logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 34
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 października 2009 roku o godz. 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
(listy obecności; zał. 1,2, 3)
W sesji udział wzięli m.in.:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Grażyna Grajek – architekt.
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek obrad wraz z proponowaną zmianą polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały przygotowanego przez Komisję Rewizyjną w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Szymańskiego na Wójta Gminy Sulików:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy.
  4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Opłaty i podatki lokalne na 2010 rok.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2008/2009.
  7. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (Gm. Sulików) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA,
b)      w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej,
c)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
d)      w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2008 rok.
      9. Zapytania radnych.
    10. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
    11. Odpowiedzi na zapytania.
    12. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że do treści projektu protokołu zostały zgłoszone i wprowadzone uwagi radnych Roberta Starzyńskiego i Wioletty Rynkiewicz. Przewodniczący przedstawił wprowadzone poprawki.
Radna Wioletta Rynkiewicz odczytała wystąpienie Pana Andrzeja Raczaka dotyczące treści protokołu, która jest jego zdaniem wypaczona i znacznie okrojona, dotyczy to zwłaszcza jego wypowiedzi.                                        (treść pisma stanowi załącznik do protokołu)
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że próbował zgłosić poprawkę do protokołu znacznie wcześniej, lecz nie mógł skontaktować się z Biurem Rady Gminy. Zdaniem radnego protokół jest jednostronny. Nie zostały ujęte dwie ważne kwestie poruszone przez radnego, a mianowicie to że radny podkreślił brak współpracy i rozmów w kwestii elektrowni wiatrowych pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Gminy. Ponadto radny podkreślał, że Wójt swoimi wypowiedziami obraża mieszkańców Biernej. Radny prosił o uwzględnienie poprawek.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że ubolewa nad lakoniczną treścią protokołu z poprzedniej sesji. Radny stwierdził, że wśród zaproszonych gości były osoby, które zachowywały się niestosownie, a którym Przewodniczący udzielał głosu. Radny miał na myśli Pana Gustawa Brzyszcza. Stwierdził, że ta sytuacja przypomina mu 1939 rok, kiedy hitlerowcy najechali na Polskę. Zdaniem radnego powinno być to odzwierciedlone w protokole.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że jego wypowiedź, którą w całości przesłał do Biura Rady Gminy została bardzo skrócona. W wypowiedzi Prezesa Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zostały ujęte m.in. kwestie opodatkowania elektrowni wiatrowych, radny również odnosił się do tych kwestii jednak jego wypowiedź nie została ujęta w protokole. Radnego dziwi stronniczość jaka ma miejsce przy ujmowaniu w protokole wypowiedzi osób zabierających głos na sesji. Radny na wrześniowej sesji pytał ponadto o piłkochwyty od strony szkoły a nie o piłkochwyty ogółem przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. Radny stwierdził, że w treści protokołu wspomniany został wniosek złożony przez Klub Radnych Niezależni i Gospodarni oraz informacja, że treść wniosku stanowi załącznik do protokołu, następnie nie ma żadnego odniesienia do jego treści. Zdaniem radnego treść wniosku powinna być skrócona i ujęta w treści protokołu.
 
Przewodniczący w odniesieniu do wypowiedzi radnego Roberta Starzyńskiego stwierdził, że kwestie przez niego poruszone zostały wystarczająco przedstawione przez Prezesa Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Uwaga do wypowiedzi na temat piłko chwytów jest zasadna i zostanie ujęta w protokole. Odnośnie wniosków Klubu Radnych Niezależni i Gospodarni po przyjęciu protokołu przez radnych zostanie on umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wraz ze wszystkimi załącznikami. Ponadto protokół będzie rozesłany do zaproszonych gości również z załącznikami. Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi radnego Polowego, stwierdzając, że są one niestosowne. Przewodniczący pytał, czy radny podejmuje odpowiedzialność za słowa, które wypowiedział i prosił o opanowanie swojego zachowania.
Przewodniczący zapewnił, że odsłucha nagrania z sesji zwracając uwagę na wypowiedź radnego Jankowskiego.
 
Radny Robert Starzyński pytał w jakim trybie są zgłaszane przez Wójta poprawki do projektu protokołu.
 
Przewodniczący odpowiedział, że Wójt zgłasza poprawki do protokołu w takim samym trybie jak radni.
 
Radny Starzyński pytał czy treść protokołu jest znana Wójtowi przed rozesłaniem go do radnych.
 
Przewodniczący odpowiedział, że protokół został przesłany do Wójta drogą elektroniczną tak samo jak radnemu.
 
Radny Piotr Jankowski zaproponował, aby na sesji nie przyjmować protokołu ze względu na dalsze działania w kierunku budowy elektrowni wiatrowych. Protokół powinien zostać przyjęty dopiero po wprowadzeniu wszystkich uwag.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Jankowskiego.
Wniosek stał się bezprzedmiotowy przy 8 głosach przeciwnych, 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie treść protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół został przyjęty 10 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 2
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Przewodniczący omówił wspólne posiedzenie komisji stałych w dniu 19 października 2009 r. (patrz protokół).
 
Radny Grzegorz Konarski odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 15 października 2009 roku na którym uznano za zasadną skargę Pana Romana Szymańskiego na Wójta Gminy Sulików.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Szymańskiego na Wójta Gminy Sulików.
Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 5 głosach wstrzymujących się.              (zał. 4)
 
Ad. 3
Informacja o pracy Wójta Gminy.                                                                                     (zał. 5)
Radny Piotr Jankowski pytał jakie działki w miejscowości Bierna zostały przeznaczone do sprzedaży.
Radny Robert Starzyński ponownie zwrócił się o przedstawienie zasad korzystania z Domu Zabytkowego „Ostry Narożnik”. Radny pytał kto może nocować w „Ostrym Narożniku”, czy odbywa się to wedle uznania Wójta, czy muszą być to jego znajomi. Pytał także, co jest powodem decyzji o pozostaniu przy zeszłorocznej stawce podatku rolnego.
 
Wójt odpowiedział, że nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w Bierniej to zlikwidowane uchwałami Rady Gminy drogi dojazdowe do pól. Odnośnie „Ostrego Narożnika” jest on wykorzystywany dosyć często na spotkania np. z sołtysami lub zarządem OSP. Ponadto w „Ostrym Narożniku” odbywają się wystawy, konkursy recytatorskie i inne uroczystości związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury. Obiektem dysponuje Dyrektor GOKu, wszelkie sprawy związane z jego wykorzystaniem należy konsultować z nim. Dotyczy to również noclegu. Nocleg w domu zabytkowym nie odbywa się według uznania Wójta, miejsca są przewidziane dla gości Gminy Sulików, a nie dla gości Wójta. Zazwyczaj osoby, które nocują w „Ostrym Narożniku” odwiedzają gminę w celach służbowych, nie są za to pobierane żadne opłaty. Ostatnimi gośćmi byli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Sprzyja to z pewnością polepszeniu współpracy gminy z województwem oraz pozwala na poznanie gminy Sulików. Wójt zapewnił że z „Ostrego Narożnika” nie korzystają żadni jego znajomi czy rodzina.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła zbiorcze zestawienie kosztów poniesionych na organizację Dożynek Wojewódzkich Dolnego Śląska i Diecezji Legnickiej odbytych w dniu 6 września 2009 roku.                                                             
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że wydatki i dochody związane z organizacją dożynek zostały przedstawione w bardzo ogólny sposób. Wydatki powinny zostać pokazane w fakturach, które również powinny zostać podane do publicznej wiadomości. Radny stwierdził, że jeśli nie ma nic do ukrycia należy przedstawić tę informację właśnie w taki sposób. Radny pytał, czy działania podjęte przez Wójta w związku z podatkiem rolnym są dopuszczalne i zgodne z prawem.
 
Przewodniczący stwierdził, że szczegółowe rozliczenie Dożynek Wojewódzkich powinno być przedstawione Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia i spostrzeżenia Komisja znajda się wówczas w protokole z posiedzenia.
 
Wójt odpowiedział, że wszyscy radni otrzymają szczegółowe rozliczenie organizacji dożynek. Radni nie otrzymają jednak faktur, ponieważ są to dokumenty niepodlegające tak szerokiemu upublicznieniu. Rozliczenie zostanie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wójt zaproponował, aby umożliwić Pani Sekretarz odczytanie wydatkowanych kwot wraz z ich przeznaczeniem, biorąc pod uwagę również to, że na sesji obecni są także sołtysi, którzy nie mają tej informacji przed sobą.
 
Przewodniczący stwierdził, że na sesji nie powinna mieć miejsca szczegółowa analiza wydatków poniesionych na organizację dożynek, informacja zostanie przedłożona dla Komisji Budżetu i Finansów.
 
Odnośnie stawki ceny żyta, Wójt stwierdził, że nie przedłożenie projektu uchwały Radzie Gminy w tej sprawie nie jest naruszeniem prawa. Projekt uchwały zostałby przedłożony wówczas, gdyby stawka miała być zmniejszona. Inicjatywa uchwałodawcza należy zarówno do Wójta jak i do Rady Gminy. Nic nie stoi na przeszkodzie aby radni wystąpili z taką inicjatywą jeżeli jest taka wola. Przedstawienie takiej informacji radnym z miesięcznym wyprzedzeniem, daje taką możliwość.
 
Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący przedstawił informację ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym. (zał. 6)
 
Przewodniczący poinformował, że wszystkie oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone w obowiązującym terminie oraz przekazane do Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu. Uwagi Naczelnika Urzędu Skarbowego do oświadczeń majątkowych zostały przekazane radnym.
 
Radny Robert Starzyński wyraził swoje zadowolenie, ponieważ on i kilku radnych głosowało przeciw uchwałom, które zostały uchylone przez Wojewodę. Radny złożył w imieniu Klubu Radnych Niezależni i Gospodarni następujące wnioski:
- wniosek o opracowanie projektu uchwały w sprawie programu ograniczenia niskiej emisji w zakresie budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Sulików (pełna treść wniosku w załączeniu do protokołu),
- wniosek o opracowanie w formie projektu uchwały regulaminu modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji.
(pełna treść wniosku w załączeniu do protokołu).
Radny zwrócił się z prośbą aby wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z § 50 Statutu Gminy Sulików, ponieważ żaden z dotychczasowych wniosków nie został rozpatrzony w trybie określonym we wspomnianym paragrafie.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że wnioski składane przez Klub Radnych Niezależni i Gospodarni są rozpatrywane zgodnie z § 50 Statutu Gminy.
 
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5
Opłaty i podatki lokalne na 2010 rok.
Radny Robert Starzyński w związku z propozycją pozostania przy zeszłorocznej cenie żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego złożył wniosek o zastosowanie tego samego rozwiązania przy podatku od nieruchomości i pozostania przy zeszłorocznych stawkach.
 
Wójt stwierdził, że radny nie powinien wprowadzać uczestników sesji w błąd swoją wypowiedzią. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów stawki podatku od nieruchomości wzrosły o ok. 3,5 % natomiast stawki podatku rolnego zmalały o ok. 30 %. Zdaniem Wójta radny próbuje zastosować taktykę mającą na celu „rozłożenie na łopatki” budżetu gminy poprzez obniżenie stawek podatków, a następnie zasypywanie różnego rodzaju wnioskami. W rękach radnych leży uchwalenie opłat i podatków lokalnych, jest to ogromna odpowiedzialność za losy gminy. Gmina realizuje rozpoczęte już działania, co niesie za sobą konsekwencje finansowe, radni zdają sobie z tego sprawę. Poza realizacją zadań inwestycyjnych, gmina musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie np. oświaty.
 
Radna Halina Bogdanowicz, stwierdziła, że Urząd Gminy jest utrzymywany z podatków, a kadra pracownicza zwiększa się coraz bardziej. Pracownicy żądają podwyżek, co dotyczy również ostatniej podwyżki wynagrodzenia Wójta. Radna nawiązała do podwyżek diet radnych, które poza zapowiedziami nie doszły do skutku. Radna pytała czy radni mają moralne prawo do obciążania mieszkańców gminy maksymalnymi stawkami podatków biorąc pod uwagę fakt, że ich sytuacja materialna nie ulega polepszeniu.
 
Wójt odpowiedział, że radni mają zagwarantowany coroczny wzrost diet, który jest ogłoszony w projekcie ustawy o budżecie państwa na rok następny dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podstawie których obliczane są wynagrodzenia dla radnych. Odnośnie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Wójt stwierdził, że gmina realizując zadania musi mieć dobrych wykonawców. Utrzymanie dobrych pracowników, przy minimalnych stawkach wynagrodzenia nie jest możliwe. Wynagrodzenia w Urzędzie Gminy Sulików znacznie obiegają od tych, które mają pracownicy urzędów w sąsiednich samorządach. Wójt stwierdził, że jeżeli ktoś uważa, że Wójt ma mało zarabiać to można wrócić do tych czasów w gminie które były 10 lat temu, wówczas Wójt rzeczywiście zarabiał nie najwięcej, choć dziś i tak zarabia średnio, w powiecie chyba tylko burmistrz Sontowski ma mniej od Wójta Gminy Sulików. Jeżeli radni chcą to mogą wrócić do tego, że wójt będzie siedział 8 godzin za biurkiem, zarobi 7 400 zł bo tyle najmniej przewidują "widełki", konkludując Wójt stwierdził, że w ten sposób też można pracować. Na terenie gminy istnieją przedsiębiorstwa, które nie maja problemów finansowych i powinny płacić podatek. Jeżeli ktoś ma problemy finansowe zawsze może zwrócić się o umorzenie lub prolongatę podatku.     Następstwem decyzji radnych o obniżeniu stawek podatku od nieruchomości będzie tworzenie projektu budżetu, które będzie polegało na rezygnacji z realizacji poszczególnych zadań. Wójt apelował do radnych o podjęcie obiektywnej i słusznej decyzji.
 
Radna Halina Bogdanowicz stwierdziła, że społeczeństwo jest coraz bardziej ubogie, uchwalając stawki podatków należy brać pod uwagę potrzeby i sytuacje mieszkańców.
 
Radny Robert Starzyński zapytał jak wygląda sytuacja budżetu gminy, czy budżet znajduje się nad przepaścią, czy jest to stabilna sytuacja finansowa. Jeżeli jest nad przepaścią to brak kwoty 125 tys. zł która jest różnicą w wyliczeniu podatkowym spowoduje, że gmina znajdzie się w naprawdę trudnej sytuacji.
 
Wójt odpowiedział, że gdyby słuchał rad radnego Starzyńskiego, gmina stałaby na skraju bankructwa. Wnioski, które zgłasza radny udaje się jednak storpedować. Sytuacja finansowa gminy jest stabilna, w przeciwieństwie do sytuacji innych samorządów. Obniżenie stawek podatku od nieruchomości spowoduje brak realizacji nowych zadań. Gmina będzie jedynie realizować zadania, które są już rozpoczęte, aby zachować stabilizację finansową. Wójt musi zapewnić realizację zadań bieżących gminy oraz realizację zawartych umów. Środki z funduszu sołeckiego na 2010 rok zwiększają realizację zadań, które wiążą się z ich finansowaniem. Wójt realizując budżet stara się zauważać potrzeby tych najuboższych oraz tych, którzy nie mają problemów finansowych jak rozwijające się przedsiębiorstwa. Dane pozyskane z Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego mówią o polepszającej się sytuacji materialnej mieszkańców.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz stwierdziła, że cieszy ją stabilna sytuacja finansowa gminy, jednak wieś Wilka, która środki sołeckie przeznaczyła na zakup kamienia nie otrzymała go do tej pory. Niewykorzystane środki sołeckie przepadają, ponieważ nie ma możliwości przeniesienia ich na kolejny rok budżetowy. Radna liczy na to, że dobra sytuacja finansowa gminy spowoduje, że Wilka otrzyma kamień na drogi.
 
Wójt stwierdził, że środki sołeckie są także częścią budżetu. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg znajdują się na odpowiednim paragrafie, jeżeli w ciągu roku środki są wyczerpane, a realizując inne zadania, nie ma możliwości przerzucenia ich na inny paragraf to tych środków nie ma i nie będzie. W 2009 roku miało miejsce dodatkowe zwiększenie środków na zimowe utrzymanie dróg, ze względu na długą zimę. Spowodowało to to, że wiele zadań z zakresu utrzymania dróg nie zostało zrealizowanych. Ponadto sierpniowa powódź spowodowała zniszczenia dróg np. w Radzimowie Górnym, gdzie konieczna była natychmiastowa naprawa drogi. Znaczącym obciążeniem jest konieczność wypłacenia wyrównań płac dla nauczycieli na co zostaną przeznaczone znaczne środki finansowe, kwota nie jest jednak znana ze względu na trudności w prawidłowym wyliczeniu. Zapewnienie wynagrodzeń jest sprawą priorytetową dla gminy.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz stwierdziła, że rozumie konieczność realizowania obowiązków przez gminę. Jednak Komisja Budżetu i Finansów wielokrotnie zwracała uwagę na niezasadność organizacji mety wyścigu kolarskiego w Sulikowie, na która zostały wydatkowane środki w wysokości 30 tys. zł. Wójt miał zawsze odmienne zdanie. Radna nie wie jak wytłumaczyć tę sytuację mieszkańcom Wilki, których kolejne wnioski nie są realizowane, ponieważ środki na ich realizację nie zostały wykorzystane w roku budżetowym. Mieszkańcy dojdą z czasem do wniosku, że warto przeznaczyć środki sołeckie na organizacje imprez, ponieważ te środki otrzymają. W tym przypadku mieszkańcy czekają na kamień od marca.
 
Radny Robert Starzyński pytał na co mają być przeznaczone środki finansowe zwiększone poprzez podwyżkę podatku. Radny pytał w jaki sposób ma wyjaśnić podwyżkę podatków mieszkańcom, czy ma informować, że środki te będą przeznaczone na festyn z okazji mety wyścigu kolarskiego.
 
Wójt w swojej wypowiedzi odniósł się do trudniej sytuacji związanej z finansowaniem oświaty, która dotyczy gmin w całej Polsce. Kwoty, które mają być wypłacone nauczycielom z tytułu wyrównań wynagrodzenia są trudne do oszacowania, co powoduje spore komplikacje. Wójt stwierdził, że organizacja wyścigu kolarskiego jest w znacznej mierze sponsorowana, ponadto jest bardzo znacząca formą promocji gminy. Wójt prosił, aby radny Starzyński nie próbował zasiać niepokoju, że sytuacja finansowa w gminie jest tragiczna. Wójt przypomniał, że wcześniej radny zawsze mówił o konieczności podwyższania stawek podatków do maksymalnych kwot.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że zbulwersowała go wypowiedź Wójta na temat rolników i podatku rolnego. Radny pytał, czy gdyby cena żyta sięgała 70 zł, Wójt pozostałby przy tej stawce. Radny stwierdził, że cena podatku rolnego powinna zostać obniżona, w stosunku do ceny żyta.
 
Radny Robert Starzyński pytał jaki wzrost środków do budżetu spowoduje podniesienie stawek podatku do maksymalnych kwot.
 
Wójt odpowiedział, że przy podniesieniu stawek podatku od nieruchomości do maksimum wzrost środków pochodzących z podatku wyniósłby 126 tys. zł.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Starzyńskiego o pozostanie przy zeszłorocznych stawkach podatku od nieruchomości.
 
Wniosek został przyjęty 7 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, jednak Skarbnik Gminy poinformowała, że w przypadku pozostania przy zeszłorocznych stawkach podatku od nieruchomości obowiązuje zeszłoroczna uchwała.
 
Ad. 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2008/2009.
 
Radny Robert Starzyński pytał na jakim poziomie realizacji jest Strategia Rozwoju Oświaty w gminie.
 
Wójt stwierdził, że tematem dyskusji powinna być Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2008/2009, jest to dokument wymagany ustawą i nie jest związany w żaden sposób ze Strategią Rozwoju Oświaty. Radni otrzymali informację w której ujęte zostały zadania inwestycyjne realizowane w zakresie oświaty na przestrzeni ostatnich lat.
 
Radny nawiązał do wniosku, który zgłaszał już jakiś czas temu, a mianowicie chciał aby został opracowany szczegółowy plan remontów jakie będą przeprowadzane w szkołach. Radny pytał jakie remonty są planowane w najbliższym czasie.
 
Wójt ponownie wyjaśnił, że temat sesji jest spowodowany zapisem ustawy o systemie oświaty, informacja o realizacji zadań oświatowych nie wiąże się ze Strategią Rozwoju Oświaty.
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2008/2009 została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.                                (zał. 6)
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1)w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (Gm. Sulików) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
 
Radny Robert Starzyński pytał, jakiego wzrostu środków finansowych do budżetu gminy można się spodziewać po podjęciu projektu uchwały pozwalającego na budowę 22 elektrowni wiatrowych na terenie miejscowości Bierna. Radny prosił o wskazanie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zapisów, które pozwalają na budowę linii wysokiego napięcia 110 kV z parku wiatrowego w kierunku rozdzielni w Mikułowej.
 
Wójt odpowiedział, że elektrownie wiatrowe stanowią jedynie potencjalny dochód dla gminy i trudno jest oszacować wartość o jaką zostanie zwiększony budżet gminy. W obowiązującym systemie prawnym, budowle elektrowni wiatrowych są opodatkowane w wysokości 2% od wartości budowy.
 
Pani Grażyna Grajek poinformowała, że § 14 ust. 4 projektu uchwały mówi o możliwości lokalizowania nowych kablowych sieci elektroenergetycznych związanych z realizacją budowy elektrowni wiatrowych.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że projekt uchwały nie zabezpiecza interesu gminy. Radny dokonał analizy trybu postępowania przy planowanej budowie elektrowni wiatrowych na który powoływał się na sesji wrześniowej Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. W uchwale podejmowanej w Gminie Kobylnica był zapis o wybudowaniu dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowych. W projekcie uchwały który został przedstawiony radnym nie ma tego zapisu. Gmina po podjęciu tej uchwały nie będzie miała żadnego wpływu na dalsze działania inwestora. Od chwili rozpoczęcia sprawy budowy elektrowni wiatrowych w miejscowości Bierna nie było żadnego porozumienia z mieszkańcami w tej sprawie. Radny przypomniał, że społeczeństwo Biernej jest przeciwne budowie elektrowni wiatrowych. W Gminie Kobylnica doszło do porozumienia z mieszkańcami, którzy protestowali. Odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań została zwiększona na tyle, by mieszkańcy zaakceptowali powstanie tych budowli. Radny jest przeciwny budowie elektrowni wiatrowych. Sprzeciw mieszkańców wynika z tego, że ok. 40% wszystkich elektrowni wiatrowych z terenu całej gminy jest zlokalizowane w Biernej.
 
Radny Tadeusz Polowy złożył wniosek aby projekt uchwały był podejmowany w głosowaniu imiennym.
 
Radna Halina Bogdanowicz pytała, co z zobowiązaniem inwestora, który na posiedzeniu Klubu „Porozumienie dla Gminy Sulików” zobowiązał się do wykupienia zniszczonych dróg gminnych.
 
Radny Robert Starzyński opierając się na mapie gminy z zaznaczonymi miejscami przeznaczonymi do lokalizacji elektrowni wiatrowych, która została przedstawiona w biuletynie informacyjnym wydanym przed konsultacjami społecznymi stwierdził, że teren po drugiej stronie miejscowości Bierna będzie wyłączony z budowy elektrowni wiatrowych, taką informację przekazał Wójt na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Radny prosił o potwierdzenie w formie dokumentu, tego, że na tym terenie nie znajdą się elektrownie wiatrowe. Radny pytał, jak powstała nieścisłość polegająca na tym, że na mapie znajdującej się w biuletynie są zaznaczone cztery obszary na których zlokalizowane będą elektrownie wiatrowe, na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Wójt mówiło pięciu takich obszarach.
 
Wójt stwierdził, że projekt uchwały wystarczająco zabezpiecza interes gminy. Kwestia dróg jest oczywista, ponieważ są one niezbędne do wybudowania tak potężnych urządzeń jak elektrownie wiatrowe. Wójt nie zgodził się ze zdaniem radnego Jankowskiego, na temat braku porozumienia z mieszkańcami Biernej. Aby doszło do porozumienia musi chcieć tego także druga strona. Przykładem rozmów z mieszkańcami jest powtórzone wyłożenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Wójt podkreślił fakt, że nie wszyscy mieszkańcy Biernej są przeciwni budowie elektrowni wiatrowych, czego dowodem są wyniki konsultacji społecznych. Wójt przytoczył wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 2008 roku oraz nawiązał do uchwały Sołectwa Bierna, która została podjęta przez mieszkańców na zebraniu zwołanym niezgodnie ze Statutem Sołectwa Bierna. W procesie planistycznym sołectwo nie jest stroną, która może podejmować tego typu decyzje. Rada Gminy może jedynie wystąpić do sołectwa o opinię w tej sprawie. Uchwała została podjęta przez 30 mieszkańców, co nie stanowi większości. W kwestii porozumienia z inwestorem, Wójt stwierdził, że wiąże ono obie strony i w związku z tym wolałby tego uniknąć. Odnośnie wykupienia dróg przez Pana Gustawa Brzyszcza procedura sprzedaży jest w trakcie realizacji. Wójt poinformował, że zasięg budowy elektrowni wiatrowych przedstawiony w biuletynie informacyjnym jest orientacyjnym obszarem. Na początku procesu planistycznego nikt nie był w stanie szczegółowo określić miejsc na których staną elektrownie wiatrowe. Początkowo była mowa o ok. 40 elektrowniach wiatrowych na terenie Biernej, z czego po przeprowadzeniu plac planistycznych pozostały 22 maszyny. Wójt poinformował, że po drugiej stronie Biernej od strony Wielichowa z pewnością nie powstaną elektrownie wiatrowe, ze względu zbyt mały obszar i brak zgody na ich budowę Agencji Nieruchomości Rolnych, do której należą znajdujące się na tym obszarze działki.
 
Pani Grażyna Grajek odniosła się w swojej wypowiedzi do tytułu projektu uchwały. Tytuł ten nie otwiera możliwości lokalizowania w sposób dowolny przez inwestora różnego rodzaju urządzeń innych niż elektrownie wiatrowe. Obszar objęty planem jest dzielony liniami rozgraniczającymi, które dzielą cały obszar na poszczególne tereny spełniające poszczególne funkcje, np. usytuowanie lasu czy gruntów rolnych. Elektrownie wiatrowe mogą być usytuowane tylko na oznaczonych miejscach. Na pozostałych gruntach, o czym jest mowa w § 5, ust 4, pkt. 2 mogą być lokalizowane wewnętrzne drogi dojazdowe i inne wymienione w projekcie uchwały elementy infrastruktury.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz stwierdziła, że zgodnie z zapisem protokołu z poprzedniej sesji Zastępca Wójta stwierdził, że oczekuje jednoznacznego stanowiska mieszkańców Biernej na temat budowy elektrowni wiatrowych. Mieszkańcy zwołali zebranie wiejskie, podjęli uchwałę. Zastępca nie stwierdził, że oczekuje petycji, która zostanie podpisana przez mieszkańców, gdyby tak powiedział, mieszkańcy z pewnością tak by postąpili. Radna zastanawia się kiedy Wójt będzie mógł spełnić obietnicę, złożoną na poprzedniej sesji, że nie będzie umierał za wiatraki w Biernej. Radna pytała co musieliby zrobić mieszkańcy aby Wójt dotrzymał swojej obietnicy. Wszelkie protesty i sygnały ze strony mieszkańców nie docierają do Wójta. Nikt nie bierze pod uwagę ich zdania i nie chce podjąć dyskusji na temat oddalenia elektrowni wiatrowych od zabudowań. Drogą kompromisu można dojść do porozumienia tak jak zrobiły to inne gminy. Zdaniem radnej ta kwestia powinna być ustalona z mieszkańcami, stąd uchwała zebrania wiejskiego.
 
Przewodniczący stwierdził, że znana jest opinia mieszkańców Biernej, którzy nie chcą żadnych elektrowni wiatrowych.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz stwierdziła, że nie rozumie dlaczego uchwała zebrania wiejskiego w informacji o pracy Przewodniczącego nie jest nazywana uchwałą tylko opinia zebrania wiejskiego, w ten sposób jest podważana.
 
Przewodniczący stwierdził, że jest napisane uchwała/opinia, Przewodniczący pytał co radna widzi złego w takim stwierdzeniu.
 
Radna Rynkiewicz stwierdziła, że w ten sposób kwestionowane jest to, że mieszkańcy mieli prawo podjąć tę uchwałę. Wójt twierdzi, że zebranie 30 osób nie świadczy o tym, że wszyscy mieszkańcy zgodzili się na tę uchwałę. Podobnie jest z Rada Gminy, która podejmując uchwałę nie zawsze głosuje jednogłośnie, uchwały przez nią podjęte i są jednak uchwałami Rady Gminy. Uchwała zebrania wiejskiego powinna być brana jako opinia całego sołectwa.
 
Wójt zasugerował, aby radna zanim wypowiada się na jakiś temat najpierw przeanalizowała dokumentację. Uchwała zebrania wiejskiego sołectwa Bierna jest niezgoda z prawem, ponieważ została podjęta z naruszeniem Statutu Sołectwa. Statut Sołectwa nie daje uprawnienia dla zebrania wiejskiego stanowienia prawa w tym zakresie. Zagospodarowanie przestrzenne podlega kompetencjom wyłącznie rady gminy. Rada Gminy mogła w procesie planistycznym zasięgnąć opinii sołectwa, co miało miejsce przy podjęciu uchwały 26 marca 2008 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Sołectwo nie ma żadnych kompetencji stanowiących w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego. Wójt nie posiada żadnych dowodów na to, że wszyscy mieszkańcy Biernej są przeciwni wiatrakom. Jeżeli zdecydowania większość mieszkańców Biernej powie „nie” Wójt odejdzie od tematu. Biorąc jednak pod uwagę jednoznaczny wynik konsultacji społecznych nie wynika z nich jednoznaczny sprzeciw mieszkańców. Wójt podejmując decyzję musi brać pod uwagę zdanie mieszkańców jak i zdanie inwestora, co wynika z regulujących tę kwestie przepisów. Usytuowanie elektrowni wiatrowych jest zgodne z przepisami zagospodarowania przestrzennego, czy inwestor uzyska zgodę na budowę elektrowni tego nie wiadomo.
 
Radny Robert Starzyński pytał jakie inne farmy wiatrowe będą zlokalizowane na terenie gminy, ponieważ trwają prace planistyczne nad innymi obszarami, radni powinni wiedzieć, gdzie będą zlokalizowane elektrownie.
 
Wójt stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu wyjaśnił tę sprawę wystarczająco.
 
Radny Starzyński nie zgodził się z opinią Wójta, mówiąc: „Twierdzi pan że nie ma stanowiska mieszkańców Biernej. Radny z Biernej mówi nie, Sołtys biernej mówi nie, iluś tam mieszkańców podpisało się na listach, pan twierdzi że to nie tak, że nastąpiły jakieś uchybienia. Uchwała zebrania wiejskiego została podjęta, pan stwierdził że niezgodnie z prawem. Wypadałoby zapytać o szczegóły, który przepis prawa jest nie przestrzegany ta uchwałą."
 
Radny zapytał także, którzy radni namawiali mieszkańców przed konsultacjami społecznymi w lokalach do głosowania do tego aby Sulików uzyskał prawa miejskie.
 
Wójt odpowiedział, że był to radny Starzyński.
 
Radny Starzyński w związku z odpowiedzią Wójta nazwał go kłamcą.
 
Przewodniczący stwierdził, że Wójt odebrał słowa radnego Starzyńskiego w kontekście kto był za uzyskaniem praw miejskich przez Sulików, wypowiedź Wójta nie była skierowana przeciwko radnemu.
 
Radny Starzyński wycofał swoje wcześniejsze słowa skierowane do Wójta.
 
Radny Piotr Jankowski zwrócił uwagę, na obieg dokumentacji planistycznej i na to, że kiedy pierwszy raz mieszkańcy pojawili się na wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego Urząd Gminy nie był na to kompletnie przygotowany. Przy następnym spotkaniu pojawiły się wszystkie dokumenty. Radny stwierdził, że Wójt powinien spotkać się z mieszkańcami i wysłuchać ich argumentów, zdaniem radnego Wójt nie broni interesu gminy tylko interesu inwestora. Zaproszenie inwestora na spotkanie Klubu „Porozumienie dla Gminy Sulików” było lekkim „faux pas” i czymś niepoważnym. Radny ponownie podkreślił brak porozumienia i rozmów pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Gminy. Sprawa mogła być załatwiona wcześniej, mogło dojść do porozumienia. Miało miejsce jedno spotkanie, na którym był Zastępca Wójta i Przewodniczący Rady Gminy. Społeczeństwo Biernej jest przeciwne ilości wiatraków, które będą bardzo widoczne. Działania podjęte w Gminie Kobylnica, gdzie doszło do porozumienia z mieszkańcami radny uważa za jak najbardziej słuszne.
Przewodniczący zapytał radnego Jankowskiego, czy żaden z mieszkańców gminy nie przyszedł do niego i nie powiedział że jest za budową elektrowni wiatrowych oraz poruszył kwestie usytuowania elektrowni wiatrowych jedynie po jednej nienasłonecznionej stronie w ilości 22 elektrowni.
 
Wójt zwrócił się z pytaniem do radnego Jankowskiego czy jest świadomy tego co powiedział, ponieważ postawił wobec Wójta dwa zarzuty: sfałszowania dokumentów dotyczących procesu planistycznego i sprzyjania inwestorowi czyli sprzeniewierzenie spraw gminy.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że Wójt powinien przypomnieć sobie słowa, które wypowiedział na spotkaniu klubu radnych przez przybyciem Pana Brzyszcza i po rozmowie z nim.
 
Wójt stwierdził, że na klubie było więcej osób i mogą one potwierdzić, że podczas rozmowy z Panem Brzyszczem padały ostre i zdecydowane słowa. Wójt prosił, aby radny nie stawiał wobec Wójta tak ciężkich zarzutów.
 
Radny Piotr Jankowski odpowiedział Przewodniczącemu, że mieszkańcy nie przychodzili do niego w tej sprawie. Radny stwierdził, że do pewnego momentu trzymał się z boku i obserwował jak dalej potoczy się ta sytuacja.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz prosiła o udzielenie jasnej odpowiedzi na pytanie, co mieszkańcy Biernej powinni zrobić aby Wójt dotrzymał swojego słowa i usłyszał głos mieszkańców. Tłumaczenie, że dokumenty są źle napisane nie przemawia do radnej.  
 
Radna Halina Bogdanowicz nie zgodziła się ze zdaniem radnego Jankowskiego, odnośnie spotkania klubu radnych i spotkania z Panem Brzyszczem. Zanim Pan Brzyszcz dołączył do spotkania radnych dopiero po podjęciu przez radnych decyzji na temat elektrowni wiatrowych. Radna stwierdziła, że obecność Pana Brzyszcza sprzyjała wyjaśnieniu kilku istotnych kwestii. Radna złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji w temacie elektrowni wiatrowych.
 
Wójt stwierdził, że radna Rynkiewicz powinna słuchać jego wypowiedzi bardziej uważnie. Wójt stwierdził wcześniej, że jeżeli większość mieszkańców będzie przeciwko budowie elektrowni wiatrowych to uchwała jest zbędna. W trakcie dyskusji, które trwają już ponad rok nie wykazano w żaden sposób jednoznacznego sprzeciwu mieszkańców Biernej w tej sprawie. W Biernej istnieje grupa, która jest przeciwna, ale nie jest to większość mieszkańców.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Haliny Bogdanowicz o zamknięcie dyskusji w temacie elektrowni wiatrowych.
 
Wniosek został przyjęty 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Tadeusza Polowego o to, by głosowanie nad projektem uchwały było głosowaniem imiennym.
 
Wniosek został odrzucony 6 głosami przeciwnymi, przy 4 głosach za i 5 głosach wstrzymującymi się.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (Gm. Sulików) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA.
 
Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych.                           (zał. 8)
 
2) w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej .
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.                 (zał. 9)
 
3) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.                  (zał. 10)
 
4) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2008 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały .
Uchwała została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.                   (zał. 11)
 
Ad. 8
Zapytania radnych:
Radny Marian Kurek: 1)zgłosił sprawę zbyt późnej organizacji zajęć z języka angielskiego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie, 2) zgłosił zniszczenie drogi gminnej przez mieszkańca Skrzydlic w kierunku posesji Pani Kozłowskiej, 3) zgłosił potrzebę oczyszczenia drogi powiatowej biegnącej ze Skrzydlic w kierunku Radzimowa Górnego
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła potrzebę uprzątnięcia terenu wokół przystanków autobusowych.
 
Radny Stanisław Cap: 1) zgłosił, że Firma SKANSKA, która zakończyła wywóz ziemi z torowiska na wyrobisko nie dokończyła wyrównywania drogi gminnej, 2) przypomniał, że Wicestarosta Zgorzelecki będąc na sesji zapewniał, że remont drogi Studniska Górne – Gozdanin zostanie ujęty w budżecie powiatu na 2010 rok, w związku tym radny prosił aby Wójt monitował w tej sprawie do Starosty oraz w sprawie remontu dachu na budynku ośrodka zdrowia w Sulikowie.
 
Radny Piotr Jankowski: 1) zgłosił bardzo zły stan techniczny budynku w którym znajdują się mieszkania socjalne w Biernej, w budynku mieszkają cztery rodziny, nie ma tam nawet bieżącej wody, 2) monitował w sprawie zamontowania Internetu w świetlicy w Biernej, 3) pytał o środki sołeckie, które dwa lata temu mieszkańcy Biernej przeznaczyli na budowę zatoki przystankowej.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał, kiedy można spodziewać się budowy oświetlenia w Wilce.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała co z remontem pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym z przeznaczeniem na świetlice wiejską – sołectwo przeznaczyło środki na ten cel. Sołtys pytała także o termin budowy oświetlenia w Radzimowie.
 
Ad. 10
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzieli następujących odpowiedzi:
-Pracownik ds. drogownictwa zajmie się sprawami dróg, które zgłosił radny Marian
Kurek. Odnośnie remontów dróg Wójt poinformował, że rozmawiał już z Wicestarostą Zgorzeleckim na temat planów remontowych na przyszły rok.
Wójt spotka się również  z Wicedyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei aby porozmawiać na temat stanu dwóch dróg wojewódzkich przebiegających na terenie gminy oraz pomocy przy odbudowie nawierzchni dróg wojewódzki po rozkopach, które powstaną w wyniku budowy sieci kanalizacyjnej. 
-Odnośnie wykaszania i uporządkowania terenów wokół przystanków Wójt odpowiedział, że jest to obowiązek właściciela drogi przy której znajduje się przystanek, zostaną wystosowane pisma do zarządców tych dróg. Wójt stwierdził, że dobrym zwyczajem praktykowanym w niektórych sołectwach jest porządkowanie terenów wokół przystanków przez mieszkańców.
-Sprawą wywozu ziemi z torowiska na drogę w Studniskach Górnych zajmie się Zastępca Wójta.
-Pismo jednego z lokatorów budynku w Biernej wpłynęło do Urzędu Gminy i zostało przekazane do Gminnego Zakładu Komunalnego.
-Odnośnie zamontowania Internetu na budynku świetlicy w Biernej wypowie się Dyrektor GOK.
-W sprawie oświetlenia Wójt poinformował, że wystąpił problem z właściwym sformułowaniem niektórych zapisów prawnych umowy z Energią Pro. W procesie długotrwałych negocjacji udało się wypracować umowę, która zabezpiecza w maksymalny stopniu interesy gminy. Zapisy tej umowy muszą być jeszcze skonsultowane z Regionalną Izbą Obrachunkową, ze względu na nałożenie się na siebie przepisów z czterech różnych ustaw: ustawy o finansach publicznych, samorządzie gminnym, prawo zamówień publiczny i prawo energetycznych. Wójt był przekonany, że latem uda się przystąpić do modernizacji oświetlenia ulicznego, jednak trudności w negocjacjach i skomplikowanie przepisów prawnych uniemożliwiło to.  
 
Zastępca Wójta poinformował, że ze względu na brak środków nie jest możliwa realizacja budowy zatoki przystankowej w Biernej. Ponadto zdanie może być trudne do realizacji ze względu na to, że przystanek znajduje się w pasie drogi powiatowej. Niewykorzystane środki sołeckie będą w przyszłym roku wykorzystane na kamień. 
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury poinformował, że przyczyną niezamontowania Internetu na budynku świetlicy w Biernej jest brak zgody na zamontowanie anteny współwłaścicielki budynku. Zamontowanie jest możliwe tylko na jednej ścianie budynku.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że antenę można zamontować na maszcie antenowym.
 
Odnośnie remontu budynku po byłej szkole podatkowej w Radzimowie Górnym, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odpowiedział, że do tej pory nikt z sołectwa nie zgłosił się w celu uzgodnienia kiedy środki przeznaczone na remont maja być wydatkowane.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że w najbliższym czasie zwróci się do Dyrektora GOKu w tej sprawie.
 
Ad. 11
Sprawy różne:
1.      Przewodniczący zgłosił potrzebę wyłączenia radnego Grzegorza Konarskiego z kontroli problemowej w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych, która zostanie przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną. Wyłączenie musi mieć miejsce z powodu zatrudnienia małżonki radnego w Gminnym Zakładzie Komunalnym, który dysponuje pracami społecznie użytecznymi. Radni jednogłośnie podjęli decyzje o wyłączeniu radnego Grzegorza Konarskiego z przeprowadzania kontroli problemowej.
2.      Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja Rady Gminy jest przewidziana w dniu 26 listopada br. Terminy posiedzeń komisji stałych zostaną ustalone indywidualnie z przewodniczącymi komisji.
3.      Przewodniczący odczytał pismo Pana Ewangelisa Zarasa, w którym zwraca się o odwołanie przez radnego Roberta Starzyńskiego słów, w których nazywa go kłamcą, wraz z fragmentem protokołu z dnia 30 października 1999 roku.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że z treści protokołu z sesji z dnia 30 października 1999 roku nic nie wynika. Radny ceni Sołtysa Zarasa za wieloletnie doświadczenie i nie chce konfliktu. Radny odwoła swoje słowa pod warunkiem, że sołtys wycofa oskarżenie wobec radnego o to, że jest jedną z osób ponoszących odpowiedzialność za to, że miasto Zawidów nie będzie brało udziału w rekultywacji składowiska odpadów w Sulikowie.
 
Sołtys Ewangelis Zaras stwierdził , że pamięta, że radny Starzyński był za tym, żeby odebrać składowisko odpadów dla miasta Zawidów. Sołtys zastanawia się jak sumienie radnego będzie się miało, kiedy gmina rozpocznie rekultywacje składowiska, na którą poniesie ogromne środki. Klub „Rajcowie” w którym działał radny Starzyński doprowadził do wielu strat dla gminy w czasach swojej działalności. Sołtys zwrócił uwagę na działania radnego utrudniające pracę Wójta i realizację nowych działań.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że zaproponował pewne rozwiązanie konfliktu, a sołtys swoje urazy co do poprzednich kadencji Rady Gminy podciąga pod jeden mianownik. Zdaniem radnego nie ma o co się spierać. Radny stwierdził, że nie można kierować się emocjami
 
4.      Wójt zwrócił uwagę na konieczność rzetelnego wypełniania oświadczeń majątkowych i o ujmowaniu w oświadczeniach dochodów współmałżonków, ponieważ zdarzają się przypadki, kiedy tego zapisu brakuje.
5.      Wójt poinformował, że do Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu w najbliższym czasie dołączy nowy udziałowiec – Gmina Pieńsk.
6.      Wójt poinformował o możliwości udział w szkoleniu „Profesjonalny pszczelarz” – programie aktywności zawodowej mieszkańców w Gminie Sulików. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego. Szkolenie jest bezpłatne i w szczególności kierowane do osób bezrobotnych, jednak każdy chętny może wziąć w nim udział.
7.      Wójt zaprosił wszystkich obecnych na uroczystość związaną z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada br., która rozpocznie się od mszy świętej w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego o godz. 1230 a następnie na Placu Wolności w Sulikowie.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XXXIV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                                         (godz. 1355)
 
 
Protokołowała:
A.    Adamiak

 

 

Ilość odwiedzin: 7029
Nazwa dokumentu: Protokół nr 34
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 października 2009 roku o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-11-25 12:06:33
Data udostępnienia informacji: 2009-11-25 12:06:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-01 12:13:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner