logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 11
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 26 września 2007r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum , przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.       (zał.1, 2, 3)
Nieobecny był radny Robert Starzyński.
 
W sesji uczestniczyli:
Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików,
Tadeusz Baranek - Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
 
Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję zaproszeni byli rolnicy, którzy mieli zostać uhonorowani odznaczeniami ,,Zasłużony dla Rolnictwa”, jednakże wśród zaproszonych obecny był tylko Zaras Ewangelis, Przewodniczący zaproponował, żeby rozpocząć sesję wg porządku, w oczekiwaniu na pozostałych zaproszonych rolników.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2.      Informacja o pracy stałych Komisji Rady Gminy.
3.      Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4.      Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
5.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.
6.      Ocena realizacji Strategii Rozwoju Oświaty na terenie Gminy Sulików.
7.      Podjęcie uchwał.
8.      Zapytania Radnych.
9.      Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Sprawy różne. Komunikaty.
 
 
Ad. 1
            Radna Rynkiewicz zgłosiła, że w protokole nr 9 na stronie 9 jej słowa ,,nasza samowola” zastąpiłaby ,,działaniem zbyt pochopnym”. Poprawka ta zostanie naniesiona do protokołu.
Radna Rynkiewicz zgłosiła również błąd w protokole nr 10 na stronie 2 w imieniu sołtysa Zdzitowieckiego. Zmiana imienia Krzysztof na Zdzisław. Poprawka również zostanie naniesiona do protokołu.
Protokoły z poprzednich sesji zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 2
            Radna Rynkiewicz omówiła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 18 września 2007. (patrz protokół).
 
            Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 19 września 2007. (patrz protokół)
            Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 13 września 2007 i posiedzenie Komisji z dnia 20 września 2007. (patrz protokoły)
 
 
Wójt wręczył honorową odznakę ,,Zasłużony dla Rolnictwa” Ewangelisowi Zarasowi.
Reszta zaproszonych rolników nie była obecna.
 
Ad. 3
            Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. (zał. 4)
Radny Jankowski zapytał czym zakończyły się podjęte rozmowy na temat………
Wójt odpowiedział, że rozmowy zostały podjęte a sprawa zasygnalizowana, 28 września (w piątek) odbędzie się spotkanie z panem Mostowikiem, podczas którego ta sprawa również zostanie omówiona.
Radny Jankowski zapytał jaki jest udział sołectw w montażu wiat, oraz jaka jest wartość umowy pod wykonanie chodników w Studniskach Dolnych.
Wójt odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie, będzie w stanie udzielić informacji po sprawdzeniu tego udziału z panią Skarbnik.
Jeżeli chodzi o umowę z firmą na wykonanie chodnika - pierwotna wartość wynosiła 45 tyś. złotych, a ponieważ zakres się zmniejszył wartość wynosi ok. 44 tyś. złotych.
 
Ad. 4
            Przewodniczący Rady poinformował o piśmie z Urzędu Skarbowego w którym dokonana została analiza złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych oraz informacja o możliwości ewentualnego złożenia wyjaśnień. Do każdego z radnych, który został w tym piśmie wyróżniony wysłane zostały informacje na ten temat.
Przewodniczący przedstawił informację na temat działalności między sesjami. (zał. 5)
 
Ad. 5
            Radna Bogdanowicz zapytała czy kwota 93,20 zł na zakup opału do świetlic wiejskich obejmowała wszystkie świetlice wiejskie, czy tylko jedną. Podobne pytanie dotyczyło środków czystości, których wartość wynosiła 80,35 zł.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury stwierdził, że na temat opału nie jest w stanie niczego powiedzieć, ponieważ stanowisko to objął w maju tego roku. Wójt odpowiedział, że zakup odbył się w zeszłym roku, następnie sprostował że pytanie radnej dotyczy zarządzenia. Kwoty o które zapytała radna, mogą wynikać z pewnych cykliczności i nierytmiczności, w zestawieniu mogły zostać ujęte zeszłoroczne zapasy, ponadto część świetlic ogrzewana jest gazem.
            Radny Jankowski zapytał w jaki sposób są wydawane środki z działu utrzymanie czystości wsi na estetykę poszczególnych miejscowości i terenu naszej gminy. Radny stwierdził również, że większość środków z tego działu przeznaczana jest na utrzymanie czystości w Sulikowie.
Wójt odpowiedział że środki z tego działu przekazywane są na wszystkie wsie, np. na utrzymanie czystości na wszystkich przystankach autobusowe w gminie, stwierdził również, że teza przedstawiona przez Radnego jest nieprawdziwa. Jeżeli chodzi o rzeczywiste nakłady rzeczowe oczywiste jest to, że największe środki przekazywane są na utrzymanie porządku w Sulikowie a w szczególności na Plac Wolności, ponieważ jest to centralne miejsce Gminy Sulików. Czystość wsi zależy również od inicjatywy mieszkańców, o czym jest mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku. Możliwe że częściowym rozwiązaniem tego problemu będzie utworzenie Straży Gminnej, która pewne rzeczy powinna wymusić na mieszkańcach. Przy skali potrzeb nie jest możliwe przekazanie większych nakładów na utrzymanie porządku. Na spotkaniu ze Starostą Zgorzeleckim padła propozycja wspólnego zakupu wykaszarki do poboczy, która w trakcie sezonu letniego służyłaby we wszystkich gminach. W chwili obecnej środki przeznaczone na utrzymanie zieleni są zbyt małe by zadbać o pobocza i zieleń w całej gminie.
            Radna Rynkiewicz zwróciła uwagę, że podczas wakacji dzieci z Wrociszowa i pobliskich miejscowości nie miały możliwości dotarcia na zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Z zajęć tych dzieci chętnie by skorzystały gdyby miały zapewniony dojazd, bo jak wiadomo dotarcie do Sulikowa z Wrociszowa i okolic jest bardzo trudne. Gdyby udostępniony byłby autobus, który zapewniłby dojazd i powrót do Sulikowa dzieci z pewnością skorzystałyby z zajęć, jednak w tym wypadku dzieci całe wakacje spędziły w domach.
Ponadto Radna wystąpiła z prośbą aby w sytuacji gdy sołectwa organizują imprezy z ramienia Gminnego Ośrodka Kultury, miały one możliwość korzystania z dóbr GOKu bo to gminny ośrodek kultury a nie sulikowski dom kultury. Radna przedstawiła sytuację kiedy zaistniała potrzeba pożyczenia nagłośnienia z GOKu, który odmówił, natomiast Zawidów i Jędrzychowice były gotowe udostępnić sprzęt nagłaśniający.
Wójt odpowiedział, że jeżeli udział dzieci byłby zagwarantowany, można zorganizować dojazd, należy wziąć jednak pod uwagę stan techniczny autobusu i potrzeby urlopowe kierowcy.
Sprawa nagłośnienia zostanie omówiona w zapytaniach radnych. (zał. 6)
 
Ad. 6
            Wójt przedstawił Strategię Rozwoju Gminy i omówił Strategię Rozwoju Oświaty. (zał. 7, 8)
Radna Bogdanowicz zapytała co oznacza zapis w Strategii Rozwoju Oświaty: ilość uczniów57+9. Zapytała również dlaczego tylko w szkole w Sulikowie prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które mają problemy w nauce, a szkoły w Biernej i w Studniskach nie prowadzą takich zajęć.
Radna pytała także w jaki sposób Powiatowe Centrum Edukacji wspiera nauczycieli.
Wójt odpowiedział że Powiatowe Centrum Edukacji jest prowadzone przez Starostę, współfinansuje ono szkolenia rad pedagogicznych i kursy. Większych korzyści nauczyciele nie uzyskują.
Władysław Szatkowski - pracownik Referatu Oświaty odpowiedział, że zapis o który zapytała Radna przedstawia liczbę klas lub uczniów plus oddziały zerowe.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych odpowiedziała,że w szkole są prowadzone zajęcia wyrównawcze - widocznie nie uwzględniono tego w zapisie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej Jan Majowski powiedział, że w szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze, które są przeznaczone dla dzieci z zaniedbanych środowisk jak i dla dzieci, które przez dłuższy czas były nieobecne na lekcjach z powodu zwolnienia lekarskiego. W szkole prowadzone są także zajęcia pedagogiczne i logopedyczne. Jest to jedyna szkoła na terenie gminy i jedna z niewielu w powiecie gdzie działa poradnia logopedyczna. Zajęcia z logopedą przeznaczone są dla dzieci z ubogich rodzin, gdzie często rodziców nie stać na wizyty w poradni. Problem wady wymowy jest bardzo duży w naszej gminie.
Radny Jankowski mówił o potrzebie remontu placówek oświatowych i stworzeniu miejsca gdzie można zorganizować spotkania i zajęcia pozalekcyjne. Brak funduszy na zajęcia lekcyjne. Radny mówił również o potrzebie zakupienia busa, który służyłby całej gminie. Koszt zakupu i utrzymania tego pojazdu równałby się z kosztami umów z przewożnikami, które Wójt zawarł na przewozy dzieci.
Radny Fleszar mówił o tym jak istotna jest praca nauczyciela i że płaca którą otrzymują nie jest wystarczająca, nie należy się spodziewać napływu nowej kadry nauczycielskiej, jeśli ta sytuacja nie ulegnie poprawie. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela wychowawcy wynosi 25 zł. Nie ma możliwości wynagrodzenia pracy nauczyciela, który stara się włożyć w edukację dzieci jak najwięcej wysiłku. Dyrektorzy zrobili bardzo wiele. Nowe Gimnazjum po dwóch latach działania jest niezniszczone - widać że w szkole jest utrzymana dyscyplina i dbałość o nowy budynek. Szkoły Podstawowe wymagają remontu, są to stare budynki, które tylko dzięki drobnym modernizacjom i remontom wykonanym przez pracowników administracyjnych, można było doprowadzić do obecnego stanu. Refororma oświaty wprowadziła więcej złego niż dobrego, nauczyła dzieci i rodziców, migania się od nauki, od pomocy dzieciom. Testy dla klas szóstych powodują, że rodzice coraz częściej żeby ułatwić dzieciom ich zdanie, starają się o zaświadczenia poradni, które pozwalają na lżejsze traktowanie tych uczniów. To doprowadziło do takiej sytuacji gdzie nikomu nie zależy na dobrym wyniku. Dodatkowo nie zdanie testów nie powoduję nieukończenia gimnazjum. Radny Fleszar uważa za słuszne uwagi Radnego Jankowskiego i Wójta na temat utworzenia nowego dokumentu, nowej strategii na dalsze lata. Strategia z 2002 roku wg Radnego jest dobrym dokumentem, który zrealizowany był prawidłowo.
Wójt stwierdził, że fakty są inne, sprostował, że z miękkich funduszy nie można zrealizować jakichkolwiek zadań inwestycyjnych. Z miękkich funduszy można jedynie zorganizować festyn, zabawę, rajd. Jeżeli chodzi o utrzymanie placówek oświatowych, to pomimo ogromnego ciężaru jakim była budowa gimnazjum, nakłady na pozostałe jednostki były zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich. Jako przykład można podać wymianę stolarki okiennej w szkole w Biernej, koszt wymiany przewyższał nakłady na remonty w poprzednich latach. W tym czasie pomimo budowy Gmina potrafiła zadbać o pozostałe placówki. Tam gdzie było to konieczne zostały wymienione źródła ciepła, zostało to zrobione w sposób bardzo efektywny co wynika ze zmniejszenia zużycia opału w szkołach. Został stworzony i zrealizowany program dożywiania dzieci w szkołach, zarówno ze wsparciem ze strony państwa jak i wspólnym wysiłkiem Gminy. Obecnie w gimnazjum znajduje się stołówka gdzie dokarmianych jest ponad 200 uczniów. Ze środków gminnych w szkole w Biernej została stworzona świetlica, gdzie wydawane są również posiłki. Wszystkie zadania inwestycyjne i remonty gmina bierze na siebie, mimo wielu innych ważnych zadań do wykonania. Dość duże środki są przekazywane na zajęcia pozalekcyjne, w porównaniu do poprzednich zadań ilość tych godzin znacznie wzrosła. Potrzeby są jednak znacznie większe, gimnazjum po zajęciach lekcyjnych powinno tętnić życiem. Problemem jest dowóz dzieci, z którym często są kłopoty z dostarczeniem dzieci na normalne zajęcia lekcyjne. Wójt nie zgodził się z propozycją zakupienia busa, ponieważ pojazd przewożący 20 osób jest Gminie niepotrzebny. Tylko z okolic Zawidowa dowożonych jest ok. 80 uczniów, a dzieci jest coraz więcej. Coraz więcej dzieci rozpoczyna edukację w szkołach w naszej Gminie. Zakup busa nie zmieniłby nic poza kosztami jego utrzymania, które byłyby dodatkowym obciążeniem. Dowóz dzieci do szkół jest podzielony pomiędzy autobus szkolny - 184 uczniów, PKS - 46 uczniów, PKS Lubań - 80 uczniów. Około 50% uczniów jest dowożonych. Ze względu na duże rozproszenie nie jest to łatwe przedsięwzięcie logistyczne. Oświata nie jest pomijana, pomimo budowy gimnazjum zrobiono bardzo dużo. W najgorszej sytuacji jest budynek Szkoły Podstawowej w Sulikowie, remont jest tam niezbędny. Konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej, w bardzo złym stanie jest więźba dachowa, toaleta umieszczona w środku budynku powoduje przeciekanie przez strop wszystkich substancji. Są to problemy wymagające szybkiego rozwiązania, lecz ze względu na wykonywanie wielu innych przedsięwzięć, nie jest możliwe zrobienie wszystkiego naraz. Konieczne jest opracowanie nowego dokumentu strategii rozwoju oświaty. 
Przewodnicząc Rady Gminy powiedział o utworzeniu przez Urząd Marszałkowski strony internetowej na której gminy mogą zgłaszać to co ważne i pilne, projekty na które chciałyby pozyskać środki finansowe z zewnątrz. Z Gminy Sulików zgłaszane były potrzeby remontów boisk sportowych. Przewodniczący chciał się dowiedzieć czy był to pewnego rodzaju sondaż, czy miało to czemuś służyć.
Wójt odpowiedział, że tzw. Baza projektów służy temu żeby ludzie odpowiedzialni za działania planistyczne na poziomie Marszałka mieli rozeznanie jakie są potrzeby w województwie. Na tej podstawie tworzy się plany. Jest to jednak wyznacznik bardzo ogólnikowy. Żeby uzyskać jakiekolwiek środki finansowe należy posiadać przygotowaną dokumentację, kompletne wnioski i udział własny. Musi być rzeczywiste przygotowanie danego projektu.
Do zdiagnozowania stanu oświaty i wyprowadzenia wniosków powołana została Komisja Społeczna.
 
 
 
Ad. 7
1.      W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2006 rok. Uchwała podjęta została jednogłośnie.      (zał. 9)     
2.      W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów: Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w Gminie Sulików. Uchwała podjęta została jednogłośnie. (zał. 10) 
3.      W sprawie współpracy Gminy Sulików z Fundacją  ?Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgraniczna Uchwała podjęta została jednogłośnie.       (zał. 11)
4.      W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. Uchwała podjęta została jednogłośnie.        (zał. 12)
5.      W sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr Uchwała pdjęta została jednogłośnie.          (zał. 13)     
6.      W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok. Skarbnik Gminy powiedziała o poprawce którą wprowadzi do uchwały (dopisanie miejscowości Bierna) Radna Rynkiewicz wyraziła niepokój w sprawie zwielokrotnionej opłaty za składowanie śmieci, Radna zapytała czy jest to dla nas opłacalne. Zapytała również kiedy znowu prowadzona będzie segregacjia odpadów (sprawy różne), oraz jaki będzie koszt rekultywacji. Wójt odpowiedział że działania dotyczące rekultywacji zostaną zainicjowane w przyszłym roku, jakoże budżet wygasa z dniem 31 grudnia nie ma sensu blokowania kwoty na ten cel. Rozpoczęcie rekultywacji nastąpi w przyszłym roku. Uchwała podjęta została jednogłośnie.           (zał. 14)
7.      W sprawie ustanowienia prawidłowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr o dofinansowanie mikroprojektu  ?Przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej ?, który posłuży jako modelowe rozwiązanie w Ginie Sulików i Hohendubrau. Radna Bogdanowicz chciała dowiedzieć się więcej na temat tego projektu np. z czego będzie wykonywana biomasa i gdzie będzie miała zastosowanie w naszej Gminie. Wójt odpowiedział, że znajdzie to zastosowanie w Gminnym Ośrodku Kultury, jest to działanie dwóch samorządów, Gmina pozyskała na to 75% środków zewnętrznych. Ze względu na trudności w pozyskaniu zrębka drewnianego, bardziej prawdopodobna opcja to słoma lub owies. Uchwała podjęta została jednogłośnie.    (zał. 15)     
8.      W sprawie odwołania Sekretarza Gminy Sulików. Przewodniczący Rady przedstawił zmianę w zapisie uchwały (zmiana paragrafu).   Radna Rynkiewicz poprosiła o potwierdzenie tego że Wójt ma prawo odwołania Sekretarza bez podania przyczyn. Uchwała podjęta została przy jednogłośnie przy jednym głośie wstrzymującym. (zał. 16)
9.      W sprawie powołania Sekretarza Gminy. Zmiana w podstawie. Uchwała podjęta została jednogłośnie. (zał. 17)
 
Ad. 8
1.      Radna Halina Bogdanowicz złożyła podziękowanie w imieniu Rady Sołeckiej Sulikowa za organizację Dożynek Gminnych, a w szczególności dla mieszkańców Studnisk oraz dla Sołtysa.
2.      Radny Stanisław Cap zapytał o: -przedstawicieli firmy ESKO, którzy mieli zjawić się u mieszkańcow Studnisk, -pismo do Starostwa w sprawie wykonania miejsca na plac zabaw i miejsca urządzania rożna, ognisk, -na jakim etapie jest zasypanie stawu, -sprawę potoku zalewającego posesję pana Gidlera, -sprawę drogi Studniska - Gozdanin.    
3.      Radny Piotr Jankowski: -przedstawił sprawę dewastacji dróg w Biernej i Radzimowie Górnym, -zapytał o sprawę zalewania posesji pana Władysława Krupy w Biernej, czy będą prowadzone jakieś prace, ponieważ sprawa toczy się od roku, -przedstawił sprawę wycinków konarów drzew (teren Mleczarni), które stwarzają zagrożenie i uszkadzają dach. Jest możliwość wypożyczenia sprzętu od OSP Studniska, -przedstawił sprawę remontu rzeki Czerwona Woda i związanych z tym nieczystości, które gromadzą się koło transformatora, prośba o powiadomienie pisemne od wydziału RG w chwili gdy zostanie wykonana dokumentacja na odbudowę rzeki Czerwona Woda etap II, ze względu na wniesienie kilkunastu wniosków od właścicieli posesji, w celu zapobiegnięcia kolejnych zaniedbań.
4.      Radny Tadeusz Polowy: -określił odbudowę rzeki Czerwona Woda jako chaos, pomimo jego pism skierowanych do Starosty, Przewodniczącego i inwestora nic nie ulega poprawie, -mówił o niebezpieczeństwie jakie stwarza brak barierek, prośba o interwencję w Starostwie, -stwierdził, że niektóre mosty są źle usytuowane, -mówił o potrzebie korekty projektu.    
5.      Radny Marian Kurek: -zapytał czy wiadomo coś na temat środków na dokończenie świetlicy na Wrociszowie Górnym.
6.      Radna Wioletta Rynkiewicz: -zapytała o zapis w artykule na stronie internetowej Sulikowa na temat opóźnienia budowy hali sportowej, który jej zdaniem wprowadza czytelnika w błąd, prośba o sprostowanie, ponieważ czytając artykuł można odnieść wrażenie że firma dopłaci 15 000 zł, -zgłosiła usterkę oświetlenia we Wrociszowie Górnym od krzyża do przystanku, -mówiła o spotkaniu z Wicmarszałkiem Województwa Dolnośląskiego i Dyrektorem Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich na temat przyszłości naszych wsi i korzystania z funduszy, wyraziła żal z powodu nieobecności wielu zaproszonych osób, -złożyła podziękowanie w imieniu mieszkańców i Sołtysów z Wrociszowa za wiaty przystankowe, wyraziła zadowolenie z tak szybkiej reakcji oraz z tego że Gmina stawia na dzieci bo to one są naszą przyszłością. Przewodniczący Rady powiedział, że niska frekwencja na spotkaniu o którym wspomniała Radna mogła być spowodowana obawą, że będzie to spotkanie o tematyce politycznej i chęcią przedstawienia swojego programu przez jedną z partii politycznych.
7.      Radny Przemysław Okrasa zwrócił się do Wójta w sprawie remontu drogi powiatowej Miedziana - Łowin, ponieważ pomimo zapewnień na czerwcowej sesji sytuacja nie ulega poprawie.
 
Radny Franciszek Fleszar prosił aby zapytania były krótkie i rzeczowe, a wykłady i podziękowania są w tej części sesji zbędne.
 
Ad. 9
1.      Sołtys Andrzej Polowy zapytał: -czy zdążymy w tym roku z remontem drogi Nr 20, -kto będzie pokrywał koszty zniszczeń drogi spowodowanych transportem po ukończeniu remontu,
-poruszył sprawę barjerek przyrzece Czerwona Woda.     
2.      Sołtys Jan Kolbuch:
-mówił o tym że OSP Studniska nie będzie w stanie ogrzać budynku Ośrodka Zdrowia.
Przewodniczący Rady poinformował, że odbędzie się spotkanie w tej sprawie. 
3. Sołtys Elżbieta Wadzicka:
-zwróciła się z prośbą o pomoc w jak najszybszym ukończeniu placu podboiskowego,
-mówiła o potrzebie utwardzenia drogi na początku wsi.
4. Sołtys Ewangelis Zaras pytał dlaczego nie robi się nic w sprawie dróg polnych na Wrociszowie.  
 
Ad. 10
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
Zapytania Radnych:
 Sprawa segregacji odpadów (pytanie Radnej Runkiewicz) - trwają pracę nad przygotowaniami do segregacji odpadów, prowadzony będzie system workowy. Są plany zakupienia kilku pojemników do segregacji. Temat ten będzie szerzej omówiony na sesji październikowej.   
 
1. Wójt przyłączył się do podziękowań Radnej Haliny Bogdanowicz.
2. -pracownicy ESKO pracują w terenie już od kilku miesięcy, obecnie pracują w Mikułowej,
-w sprawie wydzielenia miejsca na plac zabaw są poważne utrudnienia w postaci dokumentacji,
-Wójt odpowiedział, że pracownicy wydziału RG wraz z panią Milanowską - Kierownikiem    Rejonowego Związku Spółek Wodnych obejrzeli teren. Pani Milanowska ma sporządzić kosztorys, wówczas koszty zostaną uwzględnione w budżecie na przyszły rok,
-W najbliższym czasie potok zostanie jeszcze raz obejrzany, niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia,
-sprawa drogi zostanie ponownie poruszona, w ostateczności zostanie wystosowana skarga.
3. - Wójt powiedział, że niezbędne będzie znalezienie osób, które będą mogły świadczyć w sądzie,
- nie będzie interwencji w tej sprawie ponieważ, pan Krupa sam doprowadził do zalewania posesji,
-wycinka konarów drzew jest niezbędna, należy się tym zająć,
-nieczystości zostaną usunięte wraz z zakończeniem remontu rzeki Czerwona Woda,
4. -Wójt nie zgodził się z określeniem przez Radnego Polowego remontu rzeki, wręcz przeciwnie Radzimów zyskuje, efekty są imponujące i należy je szanować,
-mosty są konstruowane w taki sposób by w przypadku powodzi, woda mogła swobodnie przepływać,
-wpłynęło pismo od pana Krajęty, zaadresowane do Radnego Polowego.
5. -Wójt nieoficjalnie poinformował, że ma bardzo dobre wiadomości w tej sprawie ale na razie nie chce ich zdradzać.
6. -sprawa zostanie sprawdzona, zostaną wprowadzone poprawki,
-usterka oświetlenia zostanie zgłoszona do GZK,
-Wójt uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, większość   samorządowców była tam obecna,
-pytania z Komisji-odpowiedzi zostaną udzielone wówczas gdy Wójt otrzyma pytania.
7. Droga Miedziana - Łowin jest przewidziana do remontu. 
 
Zapytania Przewodniczących Rad Sołeckich:
1. -Inwestor jest zobowiązany do usunięcia zniszczeń,
-Problem barierek zostanie rozwiązany, ponieważ jest to sprawa poważna.
2. Wójt oczekuje inicjatywy ze strony Rady Sołeckiej - opinji w tej sprawie.
3. -Firma Strykowskiego musi usunąć korzenie, ziemia zostanie dowieziona,
-Kamień na drogę zostanie dowieziony - jest to ważna sprawa. 
4. Jest to problem, ale na razie musi tak pozostać.                   
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odpowiedział na pytanie Radnej Wioletty Rynkiewicz na temat wypożyczenia nagłośnienia:  
- Sprzęt nagłaśniający nie jest własnością GOKu, jest on otrzymany w dzierżawę przez Urząd Gminy,
- Zbyt późno wpłynęła prośba, Dyrektor chciałby zostać o tym poinformowany co najmniej tydzień wcześniej.    
 
Radny Stanisław Cap stwierdził że odpowiedzi Wójta są niespójne, jeżeli chodzi o plac zabaw, wpłyną wniosek w którym zapytano o tę działkę. Według Radnego Wójt powiedział, że nie będzie żadnego problemu w uzyskaniu pozwolenia, a po pół roku Wójt mówi,że śą poważne problemy z dokumentacją. Jeżeli chodzi o sprawę potoku, jego poziom na dzień dzisiejszy jest wyższy od poziomu budynku i już jest on zalewany. Radny poruszył również sprawę drogi Studniska - Gozdanin. 
 
Wójt odpowiedział, że zostanie zwołana rozprawa administracyjna w obu tych sprawach, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, wówczas zostaną uzgodnione niezbędne ustalenia.  
Ad. 11
 
1. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy na październik:
-Komisja Budżetu - 23 października o godz. 16 00, tematem posiedzenia będzie kontrola realizacji budżetu w zakresie kosztów kierowania placówek oświatowych na terenie Gminy.
-Komisja Rozwoju Gminy - 24 października, tematem posiedzenia będzie informacja na temat wykonania inwestycji gminnych.
-Komisja Społeczna - 25 października o godz. 16 00, tematem posiedzenia będzie działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Sesja przewidywana jest wstępnie na 31 października o godz. 14 00, głównym tematem będzie kanalizacja Gminy - postęp prac przy sporządzaniu dokumentacji.
 
2. Wójt rozważa możliwość podjęcia tematu wysokości stawek podatków od nieruchomości i rolnego na październikowej sesji.
 
3. Na początku miesiąca zostanie zwołane posiedzenie Komisji Społecznej w sprawie rozpatrzenia kandydatów na ławników.                              
 
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął XI Sesję Rady Gminy Sulików.                                               (godz. 18 40)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak.                                

Ilość odwiedzin: 6350
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 września 2007r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-11-26 12:46:52
Data udostępnienia informacji: 2007-11-26 12:46:52
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-26 12:52:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner