logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 15
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 30 stycznia 2008 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólna liczbę 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
 
W sesji uczestniczyli między innymi:
Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików.
Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej.
Przewodniczący poinformował, że dzisiejsza sesja rozpocznie się od wręczenia odznaczeń dla rolników wyróżnionych honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”.
Odznaczenia wręczyli Wójt i Przewodniczący Rady Gminy.
Odznaczeni zostali – Tadeusz Kurasiewicz oraz Kazimierz Wadzicki.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.   Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
3.   Informacja o pracy Wójta Gminy.
4.   Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
5.   Gospodarka odpadami na terenie Gminy Sulików.
6.   Podjęcie uchwał:
               a)  O zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
            b) O zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
                  Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
c)      W sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2008 r.
d)      W sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie Sulików.
e)      O zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.
f)        W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek.
g)      W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
            h)   W sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy.
        7.    Zapytania radnych.
8.      Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
9.      Odpowiedzi na zapytania.
10. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Rady, aby przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbyło się na kolejnym posiedzeniu ze względu na to, że wpłynęła znaczna ilość poprawek m. in. Radnych Starzyńskiego, Capa, Polowego.
Przeniesienie tego punktu jest zmianą w porządku obrad, co powinno się odbyć poprzez przegłosowanie przez Radę.
Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy o przesunięcie przyjęcia protokołu na kolejną sesję został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 21 stycznia 2008 roku oraz przedstawił plan pracy komisji na rok 2008. (patrz protokół).
Rady Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2008 roku. (patrz protokół).
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2008 roku. (patrz protokół)
Przewodniczący Rady Gminy omówił wspólne posiedzenie komisji z przedstawicielami Kopalni Radan Bazalt Sulików, które odbyło się 24 stycznia 2008 roku.
Przygotowywane jest porozumienie z kierownictwem kopalni zawierające najważniejsze ustalenia dokonane na tym posiedzeniu.
Ad. 3
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. (zał. nr 4)
Radna Halina Bogdanowicz wyraziła wątpliwości odnośnie zatrudnienia w Urzędzie Gminy specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapytała czy ta osoba będzie zatrudniona na cały etat.
Wójt odpowiedział, że z pewnością nie będzie to osoba zatrudniona na cały etat, ale na umowę-zlecenie lub etat szczątkowy. Zatrudnienie takiego specjalisty jest konieczne ze względu na obowiązujące przepisy.
Radny Robert Starzyński zapytał o zakres przetargu dotyczącego oświetlenia drogowego w gminie oraz pytał, dlaczego kolejny termin ukończenia budowy hali sportowej nie został dotrzymany? Radny zapytał także, jakie kroki zostały podjęte w sprawie zmuszenia wykonawcy budowy do ukończenia jej w terminie, oraz czy przewidziany jest kolejny wzrost kosztów budowy środowiskowej hali sportowej.
Wójt odpowiedział, że zakres inwestycji rozbudowy i modernizacji oświetlenia jest taki, jaki został przyjęty przez Radę Gminy. W sprawie budowy hali Wójt odpowiedział, że jako członek Komisji Rewizyjnej radny będzie miał okazję zapoznać z pełną dokumentacją tej inwestycji podczas kontroli 4 lutego br. Ponadto nie są przewidziane żadne zwiększenia kosztów budowy hali.
Radny Piotr Jankowski zapytał, jaka jest wartość umowy z firmą Pana Strykowskiego na montaż barierek, na drodze gminnej oraz pytał o wartość umowy na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.
Wójt odpowiedział, że kwota przeznaczona na wykonanie barierek to 6 tys. zł. Za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminna nie płaci nic. Wszystkie koszty ponosi firma FORNAX Sp. z o. o., która płaci dla Pracowni Projektowej „FORUM”. Gmina występuje, jako zamawiający, a płatnikiem jest firma FORNAX.
Radny Grzegorz Konarski zapytał czy zostanie zakupiony nowy samochód-śmieciarka na konto naszej gminy dla Łużyckiej Higieny Komunalnej.
Wójt odpowiedział, że rozważana była możliwość zakupu samochodu wywrotki z HDSM, który miałby zastosowanie w opróżnianiu zakupionych pojemników na szkło i plastyki. Jednak po dyskusji z radnymi i prezesem spółki, Wójt skłania się do zakupu zwykłej śmieciarki.
Radna Halina Bogdanowicz zapytała, z jakich funduszy zostanie zakupiona śmieciarka – z funduszy gminy czy z funduszy ŁHK.
Wójt odpowiedział, że zostanie zakupiona w połowie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i w połowie z budżetu gminy.
Radny Tadeusz Polowy pytał o wartość umowy z Gazetą Wojewódzką na publikowanie artykułów o Gminie Sulików.
Wójt odpowiedział, że jest to kontynuacja umów z ubiegłych lat z tą gazetą, która została wypracowana przez poprzedniego Wójta. Wartość tej umowy wynosi 570 zł miesięcznie.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że w ramach tej umowy na gminę zostanie poświęcona połowa strony.
   
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację na temat działalności między sesjami. (zał. nr 5)
Radny Robert Starzyński zgłosił uwagę do uzasadnienia do uchwały Rady Gminy w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy podjętej na ostatniej sesji. Ujęto tam zdanie, że ostatnia regulacja wynagrodzenia Wójta miała miejsce w czerwcu uchwałą nr 40/273/06, co nie jest zgodne z prawda, ponieważ taka regulacja miała miejsce 6 grudnia 2006 roku uchwałą nr II/15/06 gdzie w § 2 wyraźnie jest napisane, że traci moc uchwała nr 40/273/06. Nie można się wiec powoływać na tę uchwałę w uzasadnieniu. Radny prosił, aby zostało to jak najszybciej poprawione.
 
    
 Ad. 5
Gospodarka odpadami na terenie Gminy Sulików.
Wójt przedstawił stan formalno - prawny gospodarki odpadami obowiązujący w Polsce. Wiele spośród istniejących składowisk nie ma możliwości na spełnienie wymogów technicznych i będą musiały zostać zamknięte. Wójt mówił również o możliwościach utylizacji śmieci, jaką jest np. budowa spalarni śmieci.
Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej przedstawił informację na temat działalności Spółki Łużycka Higiena Komunalna. (zał. nr 6)
Prezes w swojej wypowiedzi ujął problem utylizacji odpadów komunalnych oraz problem wynikający z braku bazy technicznej (własny plac, zaplecze i warsztaty).
W trakcie dyskusji padły następujące pytania i wypowiedzi:
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Pana Mańczaka o ustosunkowanie się przez Prezesa ŁHK do informacji, że pracownicy GZK, którzy mieli zostać przejęci przez Spółkę stali się osobami bezrobotnymi. 
Bolesław Mańczak odpowiedział, że pracownicy, którzy mieli przejść z GZK do ŁHK nie pojawili się w pracy, dodatkowo otrzymali świadectwa pracy z GZK, co automatycznie doprowadziło do rozwiązania z nimi stosunku pracy, jedynie jeden z nich przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Radna Halina Bogdanowicz poruszyła kwestię zarobków w Spółce ŁHK oraz wyraziła niepokój i wątpliwości w związku z przejęciem obowiązków GZK przez ŁHK, a także problem dezinformacji mieszkańców gminy i złego rozwiązania sytuacji byłych pracowników GZK. Wyraziła wątpliwość czy słusznie było przejmować udziały w ŁHK i może nadal lepiej było prowadzić gospodarkę odpadami przez GZK Sulików przez pracowników spółki.
Wójt ustosunkował się do pytania radnej:
-problemy z wywozem odpadów w okresie świątecznym były spowodowane dniami wolnymi od pracy, brakiem zainteresowania byłych pracowników GZK przejściem do ŁHK oraz nie znajomością pracowników ŁHK terenu Gminy Sulików.
-w sprawie byłych pracowników GZK - Wójt osobiście namawiał ich do podjęcia pracy w ŁHK, ale najwyraźniej mieli oni złych doradców i będąc pod ich wpływem wybrali inaczej.
-w sprawie przystąpienia do ŁHK była to konieczność, ponieważ powszechnie wiadomo, że GZK nie jest w stanie przeprowadzić selektywnej zbiórki odpadów samodzielnie, wówczas gmina poniosłaby dodatkowe i znaczne koszty.
Radny Robert Starzyński mówił o audycji, jaką usłyszał w Polskim Radiu Wrocław na temat „wojny śmieciowej” toczącej się na terenie powiatu zgorzeleckiego pomiędzy ŁHK a MPGK Zgorzelec. Radny poruszył również kwestię: 
-wkładu gminy Sulików do spółki, która ma bardzo złą bazę techniczną a sprzęt jest przestarzały i wyeksploatowany,
-wzrostu cen za odbiór śmieci,
-braku dyskusji na sesji podczas podejmowania uchwały w sprawie przystąpienia do spółki,
-przedmiotowym potraktowaniu mieszkańców gminy wynikającym z braku informacji na temat przystąpienia do ŁHK,
Wójt odpowiedział, że udziały gminy są wartością samą w sobie, która nie ulega zdewaluowaniu. W kwestii wzrostu cen za śmieci Gmina Sulików nie jest wyjątkiem, podwyżki dotknęły mieszkańców także innych samorządów.
Prezes Bolesław Mańczak w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Starzyńskiego na temat stanu posiadania spółki przedstawił informację o posiadanym sprzęcie przez ŁHK oraz jego stanie technicznym. Ponadto poinformował, że wartościami niematerialnymi spółki jest nazwa firmy, pod jaką występuje, oraz zawarte umowy z odbiorcami usług świadczonych przez ŁHK.
Radny Tadeusz Polowy powiedział, że w poprzedniej kadencji apelował o to, aby zając się selektywną zbiórką odpadów, sprawa ta jednak nie została potraktowana poważnie.
Wójt odpowiedział, że GZK prowadziło przez pewien czas selektywną zbiórkę odpadów. Posegregowane odpady były przekazywane do firmy Pana Cepowskiego. Później jednak GZK nie było w stanie dalej prowadzi tej działalności a Pan Cepowski stał się pracownikiem MPGK Zgorzelec.
Radny Piotr Jankowski zapytał:
-dlaczego pracownicy ŁHK podczas objazdu terenu gminy nie zabierają odpadów nie mieszczących się w pojemnikach skoro opóźnienia w odbiorze leżą po stronie spółki.
-pytał, dlaczego od niektórych mieszkańców Biernej nie są odbierane odpady.
Pan Bolesław Mańczak odpowiedział, że jest to dla niego sprawa nieznana i zapewnił, że się nią niezwłocznie zajmie.
(Wywiązała się dyskusja na temat prawidłowego umieszczania pojemników na śmieci tzn. w miejscu dostępnym dla pracowników zajmujących się wywozem odpadów)
Radny Franciszek Fleszar mówił o niewłaściwym, źle przygotowanym i przeprowadzonym przekazaniu obowiązków GZK dla spółki ŁHK, które na szczęście jest już za nami. Radny wyraził również nadzieję, że sytuacje mające miejsce na przełomie roku nie powtórzą się, ponieważ może to spowodować zmniejszenie się liczby osób, które będą korzystać z usług ŁHK.
Radny Grzegorz Konarski apelował w sprawie byłych pracowników, GZK aby nie pozostawiać ich bez pomocy.
Krzysztof Lipko - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego powiedział, że wielokrotnie rozmawiał z pracownikami GZK usiłując przekonać ich do podjęcia pracy w ŁHK, oni jednak wybrali inaczej, była to ich świadoma decyzja i nie należy mieć pretensji w tej kwestii ani do niego, ani do Wójta.
Przewodniczący rad sołeckich zapytali o:
1. Sołtys Jadwiga Morzecka zapytała jak jest rozwiązana sprawa sprzątania przystanków, ponieważ pojemniki nie są opróżniane.
2. Sołtys Jan Kolbuch mówił o niewłaściwym odbieraniu odpadów przez pracowników ŁHK oraz o złym stanie pojemników, zapytał czy będą one wymieniane,
3. Sołtys Ewangelis Zaras mówił o potrzebie przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk śmieci.
4.Sołtys Wrociszowa Górnego poruszył kwestie opłat za wywóz śmieci w miesiącu grudniu.
Prezes ŁHK odpowiedział, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z GZK na opróżnianie pojemników na śmieci z przystanków autobusowych.
W kwestii pojemników na śmieci Prezes ŁHK odpowiedział, że zakupił już 40 sztuk pojemników 110 l z myślą o mieszkańcach Gminy Sulików. Pojemniki, które są w najgorszym stanie zostaną wymienione.
Jeżeli chodzi o opłaty związane z wywozem – nic nie ulega zmianie, ponieważ ŁHK przejęła od GZK umowy na odbiór odpadów komunalnych, przez co została zachowana ciągłość w ich realizacji oraz ponoszonych z tego tytułu opłat.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
  1. O zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za zasługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                       (zał. nr 7)
 
  1. O zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                       (zał. nr 8)
 
  1. W sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2008 r.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                       (zał. nr 9)
 
  1. W sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                       (zał. nr 10)
 
  1. O zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom publicznym.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński przedstawił wniosek Komisji Budżetu i Finansów w sprawie nagłośnienia wśród społeczeństwa możliwości, jakie gwarantuje dla mieszkańców ta uchwała.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                        (zał. nr 11)
 
  1. W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński przedstawił wniosek Komisji Budżetu i Finansów w sprawie podwyższenia kwoty płaconej przez uczniów za posiłek z 2 zł do 3 zł.
Zdaniem Komisji podniesienie tej stawki pozwoli na urozmaicenie posiłków.
Wójt powiedział, że w trakcie prac nad projektem uchwały nie było mowy o dwudaniowym posiłku. Ustawa, na której oparty jest projekt uchwały jasno określa, że uczniowie płacą jedynie za wsad do kotła, wyłączając dodatki do posiłku, więc nie może być miejsca na nadinterpretacje.
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Pani Urszula Ciupak powiedziała, że popiera wniosek Komisji a środki uzyskane z podniesionej do 3 zł stawki będzie można przeznaczyć min. na zwiększenie zatrudnienia w kuchni.
Wójt odpowiedział, że zgodnie z zapisem ustawy do kosztów, które ponoszą uczniowie wliczany jest jedynie wsad do kotła. Zgodnie z tymi wytycznymi nie można dysponować tymi środkami w inny sposób. Stwierdził także, że w trakcie narady z dyrektorami jednostek przedstawiona została kalkulacja, w której koszt posiłku wynosił niewiele poniżej 2 zł. W związku z problemami z obsadą kucharek dyrektor może zwrócić się o pomoc finansową.
Radny Robert Starzyński w związku z zaistniałą dyskusją oświadczył, że wniosek Komisji Budżetu i Finansów zostaje wycofany, ponieważ już na jej posiedzeniu ustalone zostało, że jeżeli podwyżka ta będzie stanowiła problem, nie zostanie on poddany pod głosowanie.
Przystąpiono do glosowania nad projektem uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                    (zał. nr 12)
 
  1. W sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                     (zał. nr 13)
 
  1. W sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.
       Radny Starzyński powiedział, że radni powinni zapoznać się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wypracowanym na posiedzeniu w grudniu 2007 roku.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radca prawny zapoznała się z dokumentacją tej skargi, i na tej podstawie, stwierdziła, że Przewodniczący nie jest osobą odpowiadającą za wypłacanie diety radnym. W związku z tym projekt uchwały mówi o niezasadności skargi.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że ponownie pojawia się projekt uchwały z inicjatywy klubu Projekt ten pojawił się zanim przedstawione zostało stanowisko Komisji Rewizyjnej, co jest subiektywnym odczuciem będącym ponad prawem. Zdaniem radnego uzasadnienie do projektu uchwały pogrążyło Przewodniczącego, który przez kilka miesięcy korespondował z radnym Polowym, utwierdzając go w przekonaniu, że jest strona w postępowaniu, a tymczasem w przedstawionym dzisiaj jest napisane, że Przewodniczący nie podejmował decyzji o nieprzyznaniu diety radnemu. To wszystko utwierdza go w przekonaniu, że skarga na Przewodniczącego jest jak najbardziej zasadna.
Zdaniem radnego Pan Polowy dochował wszelkiej staranności, aby usprawiedliwić swoją nieobecność na sesji.
Zdaniem radnego, radny Polowy został potraktowany niesprawiedliwie, ponieważ już wcześniej zdarzały się przypadki, gdy radni spóźniali się na sesje lub opuszczali obrady wcześniej i mimo to otrzymywali diety.
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że nie pierwszy raz jest zaskoczony wypowiedzią radnego Starzyńskiego, przypomniał mu, że w poprzedniej kadencji uczestniczyli obaj w szkoleniu, na którym była mowa, że Komisja Rewizyjna nie może podczas swojej pracy opierać się na subiektywnych odczuciach, które nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawnych.
Być może postąpił (Przewodniczący) błędnie odpowiadając na pismo radnego Polowego jednak ten projekt uchwały nie zamyka drogi do rozwiązania tej sprawy, a jedynie stwierdza niesłuszność zaskarżenia Przewodniczącego Rady w kwestii wypłacania diet radnemu, ponieważ takich kompetencji Przewodniczący nie posiada.
Radny Tadeusz Polowy powiedział, że jest głęboko urażony i zbulwersowany ta uchwałą. Przypomniał, że na samym początku wpłynęło jego pismo z zapytaniem, dlaczego nie została wypłacona mu dieta, (radny odczytał teść tego pisma). W swojej wypowiedzi radny przytaczał argumenty Przewodniczącego dotyczące sprawy skargi oraz podkreślił fakt, że jego nieobecność była spowodowana działaniem społecznym tzn. dowozem i uczestnictwem członków OSP na szkoleniu, za które nie pobrał diety. Kończąc swoją wypowiedz radny zacytował wypowiedź Wójta, że radnym jest się przez cały miesiąc, a jego nieobecność na sesji nie była spowodowana załatwianiem swoich prywatnych spraw.
Radny Stanisław Cap przypomniał, że na sesji grudniowej nie mógł przedstawić protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w tej sprawie w związku z pewnymi niedociągnięciami. Protokół został źle sporządzony i nie zostały zawarte w nim istotne treści. Radny jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uznał, że nie byłoby właściwe zwoływanie Komisji tylko po to by dokonać ustaleń odnośnie treści protokołu. W związku z tym, że Komisja w lutym ma zająć się sprawą budowy hali, wówczas członkowie komisji odniosą się do treści protokołu i zostaną wprowadzone do niego niezbędne zmiany. Radny zwrócił się do Rady o przesunięcie sprawy skargi na kolejną sesję i ponowne jej rozpatrzenie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 
Wniosek został przyjęty przy 10 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 7
Zapytania radnych:
Radny Piotr Jankowski:
-zgłosił sprawę dewastacji dróg gminnych w okolicy gruntów pana Brzyszcza, które zostały już praktycznie zaorane,
-mówił o zaroślach ograniczających widoczność przy drodze w Radzimowie w miejscu gdzie będą zamontowane barierki oddzielające drogę od brzegu rzeki
-zgłosił potrzebę wydania pozwolenia na wycięcie dwóch drzew również w miejscu gdzie zamontowane będą barierki,
-ponadto zgłosił sprawę wód opadowych, które zalewają cmentarz w Radzimowie.
 
 
 
Radny Tadeusz Polowy:
-zapytał, czy Wójt zna wszystkie teksty publikowane w Gazecie Wojewódzkiej, po czym zacytował fragment artykułu, w którym mowa, że w grupie radnych Gminy Sulików jest jeden „zacietrzewiony” radny. Radny zapytał czy ta wypowiedź dotyczy jego osoby, oraz dodał, że 570 zł przekazywane na cele promocyjne gminy nie powinny służyć do publikacji tego typu artykułów.
 
Radna Halina Bogdanowicz:
-zapytała czy gmina będzie w stanie utrzymać utworzoną w przyszłości straż gminną oraz jakie prawa będą przysługiwały funkcjonariuszom straży np. czy będą oni mogli wejść na teren posesji,
-zapytała jak wygląda sytuacja dotacji do budowy świetlicy we Wrociszowie Górnym.
 
Radna Weronika Ziółkowska:
-zgłosiła konieczność obcięcia gałęzi drzew, które uszkadzają dach świetlicy w Mikułowej.
 
Radny Stanisław Cap:
- zapytał czy wiadomo coś nowego na temat remontu drogi Studniska - Gozdanin
 -powrócił także do sprawy podtapiania posesji Pana Gitlera, zapora powoduje zalewanie posesji. Radny przypomniał, że Wójt obiecał, że sprawa zostanie wyjaśniona w miesiącu styczniu br.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz:
-zapytała o remont drogi w Ksawerowie, ponieważ kiedy zapytała o to ostatnio otrzymała wymijającą odpowiedź.
-zgłosiła problem braku pojemników na śmieci przy przystankach autobusowych.
 
Radna Regina Solska:
- zgłosiła konieczność oświetlenia mostku w Starym Zawidowie,
-zapytała czy będzie doprowadzony wodociąg do pana Bednarczyka w Starym Zawidowie i do pani Rutkowskiej w Wielichowie.
 
 Radny Marian Kurek;
 -zgłosił problem zaśmiecania terenu przy budynku koło krzyża w Skrzydlicach.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich:
Sołtys Jadwiga Morzecka:
-zapytała, kiedy miałyby się rozpocząć prace związane z instalacją szybkiego internetu, o którym wspomniał Przewodniczący Rady Gminy.
 
Sołtys Ewangelis Zaras:
-zgłosił potrzebę remontu odcinka drogi we Wrociszowie koło remizy, ponieważ ubytki w drodze powodują ochlapywanie przez samochody podróżnych PKS - u a w szczególności dzieci.
-zgłosił, że droga biegnąca przez las we Wrociszowie Górnym jest nadal dewastowana przez ciężkie samochody Nadleśnictwa wywożące drzewo z lasu,
 
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki:
-zapytał, kto powinien zająć się remontem uszkodzonego wiaduktu kolejowego w Wilce na drodze w kierunku Wrociszowa, z którego wysuwają się kamienie stanowiące materiał budowlany, z jakiego wykonany jest wiadukt, grozi to poważnym niebezpieczeństwem z zawaleniem wiaduktu włącznie.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka:
-zgłosiła bardzo zły stan drzwi do świetlicy w Skrzydlicach, które same otwierają się przy silniejszym podmuchu wiatru, konieczna jest ich wymiana,
-zgłosiła konieczność ocieplenia ścian świetlicy, ponieważ w przypadku większego mrozu może to doprowadzić do zamarznięcia wody,
-zgłosiła problem wysypywania śmieci na placu, który ma być przeznaczony pod boisko. Prosiła o interwencje w tej sprawie np. w postaci nałożenia kar lub kontroli,
-zapytała czy byłaby możliwość zatrudnienia świetlicowej w Skrzydlicach.
 
Sołtys Andrzej Kurek:
-zapytał, kiedy będzie miał miejsce remont mostu na Podgórze,
-zapytał, czy będzie remontowana ulica Zawidowska, która jest w bardzo złym stanie
-zgłosił uszkodzenie tablicy iformacyjnej na Placu Wolności w Sulikowie.
 
Sołtys Jan Kolbuch:
-zapytał o postęp prac w sprawie świetlicy w Studniskach Dolnych,
-zgłosił potrzebę załatania dziury w drodze koło posesji pana Kropy, która stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi poprzez swoją głębokość i rozmiar ubytku.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania.
 
-w sprawie dróg koło Pana Brzyszcza Wójt odpowiedział, że dwa tygodnie temu spotkał się z Panem Brzyszczem i uzgodnił sposób naprawy dróg.
-sprawa zarośli koło drogi łączącej Radzimów i Bierną zostanie sprawdzona i ewentualnie przyjęta do realizacji,
-w sprawie drzew przy drodze to właściciele tego terenu muszą złożyć wniosek o ich wycinkę,
-w sprawie zalewania cmentarza w Radzimowie wodami opadowymi należy sprawdzić czy rów odpływowy jest drożny. Problem ten zostanie przekazany Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego.
 
-wniosek Komisji Budżetu i Finansów Wójt w sprawie nagłośnienia możliwości przekształcenia gruntów będzie miał na uwadze w przyszłości.
 
-w sprawie artykułu w gazecie Wójt odpowiedział, że to nie on zajmuje się publikacją tych tekstów i nie jest ich autorem, dlatego poprosił, aby radny Polowy odczytał treść tego artykułu. Wójt powiedział również, że żadnego tekstu ukazującego się w gazetach nie autoryzował i nie bierze odpowiedzialności za to, co jest w nich napisane.
 
 
 
-w sprawie utrzymywania straży gminnej Wójt odpowiedział, że w projekcie budżetu jest zarezerwowana kwota na ten cel. Proces utworzenia straży jest procesem długotrwałym. Straż Gminna, jeżeli zaistnieje taka potrzeba może wejść na posesję prywatną.
-w sprawie środków na budowę świetlicy we Wrociszowie przygotowywana jest aktualizacja kosztorysu budowy. Wczesną wiosną zostanie ogłoszony przetarg na budowę świetlicy.
 
-w sprawie gałęzi drzew rosnących koło świetlicy w Mikułowej – wniosek został przyjęty do realizacji.
 
-remont drogi Studniska - Gozdanin jest możliwy do wykonania ze środków zaoszczędzonych na odśnieżaniu dróg.
-w sprawie pana Gitlera Wójt odpowiedział, że Zastępca Wójta zobowiązał się do zajęcia się tą sprawą, niezbędne uzgodnienia zostaną dokonane z panią Brand.
 
-droga do Ksawerowa podobnie jak droga Studniska - Gozdanin również zostanie uwzględniona do remontu ze środków zaoszczędzonych na odśnieżaniu róg.
 
- sprawa oświetlenia ciemnych miejsc w Starym Zawidowie będzie analizowana podczas wykonywania inwestycji,
-sprawą doprowadzenia wodociągu do pana Bednarczyka i pani Rutkowskiej jest prowadzona i obecnie Wójt nie jest w stanie odpowiedzieć, jakie jest jej rozstrzygnięcie.
 
-w sprawie budynku w Skrzydlicach koło krzyża, nieruchomość ta zostanie sprawdzona i podjęte zostaną odpowiednie działania.
 
 
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 
-w sprawie internetu Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej zrezygnował z technologii WIMAX i przystąpił do koncepcji rozbudowy istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej.
 
- w sprawie uszkodzenia drogi koło przystanku zostanie to sprawdzone,
- w sprawie dewastowania dróg gminnych biegnących przez las zostanie wystosowane pismo do nadleśnictwa.
 
-w sprawie wiaduktu w Wilce jest on własnością gminy. Wójt przyjął wniosek do realizacji.
 
- sprawa świetlicy w Skrzydlicach zostanie przekazana dyrektorowi GOK - u.
-w sprawie śmieci na placu w Skrzydlicach podjęte zostaną działania mające na celu ustalenie, kto zaśmieca ten teren, Wójt liczy w tym temacie na pomoc Sołtysa i lokalnej społeczności.
 
-w sprawie remontu mostu na Podgórze – wniosek jest w trakcie realizacji,
-z remontami dróg w Sulikowie należy poczekać do wiosny, wówczas dopiero będzie można oszacować szkody i podjąć odpowiednie działania.
-uszkodzoną tablicą na placu Wolności należy się zająć jak najszybciej, aby nie uległa dalszemu zniszczeniu, w tym celu zostaną podjęte odpowiednie działania.
 
 
-w sprawie świetlicy w Studniskach, opracowywanie dokumentacji jest w fazie końcowej,
-uszkodzenie jezdni koło pana Kropy zostanie zgłoszone w Starostwie, ponieważ stanowi ono istotne zagrożenie.
 
Repliki:
Radny Polowy wyjaśniając zasadność swojego pytania na temat artykułu w Gazecie Wojewódzkiej, zapytał czy w Urzędzie gminy jest rzecznik prasowy, skoro Wójt nie przywiązuje wagi do swoich wypowiedzi, w których odnosi się negatywnie do radnych.
 
Wójt odpowiedział, że rzecznik prasowy w naszym urzędzie byłby absurdem, ponieważ Gmina Sulików nie jest aż tak znana i ważna, ponadto nie pozwalają na to zasoby kadrowe urzędu. Wójt dodał również, że nie wszystkie artykuły ukazujące się gazetach są opłacane, na te, które nie są nie możemy mieć większego wpływu.
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
1. Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby plany dyżurów radnych, które otrzymali sołtysi znalazły się na tablicach ogłoszeń oraz powiedział, że nie jest jeszcze pewien terminów posiedzeń komisji ze względu na planowane rekolekcje. Kolejna sesja planowana jest na 27 lutego 2008 roku.
 
2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Zbigniew Jaworski poinformował, o projekcie pt. „Równać Szanse” zgłoszonym do polsko - amerykańskiego Funduszu Wolności. Spośród 1724 projektów z całego kraju został on wybrany i jako jeden ze 127 i otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 400 zł. Projekt Gminnego Ośrodka Kultury jest projektem skierowanym do młodzieży z terenu gminy w wieku 13 – 19 lat.
Pod egidą GOK - u zawiązała się 40 osobowa grupa młodych ludzi, po 10 osób z czterech świetlic wiejskich. W świetlicach tych będą realizowane odpowiednie warsztaty w ramach w/w projektu. Pierwszym, który odbędzie się na świetlicy w Mikułowej jest ten, na który radni otrzymali (na sesji) zaproszenia - poświęcony kuchni staropolskiej. Następnie, co miesiąc organizowane będą kolejne warsztaty oraz wyjazd do teatru. Projekt ten ma na celu wyrównanie szans dzieci ze środowisk wiejskich, zdobywanie przez nich nowych doświadczeń i umiejętności prezentowania swoich możliwości oraz samodzielności.
 
3. Radny Robert Starzyński zwracając się do Wójta oświadczył, że jeżeli po raz kolejny Wójt będzie insynuował, że za jego sprawą zostały podjęte negatywne dla Gminy decyzję, to skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
 
4. Radny Stanisław Cap ogłosił, że 4 lutego o godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone kontroli inwestycji pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”
 
5. Wójt Gminy przekazał następujące informacje:
-przedstawił radnym plan funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Zawidowie.
-zwrócił się z apelem do radnych oraz do wszystkich osób obecnych na sesji o przekazanie 1% kwoty odliczanej od podatku dochodowego od osób fizycznych, na tworzony w Zgorzelcu oddział kardiochirurgii interwencyjnej.
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że w Ośrodku w Zawidowie największym problemem jest trudność zarejestrowania się w Ośrodku, co bardzo utrudnia korzystanie z jego usług.
 
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XVI w kadencji sesje Rady Gminy Sulików.                                                                         (godz. 1945)
 
 
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak.
 
 

Ilość odwiedzin: 5769
Nazwa dokumentu: Protokół nr 15
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 stycznia 2008 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28 11:00:43
Data udostępnienia informacji: 2008-04-28 11:00:43
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-01 16:29:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner