logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 19
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 maja 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                       (zał. 1, 2, 3)
 
W sesji uczestniczyli między innymi:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-mł. asp. Jan Matwiejczyk – Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie,
-pod insp. Maciej Bielas – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu,
-kapitan Urszula Białostocka – przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Zawidowie.
 
Przewodniczący powitał Panią Genowefę Wilczak – Raczak nowo wybranego sołtysa sołectwa Bierna oraz życzył udanej i owocnej współpracy.
  
Wójt złożył podziękowania współorganizatorom „Tygodnia Profilaktyki” w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej, pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, który miał miejsce w dniach od 5 do 9 maja:
-Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz Posterunkowi Policji w Zawidowie.
-Straży Granicznej w Zawidowie,
-Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
-Dorocie Świątek – Koordynatorowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-Urszuli Ciupak – Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
-Zbigniewowi Jaworskiemu - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
-Piotrowi Jankowskiemu – Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Stan dróg i bezpieczeństwo na terenie gminy.
  3. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.
b)      w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Wrociszów Dolny.
c)      o zmianie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
d)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty.
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:
Radny Robert Starzyński zgłosił następujące uwagi do protokołu z poprzedniej sesji:
-podczas dyskusji na temat protokołu z kontroli budowy Środowiskowej Hali Sportowej radny stwierdził, że jeżeli pismo przewodnie nie zawiera daty, wówczas decyduję data wpływu dokumentu do Urzędu Gminy. Stwierdzenie to zdaniem radnego jest na tyle istotne, że powinno znaleźć się w protokole.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz:
-uwagi radnej do protokołu z poprzedniej sesji na temat ustalenia terminu sesji nie zostały właściwie określone, radnej zależało na tym, aby wykreślono zdanie: „Ponadto godziny pracy pracownika na stanowisku obsługi Rady Gminy w lutym przekroczyły dozwolony limit nadgodzin, zmiana godziny rozpoczęcia sesji ma służyć zapobiegnięciu takim sytuacjom w przyszłości.” Zdaniem radnej takie stwierdzenie nie padło i nie powinno znaleźć się w protokole.
-radna pytając o 610 tys. zł kar naliczonych wykonawcy budowy Środowiskowej Hali Sportowej miała na myśli czy zostanie o nie pomniejszona dotacja.
-zdaniem radnej wyliczenia, co składa się na kwotę wzrostu kosztów budowy hali sportowej przedstawione przez Zastępcę Wójta powinny znaleźć się w protokole.
 
Wójt stwierdził, że protokół jest przebiegiem dyskusji na sesji, i nie ma potrzeby zamieszczania w nim szczegółowych wyliczeń.
 
Zdaniem Radnego Roberta Starzyńskiego pytanie o wzrost kosztów budowy hali sportowej było pytaniem istotnym, a odpowiedź na nie wymagała dużego zaangażowania Pani Skarbnik i Zastępcy Wójta, ich praca powinna być wykazana. Ponadto nie ma żadnego dokumentu wyjaśniającego wzrost kosztów budowy hali sportowej, dlatego informacja ta powinna znaleźć się w protokole.
 
Wójt powiedział, że dziwi go wypowiedź radnego Starzyńskiego, który podczas kontroli budowy środowiskowej hali sportowej przez Komisję Rewizyjną zapoznał się z prawie wszystkimi dokumentami dotyczącymi budowy. Ich gruntowna i skrupulatna analiza powinna wykazać wszystkie powody, dla których zmieniły się koszty budowy.
 
Przewodniczący stwierdził, że krótka informacja na temat zwiększonych kosztów budowy powinna znaleźć się w protokole.
 
Radny Tadeusz Polowy zgłosił poprawkę do swojej wypowiedzi na stronie 12 protokołu, gdzie należy ją uzupełnić o słowo „nie” przed stwierdzeniem „…wprowadził do projektu budżetu odbudowy spalonej remizy, a z drugiej wprowadzał wiele innych wniosków mniej oczekiwanych społecznie.”
 
Protokół z poprzedniej sesji z wniesionymi uwagami został przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zostało wystosowane zaproszenie do Starosty Zgorzeleckiego na dzisiejszą sesję w związku z tematem stanu dróg na terenie gminy, pomimo tego nikt się nie zjawił.
Podinspektor Maciej Bielas - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu, przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików.
W 2007 roku Policja na Dolnym Śląsku realizowała strategię Komendanta Wojewódzkiego Policji, jej podstawowe założenia to:
-skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnej,
-rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej,
-doskonalenie przygotowań policji do działań w sytuacjach kryzysowych,
-modernizacja policji ukierunkowana na poprawę środowiska pracy policjantów i pracowników policji,
-utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy policji i poziomu bezpieczeństwa.
Według danych statystycznych policji, stan bezpieczeństwa na terenie gminy w roku 2007 w porównaniu do roku 2006 uległ znacznej poprawie. Przemawiają za tym przykładowe dane jak np. zmniejszenie liczby przestępstw i kradzieży o 13 zdarzeń. W roku 2007 nie odnotowano również kradzieży samochodów. Ograniczona została także ilość nietrzeźwych kierowców na terenie Gminy Sulików, w 2007 roku było ich o 18 mniej niż w roku 2006.
Duży współczynnik sprawców wszelkich przestępstw to osoby nieletnie. W 2007 roku na terenie gminy Sulików nieletni byli sprawcami 23 przestępstw na ich ogólną liczbę 67.
Przyczyną tego wzrostu jest przede wszystkim kryzys instytucji rodziny, jeżeli nie zostanie on zażegnany sytuacja ta nie ulegnie poprawie.
Zastępca Komendanta zwrócił uwagę, że bardzo ważnym elementem w walce przeciwko wykroczeniom jest monitoring, pozwala na ich wyeliminowanie w miejscach gdzie zagrożeni są mieszkańcy.
W 2007 roku miało miejsce 9 wypadków drogowych, o 14 mniej było kolizji drogowych, 15 osób zostało rannych, podobnie jak w roku 2006 zginęła 1 osoba. Najistotniejszą przyczyną wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, brak wyobraźni oraz stan dróg powodujący realne zagrożenie.
Policja w 2007 roku prowadziła akcję pn. „Stop – rower oznakowany” polegającą na umożliwianiu oznakowania roweru i wprowadzenia go do oddzielnej bazy danych na festynach i uroczystościach oraz akcję „Potrafię odmówić”, mającą na celu uchronienie dzieci i młodzieży od narkotyków i alkoholu. Posterunek Policji w Zawidowie wprowadził również „Dzień otwartych drzwi”, co pozwoliło dzieciom i młodzieży poznanie warunków pracy policjantów.
Pomimo niewielkich zasobów kadrowych liczba patroli policji w 2007 roku zwiększyła się o prawie 24,5 %.
Zastępca Komendanta wyraził nadzieję, że w przyszłości współpraca Policji z Gminą Sulików będzie układała się równie pomyślnie jak dotychczas.
 
Kapitan Urszula Białostocka – przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Zawidowie omówiła podstawowe założenia i zadania Straży Granicznej po wejściu Polski do Strefy Schengen. Odcinek linii granicy państwowej chroniony przez Placówkę Straży Granicznej w Zawidowie wynosi 34, 64 km. Zasięg terytorialny tej placówki to Gmina Sulików, Gmina Lubań, Gmina Siekierczyn, Gmina Leśna, Gmina Platerówka i miasto Zawidów.
W miesiącu wystawianych jest, co najmniej 18 wspólnych patroli z policją. Dwa razy w miesiącu wystawiany jest wspólny patrol ze Służbami Celnymi. Straż Graniczna obstawia również imprezy sportowe i różnego rodzaju festyny.
 
Radna Halina Bogdanowicz w nawiązaniu do rocznego sprawozdania z działalności policji zapytała czy po odejściu na emeryturę dwóch funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Zawidowie, praca pozostałych policjantów będzie wyglądała tak samo i czy nie będzie nowych pracowników.
 
Zastępca Komendanta Powiatowego policji odpowiedział, że jeżeli będą chętni na te stanowiska i będą spełniać wymagania, z pewnością je zajmą. Braki kadrowe to problem Policji w całej Polsce. Głównym powodem braku chętnych do pracy w Policji to zbyt niskie zarobki za tak ciężką pracę.
 
Sołtys Jan Kolbuch zapytał ile wynoszą przeciętne zarobki funkcjonariusza Policji.
 
Z-ca Komendanta odpowiedział, że zarobki funkcjonariusza policji mieszczą się w granicach 1200-1500 zł brutto.
 
Radny Tomasz Podanowski zapytał czy sprawa złego stanu drogi powiatowej w Małej Wsi Górnej była zgłaszana do zarządcy drogi i czy były odpowiedzi w tej sprawie.
 
Z-ca Komendanta odpowiedział, że w bieżącym roku Policja wystosowała dwa upomnienia w sprawie tej drogi, które pozostały bez odpowiedzi. Odpowiedzi zarządców dróg na tego typu sygnały Policji to najczęściej brak środków na sfinansowanie remontu drogi.
 
Przewodniczący Rady Gminy pytał, jakie działania zostały podjęte w związku z dużą liczbą włamań do posesji zwłaszcza osób starszych na terenie Gminy Sulików i Gminy Platerówka oraz czy sprawcy zostali ujęci.
 
Z-ca Komendanta odpowiedział, że sprawcy nie zostali do tej pory zatrzymani, policja podejrzewa, że grupa ta pochodzi z terenu Powiatu Lubańskiego. Obecnie Komendy Powiatowe w Lubaniu i w Zgorzelcu prowadzą działania operacyjne w kierunku ujęcia sprawcy.
 
Radna Regina Solska zapytała czy za sprawą tych włamań stoi ciągle ten sam sprawca.
 
Z-ca Komendanta odpowiedział, że jest to trudne do określenia, ale podobny sposób działania włamywaczy wskazuje, że może być to ta sama grupa przestępcza.
 
Radny Tadeusz Polowy przytoczył sytuację na przykładzie własnej osoby, kiedy po wtargnięciu złodziei na jego posesję, nie nastąpiła właściwa reakcja funkcjonariusza będącego wówczas na dyżurze. Radny powiedział, że pomimo tego, że sprawcy pozostawili po sobie ślady funkcjonariusze Policji wraz z psem tropiącym zjawili się dopiero po trzech godzinach od jego zgłoszenia. Zdaniem radnego przypadek, który miał miejsce był wstępem do obecnych licznych włamań na terenie naszej gminy.
 
Z-ca Komendanta odpowiedział, że sprawdzi, który z funkcjonariuszy był wówczas na dyżurze, a także przeprosił za jego niewłaściwe zachowanie. Zwrócił się do wszystkich zebranych, aby w podobnych sytuacjach zgłaszać swoje uwagi.
 
Wójt podsumowując główny temat sesji powiedział, że wsparcie finansowe ze strony gminy wzrosło w tym roku kilkukrotnie zarówno na potrzeby bieżące takie jak utrzymanie policji oraz na zakup radiowozu na potrzeby Posterunku Policji w Zawidowie. Wójt wyraził również uznanie dla coraz efektywniejszej współpracy Straży Granicznej z Policją.
 
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy złożył serdeczne życzenia Wójtowi Gminy, radnym, sołtysom, kierownikom jednostek i pracownikom Urzędu Gminy z okazji Dnia Samorządowca, oraz złożył podziękowanie za współpracę i włożony w nią trud.
 
Ad. 3
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 maja 2008 roku.                                                                                             (patrz protokół)
 
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 19 maja 2008 roku.                                               (patrz protokół)
 
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenia Komisji Społecznej w dniach 6 i 19 maja 2008 roku.
                                                                                                              (patrz protokół)
Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Gminy zostały przyjęte przy jednym głosie przeciwnym.
 
Radny Grzegorz Konarski omówił posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 26 maja 2008 roku.                                                                                                       (patrz protokół)
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że w protokole nie znalazła się jego wypowiedź, że posiedzenie mogło się odbyć, ponieważ mógł je poprowadzić Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 
Przewodniczący powiedział, że wypowiedz radnego na ten temat zostanie wprowadzona do protokołu oraz poinformował, że ze względu na brak kandydatur na Przewodniczącego spośród członków Komisji, należy przeprowadzić wybory nowego składu osobowego komisji, odbędzie się to na czerwcowej sesji.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że nie rozumie na jakiej podstawie Przewodniczący stwierdził, że w czerwcu zostanie wybrany nowy skład Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodniczący odparł, że z takim wnioskiem zwróciła się Komisja.
 
Radny Starzyński powiedział, że w protokole nie ma tego zapisu.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, po jego rezygnacji z przewodniczenia Komisji Rewizyjnej, nie nastąpił wybór przewodniczącego ze względu na brak kandydatur.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że on wyraził chęć przewodniczenia tej komisji.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że nie chce zabierać głosu w tej kwestii oraz, że komisja uzgodniła, że decyzję w tej sprawie powinna podjąć Rada Gminy.
 
Przewodniczący odnośnie wypowiedzi Radnego Starzyńskiego powiedział, że nie ma w protokole zapisu odnośnie jego kandydatury na stanowisko przewodniczącego. 
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że pod nieobecność przewodniczącego komisji, jego funkcję przejmuje zastępca, dlatego posiedzenie mogło być kontynuowane.
 
Przewodniczący odpowiedział, że zastępca przewodniczącego pełni jego obowiązki np. gdy nie może on być obecny na posiedzeniu, w przypadku oficjalnej rezygnacji przewodniczącego komisji, automatycznie nie ma również jego zastępcy. W obecnym składzie komisji nie nastąpił wybór nowego przewodniczącego, dlatego musi nastąpić wybór nowego składu komisji. 
Przewodniczący poinformował, że na dzisiejszą sesję został przełożony temat protokołu z kontroli budowy Środowiskowej Hali Sportowej w związku z tym Przewodniczący odczytał stanowisko Wójta w sprawie wymienionego protokołu.
                                                                                                                                           (zał. 4)
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że w dalszym ciągu podtrzymuje zapisy protokołu z kontroli Środowiskowej Hali Sportowej. Protokół został sporządzony zgodnie z zapisami Statutu Gminy i należy pamiętać o tym, że Komisja Rewizyjna nie jest prokuraturą i nie musi operować przepisami prawnymi. Zapisy w protokole z kontroli budowy hali pokrywają się z faktami, które mają miejsce. Radny powiedział, że od początku Firma MAXI STAR KONSTRUKTOR była niewiarygodna, o czym świadczy np. wielokrotne przesuwanie terminu ukończenia budowy hali. Zgodnie z zapisem Statutu Gminy Komisja Rewizyjna może odbyć trzy posiedzenia w jednym temacie, gdyby było inaczej, możliwe byłyby konsultacje z Wójtem odnośnie treści protokołu i wszystko wyglądałoby inaczej. Odnośnie dziennika budowy radny stwierdził, że komisja dopytywała się o ten dokument, ale nie został on udostępniony, ponieważ stwierdzono, że znajduje się u wykonawcy. Komisja nie ma możliwości badania dokumentów znajdujących się u wykonawcy. Radny dodał również, że ewentualne odrzucenie przez Radę Gminy protokołu z kontroli budowy nie spowoduje zagłuszenia tematu budowy hali, który i tak z czasem będzie powracał.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że w przytoczonej przez Przewodniczącego odpowiedzi Wójta padło słowo „manipulacja”. Radny twierdzi, że pewnego rodzaju manipulacją jest to, że odczytana na poprzedniej sesji treść protokołu z kontroli budowy hali została w dużej mierze zapomniana, a w pamięci radnych tkwi obecnie usprawiedliwienie Wójta. Zdaniem radnego nie jest to właściwe rozwiązanie, pismo od Wójta powinno trafić na obrady Komisji Rewizyjnej, która powinna się do niego ustosunkować.
 
Wójt odnośnie wypowiedzi radnego Capa wyjaśnił, że dzienniki budowy nie są dokumentem wykonawcy. Podlega on nadzorowi wszelkich instytucji i każdy może do niego sięgnąć, również Komisja Rewizyjna. Wójt w swojej wypowiedzi stwierdził, że nie boi się wyeksponowania treści protokołu z budowy hali, który jego zdaniem jest sporządzony wbrew przepisom określonym w instrukcji kancelaryjnej i Statucie Gminy. Gdyby budowa była realizowana zgodnie z tym, co jest zawarte w treści tego protokołu Wójt mógłby nazwać siebie kompletnym idiotą, ponieważ budowa realizowana jest z pełną świadomością tego, że w przyszłości nastąpią kontrole z Urzędu Wojewódzkiego. Wójt stwierdził, że jest to szukanie „haka” na jego działania, mające na celu przygotowania do kolejnych wyborów samorządowych.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że wypowiedź Wójta miała na celu wzbudzenie litości, ale na nieudolność tej litości nie ma.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że gdyby Wójt udzielił odpowiedzi na protokół z kontroli budowy hali nawet na godzinę przed poprzednią sesją Rady Gminy wówczas nie zostałby on odczytany, ponieważ Komisja musiałaby się do niej ustosunkować. Ponadto radny stwierdził, że Wójt skrupulatnie trzymając się szczegółów, jednocześnie zatwierdził projekt uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego we Wrociszowie Dolnym, gdzie w jednym z paragrafów jest mowa o miejscowości Bierna.
 
Radni Robert Starzyński, Stanisław Cap oraz Wójt Gminy kontynuowali wymianę zdań na temat protokołu z kontroli budowy Środowiskowej Hali Sportowej.
Po wyczerpaniu tematu przystąpiono do głosowania w sprawie protokołu z kontroli.
 
Protokół z kontroli budowy środowiskowej hali sportowej został przyjęty 8 głosami, przy 6 głosach przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 4
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.                                       (zał. 5)
 
Radny Robert Starzyński zapytał, czego dotyczy:
-aneks nr 9 do umowy z firmą MAXI STAR KONSTRUKTOR,
-umowa na roboty dodatkowe z firmą Strykowski,
-oraz aneks nr 1 dotyczący dofinansowania budowy środowiskowej hali sportowej.
Radny zapytał również, kiedy zostanie ukończona budowa środowiskowej hali sportowej.
 
Radny Stanisław Cap zapytał, czego dotyczy umowa na wykonanie zdjęć lotniczych.
 
Radny Tadeusz Polowy zapytał jak wygląda sprawa źle ustawionych barierek na moście w Mikułowej oraz czego dotyczy umowa dzierżawy działki położonej w obrębie Radzimowa.
 
Radna Halina Bogdanowicz zapytała czy przyznanie dodatkowych godzin do nauczania dotyczy dzieci niepełnosprawnych.
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał, jaka jest w przybliżeniu wartość oferty na zakup samochodu do wywozu odpadów.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych przyznane zostały dzieciom niepełnosprawnym,
-do przetargu na zakup samochodu zgłoszono dwie oferty, wybrana została oferta o wartości ok. 240 tys. Najprawdopodobniej w lipcu samochód zostanie przekazany dla Łużyckiej Higieny Komunalnej,
-umowa dzierżawy działki dotyczy nieruchomości rolnej, w przerwie pracownik merytoryczny przygotuje szerszą informację na temat tej działki,
-aneks na roboty dodatkowe, różnicowe z Firmą Budowlaną Strykowski wynika z sugestii i wniosków składanych przez konserwatora zabytków. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Zastępca Wójta w punkcie sprawy różne,
-aneks nr 9 do umowy z Firmą MAXI STAR KONSTRUKTOR dotyczy przesunięcia terminu zakończenia budowy do 20 czerwca,
-umowa na wykonanie zdjęć lotniczych dotyczy wykonania profesjonalnych zdjęć lotniczych terenu gminy, zdjęcia te będą przydatne do materiałów promocyjnych gminy, sfotografowane zostanie każde sołectwo,
-umowa na roboty dodatkowe z Firmą MAXI STAR KONSTRUKTOR dotyczy robót wynikających z protokołu konieczności, szczegóły podane zostaną w punkcie sprawy różne,
-aneks nr 1 do umowy z Wojewodą dotyczący dofinansowania Środowiskowej Hali Sportowej został zawarty z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, aneks dotyczy przesunięcia terminu realizacji budowy,
-termin zakończenia budowy hali określa aneks nr 9.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że w sprawozdaniu z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym pominięty został istotny element działalności Wójta, o którym radny chciałby poinformować. Radny mówił o doniesieniu, jakie na Policję złożył Wójt na radnych Wiolettę Rynkiewicz, Tadeusz Polowego i Roberta Starzyńskiego o obrazę funkcjonariusz publicznego. Radni zostali wezwani na policję do złożenia wyjaśnień w dniu 11 maja. Zdaniem radnego to Wójt dopuścił się obrazy radnych określając radnego jako „żydka szemranego”, wykpiwania, że radny „biega do kościółka, co niedziele” a „nienawiść zeżre go z portkami” oraz nieustannego pouczania, co radny powinien wiedzieć. Radny powiedział, że żałuje tego, że pracował w wyborach na sukces Wójta, wielu ludzi ostrzegało radnego przez jego osobą, wówczas nie chciał ich słuchać, teraz chyli przed nimi czoła. Zdaniem radnego Wójt nie jest godny tego, aby poświęcać czas jego osobie oraz z nim współpracować. Radni zostali wezwani na policję w niedziele rano, dla radnego Starzyńskiego był to dzień komunii jego córki oraz godzina rozpoczęcia mszy w kościele. Zdaniem radnego termin ten nie był przypadkowy. Radny przypomniał Przewodniczącemu, że obowiązują go przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którymi powinien odpowiedzieć w jaki sposób zostanie rozstrzygnięta skarga, którą złożył radny wraz z Panem Tadeuszem Polowym i Panią Wiolettą Rynkiewicz.
Radny stwierdził, że Przewodniczącemu brakuje kreatywności, ograniczając się do udzielania i odbierania głosu na sesjach oraz przekładania pism z szuflady do szuflady. Zdaniem radnego Przewodniczący przyczynił się do upublicznienia skargi, odczytując jej treść na sesji oraz przekazując ją do rozpatrzenia na posiedzenia komisji stałych. W opinii radnego spotkania Klubu radnych służą jedynie po to, aby ustalić strategię przeciwko tym radnym, którzy mają odmienne zdanie. Radny nawiązał również do pseudonimu Wójta podanym na portalu internetowym nasza-klasa, które brzmi „czita”, a który kojarzy się radnemu z partnerką Tarzana, którego wolałby mieć za Wójta, ponieważ z pewnością witałby się ze wszystkimi radnymi bez wyjątku.
 
Wójt powiedział, że jego pseudonim wynikał ze sprawności fizycznej i sylwetki. W swoim wystąpieniu Wójt określił jako szczególnie obraźliwe użycie określeń w treści skargi takich jak „paranoiczne zachowania” Wójta w treści skargi. Zgodnie z zapisami Kodeksu Karnego jest to próba podważenia zaufania społecznego oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego. Powaga tej sytuacji polega na tym, że skarga na działalność Wójta wywołała niepokój w społeczeństwie, że najważniejszą w gminie funkcję publiczną pełni osoba niezrównoważona psychicznie. Wójt powiedział, również, że przygotował pozwy z powództwa cywilnego na radnych: Roberta Starzyńskiego, Wiolettę Rynkiewicz i Tadeusza Polowego, które zamierza wysłać do sądu. Wójt powiedział także, że nie pozwoli na szarganie jego godnością, na nazywanie go osobą chorą psychicznie. Najśmieszniejsze jest to, że słowa, które wypowiedział Wójt na sesji lutowej nie były kierowane do trójki radnych, która złożyła skargę na zachowanie Wójta, tylko do pozostałej dwunastki radnych. Wójt apelował wówczas, aby nie dali się zwariować i nie przekraczali pewnych granic rozsądku.
 
Przewodniczący Rady Gminy w odniesieniu do wypowiedzi radnego Starzyńskiego stwierdził, że radny sam sobie zaprzeczył mówiąc, że Przewodniczący przyczynił się do upublicznienia treści skargi skoro skierował ją pod obrady Rady Gminy. Przewodniczący powiedział, ze odczytał ją po to, aby Rada Gminy mogła zdecydować, czy należy skierować skargę pod obrady Komisji Rewizyjnej, na co Rada nie wyraziła zgody głosowaniem. W związku z tym skarga skierowana została na posiedzenia komisji stałych. Przewodniczący przyznał rację, że nie wystosował pisma informującego radnych Starzyńskiego, Rynkiewicz i Polowego o rozstrzygnięciu sprawy skargi, ale uchwała na temat uznania jej za niezasadną została podjęta przy ich obecności na sesji. Przewodniczący przeprosił za to niedopatrzenie i powiedział, że zostanie to uregulowane w najbliższym czasie.
 
Radna Halina Bogdanowicz stwierdziła, że wypowiedzi radnego Starzyńskiego na temat działalności Klubu są krzywdzące. Zdaniem radnej słowa te biorą się z tego, że klub stara się współpracować z Wójtem jednocześnie nie popierając poglądów radnego Starzyńskiego.
 
Przewodniczący poparł zdanie radnej Bogdanowicz, stwierdzając jednocześnie, że brak kreatywności, o który posądził go radny Starzyński bierze się stąd, że stara się aby współpraca Rady Gminy z Wójtem była jak najlepsza. Przewodniczący stwierdził także, że radny Starzyński nie jest całą Radą Gminy, Rada składa się z 15 członków, a decyzje zapadają kolegialnie.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, ze jest jednym z radnych i ma prawo do wypowiadania swoich opinii, gdyby nie zabierał głosu świadczyłoby to o tym, że zgadza się ze wszystkim.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym przyjęte zostało jednogłośnie.
 
Ad. 5
Przewodniczący poinformował, że protokół uzgodnień z Kopalnią Radan Bazalt, który został im przedstawiony zostanie poddany pod głosowanie w sprawach różnych, do tego czasu należy zgłaszać swoje uwagi. Przewodniczący prosił również, aby radni, którzy wyrazili zgodę na udział w dyżurach podjęli decyzję czy powinny one odbywać się w miesiącach wakacyjnych. Oba tematy poruszone zostaną w punkcie sprawy różne.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
                                                                                                                                           (zał. 6)
Radny Robert Starzyński zwrócił się prośbą do Przewodniczącego, aby podał powody, dla których proponuje kolejna, podwyżkę wynagrodzenia Wójta.
 
Przewodniczący odpowiedział, że ustosunkuje się do pytania radnego przy omawianiu uchwały w tej sprawie.
 
Informacja na temat działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy przyjęta została jednogłośnie.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał.
                                               (w sesji uczestniczy 14 radnych, nieobecny radny Marian Kurek)
1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2007 rok.
Przewodniczący omówił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                                          (zał. nr 7)
 
2) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Wrociszów Dolny.
Przewodniczący omówił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński zapytał o powody rezygnacji sołtysa z pełnionego stanowiska.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęła pisemna rezygnacja sołtysa. Sołtys Krzysztof Gruszczyński nie podał powodów rezygnacji. Po rozmowie z Panią Sekretarz nie zmienił swojej decyzji.
Przewodniczący zgłosił również poprawkę w paragrafie 3 słowo Bierna należy zamienić na słowa Wrociszów Dolny.
                                                     (w sesji uczestniczy 15 radnych, wrócił radny Marian Kurek)
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                                          (zał. nr 8)
 
3) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
W związku z pytaniem radnego Starzyńskiego Przewodniczący wyjaśnił, jak wyliczone zostało podwyższenie dodatku funkcyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Radny Robert Starzyński powiedział, że nie jest to powód do podwyższenia wynagrodzenia Wójta o kolejne 400 zł. Radny wyraził zdumienie, że przy ciągłym braku środków na podwyżki dla sołtysów i nauczycieli zawsze znajdują się pieniądze na podwyżki dla Wójta. Radny powiedział, że można kwestię wynagrodzenia można rozwiązać w inny sposób, np. obniżając jego inne składniki, wówczas wynagrodzenie pozostanie w takiej samej wysokości.
 
Radny Tomasz Podanowski zgłosił wniosek formalny, aby dodatek funkcyjny do wynagrodzenia Wójta został podniesiony do kwoty 1900 zł. Radny twierdzi, że samo sprawozdanie z działalności Wójta ukazuje ile pracy włada on na rzecz rozwoju gminy oraz, że człowieka poznaje się po tym jak radzi sobie z trudnościami. Tych ostatnich nie brakuje, choćby w przypadku projektu kanalizacji. Ilość projektów realizowanych w gminie świadczy o dużym zaangażowaniu Wójta, wiąże się to również, z częstymi nieobecnościami w domu.
 
Radny Robert Starzyński zgłosił wniosek formalny, aby wynagrodzenie Wójta pozostało na obecnym poziomie.
 
Radny Franiczek Fleszar złożył wniosek formalny, aby wynagrodzenie Wójta pozostało takie samo, jakie jest przedstawione zostało w projekcie uchwały.
 
Wójt powiedział, że konieczność zwiększenia wynagrodzenia wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, według którego obowiązują nowe tabele zaszeregowania. Odnośnie wypowiedzi radnego Starzyńskiego na temat braku środków na podwyżki dla sołtysów, Wójt powiedział, że przygotowywany jest projekt uchwały w tej sprawie.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski:
-wniosek radnego Tomasza Podanowskiego o podwyższenie dodatku funkcyjnego do kwoty 1900 złotych został odrzucony 5 głosami przeciwnymi, 7 głosami wstrzymującymi się i 3 głosami za.
-wniosek radnego Roberta Starzyńskiego, aby wynagrodzenie Wójta pozostało na tym samym poziomie przy jednoczesnym spełnieniu zapisów Rozporządzenia Radny Ministrów został odrzucony 11 głosami przeciwnymi, 1 głosem wstrzymującym się i 3 głosami za.
-wniosek radnego Franciszka Fleszara o pozostawienie wynagrodzenia na tym samym poziomie, jaki został określony w projekcie uchwały przyjęty został 9 głosami za przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
 
Uchwała podjęta została 12 głosami za przy 3 głosach przeciwnych.                          (zał. nr 9)
 
4) w sprawie zmian w budżecie gminy.
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
    Uchwała podjęta została 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.            (zał. nr 10)
 
Ad. 7
Zapytania radnych:
Radny Franiczek Fleszar: 1) wnioskował o zakup terapulsu na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Zawidowie, wskazując na bardzo dużą liczbę pacjentów z gminy Sulików leczących się w tym ośrodku, 2) wnioskował o wstawienie drzwi do świetlicy w Skrzydlicach, 3) mówił o złym stanie koryta potoku Studzianka, boczne ściany koryta są już bardzo zarośnięte, zdaniem radnego przynajmniej raz w roku koryto potoku powinno zostać doprowadzone do porządku, ponieważ spotyka się to z ogromną krytyką mieszkańców.
 
Radny Przemysław Okrasa: 1) prosił o rozeznanie sprawy remontu drogi Miedziana – Łowin, która była ujęta w planie remontów w bieżącym roku, 2) mówił o potrzebie wystąpienia do Starostwa Powiatowego w sprawie remontu drogi w Miedzianej za przystankiem autobusowym Miedziana wieś, 3) pytał, kiedy powstanie plan usuwania azbestu w naszej gminie.
 
Rady Stanisław Cap: 1) mówił o problemie zgłaszanym przez mieszkańców, którzy nie są zadowoleni, że pracownicy ŁHK nie opróżniają pojemników, w których jest popiół 2) zgłosił problem zapadniętego dachu na budynku świetlicy wiejskiej od strony posesji Państwa Śnieżek, 3) zgłosił chęć mieszkańców Studnisk Górnych do odmalowania wiaty przystankowej, jeżeli zostaną przekazane środki na farbę, 4) zgłosił propozycję mieszkańców Studnisk, aby przed Urzędem Gminy ustawić stojak na rowery, 5) mówił o rozpadających się drzwiach wejściowych do świetlicy w Studniskach Górnych.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał: 1) ile podatku od nieruchomości w procentach otrzyma gmina za elektrownie wiatrowe, 2) dlaczego rozbiórkę remizy strażackiej rozpoczęto przed podjęciem uchwały, 3) Przewodniczącego pytał, czy autoryzował swoją wypowiedz do Gazety Nowiny Jeleniogórskie, (radny odczytał fragment artykułu) 4) kiedy zostaną założone barierki ochronne na drodze gminnej przy stawie w Radzimowie Dolnym, 5) kiedy zostaną założone balustrady przy drodze powiatowej przy rzece Czerwona Woda oraz czy zostały skierowane stosowne pisma do Starostwa w tej sprawie,
 
Radny Piotr Jankowski pytał: 1) kiedy będą wykaszane pobocza na terenie gminy, 2) czy został już ustalony przydział kamienia do remontu dróg gminnych, 3) kiedy zostaną ustawione pojemniki do segregacji odpadów.
 
Radny Grzegorz Konarski: 1) mówił o potrzebie wykoszenia boiska w Sulikowie, 2) zgłosił problem połamanej topoli przy ul. Pocztowej, gdzie należałoby usunąć gałęzie, 3) mówił o potrzebie rozmów z właścicielem budynku przy Szkole Podstawowej w Sulikowie w sprawie wykupienia tego budynku.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz: 1) mówiła o potrzebie nawiezienia kamienia do remontu drogi we Wrociszowie Dolnym koło Pani Jodkiewicz, 2) mówiła o braku tablic oznaczających koniec i początek wsi we Wrociszowie Dolnym, 3) zgłosiła problem braku wody w studni u mieszkanki Wrociszowa Dolnego mieszkającej na końcu wsi.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich:
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki: 1) pytał o kamień na drogę oraz oświetlenie w Ksawerowie,
2) prosił o załatanie dziur na drodze Ksawerów- Wilka oraz wykoszenie boiska w Wilce.
 
Sołtys Andrzej Kurek: 1) zgłosił potrzebę remontu ulicy Zawidowskiej i drogi na Podgórze,
2) mówił o potrzebie postawienia znaku zakazu postoju przy zatoczce na ul. Zawidowskiej
3) mówił o potrzebie zdemontowania znaku „policja” na Placu Wolności, 4) pytał, kiedy sołtysi mogą spodziewać się podwyżek, 5) mówił o potrzebie zorganizowania punktu konsultacyjnego przez Łużycką Higienę Komunalną, gdzie mieszkańcy mogliby dokonywać opłat oraz pytał o termin uruchomienia selektywnej zbiórki odpadów.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka: 1) monitowała w sprawie zatrudnienia świetlicowej w świetlicy w Skrzydlicach, 2) zgłosiła problem zalewania budynku świetlicy, które spowodowane jest brakiem rynien na domu Pana Borowskiego, 3) zgłosiła potrzebę nawiezienia kamienia na drogi do posesji Pana Łatwinskiego i Pana Zasadzińskiego.
 
Sołtys Jadwiga Morzecka zgłosiła potrzebę nawiezienia kamienia na drogę koło posesji Pana Iski w Radzimowie Górnym w stronę Platerówki.
 
Przewodniczący wyjaśnił radnemu Polowemu, że Nowiny Jeleniogórskie, co rok zamieszczają krótką informację na temat absolutorium w poszczególnych gminach a wypowiedzi dla tej gazety nie autoryzował. Dziennikarz pytał o najważniejsze argumenty „opozycji”, na co Przewodniczący odpowiedział, że była to sprawa budowy hali sportowej, modernizacji oświetlenia oraz sprawa nie odbudowania remizy strażackiej.
 
Radny Tadeusz Polowy powiedział, że wyraźnie zostało napisane o „niecelowości odbudowania remizy” i jest to zdaniem radnego propaganda.
 
Ad. 9
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Odnośnie dofinansowania placówki Wójt ma mieszane uczucia, ponieważ ośrodek zdrowia w Sulikowie również nie jest wspierany finansowo przez gminę. Środki przekazywane przez gminę na służbę zdrowia są znaczne, w bieżącym roku została przekazana kwota ok. 15 tys. zł na zakup sprzętu do Szpitala Powiatowego w Zgorzelcu. Sprawa ta zostanie przeanalizowana.
-Sprawa wstawienia drzwi do świetlicy w Skrzydlicach wymaga pewności, która z jednostek Gminny Ośrodek Kultury czy Gminny Zakład Komunalny ma otrzymać środki i to wykonać.
-w sprawie potoku Studzianka Wójt zwróci się do Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim.
-W sprawie remontu drogi Miedziana – Łowin początkiem realizacji tego zadania może być decyzja o wycięciu drzew w tzw. alei brzozowej przy tej drodze. W budżecie Powiatu na rok bieżący są środki na to zadanie. W tej sprawie należy oficjalnie wystąpić z zapytaniem do Starostwa Powiatowego jak będzie wyglądała realizacja tego zadania.
-W sprawie remontu drogi powiatowej za przystankiem Miedziana wieś zostanie skierowane oficjalne wystąpienie do Starostwa Powiatowego.
-W sprawie planu azbestu Wójt nie posiada informacji na temat obowiązku stworzenia tego dokumentu.
-W sprawie odbioru popiołu przez Łużycką Higienę Komunalną odpowiedzi udzieli Prezes Spółki Pan Mańczak. Kwestia ta powinna być regulowana w umowie z Łużycką Higieną Komunalną.
-Dach na świetlicy w Studniskach Górnych był łatany kilka lat temu (decyzję podjął Wójt Wilczyński) ale był wykonany szczątkowo i niewłaściwie. Teraz należy rozważyć sprawę remontu całego dachu, a to poważne zadanie, wymagające ujęcia w budżecie gminy.
-W sprawie remontu przystanku rada sołecka powinna wystąpić formalnie o przyznanie środków na farbę.
-Stojak na rowery przed Urzędem Gminy jest słuszną uwagą, obecnie trwają negocjacje z właścicielem sąsiadującej firmy Budowa Schodów o wykupienie części działki po wschodniej stronie Urzędu Gminy w celu usytuowania tam parkingu dla pracowników. Wówczas będzie możliwość zamontowania stojaka.
-Ze sprawą drzwi do świetlicy w Studniskach Górnych bliżej zapozna się Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
-W sprawie wartości podatku od nieruchomości, wynosi ona 2%, co określa stosowna Uchwała Rady Gminy.
-Rozbiórka spalonej remizy była uzasadniona tym, że stwarzała zagrożenie dla osób przebywających w jej pobliżu, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie w żaden sposób nie wiąże się z dokonaniem rozbiórki.
 
Zastępca Wójta odnośnie pytania radnego Polowego odpowiedział, że od strony rzeki umiejscowione są faszyny, po prawej stronie znajduje się zbiornik wodny najprawdopodobniej nie mający pozwolenia – wodno prawnego.
Jeżeli sprawa jest na tyle istotna, można wystąpić do Starostwa Powiatowego o wszczęcie postępowania administracyjnego.
 
-W sprawie barierek w Radzimowie Dolnym wykonawca zwracał się do Starostwa Powiatowego. Na pewnym odcinku rzeki istnieje rzeczywista potrzeba zamontowania barierki, w tej sprawie zostanie wystosowane wystąpienie do Starostwa. 
-Wykaszaniem poboczy dróg powinny zająć się osoby zatrudnione do prac społecznie użytecznych, do tej pory zgłosił się jeden chętny.
-Wnioski o kamień na remonty dróg gminnych zostaną rozpatrzone.
-Został ogłoszony przetarg na zakup i dostawę pojemników do segregacji odpadów.
-Prowadzone są rozmowy w sprawie wykupu nieruchomości przy szkole w Sulikowie, że względów formalno – prawnych są one trudne.
-W sprawie braku tablic oznaczających początek i koniec wsi zostanie wystosowane wystąpienie do Starosta Powiatowego.
-Sprawa wysychania studni należy do interesu jej właściciela, zostanie ona jednak rozeznana w najbliższym czasie.
-W sprawie oświetlenia zostanie ogłoszony przetarg.
-Droga Wilka – Ksawerów jest uwzględniona w umowie na remont dróg bitumicznych.
-Stan ulicy Zawidowskiej i drogi na Podgórze jest fatalny i konieczny jest ich remont.
-W sprawie ustawienia znaku zakazu postoju na ul. Zawidowskiej zostanie wystosowane ponowne wystąpienie do Starostwa Powiatowego.
-Znak „Policja” zostanie usunięty podczas prac nasadzeniowych na Placu Wolności.
-Sprawa podwyżek dla sołtysów jest w toku, trwają ustalenia formalno – prawne.
-W kwestii punktu płatniczego wypowie się Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej.
-Wiosek o zatrudnienie świetlicowej powinien zostać złożony oficjalnie do projektu budżetu na przyszły rok.
-Sprawa dachu świetlicy w Skrzydlicach zostanie zbadana podczas wymiany drzwi w świetlicy.
 
Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej Pan Bolesław Mańczak ustosunkował się do zapytań następująco:
-Popiół nie jest odpadem komunalnym, ponadto rozżarzony mógłby doprowadzić do trwałego uszkodzenia sprzętu i dlatego pojemniki z popiołem nie są odbierane.
-Nie ma możliwości utworzenia punktu płatniczego w Sulikowie, ponieważ nie pozwala na to również stan zatrudnienia w Spółce.
-Selektywna zbiórka odpadów nastąpi po naprawieniu samochodu przeznaczonego do tego typu zadań.
 
Radny Franciszek Fleszar powiedział, że zdarzają się sytuacje, gdy odpady są odbierane wcześniej niż jest to ustalone. Zdaniem radnego właściwsze byłoby odbierane odpadów po ustalonym dniu, ponieważ są mieszkańcy, którzy wystawiają pojemniki w miejsca bardziej dostępne dla samochodu odbierającego odpady.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że problem tkwi w braku wyjaśnień przez pracownika ŁHK, dlaczego popiół nie jest wywożony, pracownik nie powinien odpowiadać, że nie wywozi popiołu, bo mu się nie chce, tylko wyjaśnić ustalenia zapisane w umowie.
 
Sołtys Tadeusz Ostapiuk zapytał, jak często będą odbierane odpady posegregowane.
 
Prezes ŁHK odpowiadając na pytania i sugestie radnych Franciszka Flaszara, Stanisława Capa i sołtysa Ostapiuka odpowiedział następująco:
-wywóz odpadów jest specyficzna sprawą i często zdarza się, że harmonogram wywozu jest zakłócony np. przez „wypadający” dzień świąteczny.
-z pewnością żaden z jego pracowników nie odpowiedział w ten sposób.
-odbiór posegregowanych odpadów przewidywany jest raz w miesiącu.
 
Odpowiadając na zapytania radnego Polowego nas temat umowy dzierżawy działki w Radzimowie Górnym Wójt powiedział, że umowa ta została zawarta w dniu 6 maja, są to zabudowania gospodarcze o powierzchni 9 arów położone na działce nr 790/9.
 
Zastępca Wójta udzielił informacji na temat aneksów, wymienionych w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Wójta:
-aneks do umowy na roboty budowlane oraz na roboty różnicowe przy zabytku „Ostry Narożnik” dotyczy robót dodatkowych i różnicowych, które wynikły z wytycznych konserwatora zabytków, jak np. zmiana podłogi z drewnianej na posadzkę z płytek, wykonanie ogrzewania elektrycznego na parterze oraz renowacji kilku schodów. Zgodnie z zapisem umowy roboty dodatkowe będą wprowadzane aneksem.
-umowa na roboty dodatkowe dotycząc budowy środowiskowej hali sportowej dotyczy m.in. przebudowy otworu drzwiowego i wykonania otworu montażowego wentylacji, zmianą wewnętrznych parapetów z drewnianych na granitowe, zmiany nawierzchni boiska sportowego, zmiany kolorystyki obiektu, wykonania dodatkowych murów oporowych.
 
Przewodniczący wyraził poparcie dla wniosku Komisji Społecznej w sprawie dofinansowania do zakupu terapulsu ze względu na dużą liczbę pacjentów z gminy Sulików, którzy tam się leczą.
                                                           (Radna Weronika Ziółkowska opuściła sesję, godz. 1510)
Radny Tadeusz Polowy powiedział, że rozmowy, na które pozwala Przewodniczący wydłużają czas sesji. Radny ponowił również pytanie o kwotę podatku, jaką otrzyma gmina za fundament oraz wyjaśnił, że według niego spalona remiza została rozebrana przed podjęciem uchwały w sprawie zamian w budżecie gminy. Radny skierował również pytanie do Zastępcy Wójta na temat terminu zamontowania barierek przy rzece na wysokości stawu w Radzimowie Górnym, zabezpieczenie brzegu rzeki faszyną jest zdaniem radnego zbyt małe.
 
Radny Franciszek Fleszar, stwierdził, że sprawa dofinansowania dla Ośrodka Zdrowia w Zawidowie jest o tyle istotna, że leczy się tam znaczna część mieszkańców naszej gminy. Dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego we Zgorzelcu jest również ważne, ale w dzisiejszych czasach lekarz pierwszego kontaktu jest również bardzo istotny. W sprawie zatrudnienia świetlicowej w Skrzydlicach Komisja Społeczna wnioskowała już w zeszłym roku.
 
Radny Robert Starzyński w kwestii aneksu na roboty dodatkowe przy zabytku „Ostry Narożnik” stwierdził, że ustalenia konserwatora powinny zapaść zanim ogłoszony został przetarg. Ponadto radny stwierdził, że Wójt nie wyciąga wniosków z kłótni, jakie mają miejsce na sesji, stawiając ciągle na konfrontację i konflikt.
 
Wójt powiedział, że rozbiórka remizy nie ma nic wspólnego z uchwałą podjęta na sesji w kwietniu w sprawie zmian w budżecie gminy. Rozbiórka nie została sfinansowana z kwot zawartych w uchwale. W sprawie podatku od nieruchomości, podatek jest naliczany od całości budowy siłowni wiatrowej według orzeczenia NSA. Sprawa barierek zostanie rozeznana ponownie. Sprawa drzwi do świetlicy jest w realizacji, wniosek nie może być rozpatrywany z dnia na dzień. Odnośnie aneksu na roboty dodatkowe przy zabytku Wójt odpowiedział, że nie jest możliwe pełne zaprojektowanie modernizacji takiego budynku, nie wprowadzając później żadnych zmian, których nie da się przewidzieć.
                                                    (Radna Weronika Ziółkowska powróciła na sesję, godz. 1525)
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
1) Przewodniczący poddał pod głosowanie treść projektu protokołu porozumień spisanego w dniu 24 stycznia 2008 roku podczas spotkania komisji Rady Gminy Sulików, przy udziale Wójta Gminy Sulików z przedstawicielami Radan Bazalt Sp. z o.o.
Protokół został przyjęty 12 głosami, przy 3 głosach wstrzymujący się.
 
2) Przewodniczący przedstawił wstępny plan pracy Rady Gminy na miesiąc maj:
-sesją planowana jest w dniu 25 czerwca w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.
-w związku z projektem kanalizacji najprawdopodobniej będzie konieczne zwołanie drugiej sesji w miejscu w maju.
-sesje byłyby poprzedzone wspólnymi posiedzeniami komisji.
 
3) Wójt stwierdził, że w związku z potrzebą opracowania nowego Statutu Gminy, konieczne jest powołanie komisji doraźnej do opracowania jego zapisów.
Przewodniczący złożył wniosek, aby praca nad Statutem gminy zajęło się prezydium Rady gminy w składzie:
-Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy,
-Franciszek Fleszar – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
-Weronika Ziółkowska – II Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Wniosek został przyjęty 10 głosami przy 4 głosach wstrzymujących się.                 (zał. nr 11)
                                                         (Podczas głosowania nieobecny był radny Marian Kurek)
 
4) Wójt zaprosił wszystkich zebranych do udziału w konsultacjach społecznych w dniu 1 czerwca w godzinach od 800 do 1900 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie gminy oraz apelował o rozgłoszenie tego tematu wśród mieszkańców, aby jak największa ich liczba w nich uczestniczyła.
 
5) Wójt zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym „Szlakami Gminy Sulików” w dniu 7 czerwca oraz do udziałów w uroczystości z okazji mety VII etapu wyścigu kolarskiego „Karkonosze Tour”.
 
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad przewodniczący zamknął XIX w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików.                                                        (godz. 1540)
 
 
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 7196
Nazwa dokumentu: Protokół nr 19
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 maja 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Remigiusz Czarnecki
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-09-26 13:31:44
Data udostępnienia informacji: 2008-09-26 13:31:44
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-01 16:34:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner