy podczas wizyty Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska na działce nr 649/1 przy ul. Zgorzeleckiej w Sulikowie właścicielka tej działki – Pani Pierz była obecna.
Radny Franciszek Fleszar odpowiedział, że rozmawiał w tej sprawie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Radny Tomasz Podanowski odpowiedział, że Pani Pierz nie była obecna podczas wizyty Komisji Rozwoju.
 
Informacja o pracy komisji stałych została przyjęta jednogłośnie.
 
Radny Grzegorz Konarski omówił posiedzenie oraz kontrolę przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną w dniu 28 sierpnia 2008 roku.                                                             (patrz protokół)
 
Przewodniczący Rady Gminy omówił przebieg pracy Komisji Statutowej, która odbyła trzy posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się 20 sierpnia i było poświęcone organizacji pracy komisji oraz zebraniu uwag do projektu Statutu, które zostały przekazane Wójtowi. Drugie posiedzenie z udziałem Wójta i Sekretarza Gminy odbyło się 3 września, na którym wcześniejsze uwagi Komisji zostały uzgodnione, ponadto poddane zostały pod dyskusję sposoby dotowania sołectw.
Trzecie spotkanie komisja poświęciła na omówienie poprawek zgłaszanych do projektu statutu na posiedzeniach komisji stałych, które między innymi dotyczyły kwestii dotowania sołectw oraz terminu dostarczania protokołu z poprzedniej sesji dla radnych. W związku z licznymi wątpliwościami w sprawie środków sołeckich, komisja postanowiła powrócić do poprzedniego zapisu, tj. uregulowań zawartych w obecnie obowiązującym Statucie. Przewodniczący zaproponował, aby dodatkowe uwagi do projektu statutu zostały zgłaszane do 15 października, co ułatwi dalszą pracę nad Statutem.
Radny Piotr Jankowski powiedział, że wniosek Komisji Budżetu i Finansów dotyczył tego, aby w statucie znalazł się zapis, że protokół będzie dostarczany w terminie 21 dni po odbytej sesji, umożliwiłoby to radnym wcześniejsze zgłoszenie uwag w ciągu kolejnych 7 dni i uniknięcie dyskusji na temat poprawek na sesji.
 
Przewodniczący odpowiedział, że ze względów organizacyjnych właściwsze byłoby pozostanie przy zapisie o dostarczaniu protokołu na 7 dni przed sesją, wówczas materiały dla radnych nie będą rozwożone kilkukrotnie.
 
Rany Robert Starzyński stwierdził, że jest przygotowany do dyskusji na temat poprawek do projektu statutu, ale nie jest to odpowiedni czas, aby o tym rozmawiać. Radny krytycznie odniósł się do sposobu pracy Komisji Statutowej-ostatnie posiedzenie odbyło się na dzień przed sesją, co powoduje, że radni ani przewodniczący rad sołeckich nie mają wpływu na ostateczny kształt projektu Statutu. Radny nie uzyskał ponadto odpowiedzi na pytanie, do jakich zmian w porównaniu do poprzedniego Statutu Gminy doprowadziła Komisja, radny chciałby poznać szczegółową listę poprawek, które zostały zgłoszone. Sprawa dotowania sołectw powinna zostać skonsultowana z sołtysami. Ponadto, skrócenie czasu wypowiedzi radnego na sesji do 5 min powinno przysługiwać każdemu, kto bierze udział w dyskusji na dany temat. Odnośnie dostarczania protokołu z sesji radny uważa, że powinien on być sporządzony w jak najkrótszym czasie po jej odbyciu, wówczas powinien zostać umieszczony na stronie biuletynu informacji publicznej, zanim otrzymają go radni, tak jak jest w wielu sąsiednich gminach. Radny pytał również, jaki będzie tryb dalszej pracy nad projektem Statutu Gminy.
 
Przewodniczący odpowiedział, że protokół z sesji jest zazwyczaj dwukrotnie dłuższy niż w innych samorządach, co utrudnia sporządzenie go w krótkim czasie. Wcześniejsze przedstawianie projektu protokołu z sesji na stronie biuletynu informacji publicznej jest jak najbardziej słuszne.
Poprawki do projektu Statutu powinny zostać zgłaszane do 15 października, aby zostały one omawiane na posiedzeniach komisji stałych.
 
Radny Franciszek Fleszar prosił, aby nie nadużywać krytyki w stosunku do pracy Komisji Statutowej, ponadto zdaniem radnego projekt Statutu mógłby zostać podjęty na dzisiejszej sesji biorąc pod uwagę to, że na posiedzeniach komisji stałych nie zostały wniesione praktycznie żadne poprawki poza uwagami na temat protokołu z sesji i sposobu dotowania sołectw. Ostatnie posiedzenie Komisji statutowej służyło właśnie po to, aby podsumować i rozważyć poprawki zgłoszone na komisjach. Komisja wychodziła z założenia, że sprawa dotowania sołectw została skonsultowana przez poszczególnych radnych z sołtysami.
 
Radny Piotr Jankowski powiedział, że wniesienie większej ilości poprawek było ograniczone przez zbyt późne dostarczenie radnym projektu Statutu.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że nie wzięcie pod uwagę opinii sołtysów przy wprowadzaniu zmian do Statutu nie było właściwe zwłaszcza, że chodzi o tak duże zmniejszenie środków sołeckich.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że Statut Gminy jest zbyt ważnym dokumentem, na podstawie którego funkcjonuje cała gmina, dlatego należy uwzględnić zdanie każdego radnego. Radny proponuje, aby z tego względu odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych.
Radny Franciszek Fleszar zaproponował, aby Komisja Statutowa została rozszerzona o kilku przewodniczących rad sołeckich, którzy również mogliby wnieść do projektu statutu swoje uwagi.
 
Przewodniczący powiedział, że weźmie te propozycje pod uwagę przy dalszej pracy nad projektem statutu, kiedy zostaną dostarczone uwagi radnych do projektu.
 
Wójt określił Statut Gminy jako dokument szczegółowo regulujący pracę gminy i wymagający głębszego przemyślenia, co nie oznacza, że ma być listą życzeń lub zbiorem postulatów. Przede wszystkim powinien być zgodny z prawem. Zapisy zawarte w obecnym Statucie Gminy są niezgodne z ustawą o Zamówieniach Publicznych. Większość uchwał w sprawie podziału środków sołeckich podejmowanych przez zebranie wiejskie powinna zostać odrzucona, ponieważ wyłączną inicjatywę wnioskowania do budżetu posiada Wójt, a środki sołeckie są najczęściej przekazywane na działalność klubów sportowych, szkół i straży pożarnych, co jest wtórnym rozdawaniem środków z budżetu. Gmina ma obowiązek utrzymania szkół, straży pożarnych, Gminnego Ośrodka Kultury.
W przypadku dotowania klubów sportowych przez sołectwa budżet gminy ponosi dodatkowe straty, ponieważ zgodnie z prawem musi zostać zamieszczone ogłoszenie w prasie, którego koszt niewiele różni się od wysokości przekazanej dotacji. Instytucje te mogą złożyć wnioski we wrześniu, wówczas gdy jest opracowywany projekt budżetu. Proponowane zapisy w projekcie Statutu są bardzo istotne, ponieważ pozwalają na realizację zadań własnych gminy z wyłączeniem możliwości udzielania dotacji podmiotom, jakimi są np. straże pożarne czy kluby sportowe.
Sołectwo mogłoby wówczas prowadzić działalność typowo kulturową jak np. zabawy sołeckie, festyny, czy wycieczki.
Wójt proponuje, aby wziąć te aspekty pod uwagę przy dalszej pracy nad Statutem. Jego zdaniem właściwe byłoby wzięcie w nich udziału przedstawicieli rad sołeckich.
Odnośnie dyskusji na temat terminu dostarczania materiałów radnym, Wójt powiedział, że ich przygotowanie pochłania wiele czasu i pracy całego Urzędu, a rzetelne i zrozumiałe zapoznanie się z nimi może zająć godzinę. Ponadto w projekcie statutu są zapisy mówiące o terminie dostarczania materiałów radnym.
 
Przewodniczący biorąc pod uwagę propozycje radnych i Wójta stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie zorganizowanie wspólnego posiedzenia komisji stałych przy udziale kilku przewodniczących rad sołeckich.                                                               
 
Radny Robert Starzyński odnosząc się do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej pytał czy stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości i uchybienia w procedurze zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy oraz czy na stanowisko Sekretarza i Kierownika Referatu Oświaty był ogłaszany konkurs.
 
Radny Grzegorz Konarski opowiedział, że Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń do procedury zatrudniania pracowników Urzędu Gminy, kwestia zatrudnienia Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu Oświaty nie była poruszana na kontroli.
 
Wójt odnosząc się do pytania radnego Starzyńskiego zapytał, czy kiedy Rada Gminy powoływała Sekretarza 26 października w ubiegłym roku radny pytał o konkurs na to stanowisko. Wójt stwierdził, że radny powinien zapoznać się z zasadami zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy i na jakie stanowiska przeprowadzane są konkursy.
 
Radny Starzyński, stwierdził, że Wójt kolejny raz nad interpretował jego słowa, ponieważ nie stwierdził, że konkurs powinien zostać przeprowadzony. Zadając pytanie radny chciał się dowiedzieć, jakie są ustalenia Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.
 
Przewodniczący stwierdził, że pytanie radnego Starzyńskiego nie ma sensu skoro wiadome jest, że Sekretarza Gminy powołuję Rada Gminy na wniosek Wójta. I jest to osoba, która musi cieszyć się zaufaniem Wójta, stąd ogłaszanie konkursu na to stanowisko nie jest zasadne.
 
Wójt powiedział, że jako kierownik Urzędu Gminy, ma pełne prawo do zadania pytania radnemu Starzyńskiemu, ponieważ jest odpowiedzialny za dobór pracowników na poszczególnych stanowiskach. Ponadto Wójt ma świadomość, że pytanie zadane przez radnego Starzyńskiego jest pewnego rodzaju zabiegiem socjotechnicznym i politycznym, który ma na celu doprowadzenie do określonych sytuacji. W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt podkreślił istotę sesji Rady Gminy, która powinna być traktowana jako święto samorządu, jednak w ostatnim czasie straciła ona tę wartości, o czym świadczy np. małe zainteresowanie mieszkańców gminy a nawet kierowników jednostek. Wójt mówił o tym, jak ważny jest mandat społeczny, który radni otrzymali od mieszkańców. Wójt nie musi być obecny na sesji, równie dobrze może go zastąpić jego Zastępca lub Sekretarz skoro jego wypowiedzi są postrzegane jako niepotrzebne, ale jako organ decyzyjny ma pełne prawo do brania udziału w dyskusjach.
 
Przewodniczący uzupełniając wypowiedź Wójta poinformował, że kierownicy jednostek są zapraszani na każdą sesję, jednak ich obecność nie jest obowiązkowa.
 
Informacja na temat pracy Komisji Statutowej i Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie.  (w głosowaniu udział wzięło 14 radnych)
                                                                            
Ad. 3
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.                                       (zał. 4)
 
Radny Robert Starzyński pytał czy były inne oferty ubezpieczenia mienia Urzędu Gminy Sulików oprócz oferty PZU S.A. Zgorzelec.
 
Wójt odpowiedział, że w wyborze najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia Urzędowi pomaga firma brokerska. Poza ofertą PZU S.A. swoją ofertę przedstawiła również Compensa i Hestia.
 
Przewodniczący Rady pytał o:
-realizację wzajemnych zobowiązań Gminy z Kopalnia Radan Bazalt w kwestii budowy obwodnicy i zamknięcia drogi za ul. Nowe miasto, jakie kroki zostały podjęte w tej sprawie,
-przybliżony termin rozpoczęcia modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy,
-sprawę parkingu koło Banku Spółdzielczego w Sulikowie, czy wcześniejsze uzgodnienia są jeszcze możliwe do realizacji,
-możliwość wykupienia działki obok budynku gimnazjum i hali sportowej, na której znajduje się rozpoczęta budowa,
-możliwości finansowania oczyszczenia rowu przy ulicy Garbarskiej w Sulikowie,
-termin rozpoczęcia drugiego etapu prac nad uporządkowaniem koryta rzeki Czerwona Woda.
 
 
Wójt udzielił następującej odpowiedzi:
-Kopalnia Radan Bazalt zleciła wykonanie projektu bocznicy potrzebnej Kopalni do przejazdu. Urząd Gminy jest obecnie w trakcie przejmowania działki położonej za torami, która jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Kopalnia prowadzi rozmowy uzgodnienia z PKP i innymi instytucjami, co w przypadku projektowania jest bardzo trudne i długotrwałe. Wójt spodziewa się, że potrwa to do wiosny, być może wówczas rozpoczną się prace budowlane.
-Odnośnie modernizacji oświetlenia drogowego, Wójt poinformował, że Pan Grabski z Firmy „LICHT – PROJEKT” jest na etapie zamykania dokumentacji związanej ze specyfikacją techniczną, wcześniej sprawa nie mogła być realizowana ze względu na poważny stan zdrowia Pana Grabskiego. Z drugiej strony ogłoszenie przetargu na modernizacje oświetlenia nie było możliwe z przyczyn organizacyjnych, ponieważ wszystkie stanowiska w Urzędzie Gminy związane z prowadzeniem inwestycji były zaangażowane i nadal są w przygotowanie dokumentacji związanej z projektem kanalizacji.
-Kilka lat temu Bank Spółdzielczy w Sulikowie wystąpił z inicjatywą budowy parkingu, co wiązało się z przebudową całego budynku banku. W związku z tym, że nastąpiła zmiana w polityce przyszłościowej banku, (jego siedziba ma zostać przeniesiona do Lubania), sprawa pozostaje bezprzedmiotowa.
-Działka przy budynku Gimnazjum i Środowiskowej Hali Sportowej została wyceniona, przedstawiono również propozycję wykupu. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ współwłaścicielami działki jest rozwiedzione małżeństwo. Każdy ze współwłaścicieli ma odmienne zdanie na temat sposobu zbycia tej działki.
-Na oczyszczenie rowu przy ulicy Garbarskiej została złożona oferta, najprawdopodobniej w październiku zostanie on oczyszczony. Dodatkowo musi zostać wykonany awaryjny przerzut wodny, ponieważ po intensywnych opadach deszczu następuje podtopienie nieruchomości na ulicy Wojska Polskiego.
-Drugi etap zadania pn. „Uporządkowanie zlewni rzeki Czerwona Woda” na etapie Bierna – Miedziana jest gotowy do realizacji. Z powodu wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego przewidziane było finansowanie zadania, jego realizacja tymczasowo zostaje zatrzymana.
 
Radny Tadeusz Polowy zapytał czy radni otrzymają informację na temat zamknięcia inwestycji zaniechanych i nieskończonych oraz jak wygląda sprawa uzgodnień z Firmą „Budowa Schodów” w związku z planowaną budową parkingu. Radny zwrócił uwagę na trudności w zaparkowaniu samochodu podczas sesji, tym bardziej, że koło Urzędu stoi autobus szkolny blokujący miejsce dla kilku aut.
 
Wójt odpowiedział, że prowadzone są pertraktację z Firmą „Budowa Schodów” dotyczące przejęcia części działki gdzie przewiduje się parking. Sprawa ta nabrała przyśpieszenia, budowa parkingu z pewnością rozwiąże problem braku miejsca pod Urzędem. W sprawie inwestycji zaniechanych lub nieskończonych Rada Gminy weźmie udział poprzez głosowanie nad uchwałą w tej sprawie. Sprawa ta stanowi utrudnienie ponieważ, wszystkie te inwestycje należy wykazywać w bilansie gminy sporządzanym przez księgowość.
 
Radny Stanisław Cap pytał, czego dotyczy aneks nr 2 do kredytu inwestycyjnego do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska.
 
Wójt odpowiedział, że aneks dotyczy zmiany rachunku konta bankowego, jest to kredyt zaciągnięty na budowę gimnazjum.
Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
                                                                                                                                           (zał. 5)
Przewodniczący przedstawił plan dyżurów radnych, który zostanie umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Radny Robert Starzyński zapytał czy Wójt złożył oświadczenie majątkowej, jeśli tak to dlaczego nie ma go tej pory na stronie biuletynu Informacji Publicznej.
 
Wójt odpowiedział, że złożył oświadczenie majątkowe zgodnie z przepisami, czyli do 30 kwietnia, dokładny termin umieszczenia oświadczenia majątkowego w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest określony w ustawie, ponadto oświadczenia majątkowe radnych były ciekawsze.
 
Informacja na temat działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku zostało przyjęte 13 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1)W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
     Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
     Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 6)
2)W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
     Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
     Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 7)
3) W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
     Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
     Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 8)
4) W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
     Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
     Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 9)
5) W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w budynku mieszkalnym
     wielorodzinnym przy ulicy Pocztowej nr 4 w Sulikowie w drodze przetargu.
     Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
     Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 10)
6) W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
     Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
     Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 11)
7) W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
     Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.                                                                (zał. 12)
8) W sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
     Sekretarz Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały polegające na zmianie
     wyrazów „zaliczka alimentacyjna” na „fundusz alimentacyjny”.
     Przewodniczący przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką.
     Uchwała została podjęta jednogłośnie.
9) W sprawie ustalenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa
    handlowego.
    Radna Wioletta Rynkiewicz przedstawiła wniosek Komisji Budżetu i Finansów dotyczący
    wprowadzenia w § 1 i § 2 wyrazu „łącznie” nie przekraczających 100 tyś zł.
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały wraz z wnioskiem Komisji Budżetu
    i Finansów.
 Uchwała została podjęta 13 głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym
 się.
10) W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
      Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały.
      Radny Robert Starzyński zapytał, czym było spowodowane przedstawienie radnym
      projektu uchwały dopiero na sesji.
      Radny Piotr Jankowski zapytał, na co będzie przeznaczona kwota 100 tyś zł wprowadzona
na modernizację oświetlenia na terenie gminy. Ponadto radny zwrócił uwagę, że niewykorzystane w pełni środki na zakup pojemników do segregacji odpadów zostały przeznaczone na oczyszczanie rowów w Sulikowie. Zdaniem radnego kwotę tą można było przeznaczyć na dokupienie kompletów pojemników do segregacji, ponieważ jeden np. w Biernej już po tygodniu zostaje napełniony.
 
Wójt odpowiedział, że środki na modernizacje oświetlenia zostały wprowadzone po to by można było przystąpić do realizacji tej inwestycji. Odnośnie pojemników do segregacji Wójt stwierdził, że początkowo planowano inną koncepcję zakupu pojemników, na jednej z sesji padł odmienny wniosek, który Wójt uznał za zasadny. Procedura pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wymaga przedstawienia rzeczowego zapotrzebowania wraz z jego oszacowaną wartością. Zgłaszając wniosek o dotację została określona ilość pojemników, która ma być zakupiona. Ostateczna kwota jest określona dopiero po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Jeżeli wyniknął z tego oszczędności nie można z nich dokupić większej ilości pojemników zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i warunkami określonymi w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Zakup pojemników nie był jednorazowy, jest to początek segregacji odpadów w gminie, planowane jest coroczne zwiększanie liczby pojemników. Rów w Sulikowie jest problemem wymagającym pilnego rozwiązania.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że właściwsze byłoby jednorazowe zakupienie większej ilości pojemników, dobrym rozwiązaniem byłoby rozstawienie zbiorczych pojemników, ponieważ wiele osób na wsiach nie korzysta z pojemników przydomowych. Nawet przy budynkach, które są własnością gminy nie ma pojemników na odpady. Wówczas z pewnością zmniejszyłby się problem wywożenia śmieci do lasów.
 
Wójt odpowiedział, że z pewnością nie byłoby to właściwe rozwianie problemu. W Polsce wprowadzenie właściwej i efektywnej gospodarki odpadami jest uniemożliwiane przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa, które czerpią zyski ze zbiórki odpadów. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie podatku śmieciowego, który zdeterminowałby mieszkańców gminy do zbiórki opadów.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zapytała skąd wzięła się kwota 300 tyś na modernizację budynku Urzędu Gminy.
 
Wójt odpowiedział, że kwota ta nie będzie ostatecznym nakładem na remont urzędu, który zawsze był odkładany ze względu na ważniejsze wydatki. Potrzeba remontu budynku urzędu jest uzasadniona przede wszystkim tym, że istnieje w nim przekroczone stężenie związków kselamitu szkodliwych dla zdrowia. Ponadto niezbędna jest przebudowa pomieszczeń na parterze i remont korytarzy. 
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że prowadzenie remontu nazwanego inwestycją będzie skutkowało ciągłym wzrostem środków, a remont i tak nie zostanie przeprowadzony do końca. Radny pytał o zakres remontu.
 
Wójt odpowiedział, że w miarę możliwości remont będzie przeprowadzany stopniowo. Kompleksowa modernizacja urzędu wiązałaby się z rezygnacją z realizacji innych zadań. Zakres remontu obejmuję: przebudowę wejścia do urzędu, przebudowę korytarzy, zmiana nawierzchni podług, wymianę wszystkich drzwi, odnowienie ścian, obniżenie sufitów przede wszystkim na drugim piętrze, wymianę krat na półpiętrach na przeszklone drzwi, wymianę barierek przy schodach.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
Uchwała została podjęta 12 głosami przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
Radny Robert Starzyński wyłączył się z głosowania, składając przy tym oświadczenie, że będzie tak postępował za każdym razem, gdy projekty uchwał będą przedstawiane radnym dopiero na sesji.
                                                                             
Ad. 7
Zapytania radnych:
Radny Marian Kurek pytał o ziemię, która miała zostać nawieziona na plac zabaw w Skrzydlicach oraz o kamień, który miał być nawieziony na drogę do posesji Pana Łatwińskiego.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz:
-pytała, kiedy będzie nawieziony kamień na drogę na Ksawerów, na który mieszkańcy czekają już bardzo długo,
-zgłosiła chęć posprzątania przez mieszkańców Wrociszowa Dolnego miejsc, które są najczęściej zaśmiecane, pytała, czy można liczyć na odbiór tych śmieci i worki od Łużyckiej Higieny Komunalnej,
-zgłosiła, że pojemnik przy przystanku we Wrociszowie Górnym nie jest odwieszany na miejsce, tylko pozostawiony na trawie.
 
Radna Weronika Ziółkowska:
-pytała, kiedy będzie oświetlenie we wsi Mała Wieś Górna,
-zgłosiła potrzebę rozważania wynajęcia busa dowożącego dzieci do ZSPiG w Sulikowie,
-pytała jak wygląda sprawa odzyskania budynku świetlicy w Małej Wsi Górnej,
-zapytała, co zostało zrobione w sprawie drzewa uszkodzonego podczas burzy przy świetlicy wiejskiej w Mikułowej.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że korzystniejsze byłoby wykonanie wyjazdu dla samochodów pracowników Urzędu Gminy od strony posesji Pana Bogdanowicza, ponieważ działka po tej stronie Urzędu jest z pewnością własnością gminy, uniknęłoby się wówczas kosztów przejmowania działki od Budowy Schodów. Radny zwrócił uwagę, że autobus szkolny powinien stać koło szkoły a nie koło Urzędu Gminy, ponieważ zajmuje miejsce dla samochodów interesantów.
 
Radny Stanisław Cap mówił o potrzebie ponownego uporządkowania koryta potoku Studzianka, który znów jest zarośnięty, co w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy może doprowadzić do powstania rozlewisk.
 
 
Radny Piotr Jankowski:
-zgłosił problem niedrożnego komina w budynku socjalnym nr 2 w Biernej, w którym mieszka osoba przeniesiona ze Starego Zawidowa,
-poruszył kwestie „dzikich” lokatorów w budynkach socjalnych,
-pytał, kiedy zostanie zrobiona droga dojazdowa do gruntów rolnych w Biernej, zniszczona przez przedsiębiorstwo Pana Brzyszcza,
-zapytał czy będzie opracowany plan dowozu dzieci na zajęcia pozalekcyjne organizowane na środowiskowej hali sportowej,
-pytał, kiedy zostaną zwrócone pieniądze sołeckie przeznaczone na wykonanie zatoki przystankowej, które zostały przekazane w zeszłym roku,
-pytał, kto z pracowników urzędu był obecny przy odbiorze barierki przy rzece koło posesji Pana Jaśkiewicza w Biernej,
-pytał, kiedy zostanie uruchomiony Internet w bibliotece w Biernej.
 
Radna Halina Bogdanowicz pytała czy jest możliwość wyłożenia kostki przy drugim zabytkowym domu obok „Ostrego Narożnika”.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Tadeusz Ostapiuk pytał, jakie działania zostały podjęte w kwestii zniszczonych dróg dojazdowych w Miedzianej oraz kiedy będzie miał miejsce remont drogi na Łowin.
 
Sołtys Beata Mazur zgłosiła problem mieszkańców Wielichowa, gdzie ciężkie sprzęty firmy Pana Kryńskiego niszczą drogę przez wieś. Sołtys pytała również, kiedy zostanie wykonane oświetlenie i wodociąg w Wielichowie.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka:
-pytała, kiedy będzie możliwy remont przeciekającego dachu na świetlicy w Skrzydlicach,
-prosiła o uwzględnienie możliwości zatrudnienia świetlicowej w Skrzydlicach,
-zgłosiła potrzebę regulacji czasu włączania i wyłączania oświetlenia drogowego.
 
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak:
-prosiła, aby rozważyć możliwość dostarczania protokołu z sesji sołtysom,
-zgłosiła problem wywieszania obwieszczeń, których ona nie otrzymuje.
-potwierdziła problem zgłoszony przez radnego Piotra Jankowskiego lokatorów zajmujących budynki zastępcze w Biernej. Lokatorzy zachowują się skandalicznie, kilkukrotnie w tej sprawie interweniowała policja.
 
 
Sołtys Jan Kolbuch:
-pytał, kiedy zostanie nawieziony kamień na drogi,
-zgłosił zły stan tablic informacyjnych w Studniskach,
-pytał czy jest możliwość utworzenia punktu płatniczego za wywóz śmieci w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego.
 
Sołtys Andrzej Kurek pytał o informację na temat zajęć organizowanych na hali sportowej oraz w domu zabytkowym „Ostry Narożnik”.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-w sprawie nawiezienia ziemi na plac w Skrzydlicach Wójt zwracał się pisemnie w tej kwestii, jednak Kopalnia Radan Bazalt nie udzieliła żadnej odpowiedzi,
-w sprawie kamienia na drogi Wójt apelował o cierpliwość. Przygotowywany jest przetarg na zakup kamienia, wówczas będzie wiadomo czy środki, które są w budżecie będą wystarczające. Ponadto zostały pozyskane środki od Agencji Nieruchomości Rolnych na naprawę dwóch dróg. Droga na Ksawerów jest w zarządzie Starostwa, aby móc przeprowadzić jej remont potrzebne jest porozumienie, którego zawarcie jest sprawą trudną, ze względu na obecną działalność Starostwa.
-w sprawie inicjatywy posprzątania Wrociszowa Dolnego przez mieszkańców Wójt prosi o kontakt z pracownikiem ds. ochrony środowiska, problemem nieodwieszania pojemnika przy przystanku zajmie się Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej.
-Mała Wieś Górna jest przewidziana w projekcie budowy oświetlenia,
-dojazd do szkoły dla dzieci z Małej Wsi Górnej jest organizowany zgodnie z ustawą o obwodach szkolnych. Organizacja dowozu dzieci do szkół jest sprawą bardzo skomplikowaną, schemat wypracowany w naszej gminie jest zorganizowany właściwe, choć nie spełnia oczekiwań każdego z osobna. Planowane jest spotkanie z dyrektorami szkół, które ma na celu usprawnienie organizacji dowozu.
-świetlica w Małej Wsi Górnej jest w trakcie przekazywania przez Wojewodę, być może decyzja wojewody już się uprawomocniła, Wójt udzieli pisemnej informacji na ten temat,
-w sprawie uszkodzonego drzewa w Mikułowej prowadzona jest korespondencja ze Starostwem,
-Urząd Gminy chce przejąć część gruntu od Firmy Budowa Schodów w użytkowanie wieczyste, teren po prawej stronie Urzędu jest własnością prywatną, ponadto znajduje się tam zbiornik z gazem, dlatego w tej części urzędu musi być zapewniony swobodny dostęp. Autobus szkolny zazwyczaj stoi przed urzędem, ponieważ kierowca jest pracownikiem urzędu, który wykonuję również inne polecenia w czasie przerw w dowożeniu dzieci. Uwaga radnego zostanie wzięta pod uwagę.
-zgodnie z zawarta umową z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych potok Studzianka ma być oczyszczany, zarastanie potoku roślinami inwazyjnymi zachodzi pod wpływem ścieków wpuszczanych do potoku. Powrócenie do pierwotnego stanu, w jakim był potok jest niemożliwy,
-lokale zastępcze w Biernej są przeznaczane najczęściej dla osób z wyrokiem sądowym o eksmisji, problemy z lokatorami powinny zostać zgłaszane Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego,
-sprawy związane ze zniszczonymi drogami są obecnie w realizacji, są to sprawy trudne i skomplikowane,
-środki sołeckie z Biernej nie mogą zostać zwrócone z powrotem, ponieważ to Wójt zarządza budżetem, sprawa zatoki przystankowej jest skomplikowana, przez to, że znajduje się w pasie drogi powiatowej, wstępne ustalenia z Wicestarostą na temat przekazania dotacji zaoszczędzonej na zimowym utrzymaniu dróg, pozostają bez odpowiedzi.
-informacja na temat pracownika obecnego przy odbiorze barierki w Biernej zostanie przekazana radnemu,
-odnośnie założenia internetu w bibliotece w Biernej Wójt odpowiedział, że Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej dąży w kierunku wprowadzenia prac związanych z projektem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Znaczne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego są przyznawane na działania związane z umożliwieniem społeczeństwu wiejskiemu dostępu do szerokopasmowego internetu. Na 7 października zaplanowane jest zgromadzenie ZGZZ z udziałem Pełnomocnika Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, wówczas będzie można powiedzieć więcej na ten temat.
-teren przy budynku zabytkowym jest własnością prywatną.
-zgodnie z obietnicami Starosty remont z Miedzianej na Łowin ma zostać przeprowadzony jeszcze w tym roku, trudno jednak jest przewidzieć, jakie działania podejmie Starostwo w tej sprawie.
-droga na Wielichowie niszczona przez ciężkie pojazdy jest droga powiatową, ale jest to droga użytku publicznego i każdy ma prawo z niej korzystać,
-w sprawie wodociągu w Starym Zawidowie i Wielichowie przygotowywany jest wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie tego zadania,
-w sprawie ziemi na plac zabaw w Skrzydlicach Wójt ponownie skontaktuje się z Kopalnia Radan Bazalt,
-możliwość zatrudnienia świetlicowej w Skrzydlicach należy rozważyć wspólnie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury,
-prośbę o dostarczanie protokołu z sesji sołtysom rozważy Przewodniczący Rady Gminy,
-w sprawie ogłoszeń na tablicach informacyjnych pracownicy będą poinformowani o przekazywaniu 4 egzemplarzy ogłoszeń dla Pani Sołtys. Sołtysi są odpowiedzialni za dbałość o tablice i ogłoszenia urzędowe, które się na nich znajdują,
-tablice ogłoszeniowe są sukcesywnie odnawiane w każdej miejscowości, z czasem będą również w Studniskach,
-informacja na temat korzystania z hali sportowej zostanie przygotowana. Generalnie w godzinach porannych i południowych z hali będą korzystać uczniowie, następnie do ok. 21 będzie możliwość korzystania z hali przez wszystkie osoby zainteresowane.
Jednocześnie Wójt zaprosił wszystkich na turniej drużyn sołeckich w piłce siatkowej w dniu 4 października, oraz poprosił sołtysów o zebranie kilkuosobowych drużyn.
Odnośnie dowozu na zajęcia dla dzieci na hali sportowej Wójt odpowiedział, że działania w tym kierunku powinny zostać podjęte przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej, ponieważ to on odpowiada za organizację zajęć, przede wszystkim powinien wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie dodatkowego dowozu.
Wójt wstępnie poinformował o uroczystości pobłogosławienia Środowiskowej Hali Sportowej, na którą w najbliższym czasie zostaną wystosowane zaproszenia.
Ponadto 8 listopada na Środowiskowej Hali Sportowej będą organizowane międzynarodowe zawody księży o puchar Biskupa Diecezji Legnickiej.
 
Radny Piotr Jankowski dodał, że środki sołeckie, o których wspomniał miały zostać wykorzystane na budowę zatoki przystankowej, jednak do tej pory nie zostały wydatkowane na ten cel. Radny chciałby, aby środki zostały zwrócone, wówczas sołectwo zajmie się ta sprawą lub wydatkuję je na inny cel.
 
Sprawa zatoki przystankowej nie jest zamknięta i z czasem zostanie zrealizowana.
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
-Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja Rady Gminy planowana jest na 29 października,
-terminy posiedzeń komisji stałych przewidziane są w dniach 20 – 24 października.
 
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XXII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                                                       (godz. 1530)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 6808
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 24 września 2008 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-10-15 13:54:40
Data udostępnienia informacji: 2008-10-15 13:54:40
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 15:56:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner