logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 12
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 29 października 2007r. o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.   (zał. 1, 2, 3)
Nieobecny był Grzegorz Konarski (radny spóźnił się, przybył na sesję o godz. 1452)
 
W sesji uczestniczyli między innymi:
Jan Hasiuk – Wójt Gminy,
Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
Bożena Baczmańska – Dyrektor firmy ESKO,
Janusz Grzeszczuk – Dyrektor Biura Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
Kornelia Celer – koordynator inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno– ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
Zbigniew Mirecki – przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
Przewodniczący Rady poinformował, że ponowione zostało zaproszenie na sesję dla rolników, którzy zostali uhonorowani odznaczeniami „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Wójt wręczył honorową odznakę Romanowi Starzyńskiemu.
Pozostali rolnicy nie byli obecni.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1)   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2)   Informacji o pracy stałych Komisji Rady Gminy.
3)   Informacja o pracy Wójta Gminy.
4)   Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.
5)   Omówienie spraw związanych z realizacją inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
6)   Podjęcie uchwał:
a)   w sprawie wyboru ławników do sądów,
b)   w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania,
c)   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,
d)   w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr V/37/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
7)   Zapytania radnych.
8)   Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
9)   Odpowiedzi na zapytania.
10) Sprawy różne. Komunikaty.
 
 
 
 
Ad. 1
Radna Rynkiewicz zgłosiła poprawkę do protokole nr 11 na stronie 6, jej słowa „Wójt ma prawo odwołania Sekretarza bez podania przyczyn” zastąpiłaby słowami „Zwolnienie nie nastąpiło z przyczyn o których mowa w art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy i czy Sekretarz nie był funkcjonariuszem związkowym.
Poprawka zostanie naniesiona do protokołu.
Protokół został przyjęty 13 głosami, przy jednym wstrzymującym się.
 
 
Ad. 2
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 października 2007r. (patrz protokół).
 
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenia Komisji Społecznej w dniach 4 i 25 października 2007r. (patrz protokoły)
 
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 23 października 2007r. (patrz protokół)
 
Radny Stanisław Cap odczytał protokół z kontroli w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie z dnia 11 września 2007. (patrz protokół)
 
 
Ad. 3
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. (zał. 4)
Radny Starzyński nawiązał do sprawozdania Wójta złożonego na poprzedniej sesji, zapytał o spotkanie z przedstawicielami Kurii Biskupiej i proboszczami parafii Gminy Sulików, czy zapadły na tym spotkaniu jakieś ustalenia, jeżeli chodzi o remonty obiektów kościelnych, które mogłyby mieć wpływ na budżet gminy. Radny pytał, jakie potrzeby remontowe zgłaszali proboszczowie oraz jakie jest stanowisko Wójta w tej sprawie. Radny zapytał również czy został popisany aneks finansowy do umowy z firmą MAXI STAR KONSTRUKTOR.
Kolejne pytanie radnego dotyczyło kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Sulików przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Radny zwrócił uwagę na dużą liczbę wniosków pokontrolnych i zarzutów. Wnioski pokontrolne zaczynają się od prośby Regionalnej Izby Obrachunkowej o podjęcie skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości zamieszczonych w protokole oraz niedopuszczenie do ich powtórzenia w przyszłości. Czas realizacji tych wniosków to 30 dni od daty otrzymania protokołu minął więc termin ich realizacji. Radny zapytał, jaka odpowiedź została udzielona. Zwrócił uwagę, że po kontroli w 2003 roku, wnioski, które wówczas były przedstawione nie zostały w pełni zrealizowane do dnia dzisiejszego.  
                                                                         (na sesję przybył radny Grzegorz Konarski, godz1452)
Wójt odpowiedział, że na jego zaproszenie przybyli do Urzędu Gminy ks. Józef Lisowski Kanclerz Kurii Legnickiej, ks. Proboszcz Parafii Sulików, oraz Proboszcz Parafii Zawidów. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości wykonywania zadań wspólnymi siłami. Ks. Kanclerz jest mocno zaangażowany w te działania, udało mu się zdobyć wiele środków na remonty obiektów sakralnych na terenie Diecezji Legnickiej. Wskazał on wiele możliwości, jakie istnieją na styku zadań stojących przed gminą a parafią są styczności takie jak dbałość o zabytki. Wspólna jest troska o zabytki i utrzymanie substancji sakralnej.
Niektóre obiekty na terenie naszej gminy mogą służyć działalności kulturalno-turystycznej. Są to jednak plany na dalszą przyszłość. Ze strony księży nie padły żadne propozycje.
 
Wójt odpowiedział, że podpisał aneks do umowy. Podpisanie aneksu nie było obwarowane warunkiem wykonania 90%. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów, wspólnie z inspektorami nadzoru i inspektorami kontraktu uznano, że jest możliwe dokończenie budowy przez tę firmę ale nie w czasie ujętym w umowie dlatego został spisany ten aneks. Inwestycja dofinansowana jest z funduszy europejskich , dlatego wszystkie sprawy muszą być uregulowane z Urzędem Wojewódzkim. Prace na budowie ruszyły dość mocno, zostaną one ukończone z niewielkim poślizgiem.
 
Jeżeli chodzi o wnioski pokontrolne nie należy ich nazywać zarzutami. Przez cztery lata trudno jest nie popełnić żadnego błędu w prowadzeniu budżetu. Interpretacja tych wniosków jest bardzo rozbieżna, wynika z różnego sposobu rozliczania przez księgowość. Wójt podkreślił, że kontrola trwała od 13 czerwca do 27 lipca , była to jedna z najkrótszych kontroli i nie skończyła się wnioskiem na dyscyplinę budżetową dla Wójta i Skarbnika. Nie należy wyszukiwać na siłę jakiś podtekstów. Każdy ma prawo popełniać błędy przy takiej ilości pracy i przy tak dużym zaangażowaniu inwestycyjnym. Urząd Gminy nie musi zrealizować ich w ciągu 30 dni, do Regionalnej Izby Obrachunkowej zostanie wysłana odpowiedz jak realizowane będą wnioski.
 
Radny Starzyński podkreślił, że Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji oczekuje odpowiedzi na temat sposobu realizacji wniosków lub powodu ich niezrealizowania, takiej informacji jeszcze nie ma , pomimo tego że termin został wyraźnie określony.
 
Wójt odpowiedział, że jest to sprawa pomiędzy nim a Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady poinformował, że nie było przypadku nie złożenia oświadczenia majątkowego w terminie, radni wywiązali się z tego zadania wzorowo. Zarówno przewodniczący jak i Naczelnik Urzędu Skarbowego nie stwierdził nieścisłości, które spowodowałyby wniesienie wniosku do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w celu przeprowadzenia kontroli. Spostrzeżenia Naczelnika Urzędu Skarbowego były natury formalnej, najczęściej były to trudności z określeniem, czy dany majątek należy do wspólnoty majątkowej.
Przewodniczący przedstawił informację na temat pracy między sesjami. (zał. 5)
 
 
Ad. 5
Bożena Baczmańska – dyrektor firmy ESKO przedstawiła informację na temat projektu wykonawczego uporządkowania gospodarki ściekowej rzeki Czerwona Woda. Zadaniem Firmy ESKO jest uzyskanie pozwoleń na budowę dla projektu obejmującego całą zlewnie rzeki Czerwona Woda oraz na wykonaniu wniosku do Funduszu Spójności w celu umożliwienia dofinansowania projektu.
W roku 2007 zmieniły się przepisy, przyjęta została zasada możliwości ubiegania się o środki na terenach gdzie jest największa koncentracja mieszkańców. Nazwano to wskaźnikiem WK, który określa ilość nowo podłączonych mieszkańców do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej. Projekt od początku miał duże podwaliny jeżeli chodzi o staranie się o środki z Funduszu Spójności. Zlewnia rzeki Czerwona Woda oddziałuje na wody Nysy Łużyckiej, nieczyszczone ścieki z Czerwonej Wody wpływają i zanieczyszczają wody Nysy Łużyckiej. W związku z pojawieniem się nowych wytycznych w czerwcu 2006 odmówiono Związkowi Gmin Ziemi Zgorzeleckiej dofinansowania tego projektu, co spotkało się z ogromnym sprzeciwem. W czerwcu 2007 odbyło się spotkanie w Warszawie, na którym ponownie przedstawiono projekt, jego wyjątkową transgraniczność i oddziaływanie na ujęcie wody miasta Zgorzelec i miasta Góerliz. To wszystko zostało przyjęte w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, stwierdzono, że projekt ten jest wyjątkowy, ale musi spełniać określone wymogi, tzn. musi osiągnąć wskaźnik koncentracji nowo podłączonych mieszkańców do danej sieci. Spowodowało to konieczność zmniejszenia zakresu projektu tak, aby znaleźć obszary najbardziej skoncentrowane, wyznaczyć ilość sieci kanalizacyjnej do projektowania, znaleźć największą ilość mieszkańców, którzy będą mogli będą mogli zostać podłączeni, aby wskaźnik był odpowiedni czyli powyżej 120 mieszkańców na km2. W przypadku tego projektu było to trudne, ponieważ nie ma dużej koncentracji mieszkańców. Na spotkaniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Środowiska ustalono, że beneficjent musi ograniczyć zakres projektu. Przystąpiono do analizy projektu, okazało się że można zbudować 40 km sieci i podłączyć do niej ok. 5 tyś mieszkańców, nie będzie to więc cały zakres projektu. Wyodrębnione zostały: część miejscowości Sulików, niemal cała miejscowość Mikułowa, Mała Wieś Dolna, Studniska Górne i Dolne. W Gminie Platerówka: miejscowości Włosień i Platerówka, ale tylko w ograniczonym zakresie. W Gminie Zgorzelec miejscowości Tylice i Kunów., również ograniczonym zakresie. Stanowi to ok. 35% pierwotnego zakresu zadania. Początkowo projekt przewidywał budowę ok. 114 km sieci kanalizacyjnej. Obecnie planowane jest 40 km sieci kanalizacyjnej oraz podłączenie do sieci ok. 60 % mieszkańców, jaka była wstępnie przewidziana. Koszt projektu początkowo wynosił 70 mln złotych, obecnie wynosi 40 mln zł. Wymaga to wstępnego wybudowania przez gminy Platerówka i Sulików ok. 6 km sieci, przed złożeniem wniosku do Funduszu Spójności w ramach środków własnych. Takie rozwiązanie zostało przedstawione dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z nadzieją, że spotka się ono z akceptacją. Spowodowało to również zmianę harmonogramu realizacji prac, ponieważ nasza umowa obejmuje wykonanie całego projektu. Zmieniona została kolejność wykonywania prac, na początku zostaną wykonane projekty na terenie miejscowości: Sulików, Mikułowa, Mała Wieś Dolna, Studniska Dolne i Górne , Włosień, Platerówka, Tylice i Kunów. 6 km rurociągów, które mają być wybudowane przez gminy podzielone zostały na: 3 km po stronie Gminy Sulików i 3 km po stronie Gminy Platerówka. Następnie będą wykonywane dalsze projekty i zadania dotyczące kanalizacji sanitarnej w sieci wodociągowej. Projekt w swoim zakresie obejmuje zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w całej Gminie Sulików, Platerówka w miejscowościach Tylice i Zgorzelec oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Sulików, Stary Zawidów, Wielichów, i Skrzydlice. Musi nastąpić zmiana harmonogramu działań. Na początku będzie wykonywana kanalizacja w północnej części gminy, sieć wodociągowa w miejscowości Sulików, kanalizacja dla Platerówki, Tylic i Kunowa.
W związku z tym w listopadzie firma ESKO chce przekazać projekty budowlane dla miejscowości Sulików – kanalizacja i sieć wodociągowa , Gmina Platerówka - Włosień i Platerówka – kanalizacja oraz kanalizacja – Gminy Zgorzelec, Tylice i Kunów. Firma spodziewa się złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Sulikowie ponieważ projekt oprócz zaprojektowania kanalizacji obejmuje również projekty oczyszczalni ścieków w Sulikowie, do której odprowadzane będą ścieki z Gminy Platerówka i z Gminy Sulików. Na koniec trzeciego kwartału wykonywania umowy (luty 2008) firma ESKO chce uzyskać pozwolenia na budowę w zakresie Sulikowa, Platerówka i Zgorzelca oraz oczyszczalni ścieków w Sulikowie i wykonanie projektów budowlanych dla północnej części Gminy Sulików, która ma wejść w zakres finansowany przez Fundusz Spójności. Na koniec 4 kwartału (maj 2008) zostanie ostatecznie wykonana dokumentacja oraz złożony zostanie wniosek do Funduszu Spójności. Muszą być uzyskane pozwolenia na wykonanie wszystkich zadań. Do tej pory w ramach prac projektowych dokonano aktualizacji map projektowych dla ok. 70% Gminy Sulików. Obejmują one miejscowości: Sulików, południową część gminy aż do Radzimowa Górnego i Dolnego oraz prace projektowe dla Gminy Platerówka i Gminy Zgorzelec. Wykonana została dokumentacja geotechniczna pod projekt kanalizacji w 100%. Zakończono prace projektowe polegające na podpisywaniu umów z mieszkańcami na przejście projektowaną siecią przez ich posesje na terenie Sulikowa. Wykonano projekty na mapach sytuacyjno – wysokościowych w których ujęto tereny uzgodnione z ich właścicielami. Wykonano profile kanałów, wyznaczono tereny pod przepompownie ścieków, przygotowane zostały wnioski o przejęcie prawne terenów pod przepompownie. Przygotowano wnioski o warunki zasilania przepompowni - są to prace wykonane w zakresie projektu.
Wystąpiono do zarządów dróg i zarządów cieków wodnych z wnioskami o uzgodnienie projektowanych przebiegów. Obecnie firma jest na etapie przygotowywania dokumentacji do Zespołu Opiniowania, pod kątem projektowanych i istniejących sieci. Problemy napotykane przy sporządzaniu dokumentacji to:
-uzyskanie wszystkich uzgodnień z właścicielami terenów przez które przechodzą te sieci, przede wszystkim od osób prywatnych, od zarządców dróg i innych instytucji,
-przejęcie terenu pod drogę dojazdową do oczyszczalni , wydzielenie geodezyjne tego terenu,
-istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli nie zostaną uzyskane wszystkie pozwolenia a w szczególności mieszkańców i zarządców dróg wydłużona zostanie procedura formalno – prawna,
Odrębnym problemem jest decyzja środowiskowa dla dwóch zadań: kanalizacja Gminy Zgorzelec i sieć wodociągowa miejscowości Sulików, ponieważ decyzja kiedyś została wydana prawidłowo, jeżeli chodzi o uwarunkowania polskie umorzono postępowanie o wydanie tej decyzji ale uwarunkowania Unii Europejskiej są inne, tzn. Unia żąda wydania takiej decyzji, jest to drobne potknięcie. Największą trudnością jest wniosek do Funduszu Spójności i decyzją, którą Firma ESKO musi otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o możliwości ujęcia tego zakresu, o którym była mowa do dofinansowania z Funduszu Spójności. Reszta projektu, która nie będzie dofinansowana z Funduszu Spójności będzie musiała zostać dofinansowana z innych funduszy. Istnieje również możliwość, że część miejscowości nie będzie w ogóle kanalizowana w przyszłości jeżeli nie uda się pozyskać tych funduszy. Będą mogły wówczas zostać wprowadzane rozwiązania indywidualne np. przydomowe oczyszczalnie ścieków lub kanalizacja ciśnieniowa. Cała północna część Gminy Sulików sfinansowana będzie z funduszu spójności, Radzimów również powinien uzyskać środki z innych źródeł. Natomiast na południową część gminy gdzie jest bardzo niski stopień zagęszczenia ludności, trudno będzie pozyskać środki. Oddzielną sprawą jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Skrzydlice, Stary Zawidów i Wielichów, ta nić wodociągowa nie może być przedmiotem wniosku do Funduszu Spójności, ponieważ musi być on w granicach sieci kanalizacyjnej w której się nie mieści. Poza tymi poważnymi sprawami istnieją również bardziej przyziemne sprawy tj. przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Kwestia uporządkowania kanalizacji istniejącej na terenie miejscowości Sulików, która po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej przejmie role kanalizacji deszczowej. Dodatkowo będzie musiała zostać uporządkowana również sprawa umów pomiędzy odbiorcami a spółką SUPLAZ, ponieważ obecnie projekt będzie przewidywał sieć wodociągową do granic budynków łącznie z wodomierzem głównym w budynku. Jeśli budynki były wielorodzinne, pojawia się problem rozliczania z mieszkańcami, musiałaby wówczas powstać wspólnota mieszkaniowa i umowy musiałyby być zawierane z jednym reprezentantem tych rodzin, ewentualnie jeśli nie będzie to możliwe, będą musiały powstać wodomierze w każdym mieszkaniu. Są to kwestie do uzgodnienia ze spółką SUPLAZ. Jeżeli chodzi o przyłącza kanalizacyjne to zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, budowa przyłącza należy do obowiązku mieszkańca. Sama definicja przyłącza mówi, że jeżeli na terenie posesji jest studzienka to przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek pomiędzy tą studzienką a siecią kanalizacyjną. Jeżeli na terenie posesji nie ma studzienki, to przyłącze jest odcinkiem od budynku do granic posesji. Odcinek poza granicą posesji do kanału głównego należy do zakładu eksploatującego. W przypadku tego projektu, firma ESKO wybrała korzystniejsze rozwiązanie dla właścicieli prywatnych, tzn. uznano, że sieć kanalizacyjna to sieć, która jest w drodze głównej, odcinki sieci do granic posesji. Reszta należy do właściciela prywatnego, który musi na swój koszt wybudować przyłącze. W kwestii istniejącej na terenie Sulikowa kanalizacji - zostały zaprojektowane nowe przyłącza sanitarne, ale nie wiadomo czy wszyscy wskazali ich prawidłowe przyłączenie. Możliwe jest, że na terenach niektórych posesji istniała kanalizacja mieszana, jeśli ktoś wskazał przyłącze jako sanitarne a jest ono deszczowe albo ogólnospławne wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że z niektórych posesji zostaną odprowadzone zamiast ścieków sanitarnych ścieki ogólnospławne albo odwrotnie. Za to firma ESKO nie bierze odpowiedzialności. Gmina wykonując kanalizację sanitarną będzie musiała uporządkować ten stan prawnie.
Wójt uzupełniając wypowiedz Bożeny Baczmańskiej mówił o trudnościach jakie gmina napotyka podczas realizacji tego projektu. Największą trudnością jest pozyskanie funduszy, nie będzie możliwe sfinansowanie całego projektu z Funduszu Spójności.
Projekt został wpisany na listę rezerwową Programu Rządowego Infrastruktura Środowisko.
W związku z wprowadzeniem wskaźnika WK, plan został zmieniony, jest to niepodważalne kryterium. Innym ważnym czynnikiem, który determinuję gminę do działania to współpraca gmin niosąca za sobą wiele korzyści. Dzięki współpracy z Gminą Zgorzelec, Gmina Sulików mogła ubiegać się o dofinansowanie projektu w Funduszu Spójności. Miały miejsce spotkania w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące pozyskania innych źródeł dofinansowania projektu.
Trwają przygotowania do wystąpienia z odrębnym wnioskiem o zwodociągowanie tych pozostałych miejscowości.
Projekt nadal jest integralny, całościowy, prędzej czy później zostanie on zrealizowany.
Problemem jest kwestia przyłączy i woli mieszkańców. Duża liczba mieszkańców nie wyraziła zgody na podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W stosunku do nich zastosowane zostanie postępowanie formalno - prawne.
Osobnym problemami są domowe oczyszczalnie ścieków i nieuregulowane stosunki własnościowe.
Zbigniew Mirecki - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyraził uznanie dla naszej gminy za cierpliwość, wytrwałość i zdecydowanie.
Podkreślił, że pozyskanie środków z Unii Europejskiej zawsze było bardzo trudne i wymagało ogromnego nakładu pracy a obsługa tych środków będzie zawsze kosztowała dużo wysiłku finansowego, intelektualnego i zawodowego. Od czerwca 2006 roku Minister Środowiska zawarł porozumienia z 16 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska, przekazał im kompetencję wdrażające drugiego stopnia. Przyjęto zasadę, że Wojewódzkie Fundusze kierują inwestycjami, których wartość wynosi do 25 mln euro.
Przewidywane są szkolenia dla osób, które będą zajmowały się gromadzeniem niezbędnej dokumentacji po stronie beneficjenta.
 
Radny Piotr Jankowski zapytał o to czy budowy oczyszczalni są przewidziane dla całego projektu.
Bożena Baczmańska odpowiedziała. że firma ESKO nie ma wpływu ma decyzję Funduszu w jakim zakresie projekt może starać się o dofinansowanie, pod uwagę brane są obszary najbardziej skoncentrowane, które dają największą ilość podłączeń, taką miejscowością jest Sulików oraz północna część gminy. Wszystkie ścieki powinny zostać oczyszczone ale ze względu na wytyczne wymaga to pozyskania środków z innych źródeł.
 
Radny Robert Starzyński zapytał o procentową wartość projektu pierwotnego, która zostanie zrealizowana.
Pani Baczmańska odpowiedziała że 35% długości kanalizacji powinna zostać wybudowana. Koszt projekty szacowany jest na 40 mln zł, wliczona jest w tę kwotę budowa oczyszczalni i sieci wodociągowej w Sulikowie.
Radny zapytał również o 6 km sieci kanalizacyjnej, która powinna zostać wybudowana, czy jest to bezwzględne kryterium, które należy spełnić przed złożeniem wniosku.
Pani Baczmańska odpowiedziała że odcinek ten nie musi być fizycznie wybudowany, niezbędne będzie pozwolenie na budowę i wykonawca. Liczy się również gotowość do podjęcia budowy i ilość zgód na podłączenie.
Radny zapytał także, czy mieszkańcy do których nie trafili projektanci, nie są uwzględnieni w projekcie, ponieważ istnieje wśród nich taka obawa.
Pani Baczmańska udzieliła radnemu Starzyńskiemu następującej odpowiedzi: projekty wykonywane są dla pełnych miejscowości, nikt nie zostanie pominięty. Często mieszkańcy nie byli obecni, lub projektanci nie byli wszystkiego pewni. Do tych osób projektanci pojadą ponownie lub zostaną wysłane odpowiednie informacje.
Radny powiedział, że część problemów Firmy ESKO dotyczy mieszkańców, którzy maja obawy, czy w związku z tym Firma planuje publiczną prezentację tego projektu w celu zapoznania z nim mieszkańców, np. w sołectwie Sulików. Wiele problemów mogłoby zostać wówczas wyjaśnione, ponieważ mieszkańcy o wielu ważnych sprawach nie wiedzą.
Pani Baczmańska powiedziała że zależy to od woli Wójta, czy będzie chciał zorganizować takie spotkanie.
Radny Starzyński zapytał także jakie koszty gmina poniesie w związku z tym projektem.
-Nie wiadomo jeszcze jaki będzie procent dofinansowania projektu, dlatego trudno oszacować jego koszty.
 
Radny Grzegorz Konarski zapytał czy Podgórze będzie ujęte w tym planie.
Pani Bożena Baczmanska odpowiedziała że projekt uwzględnia tę miejscowość.
 
Sołtys Andrzej Polowy zapytał czym kierowano się przy projektowaniu, że została ujęta taka mała miejscowość jak Mikułowa.
Pani Baczmańska odpowiedziała że Mikułowa leży w kierunku Platerówki.
 
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał.
 
1. W sprawie wyboru ławników do sądów. Radny Franciszek Fleszar – omówił posiedzenie Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów, podczas którego kandydatury zostały zaopiniowane pozytywnie. Powołana została komisja skrutacyjna w składzie:
- Regina Solska
-Wioletta Rynkiewicz
-Przemysław Okrasa.
Sekretarz Gminy – Lidia Rychtarczyk przedstawiła zasady głosowania na ławników.
Po głosowaniu tajnym ławnikami zostali:
-Bielawski Zbigniew
-Stępień Maria
-Piotrowska Karolina Elżbieta
                                                                
Radny Przemysław Okrasa odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. (zał. 6)
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie. (zał. 7)
 
2. W sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie. (zał. 8)
 
3. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.     (zał. 9)
 
4. W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr V/37/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie       (zał. 10)
 
 
 
Ad. 7
Radny Tadeusz Polowy: 1) pytał na jakim etapie jest sprawa wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze nr 20 w Radzimowie.
 
Radna Weronika Ziółkowska: 1) zapytała na jakim etapie jest sprawa odzyskania drogi dojazdowej do jej posesji, 2) pytała o naprawę drogi PKP-Mikułowa-Studniska,
3) prosiła w imieniu mieszkańców Małej Wsi Górnej o to aby dojeżdżał tam bus, który woziłby dzieci do szkoły, 4) prosiła o monitowanie w Starostwie Powiatowym o załatanie dziur na drodze w Małej Wsi Górnej, 5) prośba o nawierzchnie asfaltową na drodze z Małej Wsi Górnej do Mikułowy.
 
Radny Piotr Jankowski: 1) prosił o usunięcie plakatów i ulotek wyborczych, 2) mówił o zapadnięciu się przepustu pod drogą koło Pana Pilarczyka w Biernej, 3) mówił o obsunięci się drogi koło Pana Piotrowskiego, pytał czy może zostać wykorzystany nakład, który pozostał po udrożnieniu rzeki Czerwona Woda, 4) mówił o wysypujących się do rzeki kamieniach po byłym moście koło pana Piotrowskiego, 5) w miejscu gdzie łączy się Radzimów i Bierna, gdzie mają być umieszczone barierki ze skarpy wypadają kamienie, 6) prosił o wystąpienie do Sądu Grodzkiego o to by osoby karane z terenu naszej gminy odrabiały prace w GZK w Sulikowie a nie w PUK-u w Zawidowie.
 
Radny Stanisław Cap: 1) pytał co zrobiono w okresie między sesjami w sprawach -drogi Studniska - Gozdanin, -zasypania byłego zbiornika przeciwpożarowego, -usunięcie krzewów ograniczających widoczność przy zbiorniku przeciwpożarowym, -plac rekreacyjny na przeciwko świetlicy, - pytał kiedy będą remontowane potoki w Studniskach, 2) zgłosił brak oświetlenia w Stduniskach od torów kolejowych do krzyża, co najmniej 6, 7 lamp nie świeci.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz: 1) pytała kiedy zostanie dowieziony kamień do Ksawerowa
 
Radny Robert Starzyński: 1) pytał jaka kwota od komitetów wyborczych wpłynęła na konto Gminnego Zakładu Komunalnego za rozmieszczanie reklam wyborczych, 2) pytał jakie firmy będą świadczyć usługi odśnieżania na terenie gminy, 3) jaki jest postęp rozmów przy wyworzeniu kamienia z kopalni bazaltu nie przez centrum Sulikowa.
 
Radna Regina Solska: 1) zgłosiła konieczność naprawy drogi w Starym Zawidowie ponieważ koleiny utrudniają poruszanie się, 2) pytała jak długo Stary Zawidów będzie czekał na wodociągi.
 
 
Ad. 8
Sołtys Ewangelis Zaras: 1) mówił na temat drogi biegnącej z Sulikowa do Wrociszowa przez las z którego wydobywane jest drewno, jest ono składowane na drodze i utrudnia przejazd, droga ta jest bardzo zniszczona,
2)mówił o zasypanym rowie inwestycyjnym koło pana Kurasiewicza.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki: 1) pytał czy została wybrana firma, która ma wykonać oświetlenie.
 
Sołtys Grażyna Kapic: 1) zgłosiła brak odpowiedzi w sprawie wywożenia eternitu do lasu.
 
Sołtys Jan Kolbuch: 1) pytał o remont drogi Studniska Dolne - Kunów, sołtys dzwonił w tej sprawie do Starostwa, dowiedział się, że Urząd Gminy musi wystosować pismo w tej sprawie,
2) zgłosił, że na drodze ze Zgorzelca do Studnisk koło byłego wojska konary dwóch drzew stwarzają zagrożenie, ponieważ znajdują się prawie na środku drogi, prośba o interwencję w tej sprawie.
 
Ad. 9
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
Zapytania Radnych:
1) Wójt odpowiedział, że przetarg na remont drogi nr 20 jest ogłoszony, oferty zostaną otworzone 30 października.
 
2) -Około połowy listopada będzie wiadomo więcej w sprawie drogi dojazdowej do posesji pani Ziółkowskiej
- Droga PKP- Studniska Górne ma mniejsze znaczenie niż inne drogi, nie jest byt często uczęszczana, a przy remontach dróg należy kierować się natężeniem ruchu.
- Jeżeli chodzi o dowóz dzieci z Małej Wsi Górnej - sprawa jest niepotrzebnie nagłaśniana, dowóz jest tam zapewniany, nie jest możliwe inne zaplanowanie dojazdu. Gmina codziennie zapewnia dowóz do szkoły ok. 300 dzieciom, co jest bardzo trudnym zadaniem logistycznym.
5) Wójt odpowiedział, że skoro na w zebraniu uczestniczył Wice-starosta jego interwencja w sprawie remontu drogi w Małej Wsi Górnej jest zbędna. Zostanie zwołane zebranie przewodniczących rad sołeckich, ponieważ działania niektórych sołtysów są niezgodne ze statutem sołectw.
6) Droga Mała Wieś Górna - Mikułowa ma znaczenie symboliczne, natężenie ruchu jest nieznaczne.
 
3)
-Sprawa usunięcia plakatów wyborczych zostanie sprawdzona, komitety wyborcze zostaną poinformowane o tym, że ich obowiązkiem jest ich usunięcie.
-W sprawie przepustu koło pana Pilarczyka zostanie wystosowane odpowiednie pismo.
-Potrzebna jest zgoda inwestora na wykorzystanie nakładu przy obsunięciu się drogi koło pana Piotrkowskiego,
-Jeżeli rzeczywiście będą przypadki zasypanych przepustów, zostanie to zgłoszone do inspektora nadzoru.
- Pozostałości po moście koło pana Piotrowskiego powinny zostać usunięte, również zostanie to zgłoszone.
 
4)
- Droga Studniska-Gozdanin została ujęta w wykazie do odśnieżania.
-W sprawie zasypania byłego zbiornika przeciwpożarowego został zrobiony kosztorys, wycena prac, które są niezbędne do tego by zapewnić przepływ wód, przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych, jest to kwota 25 tyś zł, jest konieczna również zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, jest przygotowywane stosowne pismo,
- Prace na dalszej części potoku - w zeszłym tygodniu była w Urzędzie pani Brand, która nadzoruje prace Regionalnego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, zakończone zostały prace na potoku Lipniak i Nieciecz w Mikułowej i w Radzimowie, zostaną rozpoczęte prace na terenie Studnisk, problem stanowi nielegalnie zrobiona zastawka do stawu, do końca roku zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna.
- Gminny Zakład Komunalny zajmie się awarią oświetlenia.
 
5) Sprawa dostarczania kamienia na razie zostanie wstrzymana, ponieważ wszystko musi zostać podliczone.
 
6)
- Przewodniczący udzieli informacji na temat kwoty jaka wpłynęła na konto GZK od komitetów wyborczych,
- W sprawie odśnieżania jest zawarta umowa z firmą pana Stanisława Kaszy ROL-TRANS ze Studnisk i ona obowiązuje. Wójt oczekuje na porozumienie z Zarządem Powiatu Zgrzeleckiego w tej sprawie.
- W sprawie wyworzenia kamienia z kpalni bazaltu trwają rozmowy przedstawicieli kopalni z PKP. Są deklarację rozwiązania tej sprawy.
 
7)
- Gmina będzie miała w przyszłości na uwadze remont drogi w Starym Zawidowie.
- W sprawie wodociągu trwają przygotowania do sporządzania wniosków dla terenów wiejskich o dofinansowanie tych zadań.
 
Odpowiedzi na zapytania sołtysów:
1)
- Wójt odpowiedział, że droga z Sulikowa do Wrociszowa jest drogą Gminy Sulików, Wójt zapozna się z tą sprawą.
- Zasypanie rowu inwestycyjnego utwierdza w przekonaniu, że powinna działać straż gminna.
2) W sprawie oświetlenia jest gotowa poprawiona cała dokumentacja, są prowadzone rozmowy w tej sprawie, w okresie zimowym zostanie ogłoszony przetarg, zaplanowane zostaną odpowiednie środki na ten cel.
4) W sprawie wywożenia eterniku do lasu: właścicielem terenu jest Nadleśnictwo, została poinformowana policja, nie ma informacji na ten temat z obu stron. Nadleśnictwo zgodnie z ustawą o odpadach powinno usunąć zanieczyszczenie i dokonać utylizacji.
5) Jeżeli chodzi o remont drogi Studniska Dolne – Kunów zaistniała nieścisłość, dlaczego Urząd Gminy ma zwrócić się z pismem, które dotyczy drogi powiatowej.
 
Przewodniczący poinformował,  że do GZK wystąpiło tylko koło Platformy Obywatelskiej w Sulikowie, rezerwując w dwóch różnych terminach pasy na słupie ogłoszeniowym na Placu Wolności w Sulikowie. Koszt to ok. 57 zł.
 
Ad. 10
Przewodniczący poinformował o możliwości przyśpieszenia terminu sesji niż był pierwotnie zakładany.
Termin posiedzeń komisji przesunięty zostanie o tydzień:
- Komisja Budżetu i Finansów - 13 listopada
- Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 14 listopada,
- Komisja Społeczna - 15 listopada.
 
Wójt poinformował., że projekty uchwał zostaną zatwierdzone 8 listopada i dopiero wówczas radni mogą się ich spodziewać.
 
Sołtys Jan Kolbuch zapytał czy radni znają wniosek OSP Studniska o dotację docelową na zakup motopompy.
Przewodniczący poinformował, że większość radnych zna tę sprawę.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamkną XII Sesję Rady Gminy Sulików.                                                             (godz. 18 00)
 
Protokołowała:
A. Adamiak.

Ilość odwiedzin: 6716
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 października 2007r. o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-11-26 12:56:50
Data udostępnienia informacji: 2007-11-26 12:56:50
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-26 13:08:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner