logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 8
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 maja 2007 r. o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały. (zał. 1,2)
Nieobecna była radna Regina Solska.
W sesji uczestniczył Jan Hasiuk Wójt Gminy oraz zaproszeni goście, według listy obecności (zał.3)
Przed przystąpieniem do realizacji porządku sesji odbyła się uroczystość wręczenia upominku Gerardowi Koniuszewskiemu, wicemistrzowi Polski juniorów w boksie, w wadze do 80 kg oraz mistrzowi Dolnego Śląska, w tej samej kategorii. Młody mistrz otrzymał gratulacje i upominek od Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. Gratulacje otrzymał również trener Stanisław Izdebski.
 
Porządek obrad przedstawił się następująco:
      1. .Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 1. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
 2. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.
 4. Uchwalenie planu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2006-2010.
 5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sulików,
            - w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików,
- w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sulików.
            - w sprawie zmian w budżecie gminy Sulików na 2007r.
 1. Zapytania radnych.
 2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 3. Odpowiedzi na zapytania.
 4. Odczytanie i przyjęcie wniosków do realizacji.
 5. Sprawy różne. Komunikaty
 
Ad. 1
Protokół z poprzedniej sesji przyjęty został bez uwag, jednogłośnie.
 
Ad. 2
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 maja 2007r. (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 22 maja 2007r. (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 23 maja 2007r. (patrz protokół)
Radny Stanisław Cap odczytał protokół z kontroli w Szkole Podstawowej w Biernej. (patrz protokół)
 
Ad. 3
Wójt Gminy złożył informację o pracy w okresie między sesjami. (zał. 4)
Wójt poinformował, że w dniu 21 maja br., w drodze konkursu wyłoniony został nowy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Został nim Zbigniew Jaworski ze Zgorzelca. Staż i doświadczenie w działalności kulturalnej oraz wiedza merytoryczna dobrze rokują na jego pracę w GOK.
Wójt ponownie zwrócił się do sołtysów o zgłaszanie w terminie do 10 czerwca br. kandydatów do Społecznej Rady Programowej GOK.
Wójt poinformował o decyzji Wojewody Dolnośląskiego przedłużającej funkcjonowanie naszego składowiska odpadów komunalnych do końca 2009 roku, z harmonogramem działań rekultywacyjnych do 2010 roku. Wójt zasygnalizował potrzebę spotkania się z Komisją Rozwoju Gminy w celu zasięgnięcia jej opinii co do zaproponowania dla Zawidowa warunków współpracy w zakresie gospodarki odpadami.
Nawiązując do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej i obaw dyr. Majowskiego o środki na odprawę dla pracownika, Wójt wyjaśnił, że ewentualne odprawy emerytalne dla pracowników oświaty finansowane są z budżetu gminy, gdzie na ten cel utworzona została specjalna rezerwa.
 
Pytania radnych:
Stanisław Cap prosił o dodatkowe informacje na temat:
- wniosku dyr. Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych o przyznanie dodatkowych godzin świetlicy szkolnej,
- pomocy w wydaniu i promocji książki, której autorem jest mieszkaniec Studnisk Dolnych.
Robert Starzyński prosił o informacje na temat:
- funkcjonowania spółki „SUPLAZ”,
- przystąpienia do spółki „Łużycka Higiena Komunalna” w Zgorzelcu,
- budowy hali sportowej w Sulikowie,
- pytał o wnioski ze spotkania w sprawie modernizacji oświetlenia drogowego w gminie Sulików.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1) do sprawy dodatkowych godzin w świetlicy szkolnej Wójt wróci we wrześniu br., kiedy będzie miał pełną analizę funkcjonowania szkoły. Wójt zwrócił uwagę na dużą liczbę wakatów, a tym samym godzin ponadwymiarowych, które mają bezpośrednie przełożenie na finanse szkoły,
2) Wójt otwarty jest na współpracę z pisarzem ze Studnisk, jest to postać, której warto pomóc,
3) spółka SUPLAZ zakończyła ubiegły rok stratą ok. 14.000 zł, wynikającą z zakupów inwestycyjnych. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy i zestaw inkasencki. Straty pokryte zostaną z zysków lat następnych. Nie powodują one zachwiania funkcjonowania spółki i jej płynności finansowej. Na działalności operacyjnej spółka bilansuje się. W bieżącym roku zakupiono nowy samochód dostawczo-osobowy,
4) spotkania rady budowy hali środowiskowej są zintensyfikowane, bo zmierzają do wypracowania stanowiska inwestora i wykonawcy. Inwestycja nie będzie zakończona w terminie, przewiduje się, że nastąpi to jesienią br. Trwają negocjacje. Sytuacja nie jest łatwa, rynek budowlany w Polsce załamał się, brakuje materiałów budowlanych. Więcej informacji radni otrzymają na czerwcowej sesji. Wójt wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o przedłużenie terminu rozliczenia inwestycji – ze wstępnych rozmów wynika, że decyzja będzie pozytywna. Wójt zapewnił, że nie ma obawy, że będziemy musieli zwracać środki unijne,
5) firma opracowująca modernizację oświetlenia drogowego w naszej gminie przyjęła wszystkie postulaty zgłoszone przez radnych i sołtysów. Teraz nastąpi etap opracowywania ich. Inwestycja będzie miała trzyetapowe działania:
I - doświetlenia na istniejących słupach i sieciach,
II – doświetlenia odcinków dróg, na które gmina ma gotową dokumentację i pozwolenia,
III – przygotowanie dokumentacji na doświetlenie odcinków dróg, przy których nie ma ani sieci, ani słupów. Etap ten powinien rozpocząć się równocześnie z I etapem.
Firma ma wykonać koncepcję modernizacji oświetlenia do końca czerwca br. Szacuje się, że inwestycja potrwa ok. 2 lat,
6)      podjęcie uchwały nie oznacza przystąpienia do spółki „Łużycka Higiena Komunalna”. Akceptacja Rady to przyzwolenie na wypracowanie jak najlepszych warunków przystąpienia do spółki. Sprawa ta cały czas jest przedmiotem negocjacji. Mamy swobodę działania wynikającą z faktu posiadania czynnego składowiska odpadów komunalnych, a fakt, że w pracach nad zmianą ustawy o finansach publicznych, mowa jest o likwidacji zakładów budżetowych, dodatkowo powoduje, że mając świadomość ewentualnych zmian reorganizacyjnych, do sprawy podchodzimy racjonalnie i rozważnie. Wójt dodał, że zgoda na wydłużenie terminu funkcjonowania składowiska odpadów powoduje, że Wójt zamierza rozpocząć rozmowy z Zawidowem w sprawie ewentualnej współpracy w sprawie korzystania z naszego składowiska odpadów. O ile władze Zawidowa wykażą chęć współpracy, będzie okazja do wynegocjowania nowych warunków umowy w zakresie współuczestniczenia w rekultywacji składowiska.
Radni przyjęli informację Wójta.
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. (zał. 5)
Uzupełniając pisemną informację mówił:
- o zapowiedzi Marszałka Łosia w sprawie dofinansowania dla ZGZZ przedsięwzięcia polegającego na wykorzystaniu nowej technologii zainstalowania Internetu bezprzewodowego na terenach gmin należących do Związku,
- o problemach z jakimi boryka się przepełnione schronisko zwierząt w Dłużynie Górnej,
- odczytał korespondencję w sprawie remontu dróg powiatowych i wojewódzkich.
 
Radny Robert Starzyński pytał Przewodniczącego Rady Gminy, czy zamierza podjąć inicjatywę zmiany uchwały w sprawie diet dla Przewodniczącego Rady. Radny ubolewał, że mimo zgłoszenia dwa miesiące temu wniosku o konieczności zmiany tej uchwały oraz otrzymania miesiąc temu pisma od Przewodniczącego potwierdzającego słuszność uwag radnego, Przewodniczący nie podjął żadnych działań.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że nie podejmie czynności związanych ze zmianą uchwały, ponieważ organ nadzoru nie uznał zawartych w niej zapisów za niegodne z prawem. Ponadto Wydział Finansowy Urzędu Gminy czuwa, aby wysokość diet mieściła się w ustawowych ramach. Przewodniczący wskazał na możliwość podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez radnych.
Wójt Gminy poparł wypowiedź Przewodniczącego Rady Gminy, twierdząc, że uchwała jest zgodna z prawem. Jej realizacja powoduje konieczność czuwania przez pracowników merytorycznych, aby przy wypłacie diet, nie przekroczyć wysokości określonych w ustawie. W przyszłości stawki te mogą ulec zmianie i wówczas wartości określone w naszej uchwale zmieszczą się w widełkach. Wójt nie widzi przeszkód, aby radni wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą. Wójt takiej potrzeby nie widzi.
 
Radny Starzyński stwierdził, że zadaniem Rady Gminy jest przestrzeganie prawa i jeżeli radny wskazał na potrzebę dokonania drobnej, kosmetycznej zmiany uchwały, to liczył na dobrą wolę ze strony Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy. Niestety przeliczył się. Dodał, że w swoich wypowiedziach nie wspomniał o zmniejszaniu komukolwiek uposażenia.
Radni przyjęli informację Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt planu kadencyjnego, który radni otrzymali przed sesją, różni się dwoma punktami od projektu, nad którym radni pracowali na posiedzeniach komisji:
1)      skrócony został wstęp do planu kadencyjnego,
2)      na wniosek Komisji Społecznej dodany został zapis, że należy podjąć działania mające na celu zwodociągowanie miejscowości Wrociszów Dolny, Ksawerów, Wilka i Wilka Bory.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że plan kadencyjny zawiera dużo pobożnych życzeń, wiele jest pustych, ogólnych zapisów. Główne zadania określone w planie to kanalizacja, budowa hali sportowej i remonty dróg. Zdaniem radnego należy poprawić wizerunek gminy, która jest brudna i zarośnięta. O gminie świadczą dwie rzeczy: przystanki i tablice ogłoszeń. Obie są w opłakanym stanie. Radny uważa, że plan powinien być szczegółowy. Powinien zawierać wykaz konkretnych zadań i czas realizacji, z pewną „furtką” dla Wójta.
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że było ponad 40 wniosków o umieszczenie zadań w planie kadencyjnym. W tej sytuacji trudno wszystkich zadowolić, dlatego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, opracowano plan zawierający główne kierunki działania Rady Gminy. Natomiast indywidualne wnioski przekazane zostaną Wójtowi Gminy, z prośbą o realizację.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że w odróżnieniu od pozostałych członków komisji, miał nieco inną wizję planu kadencyjnego. Wydawało mu się, że plan powinien określać w miarę możliwości szczegółowe zadania, nazwać je, określić miejsce i czas realizacji, a w ramach Komisji Budżetowej nawet pokusić się o wycenę tych zadań. Tak przygotowany plan należało przekazać Wójtowi do realizacji. Natomiast przedstawiony radnym projekt planu zawiera kilka pojedynczych wniosków, pozostałe to zadania ogólne, tak sformułowane, że Rada Gminy nie będzie miała wpływu na to jak i kiedy będą realizowane. Od decyzji Wójta będzie zależało, które zadania zostaną wprowadzone do budżetu gminy. A te decyzje nie zawsze wynikają z możliwości budżetu, ale z jakiś innych różnych uwarunkowań, o których Rada nie zawsze wie. Plan jest kompromisem wypracowanym przez komisję i można pokusić się o próbę jego zmiany. Decyzja należy do radnych.
 
Wójt Gminy prosił radnego o sprecyzowanie, o jakich uwarunkowaniach mówił, które każą Wójtowi kierować się zasadami, o których nie wie Rada Gminy.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że powie o nich przy omawianiu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
Wójt domagał się wyjaśnień.
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że swoim wystąpieniem radny Starzyński zasiał wśród radnych niepokój i trudno teraz radnym przejść do głosowania, nie wiedząc o co radnemu chodziło.
 
Radny Robert Starzyński konsekwentnie twierdził, że szerszych informacji udzieli przy omawianiu zmian w budżecie gminy na 2007r.
 
Radny Franciszek Fleszar przypomniał, że w 2003 roku Rada Gminy uchwaliła plan kadencyjny, który wskazywał jedynie główne kierunki działania Rady Gminy i nie zawierał indywidualnych zadań. Pod koniec kadencji dokonano oceny – była bardzo wysoka. Pomimo ogólnych zapisów, udało się zrobić prawie wszystko. Radny jest zwolennikiem ogólnych, hasłowych zapisów, ponieważ nie sposób jest ująć w planie wszystkich zadań, bo należałoby wyremontować wszystkie świetlice, wszystkie drogi, a tego nie sposób zrobić. Należałoby zrobić gradację potrzeb, ale z kolei, jakie przyjąć kryteria? Przygotowany projekt planu określa kierunki działania, wskazuje priorytety. Nie oznacza to jednak, że Wójt będzie miał swobodę działania. Komisje rady powinny czuwać nad tym, aby w poszczególnych budżetach znalazły się indywidualne zadania wskazane przez radnych i sołtysów.
 
Radny Tadeusz Polowy zgodził się ze stanowiskiem radnych Starzyńskiego i Jankowskiego. Uważał, że uchwalanie ogólnikowego planu kadencyjnego mija się z celem.
 
Przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2006-2010.
Uchwała podjęta została 9 głosami, przy 5 głosach wstrzymujących się. (zał. 6)
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
 1. W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sulików
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie. (zał. 7)
 1. W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński zgłosił wiosek o przesunięciu na następną sesję projektów uchwał dotyczących aktualności studium i planów zagospodarowania gminy. Propozycję uzasadnił faktem, że na sesji nie ma przedstawicieli biura wykonującego ocenę aktualizacji, którzy mogli by wyjaśnić pewne wątpliwości.
Wójt stwierdził, że pani architekt Grażyna Grajek nie mogła uczestniczyć w sesji. Zdaniem Wójta obecność pani architekt nie jest konieczna, ona nie będzie przekonywała radnych do podjęcia uchwały. Konieczność wykonania oceny wynika z ustawy, a podjęcie uchwał nie oznacza przystąpienia do opracowywania zmian w planach. Wójt Gminy nie rozumiał intencji radnego Starzyńskiego, który powinien mieć świadomość potrzeb przynajmniej tych związanych z kanalizacją gminy. Proces sporządzania zmian jest czasochłonny. Kalendarz prac wynosi ok. 9 miesięcy. A odsunięcie w czasie uchwał jeszcze wydłuży ten czas. Wójt uważał, że wniosek radnego Starzyńskiego nie przyniesie gminie żadnych korzyści, to utrącanie inicjatyw Wójta, to rzucanie piachu w tryby. Zdaniem Wójta domaganie się, aby osoba spoza gminy potwierdziła to co mówi Wójt, jest podważaniem zaufania do Wójta.
 
Radny Robert Starzyński zacytował słowa Seneki, że „tylko głupcy nie mają wątpliwości”. On wątpliwości nabył po przeczytaniu „Oceny ……”
Świadczą o nich fragmenty zawarte na stronach 8,10,22,24 i ostatniej stronie dokumentu (radny odczytał te fragmenty).
Radny wątpił, czy Wójt jest w stanie rozwiać wszystkie wątpliwości, nie wie też czy nie ma więcej pomyłek, jak ta - zdaniem Wójta - ewidentna pomyłka na ostatniej stronie. Radny wszystkie zastrzeżenia chciał wyjaśnić z kompetentną osobą. To nie rzucanie piachu w tryby, to troska o publiczne pieniądze.
 
Wójt zapytał radnego, czy jego zdaniem Wójt miał jakiekolwiek wątpliwości przy tworzeniu i analizie tych dokumentów.
Radny stwierdził, że nie zna myśli Wójta.
Wójt uważał, że wypowiedź radnego zmierzała do tego, aby pokazać że wójt nie przeanalizował dokumentów, że potrzeba kogoś z zewnątrz aby potwierdził, że Wójt ma rację. Wójt zapewnił, że miał wątpliwości, bo to on ponosi największą odpowiedzialność, dlatego każdą sprawę analizuje pod kątem racjonalności i celowości. Wójt stwierdził, że mandat zaufania wraz z radnymi otrzymał nie po to aby się spierać, ale żeby realizować konkretne zadania. Wójt przy tej jednej sprawie stara się załatwić kilka innych. On przygotował dokument, do radnych należy decyzja.
 
Przewodniczący proponował przegłosowanie wniosku formalnego zgłoszonego przez radnego Starzyńskiego.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz pytała, czy pani architekt miała świadomość, że czeka nas kanalizacja, i jeżeli tak, to dlaczego daje Radzie alternatywę.
Wójt stwierdził, że osoba przygotowująca dokument nie może mówić radnym co mają robić. Ona wskazuje możliwości, a decyzja należy do radnych. Wójt podkreślił, że zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego gminy umożliwią rozwój gminy.
 
Przystąpiono do głosowania wniosku radnego Starzyńskiego o przesunięcie na czerwcową sesję projektów uchwał w sprawie oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików.
Wniosek poparło 3 radnych, przeciwnych było 10 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Radny Starzyński pytał Wójta Gminy o terminy i koszty zmian w planach zagospodarowania gminy.
Wójt stwierdził, że o terminach i kosztach poinformuje radnych na czerwcowej sesji przy omawianiu projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania zmian w planach. Obecnie nie jest w stanie udzielić rzetelnych odpowiedzi, bo koszty i terminy będą zależały od zakresu zmian. Wójt podkreślił, że uchwały przygotowane na obecną sesję nie skutkują wydatkami z budżetu gminy.
 
Przystąpiono do głosowania.
Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików podjęta została jednogłośnie. (zał. 7).
 
 1. Uchwała w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sulików, wraz z autopoprawką wójta polegającą na wykreśleniu w § 1 słów „studium uwarunkowań”, podjęta została jednogłośnie. (zał. 8).
 
4.   Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Sulików na 2007r.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
   Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały przekazany radnym przed sesją.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że o remoncie chodnika pomiędzy budynkami szkolnymi w Studniskach mówiono na tej sali nie raz. Poruszała tę sprawę pani dyrektor szkoły, sołtys Studnisk i radny Franciszek Fleszar. Jednak nie uzyskano akceptacji Wójta dla tej sprawy. Wniosek ten, jak wiele podobnych wniosków zgłaszanych przez radnych czy sołtysów, został przez Wójta odrzucony z powodów nazwijmy je braków formalnych np. braku oficjalnego wniosku, nie ujęcia w planie inwestycyjnym i budżecie na bieżący rok, niezgodności ze Strategią Rozwoju Gminy.
 
Radny zadał Wójtowi Gminy następujące pytania:
          1. Czy remont chodnika został ujęty w planie remontów placówek oświatowych. Czy w wypadku tego chodnika i niemałej kwoty 50.000 dla budżetu, wniosek ten spełnia te wymogi przez które inne wnioski np. radnych i sołtysów zostają odrzucane, tzn. czy jest ujęty w planie inwestycyjnym na bieżący rok, czy może w planie kadencyjnym rady, czy może w Strategii Rozwoju Gminy. Ponadto prosił o przypomnienie radnym głównych założeń „Strategii rozwoju oświaty dla gminy Sulików” w zakresie funkcjonowania szkoły w Studniskach Dolnych.
     2. Jaką jeszcze inicjatywę podjęła od tego czasu p. dyrektor szkoły i jaki znalazła sposób na wykonanie remontu chodnika, że we wrześniu pomoc jej nie była możliwa, a dzisiaj tak.
3. Na kiedy jest prolongowany termin wykonania remontu, jak brzmi wpis nakazujący gminie to zrobić oraz na czym polegało wymagane we wrześniu przez Wójta przygotowanie zadania.
4. Jaki dzisiaj jest koszt wykonania 1 m² kostki,
5. Czy opaska betonowa wokół budynku już się podniosła. Czy wykonano ekspertyzę osiadania budynku.
6. Czy zasadnym jest wykonywanie przed tym budynkiem kostki, jeśli nie mamy pewności czy terenu wokół budynku nie trzeba będzie rozkopywać, aby usunąć przyczyny jego osiadania?
       7. Czy nie należy ustalić priorytetów i czy nie należałoby w pierwszej kolejności zająć się realizacją wniosków zgłoszonych i już przegłosowanych przez Radę, a następnie zabierać się za kolejne.
     8. Jaki dokładnie teren szkoły zostanie objęty naprawą, czy tylko chodnik między budynkami, czy również: wejście od strony kościoła, którego mały fragment na ogrodzonym terenie jest zaasfaltowany, place przed budynkami szkoły i budynkiem gospodarczym. Czy kwota ta zawiera wszystkie koszty związane z budową nowego chodnika tj. koszty rozbiórki betonowego chodnika i utylizacji i wywozu gruzu, prace ziemne, koszty podsypki z kamienia bazaltowego i jej przywozu, koszty materiałów: kostka, krawężniki koszty sprzętu i robocizny i w jakiej wysokości?
      9. Dlaczego w tym przypadku nie zabiegamy o środki z zewnątrz i nie uzależniamy wykonania tego chodnika od ich pozyskania oraz dlaczego nie skorzystano ze składanych przez radnego Fleszara na sesji deklaracji współudziału w jego budowie przez Radę sołecką i Rodziców.
       Radny stwierdził, że jest za zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim dzieciom w gminie, również tym dla których korzystanie z chodnika w szkole w Studniskach jest zagrożeniem. Jednak wymaga od Wójta konsekwencji i odpowiedzialności za wypowiadane słowa, bo często tylko na ich podstawie Rada podejmuje decyzje. W związku z powyższym radny wnioskował, aby do czasu wyjaśnienia wszystkich poruszonych przez niego kwestii odsunięto głosowanie nad wprowadzeniem zmian w budżecie w zakresie remontu chodnika w Studniskach Dolnych.
 
Wójt Gminy stwierdził, że radny przekroczył swoje kompetencje, bo inicjatywa w zakresie zmian w budżecie gminy należy wyłącznie do Wójta Gminy. Radny nie może wnioskować o zmianę treści projektu tej uchwały. Pomimo tego Wójt stwierdził, że udzieli odpowiedzi na zadane pytania. Ale zanim udzielił odpowiedzi na pytania, Wójt mówił o agresji jaką wśród niektórych członków Komisji Budżetu wywołała propozycja remontu chodnika w szkole w Studniskach Dolnych. Gdyby energia z jaką radni zaatakowali tę propozycje skierowana została na chodnik, uniknęlibyśmy kosztów jego rozbiórki.
Wójt wyjaśnił, że sprawa remontu chodnika pojawia się od kilku lat. Był to jeden z wielu wniosków radnych, który Wójt chce zrealizować, teraz, gdy widzi taką możliwość finansową. Gdyby to było zadanie absurdalne, zrozumiałby oburzenie radnych, ale jest to zadanie w pełni uzasadnione. Decyzja administracyjna nakazuje wykonanie remontu do końca sierpnia bieżącego roku. Odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi radnego Starzyńskiego sugerującej, że działania Wójta podyktowane były układami z radnymi, czy zabiegami o czyjeś względy, Wójt stwierdził, że gdyby tak było nie robiłby np. drogi nr 20 w Radzimowie, bo radny Polowy z reguły jest w opozycji wobec Wójta. Ale tak nie jest. Działania Wójta podyktowane są wyłącznie potrzebami mieszkańców. Wójt przyznał, że spłaca dług wyborczy wobec mieszkańców Studnisk, bo w ciemno głosowało za nim 75% mieszkańców. Oni przynajmniej doceniają starania Wójta. A radny Starzyński robiąc w przyszłości swoją kampanię też będzie musiał kierować się pewnymi sprawami.
Odnosząc się do pytań radnego Wójt stwierdził, że:
§         bezpieczeństwo dzieci jest nadrzędnym zadaniem,
§         nie ma na piśmie deklaracji rodziców, ale wie o deklaracjach ustnych wielu mieszkańców Studnisk, że w czynie społecznym zrobią to co będzie można. Wójt przekonany jest o pomocy mieszkańców, bo wielokrotnie dali dowód swojego zaangażowania w sprawy lokalne, jak chociażby pomoc przy remoncie dróg gminnych,
§         środki zewnętrzne pozyskuje się na cele, na które uzyskuje się tzw. wskaźnik efektywności. W przypadku remontu chodnika, wykazanie tego wskaźnika jest niemożliwe,
§         dyrektor szkoły koszt remontu oszacowała na ok. 80.000 zł., ale Wójt mając świadomość tego, że część prac uda się wykonać własnym sumptem, uważa że kwota 50.000 zł. wystarczy na remont chodnika i dodatkowo na wykonanie ekspertyzy budynku szkoły,
§         realizację każdego zadania poprzedza obszerna dokumentacja. Są analizy, kosztorysy, decyzje. Tak też jest w przypadku tego zadania,
§         Wójt potwierdził, że jest przekonany o słuszności swojej decyzji, posiadamy środki finansowe, które w pełni zaspokoją potrzeby. Zadanie nie jest zaskoczeniem, bo na realizację czeka od 3 lat. Ponadto wyczerpano możliwości odwoławcze,
§         chodnik przy ul. Zgorzeleckiej należy wykonać po zakończeniu budowy. Gdyby wykonano go rok temu, o co wnioskował radny Starzyński, teraz mielibyśmy jego szczątki,
§         ekspertyza budynku szkoły wykonana będzie przed położeniem kostki przy szkole,
§         na potwierdzenie działań w sprawie remontu chodnika podejmowanych przez dyrektora szkoły w Studniskach Dolnych, Wójt przekazał radnym korespondencję w tej sprawie,
§         remont chodnika nie wykracza poza ramy Strategii Rozwoju Gminy i Strategii Oświaty na terenie gminy, i wpisuje się w zadania gminy. Wójt mówił o dodatkowych środkach w wys. ok.100.000 zł., które z budżetu trzeba będzie przeznaczyć na podwyżki dla nauczycieli.
Podsumowując Wójt stwierdził, że w obecnej kadencji jest bardzo dużo do zrobienia , ale do tego potrzebna jest współpraca. Projekt uchwały nie jest kawałkiem sukna, który każdy może rwać w swoją stronę, uważając, że jego racje są najważniejsze. Jeżeli wprowadzenie drobnych zmian do budżetu gminy wywołuje takie poważne perturbacje, to Wójt nie widzi możliwości rozwiązania poważnych problemów, które stoją przed nim i Radą. Nie można widzieć tylko swoje podwórze i swoją ulicę, radni i Wójt ponoszą odpowiedzialność za całą gminę. Tak dalej nie można pracować. Trzeba polemizować, dyskutować, ale powinno być chociaż minimum przyzwoitego porozumienia. Wójt apelował o współpracę i zrozumienie. Do funkcji Wójta przypisana jest rola lidera, a rolą radnych jest inspirowanie, wspieranie i doradzanie.
 
Radny Starzyński stwierdził, że od Wójta oczekuje rzetelności w przygotowaniu tak niewielkiego zadania. W dokumentach, które radni otrzymali pojawiają się rozbieżności. Z jednego dokumentu wynika, że do położenia jest 140 mkostki, a z innego że 240m2 . Radny sam dokonał pomiarów chodnika i według jego obliczeń jest to grubo ponad 300 m2 . Koszt inwestycji pierwotnie szacowany był na 32.000 zł. Wójt mówi o kwocie 50.000 zł, a dyrektor uważa, że trzeba 80.000 zł. Remont chodnika jest małym zadaniem, a mimo to nie został dobrze przygotowany.
 
Radnemu Tadeuszowi Polowemu przykro było słyszeć, że Wójt na forum Rady Gminy mówi o tym jak radny głosuje. Jest demokracja i radny głosuje zgodnie ze swoim sumieniem. Radny stwierdził, że w przeszłości nadzór wojewody zakwestionował uchwały, przy uchwalaniu których radny był na „nie”.
 
Radny Piotr Jankowski przypomniał, że zawsze głosował za uchwałami. Pytał o dalsze losy stołówki szkolnej w Studniskach Dolnych. W Biernej pomimo oddolnej inicjatywy i deklaracji rodziców od ponad 3 lat nie można doczekać się nowego chodnika do szkoły. Przez kilka miesięcy Wójt korespondował z dyrektorem szkoły w sprawie remontu uszkodzonego dachu szkoły. Na remont dachu brakowało środków, ale nie zabrakło ich na zorganizowanie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Biernej.
 
Wójt przeprosił radnego Polowego za swoje słowa. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Jankowskiego stwierdził, że są pewne reguły racjonalnego działania. Jeżeli w poprzedniej kadencji w szkole w Biernej wymieniono wszystkie okna i zakupiono nowe komputery, to nie można oczekiwać, że w nowej kadencji znów siły i środki skierowane zostaną na szkołę w Biernej. Chodnik w Studniskach Dolnych będzie zrównoważeniem tego co dostała Bierna. W najgorszym położeniu jest szkoła w Sulikowie, gdzie na przestrzeni ostatnich lat nic nie zrobiono. Art. 50 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że osoby którym powierzono mienie gminne powinny zachować szczególną staranność w jego zarządzaniu. Jeżeli dyrektor pisał pisma zamiast remontować dach, to źle o nim świadczy. Nie jest winą Wójta, że od marca nie wymieniono kilkudziesięciu dachówek w dachu szkoły. Dyrektor na koncie posiada środki i powinien niezwłocznie naprawić dach, a później ubiegać się o refundację wydatków. Wójt oświadczył, że nieprawdą jest jakoby twierdził, że nie da pieniędzy na remont dachu. Działania kontrolne w szkole w Biernej spowodowane są innymi czynnikami. Jednym z nich jest ustawowy obowiązek sprawdzania minimum 5% wydatków budżetu gminy. Innym, sygnały o problemach w księgowości. Kontrolą objęte zostaną dwie szkoły, w Studniskach Dolnych i Biernej.
 
Radny Jankowski prosił o odpowiedź na pytanie, dlaczego pomimo wcześniejszych zapowiedzi stołówka w szkole w Studniskach nie została zlikwidowana.
 
Wójt Gminy stwierdził, że Rada Gminy może jedynie ustalić odpłatność za obiady w stołówce szkolne. I to jedyna rzecz, którą może zrobić w sprawie funkcjonowania stołówki. Istnienie stołówki wynika ze statutu szkoły. A statut szkoły – poza pierwszym, który nadaje Rada Gminy – uchwala rada pedagogiczna, a więc wpływ Wójta na treść statutu jest żadna. Decyzja o likwidacji stołówki należy wyłącznie do rady pedagogicznej. Oczywiście poprzez zmniejszenie dotacji dla szkoły można wymusić likwidację stołówki, ale trzeba myśleć o względach społecznych.
 
Radny Franciszek Fleszar przypomniał, że o remoncie chodnika mowa jest co najmniej od 2 lat. Komisja Społeczna po lustracji była zgodna co do tego, że chodnik wymaga wymiany. Dzisiaj należałoby się cieszyć, że pojawiły się okoliczności do przeprowadzenia remontu. Tymczasem sprawa wywołała ataki złości i słowa krytyki. Jeżeli radni przeciwni są uchwale, niech głosują przeciw, ale w razie wypadku kto poniesie odpowiedzialność. Dyrektor szkoły stara się pomóc jak może. Pozyskała sprzęt komputerowy, organizuje kiermasze, festyny, zabawy. Radny potwierdził deklaracje, o których mówił Wójt. Tak, mieszkańcy są w stanie dużo pomóc. Radny dał przykłady zaangażowania mieszkańców. Przykładem jest szatnia na boisku sportowym, czy sprzęt dla OSP, który służy mieszkańcom całej gminy. I to właśnie jest patrzenie na całą gminę. Radny stwierdził, że wraz z radnym Capem nigdy nie podnieśli ręki przeciw inwestycji w innych miejscowościach, bo czemu miałoby to służyć. 
 
Radny Polowy stwierdził, że nikt nie neguje samego remontu, ale należałoby trzymać się kolejności. A pierwszy w kolejce jest chodnik do szkoły w Biernej. Termin remontu też mija 31 sierpnia 2007r.
 
Radny Jankowski przypomniał, że Wójt przy okazji remontu drogi w Studniskach Dolnych, zrobił nową nawierzchnię boiska szkolnego przy szkole, a w Biernej zabrakło środków na dokończenie remontu drogi na Koci Zamek.
 
Przewodniczący Rady powołując się na artykuł w Gazecie Samorządu i Administracji stwierdził, że nie w zasadzie można łączyć funkcje radnego i sołtysa, ale przeszkodą może być różnica interesów. Sołtys troszczy się o swoje sołectwo, radny o całą gminę.
 
Przewodniczący zamknął dyskusję.
 
Radny Starzyński przedstawił wniosek formalny, o przesuniecie zadania do czasu jego rzetelnego przygotowania.
Przystąpiono do głosowania.
Wniosek poparło 4 radnych, przeciwnych było 10.
Przystąpiono do głosowania całej uchwały.
Uchwala w sprawie zmian budżecie gminy na 2007 rok podjęta została 10 głosami, przy 4 przeciwnych.                                                                   (zał. 9)
 
 
 
Ad. 7
Pytania radnych:
Radny Robert Starzyński pytał, kiedy zostaną wyłapane bezpańskie psy (zwłaszcza z Placu Wolności), które stanowią zagrożenie dla dzieci.
 
Radna Weronika Ziółkowska prosiła przewodniczącego Rady Gminy o ponowną interwencję u starosty w sprawie remontu dróg w Mikułowej.
 
Radny Marian Kurek : 1) pytał kiedy zostanie wyczyszczony staw p.poż w Skrzydlicach; 2) prosił o kamień do budowy przystanku dla dzieci w Skrzydlicach; 3) monitował w sprawie ziemi na plac zabaw w Skrzydlicach.
 
Radny Tadeusz Polowy uważał, że należy uczulić policję, aby interweniowała w przypadku wyprowadzania psów bez kagańca.
 
Radny Stanisław Cap: 1) pytał o tablice ogłoszeniowe dla sołtysów; 2) pytał o sprawę zasypania zbiornika p.poż. w Studnikach Górnych; 3) monitował w sprawie remontu drogi do Gozdanina. To skandal, że w sprawie tej nie można się dogadać, radnego nie interesuje czyja to droga, radny domaga się wykonania remontu.
 
Ad. 8
Pytania sołtysów:

Sołtys Andrzej Polowy   w imieniu sołtysów uczestniczących w Krajowej Konferencji Sołtysów w Licheniu podziękował Wójtowi Gminy za współuczestniczenie w kosztach wyjazdu.
 
Jan Kolbuch sołtys sołectwa Studniska Dolne mówił o potrzebie remontu drogi Studniska Dolne – Kunów.
 
Andrzej Kurek sołtys sołectwa Sulików prosił o informacje na temat budowy obwodnicy dla Sulikowa.
 
 
Ad. 9
Nie było pisemnych wniosków.
 
Ad. 10
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
 1. Zajmie się plagą bezpańskich psów, chociaż nie bardzo wierzy w skuteczność akcji wyłapywania psów. Problem bezpańskich psów i psów bez kagańca jest potwierdzeniem uzasadnienia powołania straży gminnej.
 2. Przeanalizuje sprawę oczyszczenia stawu p.poż. w Skrzydlicach.
 3. Rozpatrywana jest możliwość porozumienia z firmą pracującą na Czerwonej Wodzie i przy budowie autostrady w Zgorzelcu w sprawie dostarczania ziemi do Skrzydlic.
 4. Decyzje w sprawie przyznania kamienia podjęte zostaną po dokładnej analizie dotychczasowych wydatków na utrzymanie dróg.
 5. Sprawa zasypania stawu p.poż. w Studniskach Górnych jest złożona, należy sprawdzić czy nie zajdzie potrzeba wykonania operatów wodno-prawnych.
 6. Wójt zapewnił, że droga do Gozdanina jest drogą powiatową. Wójt zaproponował Wicestaroście zawarcie porozumienia i wykonanie drogi w takiej technologii jak drogę nr 20 w Radzimowie. Niestety do dnia dzisiejszego nie ma porozumienia. Obecnie, po reorganizacji za sprawy drogownictwa w Starostwie Powiatowym odpowiada Wicestarosta Michalski.
 7. Wójt będzie interweniował w Starostwie w sprawie remontu dróg Studniska – Kunów i Mikułowa – Studniska.
 8. Firma Lafarge prowadzi rozmowy z PKP. Są to rozmowy na szczeblu centralnym. Firma zainteresowana jest dzierżawą dwóch torów. Gotowa jest dokumentacja na nową nastawnię. Istotą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest zmiana transportu kamienia z kopalni Bazaltu. 
 
Sekretarz Gminy Zbigniew Foltyn prosił o składanie zamówień na nowe tablice ogłoszeniowe.
Wywiązała się krótka wymiana zdań między Sekretarzem Gminy, a radnym Capem i sołtysami, którzy twierdzili, że już wcześniej składali zapotrzebowanie i było zapewnienie, że tablice są przygotowywane.
Ustalono, że zamówienia na tablice należy składać do 10 czerwca br.
 
 
Ad. 11
 
 1. Przewodniczący rady Gminy ogłosił, że następna sesja odbędzie się 27 czerwca br.
            Komisje odbędą posiedzenia: - Komisja Budżetu 19 czerwca,
                                                - Komisja Rozwoju Gminy – 20 czerwca br.,
                                                - Komisja społeczna – 18 czerwca br.
                                                - Komisja Rewizyjna – do uzgodnienia.
 
 1. Radny Starzyński wyraził podziękowanie i uznanie dla Urszuli Muniak za jej osobisty wkład w zorganizowanie dla klas III szkoły podstawowej wyjazdu na tzw. zieloną szkołę nad morze.
 
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący rady gminy zamknął VIII w kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                         (godz. 1830)
 
                                                                                                             
Jacek Staszczuk
Przewodniczący Rady Gminy Sulików
 
Protokołowała:                                                                               
Lidia Rychtarczyk

Ilość odwiedzin: 6513
Skrócony opis: Protokół nr 8 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 maja 2007 r. o godz. 14oo w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-07-10 08:51:37
Data udostępnienia informacji: 2007-07-10 08:51:37
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-13 12:47:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner