logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

                                                                                                                                                                                 
Protokół nr 24
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 listopada 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                       (zał. 1, 2, 3)
 
W sesji udział wzięli:
Wójt Gminy – Jan Hasiuk.
Kazimierz Szczech – Wicestarosta Zgorzelecki.
 
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.      Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
3.      Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4.      Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sulików.
  2. Spotkanie z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich w sprawie stanu technicznego tych dróg.
7.      Podjęcie uchwał:
a)      o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz
      wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
      Społecznej w Sulikowie,
b)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
      wodociągu gminnego,
c)      w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez
      Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie,
d)      w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia oraz
      wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego
      w Sulikowie,
 e) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z
      budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w
      działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
      Państwową Straż Pożarną,
f)        w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
      wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej w Sulikowie,
      przy ulicy Garbarskiej,
g)      w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
      dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.
8.      Zapytania radnych.
9.      Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Przewodniczący zaproponował, aby w związku z obecnością Wicestarosty Kazimierza Szczecha dokonać zmiany w porządku obrad i przesunąć punkt spotkanie z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich w sprawie stanu technicznego tych dróg przed podjęciem uchwały w sprawie ceny żyta.
 
Porządek obraz z wprowadzona zmianą został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie wnieśli uwag do projektu protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17 listopada 2008 roku.                                                                                              (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 19 listopada 2008 roku.                                                          (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 19 listopada 2008 roku.                                                                                                                     (patrz protokół)
 
Informacja o pracy komisji stałych Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 3
Przewodniczący odczytał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.  (zał. 4)
Radny Robert Starzyński spytał, kiedy będzie zaktualizowana strona Biuletynu Informacji Publicznej, jeżeli chodzi o informację na temat Rady Gminy w związku z tym, ze Wójt polecił przeprowadzić kontrolę pod kontem aktualizacji informacji podawanych na bipie przez jednostki organizacyjne. Ponadto Radny pytał, jaka odpowiedź została udzielona Wojewodzie na pytanie o podjęte uchwały w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Przewodniczący powiedział, ze aktualizacją strony Biuletynu Informacji Publicznej już się zajęto.
 
Wójt odpowiedział, że Wojewoda otrzymał właściwą odpowiedź.
Przewodniczący stwierdził, że najlepiej byłoby, aby radni otrzymali odpowiedzi do Wojewody na posiedzeniach komisji stałych lub gdyby kopie tych pism zostały przekazane do biura Rady Gminy.
Informacja o pracy Wójta Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.                 (zał. 5).
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.    
 
Ad. 5
Wicestarosta Zgorzelecki – Kazimierz Szczech rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że wszystkie gminy z terenu Powiatu Zgorzeleckiego powinny być traktowane jednakowo. Wicestarosta stwierdził, że zaproszenie na sesję wystosowane przez Przewodniczącego Rady Gminy miało bardzo negatywny oddźwięk. Drogi powiatowe nie są w najlepszym stanie, ale w równie złym są drogi gminne i wojewódzkie.
Obecnie Starostwo jest na etapie opracowywania nowego wieloletniego planu inwestycyjnego, w którym umieszczony zostanie szereg inwestycji, na lata 2009 – 2013, plan jest otwarty, będzie można wprowadzać do niego dodatkowe inwestycje. Zdaniem Zarządu plan obejmuje najważniejsze inwestycje, które Starostwo będzie w stanie zrealizować samodzielnie lub przy pomocy środków zewnętrznych. W planie umieszczone zostały także inwestycje drogowe, które będą prowadzone na terenie Gminy Sulików, jest to m.in. dalszy ciąg modernizacji drogi Zgorzelec – Sulików przez Tylice i Małą Wieś Dolną. Zadanie to jest podzielone na 3 etapy, pierwszy etap jest wykonany, drugi jest przewidziany w 2010 roku.
Kolejnym zadaniem wpisanym do planu jest remont drogi Miedziana – Łowin, który będzie miał miejsce już na początku 2009 roku. Realizacja tej inwestycji była planowana w 2008 roku, nie była ona jednak na tyle gotowa formalnie aby ją rozpocząć. W równie złym stanie jest droga Miedziana – Bierna, w najbliższym czasie ze względu na planowana budowę kanalizacji nie jest ona ujęta w planach remontowych. Gdyby możliwe było dofinansowanie remontów dróg z budżetu Gminy Sulików sytuacja byłaby o wiele korzystniejsza. W kwestii zimowego utrzymania dróg, sytuacja jest dosyć klarowna, zostanie podpisane porozumienie, w którym Powiat Zgorzelecki przekazuje środki na ten cel. W związku z licznymi zgłoszeniami z zakresu wycinki drzew lub podcinania gałęzi Powiat planuje utworzenie kilkuosobowej grupy, która będzie zajmować się głównie realizacją tych zadań.
 
Przewodniczący stwierdził, że ostry ton zaproszenia był głównie spowodowany tym, że kilka miesięcy wcześniej Starosta był zapraszany na sesję, na która nie przybył. Dopiero dzień po sesji na ręce Wójta wpłynęło wyjaśnienie tej nieobecności.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że zupełnie popiera pismo wystosowane w mocnym tonie przez Przewodniczącego, ponieważ było ono skierowane w imieniu wszystkich radnych jak i wszystkich mieszkańców gminy, którzy codziennie muszą jeździć po dziurawych drogach. Radny sięgnął do budżetu powiatu na 2008 rok, i dowiedział się, że na realizację wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg zaplanowano 1 160 000 zł a na wydatki majątkowe 1 170 000 zł. Z kwoty 1 160 000 zł zaplanowano roku środki na przebudowe drogi Zgorzelec – Tylice oraz 170 tyś zł na przebudowę drogi Miedziana – Łowin. Żadna z tych inwestycji nie będzie realizowana w tym roku, pomimo ze była zaplanowana w budżecie. Radny pytał także, czy Starostwo i Gmina złożyły wniosek na dofinansowanie budowy dróg lokalnych z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych
Łączne środki finansowe tego programu miały wynosić 3 miliardy złotych.
 
Wicestarosta stwierdził, że radny powinien zapoznać się z wykonaniem budżetu za 2007 rok. Starosta dodał, że w tym roku do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych planowano zgłosić drogę Zawidów – Platerówka, jednak po głębszej analizie dokumentacji i stanu nawierzchni zrezygnowano ze zgłoszenia jej do tego programu. Droga zgłoszoną do programu będzie ul. Reymonta w Zgorzelcu.
 
Wójt odpowiedział, że Urząd nie jest w stanie w ciągu 25 dni przygotować dokumentacji z pozwoleniem na budowę. W programie na budowę dróg w 2009 roku ma być przeznaczony jedynie 1 miliard złotych. W dokumentach strategicznych i planowanych działaniach gminy głównym priorytetem jest budowa sieci kanalizacyjnej, dlatego też angażowanie się w ten program nie byłoby zbyt rozsądne.
 
Wicestarosta dodał, że w 2009 roku będzie przygotowywana dokumentacja niezbędna do remontu ul. Reymonta, sam remont będzie miał miejsce w 2010 roku.
 
Radny Stanisław Cap pytał o remont drogi powiatowej Studniska – Gozdanin, aż ¾ drogi leżącej na terenie Gminy Zgorzelec zostało wyasfaltowane, część leżąca na terenie Gminy Sulików jest w okropnym stanie, jest praktycznie nie przejezdna, samochody muszą przejeżdżać poboczem. Radny pytał ponadto, dlaczego jak stwierdził Wicestarosta nie dane mu było wcześniej uczestniczyć w sesji Rady Gminy Sulików. Odnośnie wypowiedzi Wicestrosty na temat złego stanu dróg gminnych i wojewódzkich, radny stwierdził, że wypowiedź ta była niestosowna, zdaniem radnego drogi gminne są w całkiem dobrym stanie.
 
Wicestarosta odpowiedział, że nie mógł uczestniczyć w sesji Rady Gminy Sulików, ponieważ osobą kompetentna do wypowiadania się w sprawach gminy jest członek Zarządu Powiatu, dopóki nim nie był nie mógł udzielać informacji i w pełni uczestniczyć w sesjach. Remont drogi Studniska – Gozdanin nie jest zaplanowany w najbliższym czasie, został ujęty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010 – 2011.
 
Radny Stanisław Cap zapytał, dlaczego skoro Wójt zwracał się do Starostwa z prośba, aby zaoszczędzone środki na zimowym utrzymaniu dróg przeznaczyć na remont drogi Studniska – Gozdanin Starostwo nie udzieliło żadnej odpowiedzi w tej sprawie.
 
Wicestarosta odpowiedział, że środki na zimowe utrzymanie dróg pochodzą z funduszu celowego, przeznaczonego na określony cel, jeżeli nie zostały wykorzystane, powinny trafić z powrotem do Starostwa.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że przez 30 lat nikt nie zajmował się drogą Mała Wieś Górna - Radzimów, stan tej drogi jest tragiczny. Radny zwrócił również uwagę na potrzebę wypełnienia luki na drodze Studniska Dolne – Zgorzelec, postawienie znaku ograniczenia prędkości nie jest w tej sytuacji żadnym rozwiązaniem.
 
Wicestarosta odpowiedział, ze zgodnie z przepisami znak ograniczenia prędkości na drodze wspomnianej przez radnego Polowego jest wystarczający.
 
Radny Piotr Jankowski powiedział, że gmina często występowała do Starostwa o remont drogi Bierna – Miedziana. W związku z planowaną budową kanalizacji, która według planów ma przechodzić przez tę drogę radny wspomniał o nowoczesnych rozwiązaniach takich jak przechodzenie sieci kanalizacyjnej pod powierzchnią drogi. Ponadto radny mówił o potrzebie zmiany oznakowania koło szkół na terenie gminy. W przypadku Szkoły Podstawowej w Biernej jest to szczególnie istotne ze względu na niebezpieczne usytuowanie budynku szkoły tuż przy zakręcie na drodze.
 
Wicestarosta odpowiedział, że wymiana oznakowania szkół jest bardzo istotna, na terenie powiatu sukcesywnie trwa wymiana oznakowań na obowiązujące. Do kwestii Bierna - Miedziana Starostwo wróci dopiero jeśli sytuacja planowanej inwestycji kanalizowania gminy, które między innymi ma tamtędy przechodzić będzie jasna. Nowoczesne rozwiania budowy sieci kanalizacyjnej pod powierzchnią drogi są jak najbardziej właściwe ale są również o wiele bardziej kosztowne. Ponadto wymagają zmian w kosztorysach i planach.
 
Wójt odnośnie wypowiedzi radnego Jankowskiego na temat budowy sieci kanalizacyjnej pod powierzchnią drogi uznał ją za jak najbardziej słuszną, jednak należy w tej sytuacji brać pod uwagę aspekt finansowy tego rozwiązania.
 
Radna Weronika Ziółkowska zgłosiła sprawę wycięcia drzewa koło świetlicy wiejskiej w Mikułowej uszkodzonego podczas burzy oraz podcięcie konarów drzew od świetlicy do sklepu. Ponadto radna zgłosiła brak barierki na środkowym moście na odcinku drogi, o którym wspominała wcześniej. Istotną sprawa jest naprawa drogi od stacji PKP, która jest w okropnym stanie oraz zniszczona tablica miejscowości Mała Wieś Górna od strony posesji Pana Maronia.
 
Wicestarosta odpowiedział, ze sprawy podcinania dróg Starostwo zleca firmom, które się tym zajmują po zebraniu kilku takich spraw. Znacznie trudniejszą sprawą jest podcinanie drobnych gałęzi.
 
Radny Tomasz Podanowski mówił o potrzebie ustawienia znaku odwołującego ograniczenie prędkości do 40 km/h. Obecnie na całym odcinku od wzniesienie do ulicy Reymonta obowiązuje ta prędkość. Jeżeli chodzi o wspomniane wzniesienie należałoby jedynie wyremontować odcinek ok. 20 m, to rozwiązało był tą uciążliwość. Ponadto radny przychylił się do słów radnego Capa, odnośnie tragicznego stanu odcina drogi Studniska – Gozdanin.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz powiedziała, że mieszkańcy Wrociszowa Dolnego czekają na remont drogi, która i tak nie jest aż w tak złym stanie jak odcinek drogi na Ksawerowie. Sprawa remontu tego odcinka drogi jest o tyle skomplikowana, że działka, na której jest on położony należy do Skarbu Państwa. Ponadto radna zgłosiła brak tablic miejscowości Wrociszów Dolny.
 
Wicestarosta stwierdził, że problemy z własnością działek, przez które przebiegają drogi gminne są bardzo skomplikowane, a procedura porządkowania tych kwestii długotrwała. W przypadku drogi, o której mówiła radna, problem jest bardziej złożony, ponieważ Starostwo dąży do tego, aby połączyć Wrociszów z Łomnicą. Obecnie miejscowości są połączone droga polną. Gdy Starostwo przystąpi do tej inwestycji, jednocześnie wykona remont tej drogi.
 
Radny Grzegorz Konarski zgłosił potrzebę podcięcia konarów topoli, przy ulicy Pocztowej koło boiska. Gałęzie drzew stwarzają zagrożenie. Ponadto radny pytał, kiedy będzie miało miejsce załatanie dziury na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Zgorzeleckiej.
 
Wicestarosta odpowiedział, że nie ma sensu podcinania gałęzi w przypadku topoli najlepszym rozwiązaniem jest wycięcie całego drzewa. Na temat załatania dziury, o której mówił radny Wicestarosta rozmawiał z Wójtem.
 
Radna Regina Solska zgłosiła potrzebę ograniczenia prędkości na drodze biegnącej przez Wielichów. Kierowcy przejeżdżający przez Wielichów jeżdżą zbyt szybko, stwarza to zagrożenie dla mieszkańców, których domy znajdują się tuż przy drodze, dodatkowo sytuację utrudniają drzew i krzaki ograniczające widoczność.
 
Wicestarosta odpowiedział, że w terenie zabudowanym obowiązuje prędkość 50 km/h, ograniczenie prędkości do 30 km/h nie będzie skutkowało przestrzeganiem przepisów, bo żaden kierowca nie będzie jechał tak wolno.
 
Sołtys Tadeusz Ostapiuk zgłosił brak odwodnienia przy skręcie z drogi stary Zawidów – miedziana na Wielichów. W związku z tym na drodze zawsze po opadach deszczu występują głębokie kałuże. Sołtys poruszył także kwestie piachu, który pozostaje po akcji odśnieżanie dróg.
 
Starosta weźmie pod uwagę sprawy zgłoszone przez sołtysa.
 
Sołtys Ewangelis Zaras poruszył kwestie zwężenia drogi we Wrociszowie Górnym, które uniemożliwia przejazd szerokich maszyn rolniczych. 
 
Wicestarosta odpowiedział, że to zwężenie drogi jest zgodne z przepisami. Spowodowane jest to między innymi tym, że mieszkańcy budują ogrodzenia swoich posesji na granicach swojej działki z drogą.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka pytała czy jest możliwe ustawienie progów zwalniających na wąskich drogach, ze względu na częste kolizje.
 
Wicestarosta odpowiedział, że z godnie z przepisami nie ma możliwości ustawienia progów zwalniających na drogach powiatowych.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał jak należy przeprowadzić remont drogi wyłożonej kostką od wiaduktu na Wilce w stronę stacji PKP, czy dziury powinny być wykładane kostką czy wylewać asfaltem.
 
Wicestarosta odpowiedział, że wypadałoby załatać dziury kostką.
 
Sołtys Andrzej Polowy zgłosił problem zalewania wodami opadowymi skrzyżowania dróg Platerówka – Zawidów i Radzimów Miedziana.
 
Wicestarosta odpowiedział, że powoduję to z pewnością stara kanalizacja i jest to kwestia dotarcia do niej.
 
Sołtys Andrzej Kurek pytał, czy Starostwo jest zainteresowane budową obwodnicy do kopalni Radan Bazalt, aby uniknąć przejeżdżania ciężkich samochodów przez miejscowość.
 
Wicestarosta odpowiedział, że jest to istotna kwestia dla Starostwa, ale nie jest ona związana bezpośrednio z drogami powiatowymi.
 
Sołtys Jan Kolbuch mówił o potrzebie ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Zawidowskiej naprzeciwko budynku OSP Sulików.
 
Przewodniczący wyraził nadzieję, że w przyszłym roku w budżecie Starostwa znajdą się środki na działania związane z naprawami dróg, wycinaniem drzew i konarów oraz podziękował Staroście za udział i udzielenie informacji i wyczerpujących wyjaśnień.
 
Radny Stanisław Cap zwrócił się z prośbą, aby Wicestarosta przekonał do udziału w sesji Staroste, minęło pół kadencji a radni nie mieli jeszcze okazji go poznać.
 
Wicestarosta serdecznie podziękował za zaproszenie do udziału w sesji, za wszystkie uwagi i krytyczne i pozytywne oraz wyraził nadzieję, że radni odczują w najbliższej przyszłości poprawę sytuacji na drogach powiatowych i nie tylko.
 
Ad. 6
Przewodniczący przedstawił procedurę głosowania nad propozycjami stawki ceny żyta, każda z propozycji będzie głosowana przez radnych jedynie głosem „za”.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że powinno odbyć się pełne głosowanie nad każdą ze stawek.
Przewodniczący zaproponował, aby przegłosować propozycje radnego Starzyńskiego.
Radni przyjęli propozycje głosowania nad stawkami 14 głosami, przy jednym głosie przeciwnym.
Radny Tadeusz Polowy zgłosił wniosek o obniżenie ceny żyta do 38 zł.
Przewodniczący poddał pod głosowanie stawki zgłoszone przez radnych:
38 zł – propozycja została odrzucona 2 głosami za, przy 10 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.
40 zł – propozycja została odrzucona 4 głosami za, 10 głosami przeciwnymi i 1 głosie wstrzymującym się.
45 zł – propozycja została przyjęta jednogłośnie.
50 zł – propozycja została odrzucona 3 głosami za, przy 12 głosach przeciwnych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, z ceną żyta 45 zł.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
2) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się.
 
3) w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
4) w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
5) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Przewodniczący zaproponował, aby przegłosować dwie stawki, o których była mowa na posiedzeniach komisji stałych:
8 zł – propozycja została odrzucona 11 głosami przeciwnymi i 4 głosami wstrzymującymi się.
10 zł – propozycja została przyjęta 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej w Sulikowie, przy ulicy Garbarskiej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 

7)w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.

 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

8) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 8
Zapytania radnych:
 
Radny Marian Kurek pytał, kiedy zostaną zamontowane drzwi do świetlicy w Skrzydlicach oraz czy będzie zorganizowany dowóz dzieci na zajęcia sportowe w Środowiskowej Hali Sportowej.
 
Radna Regina Solska pytała czy świetlica w Starym Zawidowie jest ubezpieczona, ponieważ kolejny raz została zalana przez lokatorów mieszkających nad świetlicą.
 
Radny Piotr Jankowski pytał, czy problemem wycinania drzew, gałęzi i konarów nie mogliby zając się strażacy, którzy w okresie zimowym nie mają zbyt wiele pracy.
 
Przewodniczący pytał, na jakim etapie są ustalenia z kopalnia Radan Bazalt w sprawie obwodnicy w Sulikowie.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczących rad sołeckich:
 
Sołtys Andrzej Kurek 1) przedstawił propozycję mieszkańców Sulikowa, aby osoby z poza terenu gminy korzystający ze Środowiskowej Hali Sportowej płacili dowolną składkę, która byłaby przeznaczana np. na rozwój kultury i sportu. 2) pytał, dlaczego na terenie gminy nie będą budowane boiska z programu „Orlik 2012”.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki prosił, aby autobus dowożący dzieci zatrzymywał się naprzeciw posesji Pana Szymanowskiego, znajduję się tam „ganek”, w którym dzieci mogą skryć się przed deszczem i śniegiem.
 
Sołtys Paweł Fąfara pytał, kto odpowiada za zajazd, na którym wysiadają uczniowie z autobusu szkolnego w Małej Wsi Górnej.
 
Sołtys Jan Kolbuch pytał o remonty dróg w Studniskach koło posesji Pana Zielińskiego i Pani Sneli.
 
 
Ad. 10
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1) W sprawie dowozu na zajęcia sportowe sytuacja i koszty są analizowane.
2) Wójt wystąpi do Zarządu OSP z zapytaniem w sprawie wycinania drzew i gałęzi.
3) Wójt zwrócił uwagę, że wszyscy są zobowiązani używać pełnej nazwy „Środowiskowa
Hala Sportowa” gdyż zadanie to zostało zrealizowane w dużej mierze ze środków zewnętrznych. Korzystnie ze Środowiskowej Hali Sportowej nie może być odpłatne, do czasu gdy minie 5 lat od podpisania umowy o dofinansowanie.
4) Boisko „Orlik” było zgłoszone do programu na przyszły rok. Z powodu budowy o wiele
     poważniejszego kompleksu sportowego odstąpiono od realizacji tego zadania. Ponadto
     Wójt dodał, że boisko „Orlik” buduje się przede wszystkim ze środków samorządowych.
5) W sprawie obwodnicy jest już gotowy projekt porozumienia, które będzie zawarte z
     kopalnią Radan Bazalt, po stronie Gminy leży pomoc techniczna, przygotowywanie
     pozwoleń na budowę, najprawdopodobniej jesienią 2009 roku obwodnica zostanie
     uruchomiona.
6) Prośbę o zmianę miejsca zatrzymywania się autobusu Wójt przekażę do przewoźnika.
7) Droga do Pana Zielińskiego w Studniskach został utwardzona 4 lata temu, droga do Pani
    Sneli będzie wyremontowana do końca roku.
 
Pan Zbigniew Jaworski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odpowiedział, że sprawdzi stopień zalania świetlicy w Starym Zawidowie. Ponadto Dyrektor odpowiedział, że wszystkie świetlice na terenie gminy są ubezpieczone. W sprawie drzwi do świetlicy w Skrzydlicach Dyrektor odpowiedział, że od 2 miesięcy jest złożona oferta w Firmie Eko Plast. Drzwi są nietypowie, dlatego producent zwleka z ich wykonaniem, jeżeli sprawa przeciągnie się jeszcze kilka tygodni Dyrektor złoży zamówienie w innej firmie.
 
Ad. 11
W sprawach różnych:
- Przewodniczący poinformował o wstępnych terminach posiedzeń komisji: 22 grudnia br.
- Komisja Budżetu i Finansów, 23 grudnia br.– Komisja Społeczna i Komisja Rozwoju
 Gminy i Ochrony Środowiska. Sesja jest planowana na dzień 30 grudnia br.
-Przewodniczący złożył wszystkim zgromadzonym życzenia wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym.
 
 
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XXIV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                                                       (godz. 1230)
 
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

                                                                                                                               

Ilość odwiedzin: 8927
Nazwa dokumentu: Protokół nr 24
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 listopada 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2008-12-10 12:33:45
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 13:33:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-07 10:15:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner