logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 14
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólna liczbę 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi kworum przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
                                                                    (radny Piotr Jankowski spóźnił się)
W sesji uczestniczyli między innymi:
Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
Bogdan Charkiewicz – Prezes Firmy Fornax.
 
Przewodniczący przedstawił propozycję porządku obrad, który z powodu wyjazdu Wójta Gminy uległ zmianie:
 
1.      Informacja o pracy Wójta Gminy Sulików.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.      Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
4.      Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
5.      Plan pracy Rady Gminy na 2008 rok.
6.      Podsumowanie pracy Rady Gminy za 2007 rok.
7.      Podjecie uchwał:
a)      w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2008 rok.
b)      w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Mała Wieś Dolna, Sulików w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Koźmin.
c)      w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Studniska Studniska Górne i Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego STUDNISKA.
d)     w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
e)      w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
f)       w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Sulików.
g)      w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
h)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
i)        w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
j)        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
k)      w sprawie zmian w uchwale nr XXX/211/05 Rady gminy Sulików z dnia 28 września 2005 roku.
l)        w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
8.      Uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok.
9.      Zapytania radnych.
10. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
 
 
Ad. 1
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. (zał. nr 4).
(na sesję przybył radny Piotr Jankowski - godz 14 08)
 
Radny Robert Starzyński zapytał, czego konkretnie dotyczył wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dlaczego został negatywnie rozpatrzony.
 
Wójt odpowiedział, że z kierownikami jednostek zostały ustalone zasady wynagradzania poszczególnych pracowników na zasadzie wskaźników wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i dla pracowników obsługi tzw. etaty kalkulacyjne. Każda jednostka w opracowywaniu planów finansowych musi te wskaźniki zastosować. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwróciła się o dodatkowe środki, wykraczające poza ustalone wskaźniki, na co Wójt nie mógł wyrazić zgody, ponieważ wykraczały one poza ustalone wraz z kierownikami kwoty. Spowodowałoby to również lawinę żądań ze strony innych jednostek.
 
 
 
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na stronie 14, pkt. 6 w zapytaniach radnych wystąpił błąd w wypowiedzi radnego Roberta Starzyńskiego, słowa: „ze Starostwa” należy zamienić na „ze źródeł zewnętrznych”.
 
Radny Tadeusz Polowy zgłosił, że we wniosku, który zgłosił na poprzedniej sesji nastąpił błąd w postaci jednostki, według radnego podatek ten liczy się w kwintalach a nie tak jak zostało to przedstawiono w protokole, w decytonach.
 
Wójt wyjaśnił, że jednostką miary w polskim systemie miar jest decytona w skrócie dt, co oznacza, że zapis w protokole jest właściwy.
 
Radna Halina Bogdanowicz zgłosiła uwagę do protokołu dotycząca wypowiedzi radnego Starzyńskiego zawartej na str. 2 w której , mówił o radnych startujących w wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości wymieniając również radną Bogdanowicz. Radna przypomniała, że startując w wyborach utworzyła własny niezrzeszony komitet wyborczy pod nazwą "Będę dla Was".
Radna powiedziała, że w natłoku nieuzasadnionej krytyki ze strony radnego Starzyńskiego wobec klubu radnych „Porozumienie dla Gminy Sulików” na sesji umknęło to jej uwadze.
 
Radny Robert Starzyński odparł, że doskonale wie z jakiej listy startowała w wyborach radna Bogdanowicz, jego zdaniem nastąpił błąd podczas podczas pisania protokołu.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła poprawkę do protokołu na str. 13 dotyczącą jej wypowiedzi, słowa radnej: "nic się nie zmieniło" należy zamienić na "nic mi o tym nie wiadomo"
 
Protokół z poprzedniej sesji wraz z wprowadzonymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad. 3
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie komisji Budżetu i Finansów w dniu 18 grudnia 2007 roku. (patrz protokół).
 
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 19 grudnia 2007 roku. (patrz protokół).
 
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 19 grudnia 2007 roku. (patrz protokół).
 
Radny Stanisław Cap omówił posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 grudnia 2007 roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że ze względu na to, że posiedzenie odbyło się tuz przed świętami nie był w stanie wystarczająco dokładnie opracować protokołu. Zdaniem Przewodniczącego i członków komisji protokół nie odzwierciedla w pełni tego, co miało miejsce na posiedzeniu. Na kolejnym posiedzeniu komisji jej członkowie wrócą do szczegółowego dopracowania treści protokołu. Komisja wypracowała jednak wniosek do Rady Gminy. Radny Stanisław Cap zaproponował, że zostanie on przedstawiony Przewodniczącemu Rady i to on zadecyduje, czy radni zajmą się rozstrzygnięciem sprawy skargi Pana Tadeusza Polowego na działalność Przewodniczącego Rady Gminy na dzisiejszej sesji, czy zostanie to przeniesione na kolejną sesję.
Radny Robert Starzyński – członek Komisji Rewizyjnej zaproponował, aby przesunąć rozstrzygnięcie tej sprawy do czasu, gdy zostanie opracowany projekt uchwały w tej sprawie.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jeśli rozstrzygnięcie skargi na jego działalność zostanie przesunięte na kolejną sesję należałoby zapytać Pani Skarbnik czy w razie uznania tej skargi za zasadna jest możliwość wypłacenia tej diety radnemu Polowemu.
Wątpliwości Przewodniczącego wzbudza również kwestia, czy skargę na działalność Przewodniczącego Rady Gminy można rozstrzygać w formie uchwały i w tej sprawie prosiłby radcę prawnego o opinię, zdecydował również, że sprawa ta zostanie przeniesiona na styczniowa sesję.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił ostateczny wniosek komisji mówiący o szczegółowym określeniu zasad wypłacania radnym diet za udział w sesji w formie uchwały.
 
Radca Prawny – Aleksandra Jurak zwróciła uwagę radnych na zapis w uchwale, który wyraźnie mówi o tym, że radnemu przysługuje dieta za udział w sesji, a w tym przypadku radny Polowy uczestniczył w niewielkiej części sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby w miesiącu styczniu przedstawić radnym projekt uchwały w tej sprawie oraz dokumentację związaną ze skargą, wówczas Rada Gminy podejmie decyzję w tej sprawie.
 
 
 
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację na temat działalności między sesjami.
 
Radny Robert Starzyński w odniesieniu do pkt. 3 sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Gminy, w którym była mowa o budowie kanalizacji w gminach Platerówka, Sulików i Zgorzelec, stwierdził, że takie ustalenia, jakie zapadły na tym spotkaniu tzn., że wnioskodawcą będzie Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, a po uzyskaniu pozwoleń na budowę zostaną one przeniesione na Spółkę SUPLAZ, powinny zapadać w trybie decyzji podjętej przez radnych gmin biorących udział w tym przedsięwzięciu a nie na spotkaniu roboczym, które nie ma jego zdaniem takiej mocy prawnej.
 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że spotkanie to miało charakter informacyjny oraz poprosił Zastępcę Wójta, który przewodniczył temu spotkaniu, o bardziej precyzyjną wypowiedź na ten temat.
 
Zastępca Wójta powiedział, że Rada Gminy podjęła już uchwałę, która mówi o tym że Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej występuje jako beneficjent i prowadzi całą inwestycję. Na spotkaniu ustalona została jedynie kwestia, kto występuje formalnie o pozwolenie na budowę, czy każdy Wójt Gminy z osobna czy wspólnie ZGZZ. Po dyskusji ustalono ustalone, że istnieje taka możliwość i jest to związane z tym, że wszelkie koszty związane z inwestycją są zliczone razem.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że interesuje go stwierdzenie "ustalono, że" i przypomniał o tym, że to rady gmin podejmują takie decyzję.
 
Przewodniczący poprosił, aby nie dyskutować nad jego wypowiedzią i nie „łapać się słówek”ponieważ do niczego to nie doprowadzi.
 
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Sulików na rok 2008.
 
Radny Franciszek Fleszar w imieniu Komisji Społecznej zgłosił wniosek formalny o wprowadzeniu w miesiącu marcu do planu pracy Rady Gminy punktu dotyczącego wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Sulików.
 
Uchwała wraz z wnioskiem Komisji Społecznej podjęta została jednogłośnie.
(zał. nr 7)
 
Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił podsumowanie pracy Rady gminy za rok 2007.
(zał. nr 6)
Informacja podsumowująca pracę Rady Gminy Sulików za rok 2007 została podjęta jednogłośnie.
 
Ad. 7
Podjęcie projektów uchwał.
 
Głos zabrał Pan Bogdan Charkiewicz - Prezes Firmy Fornax w związku z podjęciem uchwał w sprawie zmian zagospodarowania przestrzennego przedstawił zakres planu, którego sporządzeniem zajmie się Firma Fornax. Prezes Firmy mówił o zobowiązaniach unijnych jak uzyskanie przez Polskę do 2020 roku 20% energii odnawialnej, do których takich zaliczane są również elektrownie wiatrowe. Na terenie naszej gminy panują dogodne warunki dla funkcjonowania tych elektrowni. Zakres tej inwestycji na terenie Gminy Sulików jest spory. Elektrownie wiatrowe są najbardziej pożądanymi obiektami w produkcji energii elektrycznej, są bezpieczne dla środowiska. Pan Charkiewicz przedstawił techniczne aspekty tej inwestycji tj. wymagana odległość wiatraków od terenów zabudowanych oraz wytwarzany przez nie poziom hałasu, który zależy od prędkości wiatru. Na terenie gminy Sulików w parku wiatrowym Studniska postawionych zostanie 25 wiatraków oraz 18 wiatraków z parku wiatrowego Koźmin. Proces tej inwestycji będzie trwał około trzech do czterech lat jest to związane z procedurami, które będą trwały około 1,5 roku, po uzyskaniu pozwoleń na budowę zostaną wpłacone zaliczki dla producentów na budowę tych maszyn. Korzyści dla gminy związane z ta inwestycją są znaczące, ponieważ poziom podatku od nieruchomości ponoszony przez inwestora wynosi 2% wartości księgowej inwestycji, przy koszcie jednej postawionej maszyny gmina może zyska około 200 tyś złotych.
Firma Fornax podpisała już umowy z właścicielami gruntów znajdujących się na terenach obejmujących tę inwestycję.
 
Radny Robert Starzyński poprosił o przykłady realizacji dokonanych w Polsce przez Firmę Fornax przygotowania tej wielkości i tego rodzaju projektu.
 
Prezes Firmy Fornax odpowiedział, że jego firma w nieco innym układzie kończy projekt w powiecie Lęborskim w Województwie Pomorskim jest to farma 10 MW czyli 5 wiatraków.
 
Radny Tomasz Podanowski zapytał na ile przewidziana jest użyteczność wiatraków i jak wygląda demontaż tych maszyn.
 
Prezes Firmy Fornax odpowiedział, że maszyna jest używana przez 25 lat, zdarza się, że jest on przedłużany do 30 lat. W umowach dzierżawy, które są zawarte z rolnikami firma zobowiązuje się do usunięcia wiatraka w całości po okresie eksploatacji razem z fundamentem, miejsce powstałego zagłębienia uzupełniane są gruntem.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że Prezes Firmy trzykrotnie stwierdził, iż jego firma została powołana po to, aby doprowadzić do realizacji projektu
Elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Tymczasem z zapisów wynikających z Krajowego Rejestru Sadowego radny dowiedział się, że Firma Fornax oprócz tej działalności, o której wspomniał jej Prezes a której tam zawartej nie ma, posiada szereg innych, m.in. jest to wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, wynajem maszyn i urządzeń biurowych, sprzedaż detaliczna kwiatów, nasion i nawozów, wynajem nieruchomości na własny rachunek, usługi telekomunikacyjne. Radny powiedział, że wzbudziło to jego ciekawość, że tak niewielka firma ma ambicje do prowadzenia tak wielkiej inwestycji, co wynika z liczby wiatraków podanej przez Wójta - 90 wiatraków. Radny zapytał skąd taka rozbieżność w liczbie tych maszyn oraz powiedział, że prawo budowlane różni się od prawa energetycznego definicją budownictwa, w związku z tym prawo budowlane daje możliwość odciągnięcia podatku od wartości budowli i jest to ewidentna korzyść dla gminy. Tymczasem istnieje silne lobby, które dąży do tego, aby za budowle na naszym terenie uznać jedynie fundamenty a nie część nadziemną. Wówczas podatek były odliczany od dużo mniejszej wartości, bo od wartości fundamentu. Na dowód tego radny posiada całą wypowiedź, która w sposób szczegółowy rozwija przez niego przedstawioną sprawę i jeśli ktoś będzie chętny do zapoznania się z jej treścią jest w stanie ją udostępnić.
Radny powiedział również o negatywnych skutkach tego projektu tj. znaczna korzyść inwestora, producenta wiatraków i Firmy Fornax. Radny wspomniał także o tym, co stanie się w sytuacji, gdy nie dojdzie do demontażu tych maszyn nawet po 30 latach, wówczas wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 200 tyś euro. Jeżeli inwestorowi znacznie bardziej opłaci się wypłacić odszkodowanie niż dokonać, demontażu wówczas rolnik sam będzie musiał zdemontować maszynę lub płacić w dalszym ciągu podatek od nieruchomości.
Radny stwierdził, że jego zdaniem ta inwestycja jest jak najbardziej korzystna dla naszej gminy, ale warto też wspomnieć o tych, którzy na niej stracą jak np. właściciele sąsiadujących z tymi maszynami działek, ponieważ wartość jego terenu ulegnie wówczas zmniejszeniu.
Z informacji, które uzyskał radny wynika, że firma nie prowadzi rozmów z zakładami energetycznymi jak np. z Energią Pro działającą na naszym terenie, nie ma żadnych ustaleń z Elektrownią Turów, jeżeli takowe mają miejsce radny prosił o ich przedstawienie.
 
W odniesieniu do wypowiedzi radnego Prezes Firmy Fornax wypowiedział się następująco:
-w kwestii Krajowego Rejestru Sądowego w punkcie 15, 16, 17 i 18 są zawarte określenia działalności związane z prowadzoną przez firmę inwestycją.
-jeżeli chodzi o podatek na dzień dzisiejszy według obowiązującego prawa inwestor ponosi 2% podatku od nieruchomości. Istnieje orzecznictwo SKO Sądu Administracyjnego w kwestii podatku. Stroną deklarującą wysokość podatku jest inwestor, gmina Darłowo dwukrotnie zaskarżyła inwestora, który usiłował doprowadzić do sytuacji gdzie podatek będzie naliczany jedynie od fundamentu a nie od całej budowy i dwukrotnie te procesy wygrała. W obecnej sytuacji prawnej jako obowiązuje w Polsce podatek płacony jest w wysokości 2% od wartości księgowej inwestycji i nie można określić jak będzie wyglądała ta sytuacja za kilka lat. Umowy z rolnikami są podpisywane na podstawie obecnie obowiązującego prawa.
-w sprawie rozmów prowadzonych z zakładami energetycznymi pan Charkiewicz powiedział, że spółka Fornax prowadzi rozmowy z zakładem energetycznym z Wrocławia na dowód czego może on przedstawić stosowną dokumentację. Firma wystąpiła o przyłączenie do sieci energetycznej do dwóch polskich zakładów energetycznych. Wskazane zostały trzy punkty do przyłączenia tj. Stacja energetyczna w Mikułowej ze względu na bliską odległość od farmy wiatrowej Studniska, natomiast farma wiatrowa Koźmin zostanie podłączona do stacji rozdzielczej na terenie Zgorzelca.
-jeżeli chodzi o ilość wiatraków na terenie gminy Sulików zostaną przedstawione kolejne projekty zmian zagospodarowania przestrzennego z określoną liczbą wiatraków na kolejnej lub na lutowej sesji Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że gmina Zgorzelec przeprowadziła warsztaty z sąsiednim landem po stronie niemieckiej, na których omawiana była kwestia ochrony środowiska, jeden z warsztatów był poświęcony elektrowniom wiatrowym. Przewodniczący miał okazję rozmawiać z panią Joanną Tokarczuk - Naczelnikiem Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy Zgorzelec, od której dowiedział się, że według Niemców na farmach wiatrowych, które stoją po ich stronie w obrębie 500 metrów od tych maszyn nie ma żadnych zwierząt większych od mrówek oraz, że rolnik, który zajmuje się produkcją rolną jest zmuszony zwiększyć nakład pestycydów na tą produkcję.
 
Pan Bogdan Charkiewicz odpowiedział, że oddziaływanie farm wiatrowych na przyrodę nie wywołuje kompletnej emigracji zwierząt z jej obszaru, będąc na jednej z farm po stronie niemieckiej zaobserwował kilka okazów ptaków drapieżnych. W okolicach farm wiatrowych często można się spotkać z uprawą groszku ozdobnego i zielonego, są tam również prowadzone gospodarstwa ogrodnicze a obszary leśne znajdujące się w sąsiedztwie z farmami powodują, że można tam często zaobserwować zwierzynę leśną.
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Rada ma w planach zorganizować wyjazd do parków wiatrowych po stronie niemieckiej.
 
Prezes firmy Fornax wspomniał również o jeszcze jednej korzyści budowy farm wiatrowych jaką jest budowa dróg dojazdowych niezbędnych do przewozów części wiatraków, co umożliwi rolnikom dogodny dojazd do swoich pól.
 
Radny Stanisław Cap potwierdził, że według przedstawionych planów stanowiących załącznik do projektów uchwał Park Wiatrowy Studniska ogranicza w dużym stopniu rozbudowę Studnisk pod względem budowlanym w przyszłości.
 
Pan Bogdan Charkiewicz odpowiedział, że przy sporządzaniu planów jego firma kieruje się Studium Kierunku Rozwoju, które obejmuje miejsca przeznaczone na zabudowę w przyszłości, miejsca te nie zostaną naruszone.
 
Radny Piotr Jankowski powiedział, że Rada Gminy Platerówka uchwaliła strefę odległości 1000 m od zabudowy. Zwrócił również uwagę na zmianę krajobrazu naszej gminy po zbudowaniu elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy.
Radny zapytał, co stanie się w przypadku, gdy mieszkańcy gminy nie wyrażą zgody na postawienie elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Mieszkańcy rejonu Bierna, Miedziana, Radzimów, Stary Zawidów, chcą podjąć decyzję przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy. Radny powiedział również, że na kwestie elektrowni wiatrowych nie należy patrzeć tylko od strony finansowej.
 
Prezes firmy Fornax odpowiedział, że jego firma stara się nie być konfliktowa dla ludzi, dlatego podpisuje umowy bezpośrednio z rolnikami a nie z Agencją Nieruchomości Rolnych, firma chce, aby społeczeństwo odniosło z tego tytułu korzyści. Każdy ma prawo do swojego odrębnego zdania, niezwykle trudno jest doprowadzić do takiej sytuacji, aby wszyscy byli zadowoleni. Sugerował, aby rozważyć znaczący stosunek korzyści dla gminy płynących z tej inwestycji do jej negatywnych skutków. Dodał także, że firma Fornax nie zbuduje farmy wiatrowej tam gdzie mieszkańcy gminy nie wyrażą na to zgody.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że z prowadzonej dyskusji wynika, że dopóki w Polsce nie zmieni się prawo, dopóty gmina będzie czerpała korzyści z tej inwestycji. Radny zapytał, kto zapłaci za zmiany wprowadzone do planu zagospodarowania przestrzennego, kto jest inwestorem na terenie gminy Sulików oraz czy jakieś inne opracowania związane z tą inwestycją np. ocena oddziaływania na środowisko również będzie konieczna i kto zapłaci za tę dodatkową dokumentację.
 
Pan Bogdan Charkiewicz odpowiedział, że za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego płaci w całości inwestor, również za opracowanie pełnej dokumentacji tej inwestycji.
 
Zastępca Wójta dodał, że uchwały, które będą podejmowane na dzisiejszej sesji nie są zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego, lecz przystąpieniem do ich rozpoczęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że inwestor finansowy po wysłuchaniu wypowiedzi Prezesa Firmy Fornax wniosek wniesiony przez niego na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska uniemożliwi powstanie na obszarze wymienionym we wniosku farmy wiatrowej, obszar ten, bowiem obejmuje wymaganą odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań. Zwrócił się do członków Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska, aby wniosek do uchwały został oddalony, na co komisja wyraziła zgodę.
 
1. W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Mała Wieś Dolna, Sulików w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Koźmin.
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
 
Uchwała podjęta została przy dwóch głosach wstrzymujących się.        (zał. nr 8)
 
2. W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego STUDNISKA.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały
Uchwała została podjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się.          (zał. nr 9)
 
3. W sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład     Komunalny w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                (zał. nr 10)
 
4. W sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                 (zał. nr 11)
 
5. W sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                 (zał. nr 12)
 
6. W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                  (zał. nr 13)
 
7. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                  (zał. nr 14)
 
8. W sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński zapytał czy ten projekt uchwały, który wpłynął do Rady Gminy Sulików z Klubu Radnych "Porozumienie dla Gminy Sulików"
został zaopiniowany przez radcę prawnego. Radny zwrócił uwagę, że w myśl Statutu Gminy Sulików uprawnienia uchwałodawcze a dokładniej uprawnienia do przekładania uchwał Radzie Gminy mają Wójt i poszczególni radni, tymczasem w tym przypadku radnym został przedstawiony druk przedłożony przez Klub radnych, radny stwierdził, że jest to wbrew Statutowi Gminy Sulików. Radny zapytał także członków Klubu Radnych, czym kierowali się proponując 15% procentową podwyżkę, gdy dla wszystkich innych jednostek założono regulację płac w wysokości 10%. Zdaniem radnego potwierdził to sam Wójt w swojej wypowiedzi, kiedy odmówił Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podniesienia tak niskich płac w Ośrodku, twierdząc, że zostały ustalone reguły wynagradzania związane z regulacją płac, ustalono tą najniższą kwotę. W związku z tym skoro wypracowano pewne zasady dla wszystkich pozostałych finansowanych z tego budżetu, dlaczego akurat osoba Wójta ma być nie ujęta w tych ustaleniach a regulacja ta wynosi nie 10% a 15%. Radny zapytał, czy nie jest to aby zbyt duża kwota. Radny powiedział, również, że wciągu ostatnich 4 lat, wynagrodzenie Wójta miało przechodziło kilka regulacji i nieprawdziwe jest uzasadnienie, że jego wynagrodzenie zostało ustalone w czerwcu 2006 roku. Obecne wynagrodzenie zostało ustalone w zeszłym roku w grudniu, wówczas została uchwalona bliźniacza uchwała. Radny stwierdził, że nie zna innego takiego zakładu pracy gdzie regulacje wynagrodzenia tak często ulegają zmianie. Radny chciałby uzyskać informację o jaką kwotę zostało podniesione wynagrodzenie Wójta od początku objęcia przez niego ponownie tej funkcji.
 
Przewodniczący Rady Gminy odparł, że jego zdaniem skoro w Klubie działa 12 radnych, wystąpił on jednogłośnie o tą podwyżkę, spełnia on w pełni
zasady inicjatywy uchwałodawczej.
 
Radca Prawny - Aleksandra Jurak przytoczyła § 59 Statutu Gminy Sulików oraz na jego podstawie stwierdziła, że nie jest wykluczone wspólne działanie uchwałodawcze radnych i jej zdaniem wniosek ten jest ich wspólną inicjatywą. Pani Jurak powiedziała, że jeżeli dalej jest to niezrozumiałe i niewłaściwe można to rozwiązać w taki sposób, że wniosek zostanie potraktowany jako wniosek Przewodniczącego Klubu albo wszyscy jego członkowie podpiszą się pod nim jako wnioskodawcy.
 
Przewodniczący Klubu Radnych "Porozumienie dla Gminy Sulików" Franciszek Fleszar powiedział, że Klub radnych liczy 12 osób, odwołując się do wypowiedzi Radcy Prawnego i Przewodniczącego Rady Gminy powiedział, że każdy z nich jest radnym. Gdyby ktokolwiek z członków tego Klubu nie zgadzał się z tą uchwała, z pewnością to pismo nie zostałoby do Rady skierowane. Radny zgadza się z tym, że poprzednie podwyżki uposażenia Wójt wynosiły 10% i przypomniał, że wniosek o zmianę uposażenia był stawiany już na pierwszej sesji, tuż po wyborach. Przeciwnikiem tego wniosku był wówczas sam radny, uzasadniając to tym, że w chwili wyboru Wójta, nie jest to czas na zmianę uposażenia. Radny kierował się również tym, że w Radzie zasiadło kilku nowych radnych, którzy wówczas nie mieli jeszcze rozeznania na temat pracy Wójta, uważa on, że wniosek jest w pełni zasadny.
Wyjaśnił także, że przy ustalaniu wysokości podwyżki radni z klubu kierowali się wynagrodzeniami z sąsiednich gmin, co uznane zostało za słuszne, ponieważ Gmina Sulików nie odbiega w niczym od innych gmin.
 
Przewodniczący Rady Gminy uzupełniając wypowiedź swojego poprzednika przedstawił wysokości wynagrodzeń w sąsiednich gminach.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że nie powinno się odnosić do wysokości wynagrodzeń w innych gminach i że należy brać pod uwagę sytuację budżetu w naszej gminie i odnieść ją do budżetu w innych gminach. Dodał również, że jego zdaniem Wójt Gminy Sulików nie zarabia mało.
Radny wniósł wniosek formalny głosowanie nad tą uchwałą przesunąć do udzielenia absolutorium Wójtowi, kiedy będzie wiadomo jak wygląda postęp przy inwestycjach kierowanych przez Wójta. Radny dodał także, że nie został ustalony jeszcze budżet a już zostają wprowadzone do niego zmiany, ponadto innym pracownikom Urzędu Gminy zapowiedziane zostały podwyżki w wysokości 10%, co daje nieznaczną podwyżkę. Wielu z pracowników należałby nagrodzić za to, że w ciągu ostatnich lat pracowali nad swoim wykształceniem.
 
Przewodniczący Rady Gminy, powiedział, że Wójt Gminy Sulików wynagradza swoich pracowników za to, że się kształcą, są przyznawane nagrody indywidualne, pracownicy są doceniani przez Wójta. Dodał również, że po zmianie systemu samorządów, Wójt jest osobą samodzielnie kierującą gminą.
 
Przewodniczący przedstawił wniosek radnego Roberta Starzyńskiego o przesunięcie głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików do sesji absolutoryjnej w miesiącu kwietniu.
 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem.
Wniosek został odrzucony 12 głosami przeciwnymi i trzema głosami za.
 
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
Sekretarz Gminy przedstawiła autopoprawkę wprowadzoną do projektu uchwały polegająca na wniesieniu do niego zapisu „traci moc uchwała II/15/06”.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że sytuacja gdzie ktoś inny przekłada uchwałę a ktoś inny wnosi autopoprawkę jest parodią.
Przewodniczący powiedział, że radny zabierał już głos w tej sprawie i wyjaśnił, że to on zgłosił autopoprawkę a Pani Sekretarz ją jedynie precyzuje.
Przewodniczący na wniosek Radnego Starzyńskiego odczytał ponownie treść uchwały.
 
Radny Piotr Jankowski skierował pytanie do Radcy Prawnego, czy wszelkie zmiany wprowadzone do projektów uchwał tuz przed sesja były przedstawiane radnym przed głosowaniem w wersji papierowej. Zdaniem radnego oraz wg zdań prawników ze względu na to, że Rada Gminy jest organem uchwałodawczym powinna otrzymywać wszelkie zmiany na piśmie. Radny złożył wniosek formalny o opinię Radcy Prawnego na ten temat.
 
Przewodniczący ponownie odczytał projekt uchwały z naniesioną autopoprawką: par 2 "Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Sulików".
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała podjęta została podjęta przy 12 głosach za i przy 3 głosach przeciwnych.
 
9. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński prosiło rozwinięcie działu 750 oraz czego dotyczyły wprowadzone zmiany oraz zapytał, dlaczego Rada gminy nie została poinformowana, że po raz kolejny został przesunięty termin ukończenia budowy środowiskowej hali sportowej to pytanie radny skierował do Wójta.
 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że z tego działu zostały zakupione programy i sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu gminy.
 
Wójt na pytanie radnego Starzyńskiego odpowiedział, że nie robi nic bez wiedzy Rady Gminy i dopiero po uchwaleniu przez nich budżetu będzie mógł zacząć podejmować decyzję w sprawie budowy środowiskowej hali sportowej. Wójt powiedział także, że nie podpisywał żadnego dokumentu z wykonawcą budowy. Faktem bezspornym jest to że budowa nie jest ukończona i potrwa jeszcze kilka miesięcy.
 
Radny Piotr Jankowski zapytał, dlaczego w jednym z załączników zapisany został zakup pojemników do segregacji skoro to zadanie jest przeniesione na przyszły rok oraz gdzie zostały umieszczone sadzonki i drzewa zakupione z budżetu gminy w kwocie 3 tyś złotych.
 
Wójt odpowiedział, że w tym roku te pozycje nie były realizowane. Po rozmowie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który miał przekazać dotacje na zakup pojemników stwierdzono, że jest zbyt mało czasu na to, aby dopełnić wszystkie procedury związane z zamówieniami publicznymi, dlatego zostało to przeniesione na styczeń. Zakup sadzonek i ich rozmieszczenie jest już rozplanowane przez pracowników Urzędu Gminy.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
 
Uchwała podjęta została jednogłośnie.
 
10. W sprawie w sprawie zmian w uchwale nr XXX/211/05 Rady gminy Sulików z dnia 28 września 2005 roku.
Wójt wraz z Panią Skarbnik przedstawił projekt uchwały.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, co stało na przeszkodzie, aby ten projekt uchwały został przedstawiony radnym na posiedzeniach komisji, gdzie mogliby oni go przedyskutować.
 
Wójt odpowiedział, że faktury od wykonawcy budowy spływają cały czas, działania z tym związane trwały do dnia sesji, dlatego projekt został przedstawiony dopiero dzisiaj.
Uchwała ta stanowi prawidłowe zabezpieczenie inwestycji, jaką jest budowa hali sportowej.
 
Uchwała podjęta przy 13 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się.
 
11. W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że jest to kolejny przykład na to, że uchwały przedstawiane radnym są niedopracowane.
 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że złożyło się na to podpisanie umowy z Parkiem Bogatyńsko - Zgorzeleckim Parkiem Przemysłowo Technologicznym tak jak wspomniał wcześniej Wójt przy przedstawianiu autopoprawki do projektu uchwały.
 
Uchwała podjęta została jednogłośnie.
 
 
 
Ad. 8
Uchwalenie budżetu gminy Sulików na 2008 rok.
Wójt przedstawił główne założenia do projektu budżetu gminy Sulików na 2008 rok, którymi między innymi jest kontynuacja rozpoczętych już inwestycji oraz rozpoczęcie i praca nad innymi zadaniami. Budżet zakłada cztery główne cele; dokończenie budowy środowiskowej hali sportowej, dokończenie przygotowania dokumentacji niezbędnej do budowy kanalizacji dla całej zlewni rzeki Czerwona Woda, rozpoczęcie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Sulików, próba wypracowania reguł wynagradzania pracowników samorządowych. Wójt podkreślił znaczenie ostatniego wymienionego punktu, ponieważ bez wyszkolonych i gotowych do podjęcia trudnych wyzwań pracowników, którzy będą zadowoleni ze swoich wynagrodzeń nie będzie można osiągnąć wyznaczonych celów.
Wójt dodał również, że budżet jest zaplanowany tak, aby w każdej chwili można było otwierać nowe zadania i inwestycje.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu Gminy Sulików, które wyniknęły głównie z finansowania inwestycji budowy środowiskowej hali sportowej.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że podejmowanie uchwały budżetowej w naszej gminie mocno zdewaluowało się, świadczyć o tym może chociażby ilość zmian wprowadzanych do projektu już przed podjęciem projektu. Radny zwrócił uwagę również na ilość zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku oraz na to jak wydatkowane są środki z budżetu np. brak środków na remonty dróg, chodników, realizację projektu kanalizacji i znaczna ilość środków wydawanych na „autopromocję”. Radny wspomniał również o wynagrodzeniach, gdzie jego zdaniem, można się spotkać z pojęciem "równi i równiejsi", ponieważ jedni otrzymają 10 procentową podwyżkę inni natomiast 15 procentową. Środki na ten cel będą pozyskane głównie z podatków. Radny w swojej wypowiedzi odniósł się także do wskaźnika zadłużenia, który maleje przez to, że rosną dochody własne gminy, które zostały osiągnięte poprzez podniesienie stawek podatków do wartości maksymalnych. Kolejnym punktem wypowiedzi radnego były nikłe środki przekazane na świetlicę we Wrociszowie oraz dotacja w wysokości 10 tyś. zł na oddział kardiochirurgiczny w zgorzeleckim szpitalu, który w najbliższej przyszłości stanie w obliczu prywatyzacji a także brak nowych inwestycji pomimo wzrostu dochodów własnych.
 
W odniesieniu do wypowiedzi radnego Starzyńskiego Wójt Gminy odparł, że za każdym razem planując zmiany w budżecie działa on w interesie gminy. Dzisiejsze zmiany są spowodowane głównie terminami. Komisja budżetu po swoim posiedzeniu powinna wypracować opinię na jego temat.
Odnośnie remontu dróg Wójt powiedział, że skoro planowana jest budowa kanalizacji nie ma większego sensu w to inwestować, ponieważ wówczas i tak ulegną one zniszczeniu.
Sprawa dróg, które są w najgorszym stanie i stanowią utrudnienie w ruchu została poruszona w Starostwie, środki zaoszczędzone na odśnieżaniu dróg będą na wniosek przedłożony w Starostwie przekazane na ich remonty.
W odniesieniu do podwyżek dla nauczycieli Wójt odparł, że środki na nie powinny zostać przekazywane z budżetu państwa, z czasem dowiemy się, czy zostanie przekazana 10% dopłata na ten cel.
W sprawie braku środków na projekt kanalizacji, Wójt odparł, że od lat praktykowane jest wprowadzanie środków finansowych wówczas, gdy zostaną one pozyskane. Wprowadzanie do budżetu środków, które będą pozyskane w przyszłości tak jak praktykowane jest to w niektórych gminach nie ma najmniejszego sensu jeżeli nie jest się ich pewnym.
Odnośnie zwiększonych środków na Gminny Ośrodek Kultury - są one wynikiem wzrostu wynagrodzeń dla pracowników, które były jednymi z najniższych.
GOK ma duże perspektywy na przyszłość, o czym świadczy działalność jego Dyrektora, jednym z pomysłów na zwiększenie środków była organizacja balu sylwestrowego, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Wójt nie zgodził, się ze stwierdzeniem radnego Starzyńskiego odnośnie zwiększenia stawek podatków do maksimum, ponieważ nie wszystkie stawki zostały podwyższone oraz z tym, że środki pozyskane z podatków zostaną wydane w większości na wynagrodzenia.
W sprawie auto promocji Wójta nie było jeszcze sytuacji, żeby zabiegał on o uwagę prasy i mediów. Jednak zgodnie z ustawą to Wójt reprezentuje gminę.
Dofinansowanie dla Szpitala w Zgorzelcu jest istotne i słuszne, ponieważ nasza gmina w pewnym stopniu przyczyniła się do tego, że osoby z chorobami serca mogą uzyskać pomoc na miejscu.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że odczytał dziś sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetu, w którym jasno zostało określone zdanie na jego temat – został on przyjęty pozytywnie.
Przytaczany od dawna przez Wójt argument na temat braku remontów z powodu budowy kanalizacji nie przestał do niego przemawiać.
 
Projekt budżetu gminy na 2008 rok został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad. 9
Zapytania radnych:
1) Radny Stanisław Cap zgłosił, że koło Pana Aleksandra Laura jest zniszczony, stary mostek, który wymaga remontu.
 
2) Radny Przemysław Okrasa powiedział, że pomimo otwarcia granic i uroczystości z tym związanej, droga w Miedzianej prowadząca do Czech i tak nie jest przejezdna. Radny zapytał, czy Wójt ma w planach remont tej drogi, żeby otwarcie granic nie było tylko stwierdzeniem i żeby każdy mógł z tej drogi skorzystać.
 
Ad. 10
Zapytania przewodniczących rad sołeckich:
1) Sołtys Zaras Ewangelis:
-zapytał, jaka kwota zostanie przeznaczona na świetlice wiejskie z budżetu gminy,
-zgłosił, że rodzice uczniów są niezadowoleni ze sposobu dostarczania dzieciom mleka w szkołach tzn. otrzymują one dużą ilość mleka, ale raz w tygodniu,
-zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie nie udzielenia głosu na ostatniej sesji dla przewodniczących rad sołeckich w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy oraz nieotrzymania przez nich budżetu, przez co nie mogli oni w pełni uczestniczyć w sesji, podkreślił również istotną rolę jaką jest rola sołtysa.
 
2) Sołtys Andrzej Polowy:
-zapytał, kto zajmie się założeniem barierek przy rzece Czerwona Woda w miejscach gdzie   brzeg rzeki znajduję się w niebezpiecznej odległości od drogi,
-zapytał czy są wyszczególnione drogi przecinane przez sieć kanalizacyjną, ponieważ droga powiatowa łącząca Małą Wieś Górną i Mikułowę jest już prawie nieprzejezdna,
 
3) Sołtys Elżbieta Wadzicka:
-zgłosiła potrzebę ocieplenia świetlicy w Skrzydlicach, ponieważ po doprowadzeniu do niej wody podczas mrozów będzie ona zamarznąć, co może spowodować straty oraz konieczność wymiany drzwi w budynku świetlicy.
 
4) Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki:
-zapytał, czy w związku z budową kanalizacji są uwzględnione remonty dróg w Ksawerowie, które są w najgorszym stanie.
 
Przewodniczący Rady Gminy przeprosił sołtysów i powiedział, że dyskusję na temat budowy farm wiatrowych będą z pewnością prowadzone, wówczas będą oni dopuszczeni do głosu.
 
Ad. 11
Odpowiedzi na zapytania.
 
Zapytania radnych:
1) Sprawa mostu w Studniskach zostanie zgłoszona do oddziału Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śląskim.
 
2) Droga do granicy polsko-czeskiej jest drogą powiatową, podczas uroczystego otwarcia granic Wójt przeprowadził rozmowę ze Starostą Bulowki na ten temat i wspólnie doszli do wniosku, że trzeba będzie niezwłocznie podjąć działania w tej sprawie, ponieważ byłaby to wspaniała ścieżka rowerowa.
 
Zapytania przewodniczących rad sołeckich:
1)-w sprawie środków finansowych przeznaczonych na świetlice wiejskie Wójt oczekuje na informację, jaka ilość oszczędności pozostanie do dyspozycji.
-w sprawie mleka rozdawanego dzieciom w szkole Wójt sprawdzi jak wygląda ta sytuacja,
-w sprawie uczestniczenia sołtysów dyskusjach prowadzonych na sesji Wójt odparł, że sołectwa są jednostkami pomocniczymi w wykonywaniu zadań radnym i Wójtowi, oraz przytoczył zapis Statutu Gminy Sulików, w którym jest mowa, że sołtys na sesji wypowiada się w imieniu zebrania wiejskiego.
 
2)–w sprawie barierek przy rzece Czerwona Woda Wójt odpowiedział, że w miejscach gdzie odległość jest niebezpieczna, a w szczególności przy rowach gminnych jest rozpatrywane ich założenie. Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska stwierdziła, że nie ma potrzeby montownia barierek przy drogach powiatowych, ponieważ, odległość od drogi do koryta rzeki wynosi około 2 metrów
- w sprawie kanalizacji i remontu dróg Wójt apeluje o cierpliwość i wyrozumiałość. Na dzień dzisiejszy projektanci przygotowują dokumentację, kiedy zostanie opracowana sięć kanałów grawitacyjnych, kanałów tłoczniowych wówczas będzie wiadomo, które drogi będą rozkopywane, najprawdopodobniej będzie to dotyczyło większości dróg na terenie gminy.
 
3)-w sprawie świetlicy w Skrzydlicach Wójt zgłosi tą sprawę Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury.
 
4)-w sprawie drogi na Ksawerów Wójt odpowiedział, że jest ona jednym z priorytetów.
 
Ad. 12
Sprawy różne i komunikaty.
 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił, że jeżeli nic nie ulegnie zmianie termin kolejnej sesji przewiduje na 30 stycznia o godz. 14 00.
Posiedzenia komisji przewidywane są w dniach 22-24 stycznia.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że z końcem listopada dotarły do niego osoby zastrzegające swoją anonimowość, które zgłaszały informację na temat opóźnień budowy środowiskowej hali sportowej i twierdziły, że Komisja Rewizyjna w swoim programie powinna przewidzieć temat w zakresie zbadania możliwości zrealizowania budowy do końca marca. Rady dodał, że nie może przyjąć takiego wniosku, ponieważ Komisja Rewizyjna nie ma takich kompetencji oraz dlatego że Statut nie przewiduje kontroli spraw, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Anonimowi informatorzy poinformowali radnego również o tym, że kolejny z kierowników budowy zamierza zrezygnować z tego stanowiska. Główny wykonawca nie zabezpiecza placu budowy i nie dysponuje wystarczająca liczbą pracowników. Radny przekazał tę sprawę Przewodniczącemu Rady Gminy oraz członkom Komisji Rewizyjnej, jeden z nich - radny Robert Starzyński wykazał jeszcze większą wiedzę na ten temat niż sam radny. Radny Cap przekazał tę informację Radzie Gminy, ponieważ w przypadku, gdy budowa hali będzie opóźnienia i nieukończona w terminie osoby te z pewnością ujawnią się i oskarżą Radę o brak działania w tej sprawie.
 
Przewodniczący Rady Gminy w odniesieniu do wypowiedzi radnego Capa odparł, że należy potraktować tę sprawę jako wniosek formalny o wszczęcie kontroli przez Komisję Rewizyjną budowy środowiskowej hali sportowej, jeśli zostanie on przyjęty wówczas Komisja ta określi zakres swojego działania.
 
Radny Stanisław Cap oświadczył, że nie może wyrazić zgody na poddanie pod głosowanie takiego wniosku, jeżeli nie będzie on sformułowany przez Radę i jasno określony. Radny sądzi, że grupa 15 osób z pewnością jest w stanie określić zakres tej kontroli niż 5 osobowa komisja.
 
Przewodniczący Rady gminy powiedział, że Komisja Rewizyjna może przeprowadzi kontrolę kompleksową składająca się z trzech posiedzeń, nie widzi on żadnych przeszkód, aby komisja ta odbyła kontrolę budowy hali sportowej.
 
Radny Franciszek Fleszar powiedział, że Komisja Społeczna przewiduje w planach na przyszły rok sprawę budowy hali sportowej z propozycją, aby zorganizować posiedzenie wspólnie z Komisją Rewizyjną. Statut mówi o tym, że komisja może współdziałać z inną komisją.
 
Przewodniczący odparł, że nie można powołać spec komisji, tą sprawą może jedynie zając się Komisja Rewizyjna poprzez kontrolę kompleksową.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że kontrolę tę należałoby sprowadzić do jednego, konkretnego zagadnienia.
 
Przewodniczący stwierdził, że Komisja Rewizyjna jako grupa osób ze znajomością przepisów powinna poradzić sobie w realizacji tego zagadnienia. Komisja powinna wydobyć te zagadnienia, które są najbardziej znaczące oraz niepokojące i skupić się w szczególności na niech, powinien zostać opracowany jasny harmonogram działań.
 
Przewodniczący sformułował następujący wniosek - wykonanie kontroli postępu prac przy budowie środowiskowej hali sportowej i przyczyn powodujących jej opóźnienie.
 
Radny Tadeusz Polowy wyrażając swoje zdanie na ten temat powiedział, że dawno już mówił o konieczności wstrzymania płatności skoro były wyraźne opóźnienia przy budowie hali.
 
Wniosek formalny o powierzenie przez Radę Gminy Komisji Rewizyjnej zbadanie harmonogramu prac związanych z budową środowiskowej hali sportowej oraz zbadanie przyczyn opóźnienia pracy przy jej budowie został poddany pod głosowanie.
 
Wniosek został przyjęty przy 9 głosach za i 6 głosach wstrzymujących się.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XIV w kadencji sesję Rady Gminy.                (godz. 1855)
 
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 
 
 
 

Ilość odwiedzin: 6187
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 grudnia 2007 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-11 12:34:19
Data udostępnienia informacji: 2008-04-11 12:34:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-11 12:44:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner