logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

 
Protokół nr 26
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 stycznia 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                       (zał. 1, 2, 3)
Radni nieobecni:
-Piotr Jankowski,
-Stanisław Cap.                                                                   (Radny Robert Starzyński spóźnił się)
 
W sesji wziął udział Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików oraz zaproszeni goście (w zał. lista obecności).
 
Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia oraz poinformował, że Wójt skierował do niego pismo w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Studniska Dolne”:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy.
  4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2005-2008.
  6. Działalność Łużyckiej Higieny Komunalnej na terenie gminy.
  7. Sprawa rekultywacji składowiska odpadów w Sulikowie – zapoznanie się z harmonogramem rekultywacji.
  8. Sprawa dofinansowania dla inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki – wodno ściekowej w zlewni rzeki Czerwona Woda”
  9. Podjęcie uchwał:
a)         w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików),
b)         w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego Jelcz L 090M należącego do Urzędu Gminy Sulików,
c)         w sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na tereni Gminy Sulików w 200 r.,
d)         w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych,
e)         w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
f)           w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/107/07 Rady gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku,
g)         w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
h)         w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Radzimów Górny,
i)           w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Studniska Dolne.
10. Zapytania radnych.
11. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
12. Odpowiedzi na zapytania.
13. Sprawy różne. Komunikaty.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                      
Radny Tadeusz Polowy zgłosił uwagę do swojej wypowiedzi i odpowiedzi Wójta na temat kosztu współpracy z Gazetą Express Zgorzelecki.
Przewodniczący zwrócił uwagę radnemu, że takie uwagi należy zgłaszać telefonicznie dla pracownika ds. obsługi organów gminy.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym.
Ad. 2
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radna Wioletta Rynkiewicz omówiła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 stycznia 2008 roku.                                                                                                      (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 15 stycznia 2008 roku.                                                          (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniach 22 stycznia 2008 roku.                                                                                                                     (patrz protokół)
Wójt zwrócił uwagę, aby na przyszłość nie stosować w planie pracy zapisu określającego, kto ma uczestniczyć w posiedzeniu, tak jak ma to miejsce przypadku planu pracy Komisji Budżetu i Finansów. Rada Gminy nie posiada takich kompetencji i jest to niezgodne z prawem.
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Radny Grzegorz Konarski odczytał protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w zakresie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej od początku 2008 roku oraz protokół z posiedzenia, na którym Komisja ustaliła projekt planu pracy na 2009 rok.
 
Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej wraz z planem pracy Komisji na 2009 rok została przyjęta jednogłośnie.
 
 
Ad. 3
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesynym.                                              (zał. 4)
Przewodniczący przypomiał, że radni otrzymali sprawozdanie z działalności Wójta wraz z materiałami na sesję.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz pytała:
-czego dotyczyło opracowanie dokumentacji do projektu do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu,
-jakie były uzgodnienia z Firmą Albeko,
-czy umowa z Łużycką Higieną Komunalną na oczyszczanie przystanków autobusowych na terenie Gminy objęła również przystanek we Wrociszowie Dolnym.
 
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-opracowanie dokumentacji służyło przystąpieniu Gminy Sulików do Programu Przeciw Wykluczeniu Cyfrowemu i Zapewnieniu dostępu do Internetu. Programem tym zajmuje się Urząd Marszałkowski poprzez realizację inwestycji pn. „Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”, który ma na celu udostępnienie Internetu szerokopasmowego, dającego o wiele większe możliwości niż zwykły Internet. Od ponad roku trwały rozmowy na temat przystąpienia do projektu na Zgromadzeniach Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Z terenu Powiatu Zgorzeleckiego pięć gmin zadeklarowało swój udział w programie. Istnieje możliwość pozyskania 85 % środków z Funduszy Europejskich na realizację tego zadania.
-firma Albeko zajmie się sporządzeniem Sprawozdania z Wykonania Planu Gospodarki Odpadami i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. Pierwotna kwota za wykonanie tej dokumentacji wynosiła 10 tyś zł, po negocjacjach jest to 9 tyś zł.
-umowa z Łużycką Higieną Komunalną obejmuje wszystkie przystanki autobusowe na terenie gminy.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, jakie nieprawidłowości wystąpiły podczas użytkowania Środowiskowej Hali Sportowej w związku ze Spotkaniem z Kierownikiem Hali i nauczycielami wychowania fizycznego. Radny pytał również czy istnieje możliwość wykonania termomodernizacji budynku w którym znajduje się siedziba Gminnego Zakładu Komunalnego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że spotkanie służyło sprawdzeniu jak użytkowana jest Środowiskowa Hala Sportowa, omówieniu funkcjonowania Hali po czterech miesiącach użytkowania. Ponadto w budżecie gminy pozostały niewykorzystane środki na zakup sprzętu sportowego, na spotkaniu omówiono najpilniejsze potrzeby w wyposażeniu Hali. Wójt poinformował również, że po sporządzeniu comiesięcznego raportu z działalności Środowiskowej Hali Sportowej wynikło, że w listopadzie 2008 roku z Hali skorzystało ponad 6 tyś. osób.
Budynek w którym swoją siedzibą GZK i GOPS został zbudowany w latach 70-tych, gdzie rozwiązania budowlane i materiałowe nie były najlepsze. W budynku są problemy z ogrzewaniem, w związku z tym Wójt polecił Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego opracowanie kosztorysu termomodernizacji budynku. W najbliższym czasie należałoby doprowadzić cały budynek do właściwego stanu.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał o umowę zawartą z Expressem Zgorzeleckim na umieszczanie artykułów na temat wydarzeń z terenu Gminy Sulików. W związku z tym radny powrócił do zapisu w protokole, ponieważ zdaniem radnego są dwie wersje zapisu na temat współpracy z Expressem Zgorzeleckim. Radny zapytał ile ostatecznie wyniesie współpraca gminy z tą gazetą.
 
Wójt odczytał fragmenty protokołu, o których mówił radny i stwierdził, że fragmenty mówią osobno o współpracy z Gazetą Express Zgorzelecki i Gazetą Wojewódzką. Wójt nie jest w stanie podać dokładnej kwoty za artykuł w Ekspresie Zgorzeleckim, jest to kwota ok. 800 zł. Zamieszczanie artykułów w Gazecie Wojewódzkiej to koszt 610 zł. Radny połączył ze sobą obie te kwoty. Wójt zaproponował, aby odsłuchać fragmenty jego wypowiedzi z ostatniej sesji, aby wyjaśnić tę sytuację oraz ponownie odczytał fragment protokołu.
 
Przewodniczący stwierdził, że nie ma potrzeby odsłuchiwania nagrania z sesji, ponieważ wyjaśnienie Wójta jest wystarczające.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 4
Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący przedstawił informację.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 5)
 
Ad. 5
Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2005 – 2008.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2005-2008.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                                (zał. 6)
 
Ad. 6
Informacja na temat działalności Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu na terenie Gminy Sulików.                             
            (godz. 1105 – na sesje przybył radny Robert Starzyński, w sesji uczestniczy 13 radnych)
Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej Pan Bolesław Mańczak przedstawił informację na temat działalności ŁHK.                                                                                                 
Informacja została przyjęta jednogłośnie.                                                                         (zał. 7)
 
Ad. 7
Informacja na temat rekultywacji składowiska odpadów w Sulikowie.
Zastępca Wójta przedstawił informację na temat rekultywacji składowiska w Sulikowie.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 8)
 
Ad. 8
Informacja na temat wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin zlewni rzeki Czerwona Woda”.
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Tomasz Pleśnierowicz wraz z Prezesem Spółki SUPLAZ Krzysztofem Lipko przedstawili informację na temat wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” złożonego do Funduszu Spójności.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.                                                                              (zał. 9)
 
 
 
Ad. 9
Podjęcie uchwał.
1) w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zespołów parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików, obręb geodezyjny Mała Wieś Dolna i Sulików.
 
Radny Robert Starzyński w swoim wystąpieniu stwierdził, że im więcej dowiaduje się o elektrowniach wiatrowych tym bardziej przekonuję się, że są to kosztowne problemy, a nie zysk. Zysk jest dla nielicznych, problemy są dla wszystkich. To nie są ekologiczne urządzenia tylko na zielono pomalowane jak twierdzą przeciwnicy wiatraków ze stowarzyszenia „Stop wiatrakom” założonego w Międzylesiu. Bez dotacji z naszych podatków wiatraki nie byłyby w żaden sposób opłacalne. Są niestabilnym źródłem energii powodującym wzrost ceny prądu. Niezbadane są skutki infradźwięków, które emitują. Wydawany przez nie hałas, nawet jeśli spełnia normy jest bardzo uciążliwy. O wiatrakach nie ma słowa w żadnym z dotychczasowych strategicznych dokumentów gminy, które określały nasz kierunek rozwoju, w związku z tym radny twirdzi, że ulegliśmy nowej modzie ogarniającej całą Polskę. Nad skalą tego przedsięwzięcia nikt nie panuje. Decyzje o lokalizacji elektrowni wiatrowych pozostawiono indywidualnie gminom, a tymczasem okazuje się, że nie tylko nasza gmina będzie zabudowana tymi urządzeniami, ale również sąsiednie jak choćby Siekierczyn, Platerówka Zgorzelec, Bogatynia. I to nie pojedynczymi urządzeniami, ale całymi farmami. Gdy wsłucha się w głosy protestu mieszkańców widać jak dużego podziału w nas dokonują. Protestują już nie tylko mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej, gdzie tylko dwie gminy spośród 14 zgodziły się na lokalizację wiatraków na ich terenie, ale również nasi sąsiedzi jak choćby z Jędrzychowic, Jasnej Góry k. Bogatyni czy choćby naszej Biernej. Radny uważa, że powinno wsłuchać się, w głosy tego protestu i uczyć się na błędach innych. np. mieszkańcy miejscowości Olsza w gminie Mogilno po uruchomieniu w ich sąsiedztwie kilku wiatraków o mocy wcale nie takiej dużej jak planuje się w naszej gminie bo ok. 900 kW stracili możliwość odbioru TV i radia. Obrazowo wygląda to tak, że fale radiowe, które płyną, są rozbijane przez śmigła i całość działa jak mikser. Stąd te zakłócenia w odbiorze radia i telewizji a także telefonów komórkowych. Nie pomogły sprowadzone po ich protestach z Dani specjalne urządzenia, które miały zlikwidować skutki oddziaływania wiatraków. Na parametrach, w których tam odbierano program urządzenia te nie były skuteczne. Teraz okazuje się, ze nie wykonano wcześniej tzw. mapek akustycznych i nie przewidziano skutków oddziaływania wiatraków na tym terenie. Prof. Janiak z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej przedstawił bilans zysków i strat związanych z wiatrakami. Według niego jedyne zyski to podatki od nieruchomości - dwa procent wartości inwestycji, ale tylko jej części stałych - podstawy, masztu i słupów, bez drogich urządzeń. Na Pomorzu, gdzie elektrownie wiatrowe już są, gmina może dostać od 15 do najwyżej 40 tys. zł rocznie za jeden wiatrak. Ale nawet takie kwoty są niepewne, bo właściciele farm starają się o ulgi podatkowe. Elektrownie wiatrowe mają też inną ciemną stronę – prowadzą one do nieowyobrażalnego spadku wartości otaczających je gruntów. Ostatnio do krytyki wiatraków przyłączyli się również ci, którzy zwykle byli gorącymi orędownikami ich budowy – ekolodzy. Ich badania wykazały bowiem, że wirujące łopaty wiatraków zaburzają lokalne ekosystemy. Radny podał numer telefonu: (22) 356 21 56, pod którym uruchomiono dyżur prawnika zajmującego się problematyką umów na elektrownie wiatrowe. Możliwa będzie bezpłatna wstępna konsultacja prawna dla wszystkich zainteresowanych wydzierżawieniem gruntów lub zmianą niekorzystnych umów wcześniej zawartych pod wpływem błędu, co do ich skutków. Kilka miesięcy temu niemiecki tygodnik „Der Spiegel“, stwierdził, że sen o przyjaznej środowisku energii zmienia się w wysoko dotowaną z kasy państwowej dewastację krajobrazu. Na Zachodzie coraz trudniej znaleźć miejsce pod nowe elektrownie, a liczba ich przeciwników w ostatnich latach drastycznie rośnie. Radny stwierdził, że w związku z tym, że planowane są kolejne uchwały związane z budową farm wiatrowych, celowo podzielono cały proces zmian w planie zagospodarowania na etapy aby nie pokazywać od razu ludziom całej skali przedsięwzięcia. Przeprowadzone w gminie konsultacje dotyczące wiatraków były tak naprawdę niewiele warte. To, że jakaś większość oficjalnie się wypowiedziała nie ma żadnego znaczenia prawnego. Gdyby wynik tych konsultacji był inny Wójta stwierdziłby, że to tylko konsultacje i ich wynik jest jedną ze społecznych opinii a dopiero referendum jest wiążące. Nie zawsze większość ma rację w ważnych sprawach. Przeprowadzone konsultacje to tak naprawdę jak wykorzystanie koła ratunkowego w popularnym teleturnieju telewizyjnym. Radny pytał:
-kto napisał treść projektu uchwały, która zostanie poddana pod głosowanie?
-na podstawie, jakich przepisów prawnych obowiązujących w Polsce wyznaczono odległości wiatraków od zabudowań?
-dlaczego na załączniku do uchwały, który jest mapą, wskazano już konkretne lokalizacje dla wiatraków, sugeruje to, że mamy do czynienia raczej z projektem szczegółowym, a nie planem zagospodarowania określającym przeznaczenie danych terenów. Na etapie zmian w planie nie znamy przecież jeszcze typów urządzeń, ich mocy, wysokości i oddziaływania, przez to i odległości od linii wysokiego napięcia i zabudowań. Plan powinien określać granice obszarów, dopiero projekt określa szczególe lokalizacje. Skoro jednak pokazano szczegółowo usytuowanie wiatraków radny prosił o pokazanie i zaznaczenie na mapie przebiegów linii kablowych średniego napięcia i dróg dojazdowych dla obsługi wiatraków. W uchwale jest mowa w par. 4 p. 7 i 8 o orientacyjnym przebiegu planowanych dróg i tras kablowych linii średniego i wysokiego napięcia. Gdzie one są na mapie? Jakie to będą drogi, jeśli w ogóle będą bo w dalszej części uchwały jest ustalenie tylko dróg tymczasowych na okres budowy. Par.6 p 2.2. § 13 mówi o konieczności przebudowy lini 15 kV. Na naszym terenie nie ma sieci o napięciu 15 kV tylko o napięciu 20 kV.
-§ 12 p.2 powołuje się na ustalenia z § 7 ust.1 pkt 4 i 5 - nie ma takich podpunktów w uchwale,
-ile miejsc pracy powstanie w związku z podjętą uchwałą, bo to był kolejny argument przekonywający swojego czasu radnych do głosowania za rozpoczęciem zmian w planie dla budowy wiatraków,
-kto jest faktycznym inwestorem budującym farmy wiatrowe na naszym terenie,
-czy plan dopuszcza stawianie starych jednostek elektrowni wiatrowych wycofanych z eksploatacji,
-dlaczego w § 8 p. 2 dopuszcza się przekroczenia hałasu do wartości powyżej 45 decybeli na całym obszarze objętym opracowaniem? Do jakich wartości granicznych brak ustalenia w tym punkcie, a z kolei § 6 p1.1 mówi o maksymalnej mocy akustycznej urządzenia -105 decybeli a to jest już bardzo głośny dźwięk.
 
Zastępca Wójta przedstawił autopoprawki do projektu uchwały, które zostały dostarczone radnym i oznaczone kolorem czerwonym. (autopoprawki stanowią załącznik do protokołu)
 
Wójt w odniesieniu do wypowiedzi radnego Roberta Starzyńskiego poddał wątpliwości pojęcie ekologa, które ma różne znaczenie, a najczęściej są to osoby najmowane za pieniądze. W nawiązaniu do nasilających się protestów przeciwko elektrowniom wiatrowym, występują one coraz częściej, ponieważ zbliża się sfera realizacyjna, przy czym występują sprzeczności interesów, czego ewidentnym przykładem jest proces w tej sprawie w Jędrzychowicach.
Szkodliwość wiatraków jest dość powszechnie poruszana, na zachodzie Europy są one zjawiskiem spotykanym codziennie. Przykładem jest Dania, gdzie elektrownie wiatrowe są powszechnie stosowanie, a do tej pory nie wystąpiły żadne przypadki zachorowań z powodu maszyn. Odnośnie zarzutu, że podział zmian w planie zagospodarowania przestrzennego jest zrobiony celowo Wójt stwierdził, że ze względów logicznych nie jest możliwe wprowadzenie zmiany planu jednorazowo na całym obszarze gminy, ponieważ wymaga to ogromu pracy Urzędu Gminy i planistów. Podważanie przez radnego wyników konsultacji społecznych jest podważaniem woli, kompetencji i świadomości osób, które wzięły w nich udział i przyczyniły się do wyniku konsultacji. Stwierdzenie, że wynik konsultacji jest nic nie warty jest obrazą kilkuset osób. W tego typu sprawach jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, ponieważ prawo zabrania organizacji referendum, w przypadku, gdy wyłączne prawo do podejmowania decyzji ma rada gminy a wynik referendum jest wiążący.
Autor projektu uchwały jest określony w projekcie. Zastępca Wójta odniesie się do pozostałych pytań zadanych przez radnego.
Kończąc swoją wypowiedź Wójt krytycznie odniósł się do braku dyskusji nad projektem uchwały podczas posiedzeń komisji stałych. Duża ilość pytań również z dziedziny planistyki, urbanistyki i energetyki zmusza Wójta o zawnioskowanie do Rady o ogłoszenie 15 minutowej przerwy w obradach w celu przygotowania się do odpowiedzi na postawione pytania.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie 15 minutowej przerwy w obradach.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów zadawał pytania, m.in. o przebieg dróg tymczasowych oraz odległości, na które nie otrzymał odpowiedzi.
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący ogłosił 15 minutowa przerwę.
 
Zastępca Wójta ustosunkował się do pytań postawionych przez radnego Roberta Starzyńskiego:
-w kwestii terminów zgłaszania protestów do zmian w planie i innych uwag do procedury wprowadzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, procedura została przeprowadzona zgodnie z prawem, czego dowodem jest zebrana dokumentacja. Termin okazania planu zagospodarowania przestrzennego był we właściwy sposób podany do publicznej wiadomości. Do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi.
Referent Urzędu Gminy – Marta Brzozowska omówiła procedurę, jaka została zachowana przy ogłaszaniu wprowadzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Wójt dodał, że procedurą wprowadzania zmian w planie nie jest wyłącznie podjęcie uchwały intencyjnej i uchwały wprowadzającej zmiany, ale obowiązuje szereg innych uwarunkowań, które muszą być spełnione, jak np. uzgodnienia z instytucjami, wyłożenie planu do publicznej dyskusji.
W kwestii przebudowania linii elektroenergetycznych, zostaje wniesiona autopoprawka, zmieniająca zapis z 15 KV na średnie napięcie.
W sprawie szczegółowości planu, ustalenia te obowiązują na podatnie dopuszczenia do możliwości wybudowania elektrowni wiatrowych, są to kwadraty oznaczone symbolem EW.
Daje to gwarancje i możliwość zlokalizowania miejsca postawienia maszyny w określonej odległości od strefy zabudowań.
Przebieg dróg i jego oznaczenie w planie dotyczy działek, przez które będą one przebiegały. Planowane jest umieszczenie dróg od istniejących dróg gminnych do samej maszyny. W ustaleniach planu nie jest określony szczegółowy przebieg i rodzaj tych dróg.
W temacie dróg i hałasu Zastępca Wójta prosił o uzupełnienie swojej wypowiedzi Pana Bogdana Charkiewicza.
Prezes Firmy Fornax – Bogdan Charkiewicz wyjaśnił, ze sprawa dróg tymczasowych dotyczy wyłącznie działek wyszczególnionych według mapy stanowiącej załącznik do projektu uchwały oznaczonych kolorem brązowym. Wiatraki są budowlami tymczasowymi, ulegają zużyciu w związku z tym zostaną po pewnym czasie zlikwidowane w związku z tym drogi zostały nazwane drogami tymczasowymi. Po rozebraniu wiatraków działki przeznaczone pod drogi zostaną przekwalifikowane na działki rolne. W kwestii hałasu Pan Charkiewicz stwierdził, że strefa, na której zostaną postawione maszyny jest strefą ograniczonej zabudowy, w związku z tym nie będzie na niej można budować budynków użyteczności publicznej, czas przebywania w tej strefie nie może przekraczać 8 godzin.
Poziom hałasu w wysokości 45 decybeli, o którym wspomniał radny Starzyński, jest to poziom hałasu, który jest poza tą strefa, praktycznie na granicy tej strefy. Temat hałasu został ujęty w prognozie załączonej do projektu uchwały. Poza granicą opracowania hałas nie będzie szkodliwy dla zdrowia.
Podstawa prawna na podstawie, której powstał projekt uchwały to rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczenia poziomu hałasu w środowisku. Rozporządzenie szczegółowo opisuje, w jakich strefach dopuszczalny jest poziom hałasu. Na podstawie zapisów tego rozporządzenia zostały ustalone odległości określone w załączniku graficznym.
Przewodniczący przypomniał o pytaniu radnego Starzyńskiego o możliwość zastosowania starych zużytych maszyn na naszym terenie.
Pan Charkiewicz odpowiedział, że jego firma nie propaguje stosowania starych maszyn. Wiatraki stawiane obecnie są maszynami technologicznie nowymi, są produkowane od ok. 3 lat więc ustawianie starych nie byłoby nawet technicznie możliwe. Przedsiębiorcy zakładów energetycznych zastrzegają sobie, że wszystkie maszyny obecnie stawiane musza być nowe by mogły spełniać określone standardy.
 
Wójt uzupełniając wypowiedź swojego przedmówcy, stwierdził, że w projekcie uchwały nie może być zawarty zapis, z jakich materiałów zostaną postawione wiatraki z nowych czy starych. Organ wydający pozwolenie na budowę ma obowiązek dopilnować czy zachowane zostały wszystkie przepisy budowlane. W kwestii wytwarzanego hałasu do projektu uchwały została dołączona prognoza, która szczegółowo opisuje oddziaływanie hałasu oraz stwierdzenie, że dopuszczany poziom hałasu, który może dotrzeć do zabudowań usytuowanych w odległości 500 m występuje na poziomie 45 decybeli.
Zastępca Wójta uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź, poinformował, że przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, będzie wydana ocena oddziaływania na środowisko, swoje uwagi mogą wówczas składać również mieszkańcy.
Przewodniczący prosił, aby w dalszej dyskusji zadawać konkretne pytania i odpowiadać zwięźle, ponadto Przewodniczący przypomniał, że czas wypowiedzi nie powinien przekraczać 5 minut.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że nie oczekiwał odpowiedzi na temat procedury wprowadzania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego, jednocześnie radny nie otrzymał odpowiedzi na pytanie kto jest faktycznym inwestorem na terenie gminy, który zajmie się postawieniem wiatraków. Radny nie usłyszał również odpowiedzi na pytanie jak będzie przebiegała droga służąca do obsługi wiatraka, ponieważ droga tymczasowa służy jedynie podczas stawiania maszyn. Radny obawia się, że tak jak nie ma dróg do słupów wysokiego napięcia na terenie naszej gminy tak i nie będzie dróg do wiatraków. W swojej wypowiedzi radny uznał za niewłaściwe organizowanie dyskusji publicznej nad planem zagospodarowania przestrzennego w godzinach pracy, gdzie nie każdy może być na niej obecny. Skoro miały miejsce ustalenia z tyloma instytucjami to jak możliwe jest wprowadzanie kolejnych poprawek do projektu uchwały aż do dnia dzisiejszej sesji. Radny pytał, co wydarzyłoby się gdyby na terenie, na którym mają stanąć wiatraki według obecnego planu, inny inwestor chciały postawić swoje maszyny. Radny pytał również o konkretny przepis mówiący o odległościach wiatraków od zabudowań a nie o dopuszczalny poziom hałasu. Pod rozporządzenie, na które powołał się Pan Charkiewicz można podciągnąć równie dobrze syreny alarmowe i tym podobne urządzenia. Wiatraki niosą ze sobą również inne skutki, jak pole magnetyczne w związku z tym radny dziwi się, że powołano się na tylko jedno rozporządzenie.
Wójt odpowiedział, że nie przyjmuje do wiadomości podważenia przez radnego Starzyńskiego uzgodnień odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego ze wszystkimi instytucjami, ponieważ istnieje uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego, która mówi o przyjęciu uzgodnienia projektu przez Marszałka Województwa. Rolą Marszałka i Wojewody jest czuwanie nad prawidłową gospodarką przestrzenną na terenie całego województwa. Cały projekt uchwały był konsultowany z Gminną Komisją Urbanistyczną, w której skład wchodzą kompetentni planiści i pracownik Urzędu Gminy. Komisja wniosła szereg uwag do projektu uchwały, niektóre z nich były wymieniane w ostatnich dniach stąd dzisiejsze autopoprawki. W kwestii inwestora, w całej procedurze zmian w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma o nim mowy. Istnieje jedynie możliwość zgłaszana wniosków do planu, może zrobić to zarówno osoba fizyczna i osoba prawna. Wśród wnioskodawców o dokonanie zmian w planie znalazła się Firma Fornax. Plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym w związku z tym dysponuje nim wyłącznie gmina. W kwestii innego inwestora, jest możliwe postawienie maszyn na wyznaczonym do tego terenie, będzie on musiał jednak przedstawić swoje uprawnienia do dysponowania gruntem, co zamyka drogę do innych działań. W załączniku graficznym do projektu uchwały zostały szczegółowo wyznaczone miejsca gdzie postawione zostaną wiatraki. Odnośnie szkodliwości elektrowni wiatrowych poprzez wytwarzanie pola magnetycznego, o którym wspomniał radny Starzyński, jest to oddziaływanie w niewielkim stopniu. W kwestii dróg będą one musiały umożliwić dojazd do miejsca budowy maszyny, droga gruntowa tego nie umożliwi. Ponadto musi istnieć stały dojazd do wiatraka w celu kontroli i sprawdzenia jego funkcjonowania. Wójt ponadto nie wyobraża sobie, że mogłyby zostać postawione stare, zużyte maszyny choćby ze względu na ogromny koszt demontażu i transportu. Autorem projektu uchwały jest Wójt jak w przypadku większości projektów przedkładanych Radzie Gminy. Sporządzeniem tego projektu zajął się planista Pan Witold Sikorski z Pracowni Projektowej Forum.
Radny Tomasz Podanowski zapytał, jaka jest polityka państwa w tej sprawie, czy są narzucone jakieś wytyczne odnośnie stawiania elektrowni wiatrowych.
Wójt odpowiedział, że polityka energetyczna w Polsce coraz bardziej składnia się ku odnawialnym źródłom energii. Energetyka wiatrowa jest jak najbardziej źródłem odnawialnym. Dla porównania znacznie trudniejsza sprawą jest postawienie i oddziaływanie np. elektrowni atomowej. W Polsce zdania w tej kwestii jak w większości innych państw są podzielone. Postawienie wiatraków jest wpisaniem się w politykę energetyczną i rozwojową państwa.
Radny Grzegorz Konarski zapytał, jakie skutki poniesie gmina w związku z budową elektrowni, czy koszty budowy dróg zostaną poniesione przez gminę.
Wójt odpowiedział, że po stronie gminy leżą jedynie koszty wprowadzenia i uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowaniu przestrzennego.
Radny Robert Starzyński w odniesieniu do wypowiedzi Wójta stwierdził, że nie miał na myśli określania w projekcie uchwały czy postawione zostaną nowe czy stare maszyny, ale jego zdaniem powinny zostać opisane parametry wiatraków. W związku z wieloma niedociągnięciami w projekcie uchwały, radny złożył wniosek o przesunięcie głosowania nad projektem uchwały z naniesionymi poprawkami, o co najmniej miesiąc.
Wójt odpowiedział, że forma, w jakiej radni otrzymali autopoprawki – podkreślenie ich kolorem jest wystarczająco jasna, pozostałe poprawki ograniczone do zmian literowych nie stanowią komplikacji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Roberta Starzyńskiego o przesunięcie głosowania nad projektem uchwały.
Wniosek został poparło 3 radnych, 9 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały wraz z przedstawionymi autopoprawkami.
Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.               (zał. 10)
2)                                         2) w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego Jelcz L 090M należącego do Urzędu gminy Sulików.Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że na Komisji Budżetu i Finansów proszono o przygotowanie szczegółowej informacji na temat kosztów eksploatacji autobusu szkolnego w ostatnich latach. Informacja nie została dostarczona radnym.
 
Wójt odpowiedział, że prośba Komisji o te informację mija się z celem i przedmiotem omawianej sprawy. W sprawie formy dowozu uczniów do szkół Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem. Możliwość zorganizowania dowozu dzieci na zajęcia w Środowiskowej Hali Sportowej przez prywatnego przewoźnika jest argumentem, który przeważa o podjęciu decyzji o zmianie organizacji dowozu. Informacja ta nie wniesie niczego istotnego w tej sprawie.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że Komisja chciała poznać szczegółowe koszty eksploatacji autobusu szkolnego ze względu na określenie zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały, które mówi o dużych kosztach. To czy informacja wniesie coś do rozpatrywanej sprawy Wójt powinien pozostawić radnym.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała została przyjęta 10 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się.               (zał. 11)
 
3) w sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2009r.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 12)
 
4) w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radna Wioletta Rynkiewicz przedstawiła wniosek Komisji Budżetu i Finansów o wstrzymanie się z głosowaniem nad projektem uchwały do czasu, gdy Pan Gustaw Brzyszcz, który przyczynił się do zniszczenia dróg przeznaczonych do likwidacji złożył deklarację, że po wykupieniu działek przeznaczonych pod drogi, które będą użytkowane dokona ich naprawy.
 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z prawem, najpierw musi zostać podjęta uchwała, która daje możliwość podjęcia działań Wójtowi. Komisja swoim wnioskiem chce zmienić ten tryb, ponadto warunków podjęcie uchwały nie jest dopuszczalne. Należy mieć dozę zaufania do wykonawcy tych uchwał  i pozwolić na realizację dalszych działań po jej uchwaleniu. Rozwiązanie przedstawione w projektach uchwał, na temat likwidacji a następnie sprzedaży działek przeznaczonych pod drogi zostało zaakceptowane przez zebranie wiejskie w Biernej. Jeżeli Pan Brzyszcz nie przedstawi wypracowanego dokumentu gdzie deklaracja o odbudowie części dróg będzie zawarta, Wójt nie podpisze aktu notarialnego mówiącego o sprzedaży tych dróg. 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że słowne deklaracje Pana Brzyszcza są mało przekonujące. Komisja ma prawo do zgłoszenia takiego wniosku, który zdaniem radnego wcale nie jest warunkowy. Powinno zostać zawarte porozumienie z Panem Brzyszczem, zawierające deklarację o odbudowie zniszczonych dróg.
 
Przewodniczący stwierdził, że to Wójt jest wykonawcą uchwały i jego obowiązkiem jest właściwe i korzystne rozwiązanie tej sytuacji.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała została przyjęta 9 głosami, przy 4 głosach wstrzymujących się.                      (zał. 13)
 
5) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 9 głosami, przy 4 głosach wstrzymujących się.                      (zał. 14)
 
6)  w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/107/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 10 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się.                    (zał. 15)
 
7) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.                       (zał. 16)
 
8) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Radzimów Górny.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwałą oraz przedstawił autopoprawkę polegającą na zmianie w § 3 nazwy miejscowości Wrociszów Górny na Radzimów Górny.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 17)
 
9) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Studniska Dolne.
 Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały oraz przebieg jej powstania. Projekt uchwały jest rozpoczęciem procedury ubiegania się o środki zewnętrzne, które zostaną przeznaczone na modernizację sali gimnastycznej w miejscowości Studniska Dolne.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że pomimo tego, że Plan odnowy miejscowości Studniska Dolne jest potrzebny do złożenia wniosku o środki zewnętrzne i jest dokumentem wewnętrznym, nie należy zawierać w nim fikcji, za którą można uznać m.in. budowę kortu tenisowego, skate parku, czy basenu.
 
Wójt odpowiedział, że cele w działalności samorządu należy ustalać jak najwyższe by dążyć do ich zrealizowania. Nie można kategorycznie stwierdzić w chwili obecnej, że wszystkie wymienione w projekcie uchwały budowy i atrakcje wpisane do projektu przez mieszkańców nigdy nie powstaną.
 
Zastępca Wójta uzupełniając wypowiedź Wójta powiedział, że Plan Odnowy Miejscowości Studniska Dolne powstał przy zaangażowaniu osób reprezentujących społeczność wsi. Zdaniem Zastępcy można było wynająć firmę konsultingową, która przygotowałaby to opracowanie, ubierając je w bardziej specjalistyczne terminy. Zadania zawarte w opracowaniu zostały zgłoszone przez mieszkańców Studnisk Dolnych, jest to wizja tego, co mieszkańcy chcieliby widzieć w swojej miejscowości. Dokument nie zobowiązuje do realizacji zamierzeń w nim zawartych, wyznacza jedynie kierunki działania.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, że skoro ma być to aktualny dokument, dlaczego nie ma nim mowy o tym, że wieś zostanie zabudowana ze wszystkich stron wiatrakami.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
 
Uchwała została przyjęta 9 głosami, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.                                                                                                                                      (zał. 18)
 
Ad. 10
Zapytania radnych.
Radny Marian Kurek monitował w sprawie dowozu ziemi na plac w Skrzydlicach oraz pytał o dowóz dzieci spoza Sulikowa na zajęcia w Środowiskowej Hali Sportowej.
 
Ad. 11
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Andrzej Kurek zwrócił uwagę na ogromna dziurę na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Zgorzeleckiej, sprawą ta należy zając się jak najszybciej.
 
Sołtys Jan Kolbuch pytał, kiedy zostanie nawieziony kamień na drogi w Struniakach Dolnych.
 
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak w związku ze złymi wynikami badania wody, wskazującymi na obecność w w dozie bakterii grożących skażeniem wody, zwróciła uwagę na brak konserwacji sieci wodociągowej. (mogło to spowodować np. ostatnią awarię)
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał czy zapadły już ustalenia w sprawie oświetlenia na terenie gminy, a w szczególności wsi Wilka.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka zgłosiła potrzebę załatania dziur w dachu świetlicy w Skrzydlicach oraz problem z brakiem dojścia do posesji mieszkańców znajdujących się przy budynku nr 12 w Skrzydlicach z powodu zabłocenia terenu.
 
Ad. 12
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-dowóz ziemi ciągle trwa, w tej sprawie należy zachować cierpliwość,
-dowóz dzieci na zajęcia na Środowiskowej Hali Sportowej zostanie zorganizowany po zmianie formy dowozu dzieci do szkół, jaką jest skorzystanie z usług prywatnego przewoźnika,
-w sprawie dziury na skrzyżowaniu ulic w Sulikowie wystosowane zostały wstąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich, lekceważący sposób traktowania samorządów przez tę instytucję jest skandaliczny,
-w kwestii nawiezienia kamienia należy zachować cierpliwość w okresie zimowym większość uwagi skupia się na prawidłowym odśnieżaniu dróg, tak aby były one przejezdne i bezpieczne,  
-w sprawie wodociągu Wójt stwierdził, że wystąpienie podejrzenia zanieczyszczenia wody bakterią, która uniemożliwia spożycie wody w celach spożywczych, jakie miało miejsce w dniu 23 stycznia spowodowało podjęcie szeregu działań mających zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Nastąpiło zwołanie sztabu kryzysowego oraz spotkanie jednostek OSP w celu wydania poleceń o gotowości. Prezes Spółki SUPLAZ otrzymał zapewnienie o zabezpieczeniu technicznym dostawy wody w przypadku potrzeby zamknięcia sieci wodociągowej. Następnie Wójt wraz Prezesem Spółki SUPLAZ podjął decyzję o dezynfekcji sieci wodociągowej poprzez chlorowanie wody. Po ponownym zbadaniu wody przez sanepid w Jeleniej Górze wynik badania nie potwierdził się z przewidywanymi prognozami. Do dnia dzisiejszego Wójt nie otrzymał oficjalnego potwierdzenia wyników badania wody. Jedyna informacja na temat braku potwierdzenia pierwotnych wyników badania wody została przekazana telefonicznie, co nie upoważnia Wójta do podania tej informacji mieszkańcom gminy.
Wójt nie zgodził się ze zdaniem Sołtys Wilczak – Raczak, że sieć wodociągowa nie jest utrzymywana właściwie. Sieć została wybudowana według najnowszych standardów a jej eksploatacja polega na ujmowaniu wody i czasowej dezynfekcji. Za prawdopodobną przyczynę problemu złego wyniku badania wody można uznać stan sieci wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Biernej gdzie została pobrana pierwsza próbka wody, która została poddana badaniom. Sytuacja ta pozwoliła na przećwiczenie sprawności zarządzania kryzysowego na terenie gminy w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia.
Wójt zwrócił się prośbą o częste odwiedzanie strony internetowej Gminy Sulików, na której zamieszczane są aktualne informacje i komunikaty z życia gminy oraz przekazywanie ich mieszkańcom.
-w kwestii oświetlenia wsi wystąpiła pewna komplikacja, która są ciągłe pertraktacje z Firmą Energią Pro Koncern. W związku z wypowiedzeniem umowy obsługi punktów świetlnych przez wymienioną Firmę do końca lutego Urząd Gminy musi wypracować nową umowę dotyczącą eksploatacji oświetlenia drogowego. Energia Pro jest właścicielem ponad 300 słupów energetycznych, na których znajdują się dowieszki oświetleniowe będące na stanie gminy. Energia Pro wystosowała pismo w którym kategorycznie zabrania jakichkolwiek prac na punktach świetlnych stanowiących ich własność. W toku pertraktacji Wójt chciałby, aby Energia Pro wyraziła zgodę by w umowie eksploatacji został zawarty zapis o wykonaniu wymiany dowieszek przez Firmę. Na przeprowadzenie modernizacji pozostałych punktów świetlnych będących na stanie gminy będzie musiał być ogłoszony przetarg. 
-sprawą uszkodzonego dachu na świetlicy w Skrzydlicach zajmie się Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. W najbliższym czasie Wójt planuje zorganizowanie objazdu przy udziale Kierownika GZK i Dyrektora GOK w celu lustracji stanu budynków świetlic.
- sprawa dojścia do posesji przy budynku nr 12 zostanie sprawdzona.
Ad. 13
W sprawach różnych:
1. Wójt przedstawił radnym pismo od Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie możliwości zorganizowania w Sulikowie dożynek na poziomie wojewódzkim. Wójt prosił o ustosunkowanie się do wystąpienia Wicemarszałka, które jest oczywistym wyróżnieniem Gminy Sulików, ale również poważnym i trudnym do realizacji zadaniem, wymagającym dużego zaangażowania środków i intensywnej pracy. Środki na organizację dożynek będą pochodzić zarówno z budżetu gminy, jak i z budżetu Województwa, ponadto cześć środków zostanie pozyskana od sponsorów.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że nastąpił drastyczny spadek zainteresowania mieszkańców imprezami w stylu dożynek. Mieszkańcy gminy oczekują od radnych większego zaangażowania w realizację bieżących istotnych zadań. Radni powinni poznać koszty, jakie zostaną poniesione na organizację dożynek a chwili obecnej jest to niemożliwe.
Sołtys Ewangelis Zaras stwierdził, że poprzez organizację imprezy na taką skalę przyniesie gminie wiele korzyści oraz pozwoli na zapoznanie władz Województwa z problemami gminy.
Przewodniczący przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji dożynek wojewódzkich w Gminie Sulików.
Wniosek poparło 9 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
2. Przewodniczący poinformował, że do Rady Gminy została skierowana skarga złożona przez mieszkankę Sulikowa na Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w sprawie niewłaściwego dysponowania terenem cmentarza w Sulikowie. Radni otrzymali treść skargi na sesji. Przewodniczący złożył wniosek o skierowanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
W związku z tym, że sprawa dotyczy Gminnego Zakładu Komunalnego, Przewodniczący wnioskował o wyłączenie z obrad Komisji radnego Grzegorza Konarskiego – Przewodniczącego Komisji z powodu zatrudnienia w Zakładzie jego małżonki.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
3. Radny Robert Starzyński zadał następujące pytania:
-kiedy radni będą otrzymywać materiały na sesje w czasie określonym w Statucie Gminy,
-kiedy przestaną być wydawane publiczne pieniądze na oświetlenie w Biernej, które jest włączone przez cały dzień,
-kiedy radni doczekają się na konkretne odpowiedzi Wójta na zadane przez nich pytania.
 
Przewodniczący w nawiązaniu do ostatniego pytania radnego Starzyńskiego stwierdził, że radny kilkukrotnie przekroczył czas przeznaczony na swoją wypowiedź wprowadzając w sedno sprawy długotrwałym wstępem. Odnośnie przekraczania terminu dostarczania radnym materiałów na sesję Przewodniczący odpowiedział, że na początku sesji odczytał pismo z prośba o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Studniska Dolne, radni opowiedzieli się za jej przyjęciem do porządku obrad. Przewodniczący wyjaśnił tę kwestię ponieważ radny Robert Starzyński nie był wówczas obecny na sesji. 
Wójt w odniesieniu do wypowiedzi Radnego Starzyńskiego stwierdził, że znaczące komplikacje w przebiegu sesji i jej organizacji wprowadził nowy Statut Gminy. Wójt prosił o doprecyzowanie przez radnego jak mają wyglądać jego odpowiedzi na pytania i czy mają mieć miejsce na sesji. Wójt stwierdził, że nie musi być obecny na sesji, ale jego zdaniem jego obecność, jak i obecność kierowników jednostek czy sołtysów służy radnym w podejmowaniu trudnych decyzji. Wójt jako osoba wybrana w wyborach bezpośrednich czuje się odpowiedzialny za to, by na sesji radni byli przekonani o słuszności decyzji, jakie podejmują. Prowadzenie wojny i polemiki, jaką wprowadza radny Starzyński nie jest właściwe, ponieważ wszyscy na tym tracą.
Przewodniczący stwierdził, że polemika prowadzona na sesji jest prowokowana, często brakuje szczegółowości w wypowiedziach. W przypadku radnego Starzyńskiego po jego ponad dziesięcino minutowych wystąpieniach trzeba wypunktować pytania w nich zawarte, aby móc na nie odpowiedzieć. Przewodniczący prosił, aby od kolejnej sesji w dyskusjach zadawane były klarowne pytania i takie same odpowiedzi.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXVI w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                               (godz. 1350)
 
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Jacek Staszczuk
 
 
 
 Protokołowała:
A. Adamiak

 

                                                                                                                                                                          

Załączniki do pobrania: 2009-02-27 13:15:13 - Załącznik Nr 7 (52.22 kB)
2009-02-27 13:16:16 - Załącznik Nr 9 (147.83 kB)

Ilość odwiedzin: 8604
Nazwa dokumentu: Protokół nr 26
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 stycznia 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-20 10:01:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-20 10:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-27 13:16:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner