logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 13
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 21 listopada 2007 r. o godz. 1400 w Urząd Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.          (zał. 1, 2, 3)
 
W sesji uczestniczyli między innymi:
Jan Hasiuk – Wójt Gminy,
Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1)      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2)      Informacja o pracy stałych Komisji Rady Gminy.
3)      Informacja o pracy Wójta Gminy.
4)      Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
5)      Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2008 rok, podjęcie uchwał podatkowych:
            a) W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
                Sulików
             b) W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
             c) W sprawie określenia opłaty targowej.
             d) W sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku  
               rolnego na terenie gminy Sulików.
6)      Podjęcie uchwał:
             a) W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu 
                 gminnego.
             b)W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
                nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie
                nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości stałych.
             c) W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
             d) W sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
             e) W sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
            f) W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
7)      Zapytania radnych.
8)      Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
9)      Odpowiedzi na zapytania.
10) Sprawy różne komunikaty.
 
 
 
Radny Robert Starzyński zgłosił wniosek formalny o zmianę w porządku obrad. Radny oświadczył, że został upoważniony przez pana Tadeusz Baranka do złożenia wniosku o przesunięcie głosowania nad uchwałą w sprawie podatku rolnego do czasu przeprowadzenia przez Wójta konsultacji z rolnikami i przedstawienia im argumentów za tak znaczną podwyżką podatków, ponieważ dotychczas takie konsultacje nie miały miejsca.
Radny uważa, że głos tych, których ta uchwała bezpośrednio dotyczy powinien być wzięty pod uwagę a propozycja stawki podatku powinna być kompromisem między Wójtem a rolnikami.
Radny Starzyński złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy o zmianę w porządku obrad i niepodawanie pod głosowanie uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego.
Ponadto radny zwrócił się do Przewodniczącego o podanie istotnych powodów, dla których zmieniono termin sesji na wcześniejszy. Dodał także, że jeśli nie dojdzie do głosowania nad jego wnioskiem, chciałby zgłosić kolejny.
 
Przewodniczący odpowiedział, że głosowanie nad wnioskiem radnego Starzyńskiego będzie miało miejsce przed podjęciem uchwały dotyczącej podatku rolnego.
 
Radny Starzyński zgłosił kolejny wniosek formalny o zmianę porządku obrad dotyczący wprowadzenia nowego punktu do obrad. Powołując się na rozdział 7 Statutu Gminy Sulików poświęcony zasadom działania klubów radnych, radny powiedział, że wynika z niego że klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu pracy Rady Gminy. Zgodnie ze Statutem, kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesjach Rady Gminy. Powstał klub pod nazwą „Porozumienie dla Gminy Sulików”, nie wszystkim radnym zaproponowano działanie w tym klubie, należy do niego 12 radnych, nie należą radni Tadeusz Polowy, Wioletta Rynkiewicz i sam radny.
Drugi klub zgodnie ze statutem nie może powstać, ponieważ nie liczyłby wymaganej liczby pięciu członków. Radny wnioskował o włączenie do porządku sesji stałego punktu poświęconego informacji na temat pracy klubu radnych. Klub ten został formalnie zarejestrowany, jego przewodniczącym jest Franciszek Fleszar. Klub zdaniem radnego stał się jednym z kolegialnych gremiów gminy. W myśl paragrafu 126 Statutu Gminy Sulików protokoły z posiedzeń kolegialnych gremiów gminy podlegają udostępnieniu. Dotychczas żadne protokoły z posiedzeń nie zostały udostępnione a tematy spotkań oraz stanowiska klubu w istotnych dla gminy kwestiach nie są znane nikomu poza członkami klubu. Klub radnych nie jest organizacją tajną i prywatną, posiedzenia klubu nie są spotkaniami towarzyskimi i odbywają się w budynku publicznym Urzędu Gminy Sulików. W poprzedniej kadencji Rady Gminy nie doszło do utworzenia klubu i kadencja zdaniem radnego przebiegała zgodnie, może właśnie dzięki temu, że nie doszło do żadnych formalnych podziałów. W latach 1998-2002 na terenie gminy działały dwa kluby. Wówczas na każdej sesji po wystąpieniu przewodniczących komisji prezentowane były stanowiska klubów, również odnośnie podejmowanych uchwał. Radny sądzi, że warto byłoby wrócić do tego zwyczaju. Członkowie klubu startowali w wyborach z różnych list wyborczych, teoretycznie z różnymi programami wyborczymi o ile takowe zostały przedstawione. W klubie działają radni startujący z listy Platformy Obywatelskiej tj. radny Marian Kurek, z listy Prawa i Sprawiedliwości radny Grzegorz Konarski i radna Halina Bogdanowicz, oraz radni z listy Stowarzyszenie dla Gminy Sulików.
Radny Starzyński chciały wiedzieć czy porozumienie, które zawarte jest w nazwie klubu dotyczy także porozumienia programowego – wspólnej wizji, czy porozumienia dla wspierania siebie nawzajem, przeciwko radnym spoza klubu. Możliwe, że to porozumienie dotyczy jeszcze czegoś innego – o tym radny chciałby usłyszeć.
Radny Starzyński uważa, ze przedstawienie na każdej sesji stanowiska klubu pozwoliłoby odpowiedzieć na to pytanie. Ukaże intencje członków klubu jak również da mieszkańcom naszej gminy – wyborcom, jasną odpowiedź na pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za większość decyzji podjętych na sesjach. Ukaże również, czy te decyzje zapadają jak to określił radny – „w kuluarach”, czy w wyniku dyskusji na sesjach Rady Gminy. Jest to istotne także dlatego, że w protokołach z sesji są przedstawione tylko zbiorcze wyniki głosowania a nie wyniki imienne, tak jak w przypadku głosowania w Sejmie czy w niektórych samorządach. Już po krótkim czasie nikt nie pamięta jak głosował.
     Ponadto w życiu publicznym działaniem naczelnych organów samorządu powinna kierować naczelna zasada, jaką jest całkowita otwartość i jawność. Radny uważa, że nadszedł czas by klub ujawnił swoje intencje, cele i poglądy. W związku z tym radny wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji po pkt. 4 kolejnego punktu, który brzmiałby: „Informacja na temat działania klubu radnych” i uwzględnienie tego punktu w programie kolejnych sesji Rady Gminy.
 
Radny Tadeusz Polowy zgodził się ze zdaniem radnego Starzyńskiego, ponieważ ma takie same zdanie w sprawie Klubu radnych. Zdaniem radnego decyzja w sprawie podatku zapadła na posiedzeniu Klubu, ponieważ na posiedzeniu Komisji Rozwoju gminy i Ochrony Środowiska jeden z radnych powiedział: „decyzję już podjęliśmy, nie ma o czym rozmawiać”.
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział aby zwrócić uwagę w protokole na to jak głosowali radni na komisji, o której wspomniał radny Polowy. Stwierdził także, że prace klubu nie są takimi pracami jak prace komisji i nie mają takiego samego statusu jak prace komisji stałych Rady Gminy. Prosił, aby nie mylić tych obu pojęć.
Ponadto (tu Przewodniczący zwrócił się do radnego Starzyńskiego) Komisja Budżetu i Finansów odbywa posiedzenie jako pierwsza, po to by zaproponować pozostałym członkom Rady Gminy swoje stanowiska dotyczące projektów uchwał. Z informacji Przewodniczącego wynika, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, której radny Starzyński jest przewodniczącym nie było głosowania nad projektami uchwał, wpłynął jedynie jeden wniosek formalny dotyczący podatku od środków transportowych. Zdaniem Przewodniczącego jest to naciąganie faktów i ukazywanie jak bardzo zły wpływ na działanie Rady ma Klub i jak źle wpływa na całą społeczność naszej gminy. Z drugiej strony Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów mógł w imieniu komisji zgłosić więcej wniosków, tak się jednak nie stało i Przewodniczący Rady Gminy nie wie, do kogo radny Starzyński może mieć pretensje.
Przewodniczący dodał, że wniosek o wprowadzenie nowego punktu do obrad nie będzie poddany głosowaniu na dzisiejszej sesji, ponieważ zostanie on rozpatrzony na spotkaniu Klubu przed kolejną sesją. Klub nie jest organem kolegialnym tak jak komisje stałe Rady Gminy i nie należy oczekiwać od niego takiej sprawozdawczości jak czynią to komisje. Ponadto Klub nie jest partią polityczną, nie ma swojego programu, jest to organizm działający w strukturach Rady Gminy, który ma na celu usprawnienie pracy Rady Gminy Sulików.
 
Pani Sekretarz powiedziała, że wniosek zgłoszony przez radnego Starzyńskiego powinien zostać przegłosowany na dzisiejszej sesji.
Przystąpiono do głosowania. Wniosek o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad poparło 3 radnych, 2 wstrzymało i 10 było przeciwnych.
Wniosek został odrzucony.
 
 
Ad. 1
Pani Sekretarz zgłosiła poprawkę do protokołu – sesja odbyła się 29 października a nie 28.
Protokół z tą poprawką został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad. 2
       Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 13 listopada 2007 r. (patrz protokół).
 
       Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 14 listopada 2007 r. (patrz protokół).
 
       Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 15 listopada 2007 r. (patrz protokół).
 
       Radny Stanisław Cap omówił posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 26 października 207 r. (patrz protokół).
 
           
       Ad. 3
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. (zał. 4)
 
Radna Bogdanowicz zgłosiła uwagę miała uwagę dotycząca przyznania nagrody dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Radna zapytała czy nie należałoby przyznać nagrody pracownikom z długim stażem pracy, a nie Dyrektorowi, który sprawuje to stanowisko dopiero od maja tego roku.
 
Wójt odpowiedział, że przyznał nagrodę dla dyrektora GOK. Nagrodę dla pracowników przyznaje dyrektor. Każdy pracownik został nagrodzony.
 
Radny Starzyński stwierdził, że należałoby uhonorować innych dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury, docenić ich pracę, tu radny wspomniał o panu Kupisie, pani Cieślak i panu Dzikowskiemu, ponieważ przyczynili się do rozwoju Ośrodka.
Radny zapytał również o ogłoszenie przez Wójta naboru na nowe stanowisko pracy w Urzędzie Gminy, czy gmina prowadzi aż tyle projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, że wymaga to zatrudnienia nowego pracownika.
Radny zapytał, jakie na dzień dzisiejszy projekty realizuje gmina Sulików, jakie projekty są planowane w przyszłości, oraz jakie zadania będzie wykonywał pracownik na tym stanowisku.
 
Wójt wyraził głębokie zdziwienie i zakłopotanie tym, że Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów nie wie jakie projekty są realizowane przez gminę. Następnie wymienił te projekty:
-budowa środowiskowej hali sportowej,
-realizowanie zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
-realizacja zadań pod nazwą „Ostry Narożnik:
-budowa świetlicy we Wrociszowie Górnym”
W przyszłości planowana jest modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, przebudowa budynku świetlicy w Studniskach Górnych na salę sportową oraz budowa wodociągu w Starym Zawidowie.
Wójt odpowiedział, że potrzeba naboru nowego pracownika wynika z coraz większego nakładu pracy przy projekcie budowy kanalizacji, z rosnącej liczby dokumentów z różnych instytucji. Zadaniem tego pracownika będzie koordynacja prac przy projekcie kanalizacji.
W projekt ten zaangażowanych jest 40% pracowników Urzędu Gminy. Wymagają tego skomplikowane sprawy z dziedziny finansów publicznych, prawnych, i administracyjnych. Właśnie z tego względu potrzebna jest osoba, z pełną wiedzą w tym zakresie. Przy tak skomplikowanym i poważnym zadaniu łatwo popełnić błąd, ponieważ pracują przy nim trzy gminy co również je utrudnia.
 
Radny Starzyński powiedział, że oczekiwał odpowiedzi na pytanie a nie oceny jego wiedzy, prosił, aby Wójt unikał „wycieczek” i komentarzy w kierunku jego osoby. Radny powiedział także, że doskonale wie, jakie projekty realizuje gmina, a jego pytanie odnosiło się do zadań jakie wykonywałaby osoba pracująca na nowym stanowisku.
Zapytał również, czy brak pracownika na tym stanowisku powodował, że projekty te były realizowane nieprawidłowo.
 
Wójt odpowiedział, że nie zgadza się ze słowami radnego, nie była to jego osobista „wycieczka” w kierunku radnego Starzyńskiego. Powiedział, że widocznie radnemu wydaje się że te projekty wkrótce się zakończą i będzie po sprawie, co nie jest zgodne z prawdą te inwestycje będzie trzeba prowadzić nadal. Procedura pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych jest na tyle długa i skomplikowana. Nie zgodził się również z tym że według radnego projekty te bez nadzoru odpowiedniego pracownika były realizowane bez nadzoru i byle jak. Większość tych prac jest nadzorowana przez Zastępcę Wójta. Stanowisko to jest tworzone przede wszystkim po to by ta osoba zajmowała się głównie kanalizacją. Jeśli przez trzy lata pracy przy tym projekcie osoba ta będzie zdobywać doświadczenie i pozyskiwać wiedzę, w tej dziedzinie stanie się cennym pracownikiem, przydatnym przy realizacji kolejnych projektów unijnych, któremi gmina z pewnością będzie się zajmowała.
 
Radny Stanisław Cap zapytał odnośnie ofert klubów sportowych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, pytał czy Studniska nie przedstawiły swojej oferty.
 
Wójt wyjaśnił, że były to środki z rad sołeckich.
 
Radny Grzegorz Konarski prosił o więcej informacji na temat przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych przy ul. Pocztowej i ul. Szkolnej.
 
Wójt odpowiedział, że pierwsza działka dotyczy byłego boiska do siatkówki przy ul. Pocztowej, druga to działka koło posesji pana Wojtyły.
 
Radny Tadeusz Polowy zapytał o remont świetlicy w Studniskach, ponieważ nie przypomina sobie żeby taki zapis był zawarty w planie kadencyjnym. Zapytał czy sala będzie podlegała pod Gminny Ośrodek Kultury.
 
Wójt odpowiedział, że w planie kadencyjnym wśród zadań inwestycyjnych jest zawarty punkt „Przebudowa świetlicy w Studniskach Dolnych”
Radny Polowy powiedział, że nikt nie interesuje się schodami do świetlicy w Radzimowie Dolnym, które są kompletnie zdewastowane i uszkodzonym dachem.
 
Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o schody to bez jego interwencji nie byłyby w ogóle widoczne, ponieważ wszystko było tam tak zarośnięte. Z pewnością przyjdzie czas na remont świetlicy w Radzimowie Dolnym, ale nie da się zrobić wszystkiego jednocześnie.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację na temat działalności między sesjami.
(zał. nr 5)
 
Radny Robert Starzyński zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie dyżurów radnych w Urzędzie Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy odparł, że również zastanawiał się nad zorganizowaniem takich dyżurów. Proponowany termin to każdy poniedziałek w godzinach od 1530-1700.
Jest to jak najbardziej godne rozważenia i wprowadzenia.
 
Ad. 6
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że klub radnych, który działa w Radzie Gminy woli działać tajnie, „pod ziemią”, nie chce ujawnić swojego stanowiska, w decydujących sprawach dla gminy. Nie ma odwagi stanąć na sesji i powiedzieć „podejmujemy trudne decyzje dla dobra gminy”. Radny oszczędziłby klubowi tej wypowiedzi gdyby taka informacja na dzisiejszej sesji się znalazła, gdyby to stanowisko zostało wygłoszone na pewno uprościłoby to dzisiejszą dyskusję w temacie uchwał podatkowych. Radny odparł, że wie, że radni są przekonani, co do słuszności swojej decyzji, którą przy głosowaniu zaprezentują. Kropla drąży skałę, radny ma nadzieję, że wystąpienie, które ma zamiar przedstawić wpłynie na zmianę zdania niektórych radnych. Radny nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek na sesji zostały tak znacznie podniesione stawki podatków i opłat jak jest to planowane na dzisiejszej sesji. Nie jest to korekta podatków w górę o stopień inflacji, nie są to wysokości, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić przez ostatnie lata. Radny podał przykłady wysokości podwyżek, ponieważ tym razem podatki wzrosną znacznie bardziej. Podatek rolny wzrośnie o 61%, niewiele mniej, bo o 40% ma wzrosnąć podatek od gruntów pozostałych, o 13% ma wzrosnąć podatek od budynków mieszkalnych, również o 13% ma wzrosnąć podatek od budynków pozostałych, są to wartości maksymalne. Wzrost stawek podatku jest niepokojący, również z tego względu, że wzrosną nie tylko podatki, ale również opłaty za wodę i nieczystości, cena wody ma wzrosnąć o 21%, cena za odbiór odpadów komunalnych ma wzrosnąć o 33%. Radny nie znajduje uzasadnienia dla tak dużego skoku podatków a takie ogólne stwierdzenie, że wzrosły potrzeby gminy nie przekonuje go. Zgodnie z ustawą przy określaniu wysokości podatku od gruntu Rada Gminy może zróżnicować ich wysokość uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, przeznaczenie gruntu. Podobnie jest przy ustalaniu wysokości podatku od nieruchomości, Rada Gminy może różnicować ich wysokość uwzględniając ich lokalizację, sposób wykorzystania, rodzaj zabudowy, stan techniczny a także rodzaj prowadzonej działalności. Jednak żadna z tych przesłanek w tych propozycjach a by je zróżnicować nie została uwzględniona. Tymczasem w opinii np. prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorczość w gminie upada właśnie, że względu na zbyt wysokie stawki podatkowe i brak ulg dla rozpoczynających taką działalność. Z tego powodu od lat nie powstał żaden nowy podmiot i zdarzają się przypadki przerejstrowywania działalności gospodarczej do gmin ościennych. Za przykład radny podał działalność pana Kryńskiego. Jest to opinia stowarzyszenie przedsiębiorców. Podobne zdanie mają przedstawiciele lokalnego koła Platformy Obywatelskiej, z którymi radny konsultował stawki podatków. Uważają oni, że podwyżki nie mają wystarczającego uzasadnienia a ich wysokość jest nie do przyjęcia. Tego samego stwierdzenia użył pan Tadeusz Baranek. Przykre jest to, że wola jest narzucona z góry bez przeprowadzenia uprzednio konsultacji z zainteresowanymi. Skutkiem podniesienia podatków jest wzrost dochodów budżetu, ale przy tak wysokich podatkach już teraz jesteśmy winni mieszkańcom informację, na co te środki zostaną przeznaczone czy na wydatki bieżące czy na inwestycje, czy na podwyżki płac. Ponadto wzrost dochodów w budżecie gminy można osiągnąć innymi metodami. Radny stwierdził, że sesje w tym także ta, na której omawiana była strategia rozwoju oświaty, przebiegają one bez żadnych dyskusji. Na co przeznaczone zostaną środki jeszcze nie wiadomo, ponieważ radni otrzymają budżet dopiero po głosowaniu nad uchwałami. Radny przypomniał, że jego propozycja, aby zacząć oszczędzać od obniżenia diet radnych nie została uwzględniona. Radni nie chcieli zgodzić się również na obniżenie środków przeznaczonych na promocję gminy, radny przypomniał, że wnioskował wówczas, aby z kwoty 30 tyś zł obniżyć ją na 10 tyś zł. Innym przykładem rozpoczęcia oszczędności właśnie od siebie to choćby kosztowne jak to określił radny „zachcianki” jak nowy samochód służbowy. Kosztował 70 tyś zł, jest wyposażony we wszystkie gadżety, jakie oferuje ta marka, a to oczywiście kosztuje. W zestawieniu z kilkudniową awarią autobusu szkolnego, jaka miała miejsce w październiku, kiedy nie było jak dowieść dzieci do szkoły i zajęcia w sobotę zostały odwołane, według radnego wygląda to dość kuriozalnie. Kolejną-zdaniem radnego „zachcianką”, jest obarczenie gminy kosztami organizacji wyścigu kolarskiego w maju 2008 r. w wysokości ponad 30 tyś zł. Nie są to wydatki pierwszej potrzeby,  ale fanaberie, chętnie przegłosowywanie w tym roku przez Radę. W tym czasie przedłużająca się budowa hali sportowej spowodowała wzrost kosztów już o ponad milion złotych i nic nie wskazuje na to, aby budowa hali została ukończona w terminie. Deklaracje Wójta, że nie podpisze aneksu do umowy, jeśli nie będzie dotrzymany grudniowy termin i wykonawca nie otrzyma wówczas zapłaty, okazały się niestety nieprawdziwe. Takie deklaracje według radnego Wójt złożył na sesji w czerwcu. Jednocześnie w czerwcu na sesji z ust Wójta padły deklaracje spłacenia długu wyborczego wobec Studnisk, w czerwcu na sesji padły takie słowa, że Wójt musi spłacić dług wobec mieszkańców, którzy go poparli. Świetlica we Wrociszowie Górnym od 4 lat stoi w stanie surowym bo nie ma środków na jej ukończenie. Nie podjęto także działań w przypadku spalonej remizy w Radzimowie Górnym. Kolejnym przykładem, który podał radny jest wykupienie udziałów w Łużyckiej Higienie Komunalnej, ta decyzja jest również niezrozumiałą dla mieszkańców, z którymi radny rozmawiał. Gmina zapłaciła ok. 170 tyś. zł za to żeby mogła sta się 50% udziałowcem firmy z której ktoś się wycofuje bo nie przynosi mu zysków. Tymczasem śmieciarkę gmina musi zakupić sama, przeznaczono również środki z budżetu na pojemniki na śmieci, gminne wysypisko działa nadal jak działało, a dodatkowo jest zasypywane śmieciami z innych gmin. Przynosi to pewien dochód, ale na pewno nie taki, który zrekompensowałby koszty rekultywacji. Mieszkańcy nie widzą korzyści w zakupieniu udziałów w Łużyckiej Higienie Komunalnej.
Jako kolejny powód swojej krytyki radny Starzyński podał kanalizację. Gdy podejmowane zostały prace nad projektem argumentem koronnym było dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 85 % z Unijnego Funduszu Spójności, gdy firma wykonująca projekt otrzymała zlecenie na wykonanie projektu okazało się, że możliwe jest dofinansowanie tylko 50%, teraz okazuje się że to dofinansowanie może dotyczyć jedynie 1/3 zakresu planowanej inwestycji a z terenu naszej gminy kanalizowany będzie jedynie Sulików, Mała Wieś Dolna, Studniska i Mikułowa, ponieważ tylko te miejscowości spełniają warunki dofinansowania. Dodatkowo obiecywany od kilku lat wodociąg dla Starego Zawidowa także nie będzie mógł zosta dofinansowany z tego funduszu.
Powstaje kolejna wątpliwość - początkowo cały zakres kanalizacji miał kosztować 68 mln, teraz okazuje się, że 1/3 będzie kosztowała 40 mln.
Radny wspomniał także o protokole z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, w którym wymieniono różne uchybienia z zakresu gospodarki mieniem komunalnym
Radny Starzyński zaprosił radnych do wzięcia udziału w dyskusji na ten temat, zgłosił także wniosek aby pan Tadeusz Baranek przytoczył swoje argumenty na temat stawek podatku i prosił radnych aby zechcieli udzielić mu głosu. Kolejnym wnioskiem radnego było ograniczenie stawek podatku rolnego i podatku od nieruchomości do 50% proponowanej podwyżki.
 
Radna Halina Bogdanowicz w odniesieniu do wypowiedzi radnego Starzyńskiego, stwierdziła, że radny w ubiegłych latach miał całkowicie odmienne poglądy odnośnie podatków i nie wie co spowodowało taką odmianę. Zapytała, od kiedy radny staje w obronie podatników.
 
Radny Piotr Jankowski wyjaśnił, że opłata za wywóz śmieci jest podniesiona o wartość opłaty marszałkowskiej, która powoduje wzrost z 31 zł na 56 zł netto, ponieważ do każdej tony zebranych śmieci musimy dopłacić 75 zł i to nie jest podwyżka narzucona przez gminę tylko przez Urząd Marszałkowski. Jeżeli chodzi o podwyżkę ceny wody, Rada Gminy nie musi przyjmować tej uchwały, bo cenę ustala spółka i nie mamy żadnego wpływu na cenę wody. W sprawie podatku rolnego, cena zboża ustalana jest przez GUS-58, 29 zł za kwintal. Proponowana cena to 52 zł, radny zwrócił uwagę, że za rok ceny żyta mogą wzrosnąć nawet do 80 zł. Niektóre gminy przyjęły maksymalną stawkę.
 
Radny Tadeusz Polowy zwrócił uwagę na to, że tegoroczne plony nie były obfite, co spowodowane było złymi warunkami pogodowymi. Apelował do radnych o rozsądek, bo tak wysokie opłaty podatku rolnego sprawią, że rolnicy stracą jeszcze więcej.
 
Radny Franciszek Fleszar wypowiedział się na temat klubu, ponieważ ze słów wypowiedzianych wcześniej wynika, że to tych 12 radnych działających w klubie ustaliło te maksymalne stawki podatku. W sprawie sprawozdania z działalności klubu, radny zwracając się do radnego Starzyńskiego powiedział, że doczeka się on tego punktu, ale nie na dzisiejszej sesji ponieważ nie ma takowego w planie sesji, a poza tym radny nie ma przy sobie protokołu ze spotkania klubu. Na spotkaniu klubu były krytyczne głosy w sprawie podatków, padła nawet propozycja obniżania ceny żyta. Stawki podatków nie były poddane głosowaniu na spotkaniu klubu, jego członkowie pozostawili to na posiedzenia poszczególnych komisji. Każda komisja może podać swój wniosek do projektu uchwały, takie propozycje jednak nie padły. Komisja Społeczna zgłosiła swoją propozycję w jednym punkcie, radny nie słyszał, aby na innych posiedzeniach komisji zostały zgłoszone jakiekolwiek propozycje. To na komisjach powinny zapadać decyzje.
Radny powiedział także, że niepotrzebnie radni wracają do sprawy świetlicy w Studniskach. W tej sprawie podęto już kilka uchwał. Powiedziane było, że będzie miała miejsce modernizacja świetlicy z przeznaczeniem na salę gimnastyczną oraz na zabawy wiejskie, i taki kierunek działania jest zapisany w planie kadencyjnym.
Radny powiedział także, że stawki podatków są trudną sprawą, dotyczy każdego z nas. Każdy projekt uchwały należy analizować i za i przeciw. Warto było przedyskutować tą kwestie na posiedzeniach komisji, ale nie takim tonem i nie złością, ponieważ w ten sposób do niczego się nie dojdzie.
 
Radny Starzyński zwrócił się do radnej Bogdanowicz mówiąc, że nie rozumie uniesienia z jej strony, ponieważ nie powiedział niczego nieprawdziwego. Fakty, które przytoczył radny były także jej udziałem. Radny powiedział również, że nie zmienił poglądów, ale zmienił stanowisko, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, które tak lekkomyślnie zostały przez Radę Gminy wydatkowane. Nie może być tak, że Rada Gminy walczy o jak najwyższe podatki a w czasie roku, przy podejmowaniu kolejnej zmiany budżetowej zafundujemy sobie kolejne "zachcianki". Ponadto radny nie przypomina sobie żeby radna Bogdanowicz była kiedykolwiek członkiem Komisji Budżetowej i znała dokładnie jego decyzje.
 
Radna Bogdanowicz odpowiedziała, że jego wypowiedź była przygotowana pod publikę, wykorzystując możliwość oczernienia i ośmieszenia pozostałych członków Rady Gminy i wytykania-jego zdaniem-ich błędnych decyzji. Radna powtórzyła, że w poprzedniej kadencji radny Starzyński był za podwyższaniem podatków.
 
Wójt Gminy w związku z dyskusją, która się wywiązała na temat polityki podatkowej zwrócił uwagę na to że byłoby absurdem mówienie że gmina zwiększa swój budżet za pomocą podatków, ponieważ ogromne kwoty zostały pozyskane z innych źródeł. W ubiegłej kadencji z podatku rolnego do gminy spłynęła kwota ok. 2 mln zł, a na budowę hali sportowej Wójt pozyskał 5,5 mln zł. W tym roku również pozyskane zostały duże kwoty np. z funduszu INTERREG.
Gmina ciągle prowadzi ogromne inwestycje, na które pozyskuje środki z zewnętrznych źródeł. Padło bardzo kłamliwe stwierdzenie, że na terenie gminy nie rozwijają się podmioty gospodarcze, kiedy za przykład firmy dającej prace wielu ludziom można podać rozwijającą się firmę HAVER TRAINING.
Firma pana Strykowskiego, która jeszcze w ubiegłym roku była zarejestrowana w Zgorzelcu, dzisiaj zarejestrowana jest w Sulikowie. Wójt stwierdził, że mówienie że gmina niszczy przedsiębiorczość jest wielkim kłamstwem.
Wypowiedź o dietach radnych jest nieuczciwa. Jeżeli radny troszczy się o finanse gminy, to powinien wiedzieć, że jedno posiedzenie komisji kosztuje budżet 957 zł, bez względu na to czy posiedzenie było produktywne, czy bezproduktywne. A takim często jest posiedzenie Komisji Budżetu, na którym nie jest wypracowane żadne stanowisko.
Natomiast samochód służbowy jest niezbędny i nie są to fanaberie. Wójt bardzo często wyjeżdża na spotkania istotne dla interesu gminy.
Odnośnie stawek podatku Wójt dodał, że dzięki zwiększenia stawki podatku rolnego Izba Rolnicza będzie miała większe dochody. Wójt zaapelował o rozsądne podejście do sprawy podatków.
 
Ad. 5
Uchwalenie stawek podatków i opłat.
1. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
    Wójt przedstawił projekt uchwały w raz z autopoprawką polegającą na wprowadzeniu do podstawy prawnej art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, oraz dodaniu do §1 pkt. 3) słów: „ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 884 ze zmianami”, a także dodaniu do § 4 słów: „z dniem 1 stycznia 2008 roku”.
    Wniosek Radnego Starzyńskiego o obniżenie podwyżki podatku o 50% został poddany pod głosowanie.
    Wniosek został odrzucony 11 głosami przeciw, 3 za i 1 głosem wstrzymującym się.
    Wniosek radnej Haliny Bogdanowicz o obniżenie stawki podatku związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej do 18, 60 zł został poddany pod głosowanie.
    Wniosek został przyjęty przy 14 głosach za i 1 głosie przeciwnym.
    Uchwała z naniesioną poprawką (wniosek radnej Bogdanowicz) została przyjęta przy 13 głosach za i 2 głosach przeciwnych. (zał. nr 6)
 
2. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
    Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką polegająca na wprowadzeniu do podstawy prawnej art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz dopisaniu w § 5 słów: nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2008 roku.
    Wniosek z Komisji Budżetu i Finansów o wykreślenie punktu odnośnie zwolnienia od opłaty śmieciarki został poddany pod głosowanie.
Wniosek został odrzucony przy 7 głosach przeciwnych, 5 głosach za i 3 wstrzymujących się.
Radna Rynkiewicz zapytała, dlaczego śmieciarka jest samochodem uprzywilejowanym, bo jak wiadomo Gminny Zakład Komunalny nie będzie istniał od stycznia 2008 roku. Radna stwierdziła, że skoro mamy tupet żądać od każdego mieszkańca wysokich opłat to powinniśmy także inne podmioty traktować równo.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę radnej Rynkiewicz, że słowo tupet jest zbyt mocnym stwierdzeniem i że mogła zgłosić tę uwagę przed głosowaniem.
Wójt stwierdził, że w tej sprawie nie powinno być żadnych wątpliwości, ponieważ, wywożenie śmieci to zadanie własne gminy i trudno jest nakładać sobie samemu dodatkowy ciężar, a GZK będzie nadal istniało.
Spółka od 1 stycznia stanie się naszą własnością. Wójt stwierdził, że rozumie dylemat radnej, ponieważ jest pracownikiem konkurencyjnej dla Łużyckiej Higieny Komunalnej firmy i jest ona między młotem a kowadłem.
Radny Starzyński powiedział, że propozycja radnej Rynkiewicz była jak najbardziej słuszna, ponieważ opierała się na deklaracjach składanych przez Wójta, który mówił, że siedziba Łużyckiej Higieny Komunalnej miała zostać przeniesiona na teren Gminy Sulików. Opierając się na tych informacjach, licząc, że ŁHK będzie posiadała nie tylko jedną śmieciarkę zarejestrowaną w swojej siedzibie, ale również inne samochody z terenu Gminy Zgorzelec, chciano spowodować większy wpływ środków do budżetu. Nie kosztem zwiększenia podatku, ale kosztem stawiania równych warunków dla konkurencji. Tymczasem jedna firma jest uprzywilejowana poprzez zwolnienie od tego podatku, inna firma, która mogłaby świadczyć tego typu usługi takiego przywileju nie ma.
 
Uchwała została podjęta przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się. (zał. nr 7)
 
 
3. W sprawie określenia stawek opłaty targowej.
   Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
   Uchwała pojęta została jednogłośnie. (zał. nr 8)
 
4. W sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sulików
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wniosek radnego Roberta Starzyńskiego o udzielenie głosu panu Tadeuszowi Barankowi -   Przewodniczącemu Powiatowej Izby Rolniczej, przyjęty został jednogłośnie.
 
Tadeusz Baranek - Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w swojej wypowiedzi sugerował, aby tak jak zaproponował radny Robert Starzyński obniżyć kwotę podwyżki o 50 %
 
Radny Starzyński powiedział, że jego wniosek powstał z inspiracji pana Tadeusz Baranka, dlatego zapytał czy uważa on za sensowne przeprowadzenie konsultacji z rolnikami przed głosowaniem tej uchwały.
 
Tadeusz Baranek odpowiedział, że jeśli radni przychylą się do propozycji obniżenia ceny żyta te konsultacje nie będą potrzebne, w przeciwnym wypadku niezbędne będą konsultacje z rolnikami.
 
Wójt powiadomił o konsekwencjach przyjęcia wniosku. Przede wszystkim tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają odpowiednie przepisy. Poza tym są ustalone terminy i istnieją określone procedury, z tego względu termin sesji został przyśpieszony. Wójt wyjaśnił również, że jeżeli ta uchwała nie zostanie przyjęta, będzie oznaczało to że radni opowiedzieli się za maksymalna stawką podatku rolnego.
 
Radny Starzyński stwierdził, że Wójt przesadza, ponieważ nie było mowy o konsultacjach zgodnie z uchwałą, na którą się on powołał tylko zwykłe, ludzkie jak określił to radny rozmowy z rolnikami, polegające na spotkaniu z kilkoma najważniejszymi z nich i wynegocjowanie wspólnie jakiegoś kompromisu.
 
Wójt powiedział, że radny Starzyński "plecie bzdury", ponieważ podatek rolny jest płacony nie tylko przez rolników, ale przez właścicieli nieruchomości nawet na Placu Wolności w Sulikowie więc nie można mówić o rozmowie z kilkoma najważniejszymi.
 
Wniosek radnego Starzyńskiego o wycofanie z porządku obrad tego projektu uchwały został poddany pod głosowanie.
Wniosek został odrzucony 11 głosami przeciwnymi, 3 głosami za i 1 wstrzymującymi się.
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad wnioskiem radnego Tadeusz Polowego o obniżenie proponowanej stawki 58, 20 zł do 40 zł za dt.
Wniosek został odrzucony przy 10 głosach przeciwnych, 3 za i 2 wstrzymujących się.
 
Uchwała została podjęta 11 głosami przy 4 głosach wstrzymujących się. (zał. nr 9)
 
 
 
Ad. 6
Podjęcie pozostałych uchwal:
1. W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę z wodociągu gminnego.
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały
    Radny Piotr Jankowski powiedział, że rada nie musi podejmować tej uchwały, ponieważ
    bez  względu na wynik głosowania podana cena wody i tak  wejdzie w życie.
 
Uchwała została podjęta 11 głosami, przy 2 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się.
(zał. nr 10)
 
 2. W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za   usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
Wójt przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką polegająca na podniesieniu stawki za odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w granicach gminy Sulików z 56, 00 zł do 60, 00 zł, oraz wprowadzeniu § 2 o treści; „Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w § 1 pkt 1 w maksymalnej wysokości 54 zł netto/m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 
Radny Starzyński powiedział, że ilość i jakość wprowadzonych autopoprawek do niemal każdej uchwały może świadczyć o tym, że dzisiejsza sesja i projekty uchwał nie były należycie przygotowane. Prosił także, aby Wójt rozwiną przedstawioną propozycję zawartą w autopoprawce, kto technicznie będzie oceniał, czy mieszkaniec oddaje odpady posegregowane.
 
Wójt odpowiedział, że zasady te wyraźnie określa uchwała.
 
Radna Halina Bogdanowicz złożyła wniosek formalny o zwiększenie stawki za nie segregowanie odpadów do 64 zł i obniżenie stawki za odpady segregowane do 50 zł. Radna twierdzi że to powinno zachęcić mieszkańców naszej gminy do segregowania śmieci.
 
Radny Piotr Jankowski powiedział, że wzrost stawki może spowodować, że coraz więcej mieszkańców gminy będzie wywozić śmieci np. do lasów i że nie należy stosować stawek mających zachęcić do segregacji odpadów.
 
Radny Robert Starzyński złożył wniosek formalny o przesunięcie glosowania nad tą uchwałą na następną sesję w celu przemyślenia wysokości stawek podatku.
 
Wójt złożył wniosek, aby stawka za segregowane odpady wynosiła 52 zł, a stawka za odpady niesegregowane 58 zł.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz powiedziała, że zróżnicowanie stawek jest jak najbardziej prawidłowe, tylko problemem jest wyegzekwowanie od mieszkańców rzeczywistej segregacji, ponieważ pewna ich część będzie rościła sobie prawa do niższych opłat nie segregując właściwie odpadów.
 
Wójt zapytał radnej Rynkiewicz w jaki sposób rozwiązano ten problem MPGK w Zgorzelcu bo podjęto już uchwałę w tej sprawie.
 
Radna odpowiedziała, że nic się nie zmieniło.
 
Wniosek radnego Roberta Starzyńskiego o przesunięcie głosowania nad tą uchwałą na następną sesję został odrzucony 11 glosami przeciwnymi, przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym się.
 
Wniosek radnej Haliny Bogdanowicz o zmianę wysokości stawek został odrzucony 11 głosami przeciwnymi przy 2 glosach za i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Wniosek Wójta odnośnie stawek wywozu nieczystości - odpady segregowane - 52 zł, nie segregowane - 58 zł został przyjęty 12 głosami, przy 2 glosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.
 
Uchwała wraz z naniesioną autopoprawką została podjęta 13 głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się. (zał. nr 11)
 
7. W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
    Wójt przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką polegająca na dodaniu w §1 słów:
    „jako działki” oraz zmianę § 2 na: „Granice likwidowanych dróg wewnętrznych zostały
     zaznaczone na mapce stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
    Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 12)
 
8. W sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
     Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
     Uchwała podjęta została jednogłośnie. (zał. nr 13)
 
9. W sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
    Uchwała podjęta została jednogłośnie. (zał. nr 14)
 
10. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
      Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami.
      Uchwała podjęta została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 15)
 
 
 
Ad. 7.
Zapytania radnych.
 
1) Przewodniczący Rady Gminy mówił o drodze Studniska Górne - PKP Mikułowa, która jest w złym stanie i jest dość często uczęszczana. Zły stan tej drogi poprawiłoby samo nawiezienie tłucznia bazaltowego.
 
2) Radny Tomasz Podanowski mówił o:
-  wylaniu szamba w barze Galaxia w budynku GOK,
- o wyrwie w chodniku koło sklepu "Po Schodkach", którą należałoby uzupełnić asfaltem.
 
3) Radny Stanisław Cap:
- mówił o potrzebie remontu drogi do Gozdanina, która jest bardziej istotna niż droga Mikułowa - Studniska,
- mówił o spotkaniu z panią Brand w sprawie potoku w Studniskach,
 
4) Radna Weronika Ziółkowska:
-mówiła o uszkodzonej barierce na jednym z mostów w Mikułowej,
-wywiezionych do lasu śmieciach, sprawa została zgłoszona na policję.
-wnioskowała o remont drogi w Małej Wsi Górnej.
 
5) Radna Halina Bogdanowicz przyznała radnej Ziółkowskiej rację odnośnie bardzo złego stanu dróg na Małej Wsi Górnej.
 
6) Radny Robert Starzyński pytał czy jest prawdą, że gmina straciła dotację w wysokości 300 tyś zł ze Starostwa z przeznaczeniem na remonty dróg.
 
7) Radny Tadeusz Polowy pytał czy zostały podjęte działania w sprawie dojazdów do posesji w Radzimowie zniszczonych przez firmę wykonującą odbudowe rzeki Czerwona Woda.
 
8) Radny Piotr Jankowski pytał:
-czy będzie robiony mur oporowy wzdłuż drogi gminnej między Radzimowem a Bierną oraz o barierki na tym samym odcinku drogi:
-czy będzie robiony mur oporowy po byłym moście Kolo posesji pana Piotrowskiego.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 
1) Sołtys Elżbieta Wadzicka mówiła o budynku nr 12 w Skrzydlicach, który jest w bardzo złym stanie i stwarza zagrożenie.
 
2) Sołtys Ewangelis Zaras prosił o informacje na temat uboju zwierząt hodowlanych dla własnych potrzeb.
 
3) Sołtys Andrzej Polowy pytał:
-kiedy będzie remontowana droga nr 20 w Radzimowie Dolnym.
-czy w budżecie zostały ujęte wnioski, które składał,
 
4) Sołtys Andrzej Kurek mówił o:
-uszkodzonym moście na Podgórzu,
-kamieniach leżących na łuku drogi przy posesji przy ul. Wiejskiej. Które stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci,
-pytał czy zostały podjęte działania w sprawie obwodnicy dla Sulikowa.
 
5)Sołtys Jan Kolbuch pytał:
-czy była interwencja w sprawie drogi Studniska – Kunów,
-wnioskował o nowe tablice informacyjne,
-mówił o źle ustawionych tablicach na drodze Studniska – Zgorzelec.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania radnych.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na pytania:
 
1) W sprawie drogi Studniska Dolne – Mikułowa Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie nie ma zaplanowanych remontów dróg oraz, że nie ma sensu remontowania drogi, którą będzie zniszczona przy budowie kanalizacji.
 
2) W sprawie wylania szamba należy zwrócić się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.
     Sprawa wyrwy w chodniku zostanie sprawdzona.
 
3) Droga Studniska – Gozdanina będzie uczęszczana przez śmieciarkę co zwiększa jej
    szansę na remont.   
    W sprawie stawu w Studniskach Wójt rozmawiał z panią Brand, w przypadku tego stawu
     występuje pobieranie wody bez pozwolenia. Sprawa ta będzie realizowana w styczniu.
 
4) Sprawa uszkodzonego mostu w Mikułowej zostanie zgłoszona do Starostwa.
    W sprawie odpadów w lesie, zostało wysłane pismo do PKP ponieważ to oni są właścicielami
     tego terenu.
 
5) Wójt wyraził zdziwienie informacjami radnego o niewykorzystanej dotacji.
     Są to informacje nieprawdziwe.
 
6) W sprawie dojazdu do posesji w Radzimowie Górnym inwestor podjął działania, zobowiązał
     się on do naprawy uszkodzonych dojazdów.
 
8) W sprawie barierek została zgłoszona oferta, bardzo wysoko wyceniona dlatego Wójt czeka na  
     inne korzystniejsze oferty.
    W sprawie murów oporowych Wójt przeprowadzi rozmowy z firmą wykonującą remont koryta
     rzeki Czerwona Woda.
 
Odpowiedzi na zapytania przewodniczących rad sołeckich:
1)      Wójt odpowiedział, że zapozna się ze sprawą budynku nr 12 w Skrzydlicach.
2)      Pełne kompetencje w sprawie uboju zwierząt hodowlanych ma Państwowa Inspekcja Weterynaryjna i Agencja Rozwoju Rolnictwa.
3)      Wniosek sołtysa Andrzeja Polowego nie został ujęty w budżecie gminy na 2008 r. ale jest to projekt i możliwe są zmiany.
Droga nr 20 w Radzimowie dolnym będzie wyremontowana do 20 grudnia tego roku.
      4)   Remont mostu na Podgórze zaplanowany jest w budżecie gminy na 2008 rok.
            Sprawa kamieni przy ul. Wiejskiej zostanie wyjaśniona.
            W sprawie obwodnicy trwają uzgodnienia, Wójt ma spotkać się z prokurentem firmy       
      Lafarhe.
5) Wójt rozmawiał z Kierownikiem Referatu drogowego z panem Mostowikiem na temat  
    remontu drogi Studniska – Zgorzelec.
 
 
Radny Piotr Jankowski zwrócił uwagę na to, że mur oporowy przy drodze łączącej Radzimów i Bierną jest w bardzo złym stanie.
 
Radna Weronika Ziółkowska prosiła, aby w rozmowie ze Starosta poruszyć również sprawę dróg na Małej Wsi Górnej.
                                                                 (Sesję opuścił radny Piotr Jankowski, godz. 1830)
 
Ad. 10
1. W sprawach różnych Wójt przedstawił oferty dwóch firm zainteresowanych zbudowaniem na terenie naszej gminy siłowni wiatrowych w ilości 96 sztuk oraz przedstawił słabe i mocne strony tego przedsięwzięcia. Siłownie wiatrowe mają do 170 m wysokości, co spowoduje, że będą one z daleka widoczne. Wiatraki nie mogą być bliżej niż 0, 5 km od zabudowań. Problemem jest także zacienienie. Inwestycja ta może przynieść gminie ok. 10 mln zł zysku. W trakcie budowy muszą zostać wykonane drogi dojazdowe. Jeżeli zdecydujemy się na realizacje tego zadania planowany czas na tę inwestycje to lata 2008 – 2009.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że warto przemyśleć tą propozycję. Radny powiedział także, że do tej pory w Strategii Rozwoju Gminy stawialiśmy na turystykę, tymczasem zabudowanie połowy obszaru gminy tą możliwość eliminuje, jest to zupełnie inny kierunek.
Jest to duża korzyść dla gminy z tytułu podatku dochodowego, ale przede wszystkim jest to korzyść dla firmy prowadzącej tą inwestycję. Nie jest to łatwa i prosta decyzja. Może wymagałoby to szerszej konsultacji z mieszkańcami gminy.
 
Wójt powiedział, że nie oczekuje dzisiaj decyzji od radnych w tej sprawie, ostateczna decyzja zapadnie przy uchwalaniu studium zagospodarowania przestrzennego.
Padło pytanie czy ta koncepcja jest godna żeby umieścić ją w studium.
Radni wyrazili zgodę na podjęcie kroków w kierunku dokonania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych.
 
2. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt jest jak najbardziej godny uwagi, z jego strony padła prośba o zorganizowanie dla Rady Gminy wyjazdu do miejsca gdzie są elektrownie wiatrowe, aby przyjże się tej sprawie bliżej.
Przewodniczący poinformował o terminach posiedzeń komisji:
-Komisja Budżetu i Finansów – 18 grudnia,
-Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska – 19 grudnia,
-Komisja Społeczna – 20 grudnia,
-Komisja Rewizyjna – 21 grudnia.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął XIII Sesję Rady Gminy Sulików.                                                                                  (godz. 1845)
 
                                                                                                                     
 
 

Ilość odwiedzin: 6356
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 21 listopada 2007 r. o godz. 1400 w Urząd Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-01-15 08:08:06
Data udostępnienia informacji: 2008-01-15 08:08:06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-15 08:20:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner